หน้าหลัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ นำทีมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมออกกำลังกาย ทุกวันพุธ ตั้งเเต่เวลา 15.00-16.30 น.
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นำทีมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมออกกำลังกาย ณ ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบผลการประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จึงกำหนดให้ทุกวันพุธ ตั้งเเต่เวลา 15.00-16.30 น.ให้ข้าราชการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ซึ่ง พพ. เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายดังกล่าว ที่เป็นประโยชน์และสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการหันมาใส่ในเรื่องสุขภาพมากขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อให้ข้าราชการมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านสุขภาพและการทำงานด้วย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กับนายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ บูรณาการองค์ความรู้ในทุกกระบวนการออกแบบ กำหนด ผลักดันให้เกิดการประหยัดพลังงานในทุกโครงการที่พัฒนา ด้าน พพ. หวังต่อยอดความร่วมมือครั้งนี้สร้างแบบอย่างที่ดีให้ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกำหนดการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้น โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code หรือ BEC) กับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรืออาคารดัดแปลง ขนาดพื้นที่มากกว่า 2,000 ต.ร.ม.ขึ้นไป โดยจะต้องออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบันถูกกำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 (พพ.) เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2559
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รักษาราชการแทน รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ "ยิ่งถก กนกซัก"
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รักษาราชการแทน รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมให้สัมภาษณ์และบันทึกรายการ "ยิ่งถก กนกซัก" ของทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ถึงการดำเนินงาน พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านพลังงานและการสานต่อตามแนวพระราชดำริ เช่น ไบโอดีเซล ดีเซล แก๊สโซฮอล และโครงการผลิตพลังงานชีวภาพจากพืชผลทางการเกษตรเป็นต้น ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
ประชุมแสดงความคิดเห็นเชิงปฎิบัติการ ภายใต้โครงการ Workshop Renewable Readiness Assessment for Thailand
นายเรืองเดช ปั่นด้วง ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวต้อนรับผู้แทน IRENA พร้อม เป็นประธานการประชุมแสดงความคิดเห็นเชิงปฎิบัติการ ซึ่ง พพ.เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ IRENA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการชี้แจงโครงการรวมทั้งรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆและนำข้อมูลไปดำเนินการในด้านอื่นๆ อีกต่อไป ซึ่งอยู่ภายใต้ โครงการ Workshop Renewable Readiness Assessment for Thailand ประชุม ณ (พพ.) ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 วันที่ 28 พ.ย. 59
การสัมมนารับฟังความเห็นมาตราฐานประสิทธิภาพพลังงาน โครงการศึกษาทบทวนเครื่องดูดฝุ่นชนิดลากพื้น และตู้แช่เย็นแสดงสินค้า
นายเฉลิมชัย ผดุงหัส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความเห็นมาตราฐานประสิทธิภาพพลังงาน โครงการศึกษาทบทวนเครื่องดูดฝุ่นชนิดลากพื้น และตู้แช่เย็นแสดงสินค้า เพื่อศึกษาค่าประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูงและขั้นต่ำ ของเครื่องดูดฝุ่นชนิดลากพื้นและตู้แช่เย็น นำเสนอโครงการโดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้แทนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วนการสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
สัมมนาประชาพิจารณ์ “การจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดสัมมนาประชาพิจารณ์ “โครงการศึกษาทบทวนเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550” โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
เยี่ยมชมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมการอบแห้งสมุนไพรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ บ้านห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรม "โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดกิจกรรม "โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" โดยมีนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นประธาน พร้อมร่วมกิจกรรมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำหรับกิจกรรม ครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ และศักยภาพในการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จากสำนักและกลุ่มงานต่างๆ โดยการศึกษาดูงานในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และรับฟังบรรยาย “การบริหารสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง” จากวิทยากรผู้มีความรู้ด้านการพัฒนาบุคคล รวมทั้ง กิจกรรมเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม ไมดา เดอ ซี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี
โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รักษาราชการแทน รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในการประชุม พิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขและ วิธีการสมัครเข้าเข้าร่วม โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560 ซึ่งอยู่ภายใต้ (โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์)ประชุม ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
พิธีเปิด งานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2017
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด งานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2017 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมนโยบายสำคัญของ พพ. ที่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานของประเทศไทยมากขึ้น โดยตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน (ปี 2000-2016) มีผู้ประกอบการให้ความสนใจสมัครเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 2,613 ผลงาน มีผู้ได้รับรางวัลมากถึง 750 รางวัล และสามารถคว้ารางวัลในเวที ASEAN Energy Awards ได้มากถึง 148 รางวัล ด้วยความมุ่งมั่นจากทุกภาคส่วนและการสนับสนุนจาก พพ. ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานได้มากถึง 6,800 ล้านบาท นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการประหยัดพลังงานของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และเอกชน ที่สนใจประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง ภายในงานมีตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วม เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการบริหารจัดการพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จได้ตรงตามเป้าหมายต่อไป จัดขึ้น ณ Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานนำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และร่วมแปรอักษร “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ บริเวณด้านหน้าอาคารบี ศูนย์เอนเนอยี่คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
พิธีมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 2559 BEC Awards 2016
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 2559 BEC Awards 2016 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดพิธีนี้ขึ้น เพื่อมอบ "ฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่" แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับ ฉลากรับรองมาตรฐานอาคารฯ ดังกล่าว พพ. ได้พิจารณาจากแบบอาคารภาครัฐและเอกชนที่ส่งแบบอาคารมาตรฐานมาตรวจประเมิณ ตั้งแต่ปี 2552-2558 ซึ่งผลการตัดสินจาก 115 อาคารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แบ่งเป็นจากหน่วยงานภาครัฐ 76 แห่ง (105อาคาร) และภาคเอกชน 8 แห่ง (10อาคาร) โดยมีผู้ได้รับรางวัลฉลากแบบอาคารระดับ ดี 30 หน่วยงาน ระดับดีมาก 24 หน่วยงาน และระดับดีเด่น 9 หน่วยงาน นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า "การติดฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในปี 2559 เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาครัฐ เอกชน เห็นความสำคัญและดำเนินการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคาร BEC หรือ Building Energy Code โดยการบังคับใช้เกณฑ์ดังกล่าว จะสามารถเสนอคณะกรรมการควบคุมอาคารได้ภายในเดือน พ.ย. 2559 นี้ ซึ้งเบื้องต้นจะกำหนดให้อาคารที่จะขออนุญาตสร้างใหม่หรือดัดแปลงอาคารเพิ่มเติมที่มีขนาดตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป"
ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2017 ครั้งที่ 5
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) จัดงานการชี้แจงเกณฑ์การเข้าร่วมประกวดและการจัดทำเอกสารการประกวด Thailand Energy Awards 2017 (ครั้งที่ 5) ซึ่งมีผู้ประกอบการ โรงงาน อาคาร สถาบันการศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2017
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) จัดงานการชี้แจงเกณฑ์การเข้าร่วมประกวดและการจัดทำเอกสารการประกวด Thailand Energy Awards 2017 (ครั้งที่ 4) ซึ่งมีผู้ประกอบการ โรงงาน อาคาร สถาบันการศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
พพ. จัดสัมมนา “DEDE : Awareness Training Organization – สำนึกรักองค์กร”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดสัมมนา “สำนึกรักองค์กร (DEDE : Awareness Training Organization )” กิจกรรมภายใต้โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อก้าวไปสู่หน่วยงานที่เป็นองค์กรฐานความรู้ (Knowledge Base) และศูนย์กลางในการผลักดันพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างทักษะการสื่อสารที่ดี การคิด วิเคราะห์ด้วยตนเอง ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการสื่อสารของตนเอง ในชีวิตประจำวัน ในการทำงานกับองค์กรและสังคมให้บรรลุจุดมุ่งหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรม โอเชี่ยน มารีน่า พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่16 – 17 พ.ย. 59
การหารือแนวทางความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง ภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้การต้อนรับ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการพลังงานและพลังงานทดแทน พร้อมคณะ จากหอการค้าไทย ที่เข้าพบเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง ภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยจะทำการ รณรงค์เผยแพร่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ อนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ โรงแรม โรงเรียนและสถาบันการศึกษา โรงพญาบาล ธุรกิจขนาดใหญ่และสมาชิกหอการค้าจังหวัด ณ ห้องประชุม อาคาร 1 (พพ.) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
โครงการฝึกอบรม PRACTICAL ENERGY MANAGER TRAINING OF THE AJEEP SCHEME 2 PROGRAMME
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ภาคปฏิบัติโครงการ PRACTICAL ENERGY MANAGER TRAINING OF THE AJEEP SCHEME 2 ซึ่งจัดอบรม ระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2559 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมโครงการจากศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre of Energy : ACE) ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศญี่ปุ่น (ECCJ) และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม ณ ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini-plant) สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน โดยมีนายพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดและการจัดทำเอกสารการประกวด Thailand Energy Awards 2017 (จังหวัดลำพูน)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) จัดงานการชี้แจงเกณฑ์การเข้าร่วมประกวดและการจัดทำเอกสารการประกวด Thailand Energy Awards 2017 ซึ่งมีผู้ประกอบการ โรงงาน อาคาร สถาบันการศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมลำพูนวิล จังหวัดลำพูน 9 พฤศจิกายน 2559 โดยคณะผู้จัดจะมีการชี้แจงในอีก 3 จังหวัดดังนี้ ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 สถาบันไทย-เยอรมัน (นิคมอุตสาหกรรมอมตะ นคร ) จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 6 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมประกอบอาหาร และน้ำดื่ม แจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหลวง
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ร่วมประกอบอาหาร และน้ำดื่ม แจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหลวง บริเวณเต็นท์จุดรองรับประชาชน โดย กระทรวงพลังงาน กฝผ.และบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งบรรยากาศภายในสนามหลวงได้รับความสนใจจากประชาชนที่ผ่านไปมาแวะรับบริการอาหารฟรีอย่างเนืองแน่น ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดและการจัดทำเอกสารการประกวด Thailand Energy Awards 2017
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) จัดงานการชี้แจงเกณฑ์การเข้าร่วมประกวดและการจัดทำเอกสารการประกวด Thailand Energy Awards 2017 ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผู้ประกอบการ โรงงาน อาคาร สถาบันการศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก โดยคณะผู้จัดจะมีการชี้แจงในอีก 4 จังหวัดดังนี้ ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมลำพูนวิล จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 สถาบันไทย-เยอรมัน (นิคมอุตสาหกรรมอมตะ นคร) จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 6 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537