หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
พพ.จับมือ กรอ. ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ลดการใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) "การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม" โดยมี นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ณ อาคาร 2 (ตึกเหลือง) พพ. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. เปิดเผยว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรมในวันนี้ เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม ที่ร่วมมือบูรณาการในการยกระดับประสิทธิภาพของการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในสาขาเศรษฐกิจคิดเป็น (36.5%) รองจากภาคขนส่ง และยังมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการใช้พลังงานของประเทศไทย ซึ่งในปี 2560 ได้มีการร่วมมือกันในการดำเนินการโครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานในระบบไอน้ำสำหรับโรงงานควบคุม และในอนาคตจะมีการร่วมมือกันในการดำเนินงานอีกหลายกิจกรรม เช่น การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry), การเพิ่มประสิทธิภาพหม้อไอน้ำโดยวิศวกรรมด้านหม้อไอน้ำ หรือวิศวกรพลังงาน ,การเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น โดยกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง พพ. และ กรอ.ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป" นายประพนธ์ อธิบดี พพ. กล่าว ณ อาคาร 2 (ตึกเหลือง) พพ. เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560
พพ.เปิดตัวสติ๊กเกอร์ไลน์ DEDE Man and The Gang พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ
นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Road Show เปิดตัวสติ๊กเกอร์ไลน์ DEDE Man and The Gang ภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ณ ลาน sky walk ศูนย์การเอ็ม บี เค เซนเตอร์ โดยมี คุณกนกรัตน์ จุฑานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซนเตอร์ ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพ การแสดงวงอคูสติก และกิจกรรมชิงรางวัลต่าง ๆ มากมาย นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดี พพ. กล่าวว่า "พพ.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการสื่อสารและการเรียนรู้ของประชาชน ในยุคดิจิตอลที่มีการสื่อสารและรับรู้ข้อมูลจากสมาร์ทโฟนที่มีความน่าสนใจพร้อมกับมีสาระควบคู่ความบันเทิง จึงได้จัดทำสติ๊กเกอร์ไลน์ 4 คาแร๊กเตอร์ อาทิ DEDE Man,Bio Bot, Gassy และ Holly ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทาง Sticker shop ของ LINE Application ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป เพื่อสร้างความสนใจ และต้องการให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงสาระความรู้เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพ และมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพให้มากยิ่งขึ้น" ณ ลาน sky walk ศูนย์การเอ็ม บี เค เซนเตอร์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560
พพ. มอบโซล่าเซลล์ ศูนย์เรียนรู้ฯ "แม่ฟ้าหลวง" ผลิตไฟฟ้าชุมชนชาวไทยภูเขา 143 แห่ง
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยภายหลังพิธิลงนามมอบโอนครุภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ว่า "พพ. และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้ร่วมลงนามมอบโอนครุภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” จำนวน 143 แห่ง เพื่อสนับสนุนการศึกษาในพื้นที่ชนบทห่างไกลที่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขยายเขตเข้าไม่ถึงให้มีไฟฟ้าเพียงพอใช้กับอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ" ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวเป็นไปตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก (AEDP) พ.ศ. 2558 – 2579 ของกระทรวงพลังงาน ในการมุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างเข้าถึงประชาชนและเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมาพพ.ได้มีการจัดหาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนหรือศูนย์การเรียนรู้ต่างๆในพื้นที่ชนบทมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 จำนวน 40 แห่ง และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (2560) จำนวนรวม 256 แห่ง ได้กำลังการผลิต 384 กิโลวัตต์ “ชุมชนชาวไทยภูเขาที่อยู่ห่างไกล ไฟฟ้าเขาไปไม่ถึง ต้องประสบปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ ทำให้ขาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีและการศึกษาที่ทันสมัย พพ. จึงได้สนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 1,500 วัตต์ให้กับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวงของ กศน. เมื่อปีงบประมาณ 2547 จำนวน 40 แห่งจนปีนี้มีแล้ว 256 แห่ง ซึ่งจะโมบโอนในครั้งแรกจำนวน 143 แห่ง ขณะเดียวกัน พพ. ยังคงมีการติดตามส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปบำรุงรักษาระบบฯอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ศูนย์ฯได้ใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ชนบทให้มากที่สุด”นายยศพงศ์ กล่าว ณ อาคาร 2 (ตึกเหลือง) พพ. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560
งานสัมมนา KM เรื่อง Social Media กับการเข้าถึงเชื้อเพลิงชีวภาพในปัจจุบัน
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา KM เรื่อง Social Media กับการเข้าถึงเชื้อเพลิงชีวภาพในปัจจุบัน โดยมี นายธนัท เศรษฐโอภาส วิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตสติกเกอร์ไลน์ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Social Media ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมการสื่อสารผ่าน Application Line พร้อมดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ " DEDE Man and the Gang " และร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถามแจกของรางวัลมากมาย ณ ห้องประชุมบุญรอด - นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560
งาน "ASEAN Sustainable Energy Week 2017" งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงานทดแทนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน "ASEAN Sustainable Energy Week 2017" งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงานทดแทนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน พร้อมเปิดงาน Thai Water Expo 2017 ซึ่งถือเป็นงานสำคัญในการแสดงเทคโนโลยีและงานประชุมสัมมนาด้านการบริหารการจัดการน้ำระดับนานาชาติ เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมของไทยในภูมิภาคอาเซียน โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชลเข้าร่วมอย่างคับคั่ง พลเอก อนันตพร รมว.พลังงาน กล่าวว่า "การจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017 นี้ถือเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการ นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ที่จะได้สัมผัสนวัตกรรมด้านพลังงาน รวมทั้งจะได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการด้านพลังงานทดแทน น้ำ และด้านอื่น ๆ ซึ่งจะได้เรียนรู้ถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานล่าสุด นอกจากนี้ยังเป็นเวทีสำคัญในการผลักให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการใช้พลังงาน และอนุรักษ์พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้มีการจัดงาน "Thai Water Expo 2017" แสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสียที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ผู้ประกอบการไทยในการจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงเพิ่มมุมมอง ความรู้ใหม่ ๆ ต่ออุตสาหกรรม และแนวโน้มการจัดการทั้งน้ำดีและน้ำเสียเพื่อความยั่งยืนของประชาคมอาเซียน" พลเอก อนันตพร รมว.กระทรวงพลังงาน กล่าว นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า งาน "ASEAN Sustainable Energy Week 2017" เป็นที่เดียวที่แสดงนิทรรศการทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดในภูมิภาคอาเซียน รวบรวมเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่ทันสมัยที่สุด โดยได้รับการตอบรับจากบริษัทชั้นนำในวงการเข้าร่วมงานกว่า 1,500 บริษัท จาก 35 ประเทศ และเป็นงานเดียวที่มีบริษัทระดับท๊อปเท็นด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) ของโลกเข้าร่วมด้วย งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
พพ. ศึกษาโครงการเครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม (DEEP FAT FRYER) เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการศึกษาเครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม(DEEP FAT FRYER) เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 โดยมีผู้ประกอบการ นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจจำนวนมากเข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องปรินซ์บอลรูม โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพฯ วันที่ 7 มิถุนยน 2560 นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ กล่าวว่า พพ. ได้ศึกษาเพื่อที่จะจัดทำ HEPS (High Energy Performance) และ MEPS (Minimum Energy Performance Standard ) เพิ่มขึ้นอีกหลายรายการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภท เครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม (DEEP FAT FRYER) ที่กำลังจะดำเนินการ เพื่อศึกษามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องทอดประเภทนี้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องทอดและต่อยอดในการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงานเพื่อใช้ในการส่งเสริม ให้เกิดการผลิตและจำหน่าวยผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่ประหยัดพลังงาน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป
พพ. หนุน SMEs เปลี่ยนเครื่องจักร,อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน สนับสนุนเงินให้เปล่า 20-30% วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท
พพ. หนุน SMEs เปลี่ยนเครื่องจักร,อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน สนับสนุนเงินให้เปล่า 20-30% วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท (6มิ.ย.60 ขอนแก่น) นายสารัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมด้วยนายอดิเรก หงส์พูนพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันเปิดสัมมนา "SME-DEDE 4.0"ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยการสัมนาดังกล่าว พพ.ได้ร่วมกับ สภาอุตสาหรรมจังหวัดขอนแก่น และวารสารรักษ์พลังงาน จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแก่ผู้ประกอบการโรงงาน/อาคารเอกชน SMEs และวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดขอนแก่น นายสารัฐ กล่าวว่า " ขณะนี้ พพ. มีมาตรการสนับสนุนด้านการเงินช่วยเหลืออุดหนุนด้านการเงิน เพื่อเร่งให้มีการตัดสินใจลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์และเกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย พพ. จะมีเงินสนับสนุนส่วนหนึ่ง 20-30% ให้โรงงานควบคุม อาคารควบคุมรวมถึง SMEs วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม นำไปลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ เช่น การติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน, การซื้อเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ใหม่ทดแทนของเดิม ที่มีประสิทธิภาพต่ำ โดยกำหนดว่า จะต้องเป็นมาตรการที่มีระยะเวลาคืนทุน (Simple Payback Period) ไม่เกิน 7 ปี โดย พพ. ให้วงเงินสนับสนุนไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อราย" ****รักษ์พลังงาน*******
รมต. กระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน และสื่อมวลชน เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน และสื่อมวลชน เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยมีนาย ณัฐิเดช จิตครองธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด และคณะฯให้การตอนรับ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้ เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีแผงโซลาร์แบบฟิล์มบาง ที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับโลก โดยติดตั้งมากกว่า 640,000 แผง บนพื้นที่กว่า 1,400 ไร่ มีกำลังการผลิตทั้งหมด 63 เมกะวัตต์ โดยได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินและที่ปรึกษาโครงการจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ได้รับใบรับรองมาตรฐานมงกุฎไทยในฐานะผู้ดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายณัฐิเดช จิตครองธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด เล่าให้ฟังว่า"ในฐานะที่เป็นบริษัทด้านพลังงานในประเทศไทย บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในภูมิภาค เป็นเจ้าของและดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่ง มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 63 เมกะวัตต์ คือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลพบุรีโซลาร์ ขนาดกำลังการผลิต 55 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์วังเพลิงโซลาร์ ขนาดกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์และผลิตไฟฟ้าที่สะอาดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 และปีพ.ศ. 2556 ตามลำดับ โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 2 แห่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่สะอาด ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 1.5 ล้านตัน ตลอดอายุการดำเนินโครงการ 25 ปี "นายณัฐิเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว นับเป็นอีกหนึ่งต้นแบบและแนวทาง ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นำไปสู่การยอมรับและเข้าใจการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยนช์อย่างกว้างขวางและยั่งยืนยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560
รมต. กระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน และสื่อมวลชน เยี่ยมชมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน และสื่อมวลชน เยี่ยมชมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน ณ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านในพื้นที่ ให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า "กระทรวงพลังงาน โดยสำนักการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) ได้มอบหมายให้สำนักงานพลังงานจังหวัด ดำเนินการประสานเครือข่ายพลังงานชุมชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินงาน โดยการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขยายผลเพิ่มจำนวนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในชุมชน ให้สอดคล้องกับศักยภาพและปัญหาของชุมชน สามารถบริหารจัดการตนเองทางด้านพลังงาน นำไปสู่การลดต้นทุนการใช้พลังงานเพื่อการเกษตรและอุปโภค "สำหรับโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งได้เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 และได้ดำเนินการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 846 ระบบ ในพื้นที่ 56 จังหวัดในพื้นที่ภัยแล้งทั้วประเทศ ให้การช่วยเหลือเกษตรกรไม่น้อยกว่า 9,000 ราย ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า 40,000 ไร่ สามารถเพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น จำนวน 2,115 กิโลวัตต์ คาดการณ์ว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรได้ไม่น้อยกว่า 199 ล้านบาท โดยโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพลังงานได้จัดทำโครงการ จำนวน 53 ระบบ ช่วยเหลือเกษตร จำนวน 410 ราย พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จำนวน 4,600 ไร่ ซึ่งสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น จำนวน 133 กิโลวัตต์" พลเอก อนันตพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าว เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560
การอบรม ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : วิชาครองตน
นางสาวราตรี ไขศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : วิชาครองตน นางสาวราตรี ไขศิลป์ กล่าวว่า การจัดอบรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : วิชาครองตน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดี กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผมสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรินทร์ สุขเจริญ จากศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ทั้งนี้มีข้าราชการที่เข้ารับการอบรมใน พพ. ที่มีอายุราชการไม่เกิน 4 ปี และข้าราชการที่สนใจเข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวนประมาน 53 คน ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560
ปลัดกระทรวงพลังงาน เยี่ยม พพ.พร้อมติดตามการขับเคลื่อนแผนพลังงาน
ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน เดินทางตรวจเยี่ยม พร้อมติดตามการขับเคลื่อนแผนพลังงาน ภารกิจที่ พพ.รับผิดชอบ โดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ.และผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบุญรอด -นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 ทั้งนี้ อธิบดีและ ผอ.ในแต่ละสำนัก ได้รายงานให้ปลัดกระทรวงพลังงานทราบถึงภารกิจสำคัญ ของ พพ. ที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ อาทิ ผลการศึกษา RE รายภาค, กรอบหลักการอัตราการรับซื้อไฟฟ้า, การบริหาร Supply Chain, Wood Pellet, การสร้าง FeedStock ใหม่โดยการร่วมมือกับกรมป่าไม้ในการปลูกป่าเพื่อพลังงาน เป็นต้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนพลังงาน 5 แผนหลักตามแนวทางของกระทรวงพลังงาน โดยปลัดกระทรวงพลังงาน ได้รับทราบ พร้อมชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานของ พพ. แต่ละประเด็นให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักและมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแนะและติดตามงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้การขับเคลื่อน 5 แผนหลักของกระทรวงเดินหน้าต่อไปอย่างมีศักยภาพ และบรรลุตามแผนที่วางไว้ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
อบรม การติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
นายวิรัช มณีขาว เป็นประธานเปิดการอบรม การติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกให้แกผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบฯ และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับการสนับสนุนฯ ประจำปี 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบฯ และเพื่อกระตุ้นการใช้ระบบฯสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เกษตรตกร และผู้ประกอบการอบแห้ง ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “การสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560” อบรม ณ ห้อง ท 330 มหาวิทนาลัยศิลปากร อ. เมือง จ. นครปฐม เมืื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
พิธีมอบสัญญาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุน การลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ปี 2560
วันนี้ 25 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร 2 นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ เยี่ยมชมบู้ท อาหารที่มีผลผลิตมาจากระบบอบแห้ง พร้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานมอบสัญญาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุน การลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์กปีก2560 ซึ่งสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ พพ. ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมกันจัดขึ้น ซึ่ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เริ่มดำเนินโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 และปีนี้ปี 2560 เป็นปีที่ 7 ภายหลังจากที่มีความเชื่อมั่นในนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ที่พัฒนาขึ้นโดยคณะวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ว่าเป็นระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความเหมาะสมในเชิงการค้า ในการทำแห้งผลิตผลทางการเกษตรของประเทศ โดยสามารถ ประยุกต์ใช้ได้กับการผลิต ตั้งแต่ระดับวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก ผู้ประกอบการขนาดกลางไปจนถึงผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ส่วน นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กล่าวว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ริเริ่มจัดทำโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันโดยให้การสนับสนุนเงินลงทุนติดตั้งระบบบางส่วนตั้งแต่ 35% - 60% สำหรับในปี 2560 นี้ โครงการได้ให้การสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นจำนวนร้อยละ 35กของราคาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ตามแบบของ พพ. เมื่อผู้ขอรับการสนับสนุนได้เสนอตามหลักเกณฑ์ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดไว้
สัมมนาเปิดตัวโครงการ "การศึกษาเครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว"
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการการศึกษาเครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งคุณ วีรวรรณ แสงสว่าง ผมอ. เป็นประธานเปิดงาน และผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา ผู้จัดการโครงการ กล่าวรายงาน พร้อมบรรยาย ถึงความเป็นมาของโครงการและเทคโนโลยีของเครื่องแช่แข็งและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว ณ ห้องราชา 2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ 22 พฤษภาคม 2560
แถลงข่าว " ความพร้อมของอาคารศาลาไทย ( Thailand Pavilion ) ในงาน Astana Expo 2017"
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเข้าร่วมงาน International Exposition 2017 หรือ Astana Expo 2017 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก“พลังงานแห่งอนาคต (Future Energy)” ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายนถึงวันที่ 10 กันยายน 2560 โดย “อาคารศาลาไทย” (Thailand pavilion) พร้อมเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานจากประเทศต่างๆ กว่า 115 ประเทศ ทั่วโลก เข้าชมเต็มรูปแบบ มั่นใจว่าอาคารศาลาไทยจะเป็นหนึ่งในพาวิลเลียนยอดนิยมที่มีจำนวนผู้เยี่ยมชมกว่า 5 แสนคน “ประเทศไทยเรามีศักยภาพในด้านพลังงานชีวภาพอย่างมาก เพราะเราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษตรกรรม การไปโชว์ศักยภาพในงานระดับโลกครั้งนี้ กระทรวงพลังงานจึงได้นำข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานชีวภาพของไทย รวมทั้งข้อมูลด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพลังงาน ซึ่งประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนาพลังงานชีวภาพ (Bioenergy) จากการน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการด้านพลังงาน และปัจจุบันกระทรวงพลังงานก็มีนโยบายในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ๆ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับด้าน พลังงาน เพื่อต่อยอดธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานของประเทศให้เติบโตและก้าวหน้า อีกทั้งยังได้แสดงศักยภาพการท่องเที่ยว การผลิตอาหารในฐานะครัวของโลกของประเทศไทย รวมทั้งยังกระชับความสัมพันธ์กับหลากหลายประเทศ โดยเฉพาะสาธารณรัฐคาซัคสถาน และกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS)” พลเอกอนันตพร กล่าว ด้านนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า สำหรับ “อาคารศาลาไทย”(Thailand Pavilion) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด“การพัฒนาด้านพลังงานชีวภาพเพื่อมนุษยชาติ (Bioenergy for All)”ต้องการสื่อถึงพลังงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และศักยภาพของประเทศไทยในด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและความก้าวหน้าในการพัฒนาพลังงานชีวภาพ (Bioenergy) มาใช้เป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรในประเทศที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า บนขนาดพื้นที่ 974.67 ตารางเมตร แบ่งเป็น 2 ชั้นการจัดแสดงผ่านการนำเสนอในรูปแบบ “EDUTAINMENT” หรือการเรียนรู้ ควบคู่ความสนุกผ่าน 3 ห้องนิทรรศการหลัก ได้แก่นิทรรศการห้องที่ 1 : Our Ways, Our Thai สัมผัสวิถีความเป็นไทย เอกลักษณ์ความงดงามของธรรมชาติ และวัฒนธรรม ควบคู่กับการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนในรูปแบบ Live Exhibition, นิทรรศการห้องที่ 2 : Farming the Future Energy ห้องสรุปเรื่องราวแนวคิดของ Thailand Pavilion ในรูปแบบ 3D Theaterและถือเป็นไฮไลท์สำคัญ บอกเล่าเรื่องราวในห้องทดลองสุดมหัศจรรย์ และการกำเนิดของพลังงานแห่งอนาคต ‘พลัง’ ข้าวโพดน้อยในรูปแบบหุ่นยนต์ Animatronic เคลื่อนไหวเสมือนจริงและนิทรรศการห้องที่ 3 : Energy Creation Lab พบกับพลังงานชีวภาพ และชีวมวลจากพืชพลังงานทั้งหมด 9 ชนิดประกอบด้วย อ้อย ยูคาลิปตัส ยางพารา หญ้าเนเปียร์ ข้าว ข้าวโพด มูลสัตว์และของเสีย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ในรูปแบบ Interactive Exhibition" นายอารีพงศ์ กล่าว ณ ห้อง Ladprao suite ชั้น M โรงแรมเซ้นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบปะและให้โอวาทแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบปะและให้โอวาทแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (สพบ.) ซึ่งได้ให้หลักแนวคิดในการทำงานโดยยึดหลัก PDCA วงจรการบริหารงานคุณภาพ พร้อมกระตุ้นให้มีความรัก ความสามัคคีในองค์กร ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลอง5 ปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
เดินหน้าประเทศไทย ตอนไขปัญหาพลังงานทดแทนด้านพลังงานแสงอาทิตย์
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ตอนไขปัญหาพลังงานทดแทนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีนายวีระพล จิรประดิษฐ์กุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน และนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมบันทึกเทปดังกล่าว ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ รังสิต คลอง 5 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
อบรม เรื่อง "โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid”
นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid” ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ สำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
การประชุมชี้แจงงานกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงงานกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ และมอบโล่รางวัลแก่ตัวแทนอาคารควบคุมภาครัฐที่มีการจัดการพลังงานดีเด่น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาครัฐเห็นความสำคัญในการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ และร่วมกันดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานให้ดียิ่งขึ้น ๆ ขึ้นไป นายดนัย เอกกมล รองอธิบดี กล่าวว่า "การมอบรางวัลให้แก่อาคารควบคุมภาครัฐในวันนี้ พพ.ได้พิจารณาให้รางวัลจากการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานในรอบปี 2558 ที่อาคารควบคุมภาครัฐจะต้องส่งมอบให้แก่ พพ. ตามกฎหมายโดยในการพิจารณาตัดสินจากอาคารควบคุมภาครัฐจำนวน 850 แห่ง คัดเลือกเฉพาะอาคารควบคุมภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและมีผลการดำเนินงาน และมาตรการในการประหยัดดีเด่นเพียง 10 อาคาร เพื่อรับมอบโล่ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาครัฐเห็นความสำคัญในการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ และร่วมกันดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการพลังงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP 2015) กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานผลักดันการจัดการโรงงานและอาคารให้มีผลการประหยัดพลังงานรวมจนถึงปี 2579 อยู่ที่ 5,156 ktoe" นายดนัย กล่าว. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
โครงการ "ไทยแลนด์ พาวิลเลียนแอมบาสเดอร์"
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้โอวาทฑูตพลังไทยในโครงการ "ไทยแลนด์ พาวิลเลียนแอมบาสเดอร์" ก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนประเทศไทย ในงาน Astana Expo 2017 ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน ถึง 10 กันยายน 2560 โดยทูตพลังไทยทั้ง 10 คน เป็นเยาวชนที่มีความรู้ด้านภาษารัสเซีย คาซัค และภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 300 คน โดยก่อนหน้านี้ยังได้รับการติวเข้ม เพื่อเสริมความรู้เจาะลึกเรื่องพลังงานของประเทศไทย จากกูรูด้านพลังงานชั้นนำของเมืองไทยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงพลังงาน บมจ.การบินไทย กระทรวงพานิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กรมการพัฒนาชุมชน กฟผ. เป็นต้น พร้อมทั้งได้ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานชีวภาพต้นแบบ เพื่อนำความรู้ดังกล่าว ไปแสดงศัยภาพด้านพลังงานของไทยให้ทั่วโลกได้รับรู้ 15พฤษภาคม 2560 ทำเนียบรัฐบาล

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537