หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จัดซื้อบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (Cab) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ คัน ที่ ส.๗/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสีท่อเหล็กรับแรงดัน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยน้ำขุ่น ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 โครงการ ที่ ส.๒/๒๕๖๑
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสีท่อเหล็กรับแรงดัน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่ผง ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 โครงการ ที่ ส.๑/๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ค่าปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า และโครงสร้างประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 4 อัตรา ที่ ส.๓๙/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างเหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และบริเวณรอบนอกอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ บ้านสาธิตประหยัดพลังงานแบบยั่งยืน (บริเวณเทคโนธานี) และอาคารศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานและด้านพลังงานทดแทนเพื่อการสาธิต (Mini Plant) ท
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างเหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และบริเวณรอบนอกอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ บ้านสาธิตประหยัดพลังงานแบบยั่งยืน (บริเวณเทคโนธานี) และอาคารศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานและด้านพลังงานทดแทนเพื่อการสาธิต (Mini Plant) ท
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง ที่ ส๔/2561
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๙ อัตรา ที่ ส๔๑/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (Promoting Energy Effciency in the Commercial Building - PEECB) ส่วนเพิ่มเติม ปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษา พัฒนาและสาธิตการนำระบบ Internet Of Thing (IOT) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานในอาคารโรงพยาบาลภาครัฐ ที่ (จ) ๓๖๗/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ ที่ (จ) ๓๕๖/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ และระบบทำความเย็นในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ (กลุ่มกรุงเทพ,ภาคกลางตอนบน,ภาคเหนือ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก) ที่ (จ) ๓๗๔/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยกระบวนการ Hot Charge สำหรับโรงงานที่มีเตาหลอมเหล็กไฟฟ้า Electric Arc Furnace (EAF) และมีโรงรีดร้อนเพื่อผลิตเหล็กทรงยาว ระยะที่ 1 ที่ (จ) ๓๗๒/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ที่ (จ) ๓๔๔/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบความร้อน ที่ (จ) ๓๕๕/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนา และทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการสภาวะการเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้ไฟฟ้าในหน่วยงานราชการในเขตการไฟฟ้านครหลวง ที่ (จ) ๓๖๐/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการยุทธศาสตร์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ พพ. ดำเนินการผ่านสื่อดิจิตัล ที่ (จ) ๓๓๖/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมระบบบ่อเลี้ยงปลาแสงอาทิตย์สำหรับชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ (จ) ๓๔๕/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำการประเมินผลและการทวนสอบการติดฉลากของอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง ที่ (จ) ๓๕๑/๒๕๖๐

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 [257] 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537