หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
อบรม การติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
นายวิรัช มณีขาว เป็นประธานเปิดการอบรม การติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกให้แกผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบฯ และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับการสนับสนุนฯ ประจำปี 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบฯ และเพื่อกระตุ้นการใช้ระบบฯสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เกษตรตกร และผู้ประกอบการอบแห้ง ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “การสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560” อบรม ณ ห้อง ท 330 มหาวิทนาลัยศิลปากร อ. เมือง จ. นครปฐม เมืื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
พิธีมอบสัญญาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุน การลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ปี 2560
วันนี้ 25 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร 2 นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ เยี่ยมชมบู้ท อาหารที่มีผลผลิตมาจากระบบอบแห้ง พร้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานมอบสัญญาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุน การลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์กปีก2560 ซึ่งสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ พพ. ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมกันจัดขึ้น ซึ่ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เริ่มดำเนินโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 และปีนี้ปี 2560 เป็นปีที่ 7 ภายหลังจากที่มีความเชื่อมั่นในนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ที่พัฒนาขึ้นโดยคณะวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ว่าเป็นระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความเหมาะสมในเชิงการค้า ในการทำแห้งผลิตผลทางการเกษตรของประเทศ โดยสามารถ ประยุกต์ใช้ได้กับการผลิต ตั้งแต่ระดับวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก ผู้ประกอบการขนาดกลางไปจนถึงผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ส่วน นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กล่าวว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ริเริ่มจัดทำโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันโดยให้การสนับสนุนเงินลงทุนติดตั้งระบบบางส่วนตั้งแต่ 35% - 60% สำหรับในปี 2560 นี้ โครงการได้ให้การสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นจำนวนร้อยละ 35กของราคาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ตามแบบของ พพ. เมื่อผู้ขอรับการสนับสนุนได้เสนอตามหลักเกณฑ์ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดไว้
สัมมนาเปิดตัวโครงการ "การศึกษาเครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว"
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการการศึกษาเครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งคุณ วีรวรรณ แสงสว่าง ผมอ. เป็นประธานเปิดงาน และผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา ผู้จัดการโครงการ กล่าวรายงาน พร้อมบรรยาย ถึงความเป็นมาของโครงการและเทคโนโลยีของเครื่องแช่แข็งและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว ณ ห้องราชา 2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ 22 พฤษภาคม 2560
แถลงข่าว " ความพร้อมของอาคารศาลาไทย ( Thailand Pavilion ) ในงาน Astana Expo 2017"
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเข้าร่วมงาน International Exposition 2017 หรือ Astana Expo 2017 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก“พลังงานแห่งอนาคต (Future Energy)” ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายนถึงวันที่ 10 กันยายน 2560 โดย “อาคารศาลาไทย” (Thailand pavilion) พร้อมเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานจากประเทศต่างๆ กว่า 115 ประเทศ ทั่วโลก เข้าชมเต็มรูปแบบ มั่นใจว่าอาคารศาลาไทยจะเป็นหนึ่งในพาวิลเลียนยอดนิยมที่มีจำนวนผู้เยี่ยมชมกว่า 5 แสนคน “ประเทศไทยเรามีศักยภาพในด้านพลังงานชีวภาพอย่างมาก เพราะเราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษตรกรรม การไปโชว์ศักยภาพในงานระดับโลกครั้งนี้ กระทรวงพลังงานจึงได้นำข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานชีวภาพของไทย รวมทั้งข้อมูลด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพลังงาน ซึ่งประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนาพลังงานชีวภาพ (Bioenergy) จากการน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการด้านพลังงาน และปัจจุบันกระทรวงพลังงานก็มีนโยบายในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ๆ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับด้าน พลังงาน เพื่อต่อยอดธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานของประเทศให้เติบโตและก้าวหน้า อีกทั้งยังได้แสดงศักยภาพการท่องเที่ยว การผลิตอาหารในฐานะครัวของโลกของประเทศไทย รวมทั้งยังกระชับความสัมพันธ์กับหลากหลายประเทศ โดยเฉพาะสาธารณรัฐคาซัคสถาน และกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS)” พลเอกอนันตพร กล่าว ด้านนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า สำหรับ “อาคารศาลาไทย”(Thailand Pavilion) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด“การพัฒนาด้านพลังงานชีวภาพเพื่อมนุษยชาติ (Bioenergy for All)”ต้องการสื่อถึงพลังงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และศักยภาพของประเทศไทยในด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและความก้าวหน้าในการพัฒนาพลังงานชีวภาพ (Bioenergy) มาใช้เป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรในประเทศที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า บนขนาดพื้นที่ 974.67 ตารางเมตร แบ่งเป็น 2 ชั้นการจัดแสดงผ่านการนำเสนอในรูปแบบ “EDUTAINMENT” หรือการเรียนรู้ ควบคู่ความสนุกผ่าน 3 ห้องนิทรรศการหลัก ได้แก่นิทรรศการห้องที่ 1 : Our Ways, Our Thai สัมผัสวิถีความเป็นไทย เอกลักษณ์ความงดงามของธรรมชาติ และวัฒนธรรม ควบคู่กับการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนในรูปแบบ Live Exhibition, นิทรรศการห้องที่ 2 : Farming the Future Energy ห้องสรุปเรื่องราวแนวคิดของ Thailand Pavilion ในรูปแบบ 3D Theaterและถือเป็นไฮไลท์สำคัญ บอกเล่าเรื่องราวในห้องทดลองสุดมหัศจรรย์ และการกำเนิดของพลังงานแห่งอนาคต ‘พลัง’ ข้าวโพดน้อยในรูปแบบหุ่นยนต์ Animatronic เคลื่อนไหวเสมือนจริงและนิทรรศการห้องที่ 3 : Energy Creation Lab พบกับพลังงานชีวภาพ และชีวมวลจากพืชพลังงานทั้งหมด 9 ชนิดประกอบด้วย อ้อย ยูคาลิปตัส ยางพารา หญ้าเนเปียร์ ข้าว ข้าวโพด มูลสัตว์และของเสีย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ในรูปแบบ Interactive Exhibition" นายอารีพงศ์ กล่าว ณ ห้อง Ladprao suite ชั้น M โรงแรมเซ้นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบปะและให้โอวาทแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบปะและให้โอวาทแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (สพบ.) ซึ่งได้ให้หลักแนวคิดในการทำงานโดยยึดหลัก PDCA วงจรการบริหารงานคุณภาพ พร้อมกระตุ้นให้มีความรัก ความสามัคคีในองค์กร ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลอง5 ปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
เดินหน้าประเทศไทย ตอนไขปัญหาพลังงานทดแทนด้านพลังงานแสงอาทิตย์
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ตอนไขปัญหาพลังงานทดแทนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีนายวีระพล จิรประดิษฐ์กุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน และนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมบันทึกเทปดังกล่าว ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ รังสิต คลอง 5 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
อบรม เรื่อง "โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid”
นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid” ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ สำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
การประชุมชี้แจงงานกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงงานกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ และมอบโล่รางวัลแก่ตัวแทนอาคารควบคุมภาครัฐที่มีการจัดการพลังงานดีเด่น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาครัฐเห็นความสำคัญในการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ และร่วมกันดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานให้ดียิ่งขึ้น ๆ ขึ้นไป นายดนัย เอกกมล รองอธิบดี กล่าวว่า "การมอบรางวัลให้แก่อาคารควบคุมภาครัฐในวันนี้ พพ.ได้พิจารณาให้รางวัลจากการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานในรอบปี 2558 ที่อาคารควบคุมภาครัฐจะต้องส่งมอบให้แก่ พพ. ตามกฎหมายโดยในการพิจารณาตัดสินจากอาคารควบคุมภาครัฐจำนวน 850 แห่ง คัดเลือกเฉพาะอาคารควบคุมภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและมีผลการดำเนินงาน และมาตรการในการประหยัดดีเด่นเพียง 10 อาคาร เพื่อรับมอบโล่ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาครัฐเห็นความสำคัญในการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ และร่วมกันดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการพลังงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP 2015) กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานผลักดันการจัดการโรงงานและอาคารให้มีผลการประหยัดพลังงานรวมจนถึงปี 2579 อยู่ที่ 5,156 ktoe" นายดนัย กล่าว. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
โครงการ "ไทยแลนด์ พาวิลเลียนแอมบาสเดอร์"
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้โอวาทฑูตพลังไทยในโครงการ "ไทยแลนด์ พาวิลเลียนแอมบาสเดอร์" ก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนประเทศไทย ในงาน Astana Expo 2017 ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน ถึง 10 กันยายน 2560 โดยทูตพลังไทยทั้ง 10 คน เป็นเยาวชนที่มีความรู้ด้านภาษารัสเซีย คาซัค และภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 300 คน โดยก่อนหน้านี้ยังได้รับการติวเข้ม เพื่อเสริมความรู้เจาะลึกเรื่องพลังงานของประเทศไทย จากกูรูด้านพลังงานชั้นนำของเมืองไทยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงพลังงาน บมจ.การบินไทย กระทรวงพานิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กรมการพัฒนาชุมชน กฟผ. เป็นต้น พร้อมทั้งได้ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานชีวภาพต้นแบบ เพื่อนำความรู้ดังกล่าว ไปแสดงศัยภาพด้านพลังงานของไทยให้ทั่วโลกได้รับรู้ 15พฤษภาคม 2560 ทำเนียบรัฐบาล
พิธีเปิดงาน " Thailand Energy Efficiency Week 2017 "
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน " Thailand Energy Efficiency Week 2017 " งานแสดงสินค้านานาชาติด้านระบบควบคุมพลังงานและเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยมีนายกรศิษฏ์ ภัคโซตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เจ้าภาพการจัดงานให้การต้อนรับ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2560 กระทรวงพลังงาน ได้มุ่งเน้นสร้างความมั่นคงให้กับภาคพลังงานของประเทศ ขับเคลื่อนนโยบาย Energy 4.0 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของระบบพลังงานในปัจจุบัน นอกจากนี้ ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงานให้ได้ร้อยละ 30 ในปี 2579 ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ซึ่งกำหนดยุททธศาสตร์และแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ขณะเดียวกัน ยังวนับสนุนการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนอีกด้วย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
การประชุม "โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับจ้างการจัดการพลังงานภายใน ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทราบผลการพัฒนาหลักสูตร “โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับจ้างการจัดการพลังงานภายใน ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)” โดยมี นายพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน พพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ณ ห้องจรัสเมือง 1 และห้องนพวงศ์ 1 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ วันนี้ 9 พฤษภาคม 2560
สัมมนา "โครงการศึกษาปรับปรุงระดับเกณฑ์มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2559 "โครงการศึกษาปรับปรุงระดับเกณฑ์มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน" โดยมี นายวรยุทธ คงบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับอนุรักษ์พลังงาน 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องนพวงศ์ 1 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ การชี้แจงผลการดำเนินการของโครงการดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการด้านการศึกษาเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของอาคาร,แนวทางการยกระดับมาตรฐานของอาคารใหม่,งานพัฒนาและทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจประเมินค่าพลังงานในอาคาร รวมไปถึงกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถาบันการศึกษา ที่ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ขยายตัวในวงกว้างอย่างทั่วถึง ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานในภาคอาคารและบรรลุเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงได้ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "โปรแกรมประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงานในอาคารผ่านระบบเว็บไซต์ (BEC Web-based)" ซึ่ง พพ. ได้พัฒนาให้เข้ากับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และยังมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของอาคารใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนใจในการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย วันนี้ 9 พฤษภาคม 2560
พพ. รุดสอบข้อเท็จจริงโคมไฟโซลาร์ 3 จ.ใต้ ยันเสียหายเพียง 4% ศอ.บต. กำลังเร่งแก้ไข
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) รุดสอบข้อเท็จจริงโครงการติดตั้งโคมไฟโซลาร์เซลล์บนถนนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ดำเนินการโดย ศอ.บต.จังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันสภาพการใช้งานได้จริงเป็นส่วนใหญ่ มีเพียง 4% ที่สภาพหลอดไฟเสียหาย ถูกทำลายและถูกขโมยทาง ศอ.บต.กำลังเร่งแก้ไข กางความเข้มของแสงอาทิตย์ภาคใต้เหมาะสมที่จะติดตั้ง นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า จากกรณีมีประชาชนร้องเรียนผ่านสื่อและมีการนำเสนอถึงการดำเนินโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ ที่ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าโคมไฟมีปัญหาติดๆดับๆมีสภาพการใช้งานจริงเพียง 20% ล่าสุดได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าโครงการดังกล่าวมีการติดตั้งโคมไฟและใช้งานจำนวนทั้งสิ้น 14,318 ชุด สถานะปัจุบันทางศอ.บต.ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วมีโคมไฟส่องสว่างที่เสียหายอันเนื่องมาจากหลอดถูกทำลายหรือหลอดถูกขโมย จำนวน 531 ชุด หรือคิดเป็นประมาณ 4% ซึ่งทาง ศอ.บต.แจ้งว่าจะเร่งดำเนินการแก้ไข ต่อไป ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้อาจไม่เหมาะสมกับพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เนื่องจากมีฝนตกชุก แสงแดดน้อยนั้น จากข้อมูลแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ปี 2552 พบว่าพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เช่น จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีศักยภาพความเข้มแสงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยประมาณ 17.43, 18.09 และ 17.66 เมกะจูล/ตารางเมตร/วัน MJ/m2.day ตามลำดับ ขณะที่ค่าความเข้มแสงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยของประเทศไทยประมาณ 18.0 MJ/m2.dayและในพื้นที่ที่มีค่าความเข้มแสงอาทิตย์สูงเช่นพื้นที่เขตภาคตะวันเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 18.25 MJ/m2.day ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า พื้นที่ชายแดนภาคใต้มีค่าความเข้มแสงอาทิตย์ที่อยู่ในเกณฑ์สูงเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า ถึงแม้จะมีค่าต่ำกว่าพื้นที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเล็กน้อยแต่ก็มิได้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ และหากเทียบกับต่างประเทศที่มีการส่งเสริมการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ ค่าความเข้มแสงอาทิตย์เฉลี่ยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ยังมีค่าสูงกว่าหลายประเทศ ทั้งนี้โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบโซลาร์เซลล์นี้ เป็นของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต.ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2557 วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เน้นไปที่การสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยติดตั้งโคมไฟส่องสว่างในจุดที่ล่อแหลม สองข้างทางมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาแล้ว ยังช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทั้งการลาดตระเวน และเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ด้วย
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พพ.เข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพฯ
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เดินทางจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเข้า ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของ พพ. ที่เข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทั้ง 10 แห่ง และหัวหน้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
พพ. นำทัพสื่อมวลชน เยี่ยมชมความสำเร็จผู้ที่ได้รับรางวัล " Thailand Energy Awards "
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะสื่อมวลชนเดินทางเยี่ยมชมความสำเร็จของ บริษัท สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุมจากโครงการ "Thailand Energy Awards 2016" โดยมี นายชัยณรงค์ นิมมานเทวินทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานสายฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวให้การต้อนรับ ด้านนายพิชิต แสงผ่องแก้ว กรรมการบริหารบริษัทฯ บรรยายเรื่องการจัดการพลังงานของบริษัทเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานในช่วงปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบันรวม อาทิ การติดตั้งเครื่องทำความเย็นโดยใช้คอมเพรสเซอร์แบบไร้แรงเสียดทานสำหรับระบบปรับอากาศแบบใช้น้ำเย็นที่ต้องการความยืดหยุ่นประสิทธิภาพสูง และการใช้ระบบโอโซนกับระบบ Cooling Tower ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานร้อยละ 23.59 คิดเป็นพลังงานไฟฟ้า 6.65 GWH และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้ถึง 25.97 ล้านบาท จากเงินทุน 43.17 ล้านบาท เป็นต้น นายยศพงศ์ คุปตะบุตร รองอธิบดี พพ. กล่าวถึงโครงการว่า "โครงการนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็เกือบ 20 ปีแล้ว ทั้งนี้เพื่อผลักดันและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระแสการอนุรักษ์พลังงานในประเทศ ซึ่งบริษัทแห่งนี้ได้มีมาตรการดำเนินมาตรการด้านอนุรักษ์พลังงารมาตลอดสอดคล้องกับคุณค่าหลัก 4C (Cost Awareness) คือการพัฒนาโครงสร้างต้นทุนให้เหมาะสมโดยการนำนวัตกรรมการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนการใช้พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต ณ บริษัท สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสองหน่วยงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
นางสาวราตรี ไขศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ให้การต้อนรับ คณะเยี่ยมชมจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยได้มอบหนังสือประวัติ "บ้านพิบูลธรรม" แก่คุณจีราภา ริ่วเหลือง หัวหน้ากองส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน หัวหน้าคณะเข้าเยี่ยมชม พร้อมทั้งมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสองหน่วยงาน ในประเด็นการพัฒนาภารกิจของหน่วยงานให้มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตรย์ กำลังดำเนินงานด้านการส่งเสริมทั้งด้านศิลปวัฒธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบูรณปฏิสังขรศาสนสถาน และจัดแสดงนิทรรศการ "นิทรรศน์รัตนโกสินทร์" จึงเข้าเยี่ยมชมและขอความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง พพ.นับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจการพัฒนาพลังงานและยังมีการพัฒนาหน่วยงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (วสท.รุ่นที่ 45) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560
วิทยาลัยเสนาธิการ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 61 โดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (วสท.รุ่นที่45) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 โดยมี พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รมว.กระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบโล่และประกาศ แก่ศิษย์เก่า เพื่อเป็นเกียรติคุณให้แก่ศิษย์เก่าวิทยาลัยเสนาธิการทหารที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ จัดขึ้น ณ ห้องโถง วสท.ปสท. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
การบรรยายหัวข้อ พลังงานทดแทน : ทางรอดสู่อนาคต ตามหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 9 (วพน. 9)
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ได้รับเชิญจากสถาบันวิทยาการพลังงาน(วพน.) เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "พลังงานทดแทน : ทางรอดสู่อนาคต ตามหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 9 (วพน. 9) ที่อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ การบรรยายฯ ในวันนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องนโยบายด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตร วพน. 9 ประมาณ 72 ท่าน โดยมีการบรรยายถึงภาพรวมของแผนอนุรักษ์พลังงาน(EEP) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ทิศทางและเป้าหมายพลังงานทดแทนของโลกและประเทศไทย ตัวอย่างของประเทศที่พัฒนาแล้วที่ประสบความสำเร็จในการจัดหาพลังงานทดแทน รวมทั้งได้ตอบคำถาม และร่วมรับฟังการแสดงความคิดเห็นในนโยบายด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตร วพน. 9 ได้เป็นอย่างดี ณ อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 พร้อมกล่าวอวยพรให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ที่เข้าร่วมในพิธี โดยมีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน,นายสำนึก บำรุงสาลี,นายธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน นำข้าราชการ และผู้เข้าร่วมพิธี รดน้ำขอพร รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน และอดีตผู้บริหารระดับสูง ผู้อาวุโส ในการนี้ นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นำข้าราชการ พพ. ร่วมพิธีดังกล่าวแสดงความเคารพรัก และรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น และมิตรภาพดีๆ จึงถือได้ว่าเป็นวันสำคัญของกระทรวงพลังงานอีกวันหนึ่ง และเป็นโอกาสที่ดีในการพบปะสรรสรรค์ คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามสืบไป ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
กิจกรรมวันสงกรานต์ พพ. ประจำปี 2560 “สงกรานต์ 4.0 ร้อนนี้ รดน้ำ ลดพลังงาน”
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ พพ. ประจำปี 2560 “สงกรานต์ 4.0 ร้อนนี้ รดน้ำ ลดพลังงาน” ณ บริเวณห้องประชุม อาคาร 2 (ตึกเหลือง) โดยมีผู้บริหารระดับสูงทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้แก่ นายสวัสดิ์ เหมกมล, นายพานิช พงศ์พิโรดม, นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา, นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ, นายประมวล จันทร์พงษ์ และนายดนัย เอกกมล เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย และเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้บริหารทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมถึงข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พพ. จะได้มาพบปะกันในวันปีใหม่ไทย นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. ยังได้กล่าวอวยพร แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดานให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และขอบคุณ ทุกคน ที่ร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มกำลัง ด้วยความสุจริตใจ จึงอยากให้ชาว พพ. รักษาความรัก ความสามัคคีไว้เช่นนี้ตลอดไป ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปความสนุกสนาน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ จับรางวัล,โยนห่วง,สาวน้อยตกน้ำ,ปาเป้า และซุ้มอาหารเครื่องดื่มฟรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537