หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อนำเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานไปประยุกต์ใช้งาน(ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) ที่ (จ)๒๕๑/๒๕๕๙
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อนำเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานไปประยุกต์ใช้งาน(ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานสูง) ที่ (จ)๒๕๘/๒๕๕๙
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ) ที่ (จ)๒๙๑/๒๕๕๙
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรในการตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในตามระบบการจัดการพลังงานตามกฏหมาย ที่ (จ)๒๙๙/๒๕๕๙
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ที่ (จ)๒๔๗/๒๕๕๙
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการผลิตไบโอมีเทนอัด (CBG) ในสถานประกอบการที่มีระบบก๊าซชีวภาพ ที่ (จ)๒๙๓/๒๕๕๙
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบการใช้พลังงานตามโรงงานและอาคารธุรกิจ(ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานจากกรณีตัวอย่างในอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จ) ที่ (จ)๒๖๘/๒๕๕๙
ผลการสอบราคาจัดซื้อ อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ โครงการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๕ รายการ ที่ ส๓๔/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน (ค่าว่าจ้างก่อสร้างฝายระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้า)โครงการห้วยแม่ต่ำน้อย ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน (ค่าว่าจ้างก่อสร้างฝายระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้า) โครงการห้วยปูลิง ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๙
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาว่าจ้าง ปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ๑ แห่ง ที่ ส๓๓/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน (ค่าจัดซื้อเครื่องกังหันน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้งและทดสอบ) โครงการห้วยแม่ต๋ำน้อย ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน (ค่าจัดซื้อเครื่องกังหันน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้งและทดสอบ) โครงการห้วยปูลิง ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานควบคุม ที่ (จ)๒๓๒/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลด้านอนุรักษ์พลังงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับภารกิจตามกฏหมายและภารกิจด้านทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน ที่(จ)๒๘๗/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ Eb๓๔/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน(กลุ่มโรงแรม) ที่ (จ)๓๑๖/๒๕๕๘
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย กลุ่มที่ ๑ (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ) ที่(จ)๓๑๒/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาว่าจ้างโครงการจัดทำสิ่งพิมพ์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๓/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๒/๒๕๕๙

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 [269] 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537