หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ใช้ในการดำเนินงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการถ่ายทอด (สาธิตประกอบเทคโนโลยี) เพื่อใช้ในโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในงานถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า เครื่องกังหันน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านห้วยยาบ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราราซื้อวัสดุก่อสร้าง ฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า เครื่องกังหันน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านห้วยน้ำผึ้ง ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงระบบงานสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบฯ ๗ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า เครื่องกังหันน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าระดับหมู่บ้านฯ ๑ แห่ง ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๑
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก น้ำแม่นาวาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ (จ)๔๔/๒๕๖๑
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาและออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กห้วยลำวินธุ์ จังหวัดพัทลุง และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา ที่ (จ)๔๓/๒๕๖๑
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ห้วยน้ำคื้อ ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ที่ (จ)๔๐/๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตร การผลิตและใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษขนาดครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานในการถ่านทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร การผลิตเตาเผาถ่านแบบถัง ๒๐๐ ลิตร (แบบตั้งและแบบนอน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบควบคุมโทรศัพท์ ยี่ห้อ Siemens รุ่น Hicom ๓๐๐E หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕-๗๑๑๐-๐๐๒-๐๐๙๐ และ ๔๕-๗๑๑๐-๐๐๒-๐๐๙๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดนิทรรศการ ใช้ในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุที่เกี่ยวข้องพร้อมตรวจเช็คระยะ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร รถยนต์ราชการ ทะเบียน ๑กฉ-๖๘๕๖ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๕-๗๑๐๓-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother Laser HL - ๕๒๕๐ DN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 [277] 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537