หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center (ค่าจ้างปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน Display Center) ที่ E-bidding ๔๓/๒๕๕๙
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสนุบสนุนกิจกรรม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน(ค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๒ กิโลวัตต์ จำนวน ๗ ระบบ)
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารภาครัฐ (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติหน้าที่บริหารโครงการ ติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์โครงการ กลุ่มที่ ๒) ที่ (จ)๔๕๐/๒๕๕๙
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารภาครัฐ (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติหน้าที่บริหารโครงการ ติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์โครงการ (กลุ่มที่ ๑) ที่ (จ)๔๔๙/๒๕๕๙
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (จ)๔๕๑/๒๕๕๙
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติหน้ที่บริหารโครงการ ติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์โครงการ ที่ (จ)๔๔๐/๒๕๕๙
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาศักยภาพการใช้และประยุกต์ใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทย ที่ (จ)๔๓๐/๒๕๕๙
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาศักยภาพและรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดทแนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ระยที่ ๑ จำนวน ๕ จังหวัด) ที่๔๒๐/๒๕๕๙ (จ)
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน(การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน)
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙ และแผนพัฒนาพลังงาน และพลังงานทางเลือก พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการบริหารติดตามงานและประเมินผลด้วยวิธีการพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานของโครงการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ (จ)๔๑๐/๒๕๕๙
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษามาตรการส่งเสริมเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในภาคอุตสาหกรรม ที่ (จ)๔๑๙/๒๕๕๙
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงข่ายก๊าซชีวภาพเพื่อการหุงต้มในชุมชน
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน ที่ (จ)๓๙๑/๒๕๕๙
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน Display Center (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาและควบคุมงานปรับปรุงศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน Display Center) ที่ (จ)๓๙๓/๒๕๕๙
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานภายใน ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2550) ที่ (จ)๓๘๔/๒๕๕๙
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ที่ (จ)๓๙๐/๒๕๕๙
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงงานในระบบหม้อไอน้ำ ที่ (จ)๓๗๕/๒๕๕๙
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการขยายผลหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ (จ)๓๖๓/๒๕๕๙
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานแบบองค์รวมแยกตามประเภทอุตสาหกรรม ที่ (จ)๒๘๔/๒๕๕๙

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 [267] 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537