หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงาน จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน "เน้นการพัฒนาประเทศที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง การพัฒนาเศรษฐกิจด้านพลังงาน ยุทธศาสตร์ที่ดีจะต้องนำมาใช้ได้จริง การสร้างความเข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้อง สอดแทรกในบทเรียน ปลูกฝังให้เยาวชนได้ซึมซับและมีความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น สำหรับการพัฒนาบุคลากรของแต่ละหน่วยงานเป็นสิ่งสำคัญ ควรมีการเปิดหลักสูตรอบรมให้ความรู้ อย่างน้อย 6 หลักสูตรต่อปี เพื่อเกิดการทำงานร่วมกัน และสามารถทดแทนกันได้ ในการบริหารจัดการ กระทรวงพลังงานยังคงเน้นย้ำวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใส ไม่ทุจริต และทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุด" นอกจากนี้ยังมี การเสวนาในหัวข้อเรื่อง "ภารกิจสำคัญด้านพลังงานที่ต้องดำเนินการในปี 2561" นำโดย ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน นายสมนึก บำรุงสาลี รองปลัดกระทรวงพลังงาน นายธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้บริหารระดังสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงาน และพลังงานจังหวัด เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก วันนี้ 8 กันยายน 2560
สรุปผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการนำร่องการส่งเสริมติดตั้งโซล่าร์รูฟเสรี
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ป์นประธานเปิดประชุม สรุปผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการนำร่องการส่งเสริมติดตั้งโซล่าร์รูฟเสรี โดยได้กล่าวถึงโครงการในขณะเปิดงานว่า ในปัจจุบัน การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงจากการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเป็นหลัก มาเป็นการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้สูงขึ้นตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าขอประเทศไทย ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย โดยปัจจุบันมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟ้าแล้วประมาณ 3,000 เมกะวัตต์ จากเป้าหมาย 6,000 เมกะวัตต์ในปี 2579 ตามแผน AEDP2015 อีกทั้ง ในปัจจุบันประชาชนมีทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า “โซล่าร์รูฟท็อป” ในการผลิตไฟฟ้าใช้เองจากหลังคาบ้านเรือน อาคาร หรือโรงงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้า และแนวโน้มดังกล่าวดูจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันนี้ 4 ก.ย. 60 ณ ห้องประชุม 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กิจกรรม “Kick Off ประกาศ ค่านิยม พพ."
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Kick Off ประกาศ ค่านิยม พพ.” โดยมีการมอบรางวัลให้กับผู้ร่วมประกวดการออกแบบโลโก้ และผู้ร่วมสนุกผ่านไลน์แอพพลิเคชั่น ณ บริเวณลานสนามหญ้าหน้าอาคาร 7 ซึ่งมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พพ. ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อต้องการให้บุคลากรภายใน พพ. ได้มีส่วนร่วมในการสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน ที่บุคลากรทุกคนในองค์กรพึงมี และเป็นแนวทางการบริหารราชการที่ดี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. กล่าวว่า “เรื่องค่านิยมต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกสำนักในองค์กรในการระดมความคิดให้เห็นครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติในการทำงานที่เป็นเลิศ มิติการทำงานที่ต้องบูรณาการร่วมกัน และการต่อต้านคอรัปชั่น ต้องมีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นค่านิยมที่สำคัญ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าค่านิยมที่เกิดขึ้นในวันนี้จะถูกนำมาใช้ นำมาปฏิบัติในการทำงานเพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนของ พพ. ต่อไป” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560
พพ. จัดประชุม ติดตามความต่อเนื่องของโครงการที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ครั้งที่ 3
นางสาวพิสมัย เสถียรยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามความยั่งยืนความต่อเนื่องของโครงการที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ครั้งที่ 3” เพื่อระดมความคิดและร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนวการปฎิบัติ ในการพัฒนาโครงการเพื่อส่งประกวด และช่วยส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป ณ โรงแรมคลาสสิค คามีโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560
พพ. จัดงาน"มหกรรมพลังงาน เชียงใหม่ 4.0"
นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิดกิจกรรม "มหกรรมพลังงาน เชียงใหม่ 4.0" จัดขึ้น ณ สำนักงาน อบต. แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายเสน่ห์ สุภาษิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ให้การต้อนรับภายในงานมีการจัดแสดงฐานเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ จัดแสดงผลงานต่าง ๆ อาทิ เตามหาเศรษฐี เตาเผาผลิตถ่าน เตาแก๊สชีวมวล หม้อก๋วยเตี๋ยวประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีวิสาหกิจชุมชนนำสินค้ามาร่วมแสดงและจำหน่ายจำนวนมาก อาทิ กลุ่มแปรรูปและจำหน่ายส่งออกผลผลิตทางการเกษตรบ้านหัวฝาย วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าเปาเพาะเห็ด วิสาหกิจชุมชนบ้านดอยยาวจำหน่ายผักปลอดสารพิษ ร้านค้าจากวิสาหกิจ ร้านค้าประชารัฐ เป็นต้น นับเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ไปยังกลุ่มภาคสังคม และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนกระจายลงสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และ Energy 4.0 ของกระทรวงพลังงาน
ตรวจเยี่ยมโครงการพลังงานทดแทน
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 1,500 กิโลวัตต์ และโครงการปรับอากาศในอาคารขนาดใหญ่ด้วยระบบทำความเย็นแบบดูดซึม โดยอาศัยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ผ่าน พพ. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560
งานสัมมนา "Smart Boiler 4.0"
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนา "Smart Boiler 4.0" ขึ้น ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีนายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิดงานร่วมกับนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางด้านสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับเมื่อยกระดับและพัฒนาหม้อน้ำเข้าสู่ Smart Boiler โดยจะมีการสนับสนุนทางด้านการเงินและด้านวิชาการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ซึ่งในงานสัมมนายังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การส่งเสริมการยกระดับหม้อน้ำภายใต้ภารกิจของกรมโรงงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน" โดยนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. ได้ร่วมบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ภายในงานฯ ยังมีบริการคลินิกที่ปรึกษาด้าน Boiler นิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงในงานอีกด้วย ทั้งนี้ โหมด "Smart Boiler หรือ หม้อน้ำสมองกล" ที่ได้ดำเนินการผลักดันอยู่ในขณะนี้ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ยกระดับ และส่งเสริมสนับสนุนงานด้าน Boiler ให้สอดคล้องกับแนวคิด Smart Boiler สู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยได้วางแผนการขับเคลื่อนครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านประสิทธิภาพพลังงาน ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้เกิดความปลอดภัย ลดความเสี่ยงแก่พนักงาน ลดต้นทุนการผลิต และเกิดการประหยัดพลังงานได้กว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560
เปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การดำเนินธุรกิจพลังงานในอาเซียน”
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ. ) เปิดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในอาเซียน” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการและเอกชนเข้าร่วม ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560
สัมมนาระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน
นายพิชิต ทวีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดการสัมมนาเพื่อบริหารการจัดการองค์ความรู้ สพพ. เรื่อง “ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานในพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้า” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจำนวนมาก ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560
"กระทรวงพลังงานมอบรางวัล 66 สุดยอดผลงาน Thailand Energy Awards 2017 สอดรับการขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน 4.0 สู่ความสำเร็จ"
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด Thailand Energy Awards 2017 จำนวน 66 ราย โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้ที่อยู่แวดวงด้านพลังงาน รวมทั้งสื่อมวลชนจำนวนมาก ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กล่าวรายงานว่า “Thailand Energy Awards สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล เป็นการประกวดด้านพลังงานของประเทศไทยที่กระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมให้มีการจัดการประกวดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 18 แล้ว เป็นกิจกรรมที่เปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนที่มีการใช้พลังงานหรือมีส่วนร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ได้แสดงศักยภาพและเผยแพร่ผลงานความสำเร็จของตนเอง ให้แก่ผู้อื่นได้นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการนำไปปฏิบัติ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ผู้ประกอบการ วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานควบคู่ไปกับการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดรับกับการขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน 4.0 นำมาสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้” โครงการ Thailand Energy Awards แบ่งการประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับปีนี้ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 262 ราย และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่นสมควรแก่การได้รับรางวัล จำนวน 66 รางวัล คิดเป็นมูลค่าผลประหยัดรวมได้มากกว่า 420 ล้านบาทต่อปี สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 290,000 ตันต่อปี นอกจากนี้ ยังได้คัดเลือกผู้แทนที่มีผลงานโดดเด่น ร่วมประกวดในระดับอาเซียนจำนวน 24 ผลงาน และสามารถคว้ารางวัลมาครองได้อย่างน่าภาคภูมิใจถึง 19 รางวัล มากที่สุดในเวที ASEAN Energy Awards ทำให้ประเทศไทยครองความเป็นที่หนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยพลังความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ข้างต้น สามารถนำไปขยายผลให้ประเทศเกิดการพัฒนาด้านพลังงานอย่างยั่งยืนสืบไป เมื่อวันที่ 21สิงหาคม 2560
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน และสื่อมวลชน เยี่ยมชม
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน และสื่อมวลชน ติดตามความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน (ESCO Revolving Fund) ปีงบประมาณ 2558 ณ บริษัท พี.พี. แพคเกจจิ้ง จำกัด จ.นครปฐมโดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และนายชัยณรงค์ เทียนชัยกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทฯให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการดังกล่าว ของ พพ. ได้สนับสนุนเงินลงทุนในลักษณะเงินกู้ดอกเบี้ยอัตราคงที่ 3.5% ต่อปี (Flat Rate) โดยมีระยะเวลาการผ่อนชำระคืนไม่เกิน 5 ปี ให้กับบริษัท พี.พี. แพคเกจจิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกและโฟมสำหรับบรรจุอาหารนั้น ที่ได้มีการส่งเสริมการลงทุนโดยการให้เช่าซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ในโครงการติดตั้งอุปกรณ์ปรับลดแรงดันไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง คือ ขนาดพิกัด 1,000 kVA และขนาดพิกัด 1,500 kVA ภายใต้งบประมาณส่งเสริมจำนวน 6,452,100 บาท ซึ่งการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวส่งผลให้บริษัทสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้เท่ากับ 464,000 kWhต่อปี หรือเทียบเท่า 0.04 ktoe ต่อปี คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 1.78 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 0.0003 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี พลเอก อนันตพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่า "ที่ผ่านมาโรงงานดังกล่าวมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตเฉลี่ย 8,640,000 kWh ต่อปี คิดเป็นเงินค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าสูงถึง 33.16 ล้านบาทต่อปี แต่ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียนแล้ว ช่วยให้เกิดการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนที่ต้องการลดความเข้มการใช้พลังงานลง 30% ในปี 2579” พลเอก อนันตพร กล่าว ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน พพ. ได้ดำเนินการส่งเสริมไปแล้วทั้งหมด 23 ราย สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศได้เท่ากับ 17.63 GWh ต่อปี คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 45 ล้านบาทต่อปี หรือลดการนำเข้าน้ำมันดิบ 6.25 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมปลูกป่า "โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน และสื่อมวลชน ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์พลังงานภาคกลาง พร้อมเยี่ยมชมศักยภาพการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และร่วมกิจกรรมปลูกป่า "โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ณ บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ ในพื้นที่ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดยมี นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และข้าราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ พลเอกอนันตพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า "กิจกรรมปลูกป่าโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ตามนโยบายของรัฐบาลที่รณรงค์ให้ ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ บนพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ป่า หรือพื้นที่รัฐที่ทางราชการกำหนดไว้ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 65 พรรษา และร่วมสืบสานแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้" พลเอก อนันตพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าว สำหรับการพูดคุยกับพลังงานจังหวัดในกลุ่มภาคกลางทั้ง 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี เบื้องต้นไม่พบว่าประสบปัญหาอะไร แต่ได้มีการกำชับพลังงานจังหวัด และเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานในพื้นที่ทุกคนให้มุ่งเน้นการทำงานอย่างบูรณาการ ติดตามดูแลสถานการณ์พลังงานอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ เช่น ภัยธรรมชาติ เหตุฉุกเฉิน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านพลังงานต่อประชาชนผู้บริโภค เนื่องจากพลังงานถือเป็นหนึ่งในกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560
นายกฯ นำทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 851 รูป ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี คณะองคมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลยุติธรรม คณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ส่วนราชการในพระองค์ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์อย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และร่วมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณ Lobby อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในงานพระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พพ. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมกันนี้ นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ยังได้นำทีมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พพ. ร่วมกิจกรรม " ปลูกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ " โดยร่วมกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง ดอกไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
ปลัดกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel)
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuelวันนี้ (9 ส.ค.60) นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel) พื้นที่บ่อขยะ ตำบลแพรกษาใหม่ จ.สมุทรปราการ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์ จี้ พลัส จำกัด โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และนายคณพศ นิจสิริภัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์ จี้ พลัส จำกัด ให้การต้อนรับ ปัจจุบันขีดความสามารถในการบริหารจัดการขยะในศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรสามารถผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF ได้ประมาณ 500 ตันต่อวัน โดยเป็นการคัดแยกทั้งขยะเก่า 1,000 ตันต่อวัน เพื่อป้อนเชื้อเพลิง RDF เข้าสู่โรงไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกกะวัตต์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และได้รับการสนับสนุนรับซื้อ ไฟฟ้าจากขยะชุมชนอัตราพิเศษในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ตามสัญญาซื้อ-ขายไฟฟ้า 20 ปีที่ได้เริ่ม เดินเครื่องและสามารถขายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ให้กับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า "ศูนย์ฯ มีการรวบรวมขยะชุมชนในพื้นที่ เพื่อนำมาสู่การคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ นำไปสู่การรีไซเคิล และส่วนหนึ่งนำมาผ่านกระบวนการแปรรูปและจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะหรือ RDF มาผลิตไฟฟ้า ซึ่งแนวทางการบริหารจัดการขยะ นับเป็นนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นเพื่อลดปัญหาปริมาณขยะ และปัญหาการจัดหาพื้นที่ฝังกลบ โดยควบคุมและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการแก้ไข ปัญหาขยะได้เป็นอย่างดี" นายอารีพงศ์กล่าว
ฝึกอบรม Energy Manager กลุ่มประเทศอาเซียน
นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “The 2nd Practical Energy Manager Training of the AJEEP Scheme 2 under SOME-METI Work Programme 2017-2018” เพื่อพัฒนา Energy Manager ในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ACE (ASEAN Center for Energy) ECCT, JICA ประเทศญี่ปุน และ พพ. โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560
งานสัมมนา "SMEs DEDE 4.0" ครั้งที่ 3 จ.สุราษฎร์ธานี
นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา "SMEs DEDE 4.0" ครั้งที่ 3 ณ. ห้องลิลลี 1 โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดี พพ. กล่าวว่า " เนื่องจากภาคอุตสาหกรรม เป็นภาคส่วนหนึ่งที่มีการใช้พลังงานค่อนข้างสูงมาก พพ. จึงเน้นให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานทั้งในโรงงานและอาคาร รวมถึงภาคธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม โดยอยากให้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์ และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น ซึ่งหากผู้ประกอบการมีการปรับเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์รุ่นใหม่ก็จะช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้น พพ. จึงมีมาตรการสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อเร่งให้มีการตัดสินใจลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์และเกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย พพ. มีเงินสนับสนุนส่วนหนึ่ง 20-30% ให้โรงงานควบคุม อาคารควบคุมรวมถึง SMEs วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม นำไปลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ เช่น การติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน, การซื้อเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ใหม่ทดแทนของเดิม ที่มีประสิทธิภาพต่ำ โดยกำหนดว่า จะต้องเป็นมาตรการที่มีระยะเวลาคืนทุน (Simple Payback Period) ไม่เกิน 7 ปี โดย พพ. ให้วงเงินสนับสนุนไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อราย" รองอธิบดี พพ. กล่าว สำหรับการเสวนาในหัวข้อเรื่อง "SMEs DEDE 4.0 ลงทุนอย่างไร ให้ประหยัดพลังงาน" โดยมีนาย กฤษณทัศ สำแดงฤทธิ์ วิศวกรชำนาญการ สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พพ. ,คุณสังวรณ์ สุขสำราญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ Success Case จากผู้ประกอบการ SMEs คุณพิสิทธิ์ นวนนุ่น เจ้าของ ฟาร์มกุ้ง ก่อเขตฟาร์ม ที่ประสบความสำเร็จจากการลงทุน ร่วมเสวนา พูดคุยให้ความรู้สำหรับการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน อีกทั้งยังเป็นการช่วยประเทศชาติให้มีความมั่นคงด้านพลังงาน มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืนต่อไป เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560
สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการศึกษาศักยภาพ และความต้องการเชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม
นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิด งานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการศึกษาศักยภาพ และความต้องการเชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม โดยมีการนำเสนอผลการศึกษาความเสี่ยงในการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพตามเป้าหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อลดความเสี่ยง พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพของการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ ณ โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560
สื่อมวลชนภูมิภาค เยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
นายพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้การต้อนรับพร้อมบรรยาย ในการสัมมนา “การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน” โดยมีสื่อมวลชนภูมิภาค จากจังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม อยุธยาและสระบุรี จำนวน 100 คน เข้าร่วมสัมมนาและเยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งผ่านมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 เป็นอาคารภาครัฐแห่งที่ 3 ที่ได้รับรองมาตรฐานนี้ ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537