หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ดำเนินงานโครงการจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน "Energy 4.0 พลังงานฐานนวัติกรรม" (21 ธ.ค. 2561)
การเข้าเยี่ยมชมอุทยานพลังงาน (17 ธ.ค. 2561)
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม พร้อมดัวยเจ้าหน้าที่ แม่บ้านและนักเรียนฝึกอาชีพเข้าเยี่ยมชมอุทยานพลังงาน และฟังบรรยายเรื่องเทคโนโลยีพลังงานทดแทน จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 70 คน ในวันที่ 14ธั นวาคม 2561
เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน (7 ธ.ค. 2561)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำนวน 150 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี หัวหน้าศูนย์บริการฯและเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ 7 ธันวาคม 61
กิจกรรม "วันดินโลก" กับประชาชนกลุ่มเรารักมหาสารคาม ในหัวข้อ "สร้างสนามสีเขียวเพื่อพ่อ" (6 ธ.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) เข้าร่วมกิจกรรม "วันดินโลก" กับประชาชนกลุ่มเรารักมหาสารคาม ในหัวข้อ "สร้างสนามสีเขียวเพื่อพ่อ" บริเวณแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย พร้อมจุดเทียนเพื่อระลึกถึงในหลวง ร.9 ณ ลานทุ่งดอกดาวเรืองแก่งเลิงจานเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561
ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องใน "วันสิ่งแวดล้อมไทย" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (6 ธ.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องใน "วันสิ่งแวดล้อมไทย" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานสานใจรักษ์สิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561
จัดประชุมสัมมนา และจัดนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (29 พ.ย. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการ จัดประชุมสัมมนา และจัดนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีพรชัย อินทนู ผบ.มทบ.44 เป็นประธานเปิดการประชุม และนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯในการนี้มีผู้แทนจาก สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
การจัดนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กรมทหารราบที่ 2รักษาพระองค์ ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี (26 พ.ย. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการ จัดนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กรมทหารราบที่ 2รักษาพระองค์ ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีชวลิต อุ่นเรือง เป็นประธานในการเปิดพิธี และกล่าวรายงานโดย นายคมสันต์ พู่ทองหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 1 จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดจากพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี นายเฉลิมพร ทองประดู่ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (22 พ.ย. 2561)
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 ( จังหวัดอุบลราชธานี ) จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดงานตำรวจแห่งชาติ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประชุม
การมอบสื่อประชาสัมพันธ์ "วันดินโลก WORLD SOIL DAY " ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (21 พ.ย. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ดำเนินการมอบสื่อประชาสัมพันธ์ "วันดินโลก WORLD SOIL DAY " ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก ให้ความรู้ถึงความสำคัญและความเป็นมาของวันดินโลก พร้อมประชาสัมพันธ์ การจัดงานมหกรรมวันดินโลกในระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ. ปทุมธานี และการจัดงานมหกรรมวันดินโลกในระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (บชร.1) ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 ค่ายสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง จังหวัดน่าน (20 พ.ย. 2561)
นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) และเจ้าหน้าที่ เข้าชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้น โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 ค่ายสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอ จังหวัดน่าน โดยมี พันโทไพรัช ศรีไชยวาล ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 และกำลังพลทหาร เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง จำนวน 20 คน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ท่านวิรัตน์ รักษ์พันธ์) เข้าเยี่ยมชม อุทยานพลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (14 พ.ย. 2561)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ท่านวิรัตน์ รักษ์พันธ์) และคณะฯ จำนวน 3 ท่าน เข้าเยี่ยมชม อุทยานพลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมี จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 61
เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (8 พ.ย. 2561)
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญนำสถานศึกษาและหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 230 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนอย่างถูกต้อง และส่งเสริมให้สถานศึกษาในจังหวัดอำนาจเจริญได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้เรื่องพลังงานฯ ณ ศบ.6 จ.อุบลราชธานี ในการนี้มี จนท.ศบ.6(จ.อุบลราชธานี)ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
การชี้แจงรายละเอียด โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (7 พ.ย. 2561)
นายสุนันนต์ บัวเนี่ยว และเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) เข้าชี้แจงรายละเอียด โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมี ร้อยตำรวจเอก อรรถพล อ้นชาวนา รอง ผบ. ตชด.345 และเจ้าหน้าที่ บุคลากรตำรวจ จำนวน 13 ท่าน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
นักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา หัวข้อศึกษา "เทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์พลังงานทดแทน" (7 พ.ย. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา หัวข้อศึกษา "เทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์พลังงานทดแทน" จำนวน 13 คน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
คณะอาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (1 พ.ย. 2561)
คณะอาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) โดยมีเจ้าหน้าที่ และวิทยากร ศบ.10 (จ.พิษณุโลก) ให้การต้อนรับ บรรยายให้ความรู้ด้านพลังงานฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลุาคม 2561
ผู้บริหาร และพนักงาน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (24 ต.ค. 2561)
วันนี้ 24 ต.ค.61 ผู้บริหาร และพนักงาน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี จำนวน 21 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนอย่างถูกต้อง และส่งเสริมให้พนักงานของศูนย์การค้าฯได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้เรื่องพลังงานฯ ณ อุทยานพลังงาน ศบ.9 จ.นครศรีธรรมราช ในการนี้มี จนท.ศบ.9(จ.นครศรีฯ)ให้การต้อนรับ
ผู้บริหาร และพนักงาน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี จำนวน 21 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนอย่างถูกต้อง (24 ต.ค. 2561)
วันนี้ 24 ต.ค.61 ผู้บริหาร และพนักงาน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี จำนวน 21 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนอย่างถูกต้อง และส่งเสริมให้พนักงานของศูนย์การค้าฯได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้เรื่องพลังงานฯ ณ อุทยานพลังงาน ศบ.9 จ.นครศรีธรรมราช ในการนี้มี จนท.ศบ.9(จ.นครศรีฯ)ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561
ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างกิจวิทยาร่วมกับภาคีเครือข่าย (วัดสว่างคงคาและรพ.สต.หนองไผ่)เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงาน ณ ศุนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) (5 ต.ค. 2561)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างกิจวิทยาร่วมกับภาคีเครือข่าย (วัดสว่างคงคาและรพ.สต.หนองไผ่)เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงาน จำนวน 22 คน ณ ศุนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม)เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการวิจัย เรื่องกระบวนการเรียนรู้การประหยัดพลังงาน ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โดยมี นายสายพัธ์ ผดุงเกียรติศักดิ์ หัวหน้าศูนย์ฯให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และคณะฯเข้าเยี่ยมชมอุทยานพลังงานและพบปะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (25 ก.ย. 2561)
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และคณะฯเข้าเยี่ยมชมอุทยานพลังงานและพบปะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 61
นิทรรศการด้านพลังงานทดแทน ในการประเมินวัดร่มเย็นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (20 ก.ย. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทน ในการประเมินวัดร่มเย็นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ วัดทองหลาง ม. 2 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีผู้เข้าชมนิทรรศการ 180 คน ในการนี้นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ได้ให้คำแนะนำการใช้เทคโนโลยีฯ แก่คณะกรรมการการประเมินวัดร่มเย็นในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537