หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) (23 พ.ค. 2561)
เทศบาลเมืองทุ่งสง นำคณะครูในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) เพื่อศึกษาข้อมูล"พื้นฐานด้านพลังงาน"สำหรับการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดทำ "โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ" โดยมี นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
โครงการ"การสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานชุมชน" (21 พ.ค. 2561)
กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง โดยการนำ ของ นายธเนต ธนาวุฒิ พลังงานจังหวัดระนอง ภายใต้โครงการ"การสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานชุมชน" นำกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ จ.ระนอง จำนวน 50 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ) โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรี) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
อบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 4 (19 พ.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม)จัดอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
โครงการฝึกอบรมการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลฯ ประจำปี 2561 (18 พ.ค. 2561)
นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลฯ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกอบต. พนังาน อบต. และประชาชนทั่วไป รวม 40 คน ซึ่งหลังจากได้มีการเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตร “การสาธิตผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน” ปีงบประมาณ 2561 ของ ศบ.10 (จ.พิษณุโลก) ทาง อบต.ทุ่งใหญ่จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย และให้ความรู้ในการผลิตเตาเผาขยะแก่ราษฎรในชุมนสามารถผลิตและใช้งานในครัวเรือนของตนเองได้
อบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 2 (17 พ.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม)จัดอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
อบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่น 1 (15 พ.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) จัดอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่น 1 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
อบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ครั้งที่ 3 (11 พ.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จังหวัดอุบลราชธานี)จัดอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
การถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ครั้งที่ 2 (9 พ.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) จัดอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
มหกรรมพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนภาคใต้ (9 พ.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) เข้าร่วมกิจกรรมและสัมมนา งาน "มหกรรมพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนภาคใต้" ภายใต้โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนานาบุรี อ.เมือง จ.ชุมพร ในการนี้ มีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 เป็นประธานเปิดการอบรม ,นางสาวบุษรินทร์ สุวรรณศรี ผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พพ.กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ,นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดชุมพร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี เข้าสังเกตุการณ์ด้วย กิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับข้อมูลทั้งนโยบายของกระทรวงพลังงาน การส่งเสริมด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สร้างความรู้ความเข้าใจถึงเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระดับชุมชน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอาชีพ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
อบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ครั้งที่ 1 (9 พ.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) จัดอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ครั้งที่ 1 ณศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ดำเนินการชี้แจงผลการสำรวจการใช้พลังงาน ในโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (4 พ.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการชี้แจงผลการสำรวจการใช้พลังงาน ในโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อสนันสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561
การถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (กิจกรรมล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 4 (4 พ.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินงานถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (กิจกรรมล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) โดยมีผู้เข้าร่วมจาก โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จ.พิษณุโลก, รพสต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก, ชุมชนตำบลเข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.พิษณุโลก, ร้านเทคนิคการไฟฟ้า อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์, สาธารณสุขอำเภอเมือง จ.พิษณุโลก และประชาชนทั่วไป จำนวน 36 คน วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
การถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (กิจกรรมล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 3 (3 พ.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินงานถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (กิจกรรมล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) โดยมีผู้เข้าร่วมจาก อบต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร, รพสต.ปากโทก รพสต.บ้านกร่าง รพสต.บ้านป่า และรพสต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก , โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จ.พิษณุโลก, สวนน้ำผึ้งโฮมสเตย์ ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร และประชาชนทั่วไป จำนวน 37 คน วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
รายการ "เพชรหอมสงสัย"จากช่อง 7 สี มาเยี่ยมศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (2 พ.ค. 2561)
รายการ "เพชรหอมสงสัย"จากช่อง 7 สี มาเยี่ยมศูนย์บริการวิชาการที่ 6 นายสุกรี คชพรม หน.ศูนย์ฯพาเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ภายในศูนย์..จนหายสงสัยและช่วงนี้ชาวบ้านในบริเวณรอบศูนย์ฯมาใช้บริการตากมะม่วงแผ่น,กล้วยและอื่นๆ อย่างต่อเนื่องเพราะได้ผลดี. สะอาด ปลอดภัย สีสรรน่ากิน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (25 เม.ย. 2561)
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี หศบ.9 และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
อบรมหลักสูตร "ติวเข้มให้ความรู้ด้านปิโตรเลียมให้กับแกนนำเครือข่าย" (23 เม.ย. 2561)
นายวิทยา มากปาน รองผวจ. มหาสารคาม ได้เปิดการอบรมหลักสูตร ติวเข้มให้ความรู้ด้านปิโตรเลียมให้กับแกนนำเครือข่ายจัดโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นแกนนำ และเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่มีการสัมปทานปิโตรเลียม ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3(จังหวัดมหาสารคาม) โดยมี อสพน. จังหวัดกาฬสินธ์ และ จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมจำนวน 42 คน ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2561
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (9 เม.ย. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ได้เข้าดำเนินการชี้แจงผลการสำรวจข้อมูลการใช้พลังงาน และส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 39 คน โดยมี นายคมสันต์ พู่ทอง หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การสัมมนา แก่พ.ต.อ. พิเพก วิเศษดี รองผู้กำกับการ 2กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ร่วมส่งมอบอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แก่ กองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแด วันที่ 4 - 5 เมษายน 2561
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (กิจกรรมล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 2 (5 เม.ย. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินงานถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (กิจกรรมล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) โดยมีผู้เข้าร่วมจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร, กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์, วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก, โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก และประชาชนทั่วไป จำนวน 34 คน วันที่ 5 เมษายน 2561
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (กิจกรรมล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 1 (4 เม.ย. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินงานถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (กิจกรรมล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) โดยมีผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายป่าชุมชนตำบลบ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก , โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย, โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.พิษณุโลก, โรงเรียนบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีพิษณุโลก และประชาชนทั่วไป จำนวน 39 คน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561
ถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน รุ่นที่ 2 หลักสูตร "ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง" (31 มี.ค. 2561)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร "ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง" จำนวน 30 คน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) โดย นายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4 ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการถ่ายทอด และได้รับเกียรติจาก ผกท.(คุณนฤมล จิตกรณ์กิจศิลป์ เข้าร่วมในครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537