หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
เข้าศึกษาดูงานพลังงานในพื้นที่ ที่มีการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นต้นแบบพลังงานชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (17 ม.ค. 2562)
นักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงาม และ รร. วัดหนองเป็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน ในกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานเพื่อพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น ให้กับโรงเรียนพลังงานชุมชน ภายใต้ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารครบวงจรในชุมชนระดับตำบล (15 ม.ค. 2562)
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงาม และ รร. วัดหนองเป็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง จำนวน 70 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน ในกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานเพื่อพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น ให้กับโรงเรียนพลังงานชุมชน ภายใต้ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2562 เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับคณะครูและนักเรียน โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 (จ.นครศรีฯ)และ จนท. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและจัดนิทรรศการสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงานฯ (15 ม.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและจัดนิทรรศการสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงานฯ โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคณฑี ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และนายขันชัย พันธ์ศรี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร กล่าวเปิดการประชุม มีบุคลากร รพสต.และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลคณฑี เข้าร่วมจำนวน 111 คน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงานมหกรรม “รวมพล คนรักษ์พลังงาน” ภายใต้ การถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 (11 ม.ค. 2562)
วันที่ 10 มกราคม 2562 ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงานมหกรรม “รวมพล คนรักษ์พลังงาน” ภายใต้ การถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 มีเครือข่ายพลังงานเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธพลังงานจำนวน 20 บูธ ในการนี้มี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์)ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายอำเภอทุ่งสง (นายจิรโรจน์ สำแดง)กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมงานฯและนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในกิจกรรมนี้มี คุณสำราญ ปทุมานนท์ (ผถผ.)คุณนฤมล จิตกรณ์กิจศิลป์ (ผกท.)จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน /หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา)และคณะเจ้าหน้าที่/หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และประชาชนผู้สนใจในพื้นที่อำเภอทุ่งสง และใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 382 ท่าน
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 (11 ม.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 ค่ายสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และพันโท ไพรัช ศรีไชยวาล ผบ.กองพันทหารม้าที่ 10 กล่าวเปิดการประชุม มีกำลังพลและแม่บ้านเข้าร่วม จำนวน 147 คน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่1 (จังหวัดปทุมธานี) ร่วมจัดนิทรรศการงาน open house ชงโคบาน วิชาการ พ.ร.ปีการศึกษา 2561 (11 ม.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่1 (จังหวัดปทุมธานี) ร่วมจัดนิทรรศการงาน open house ชงโคบาน วิชาการ พ.ร.ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียน ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานปีงบประมาณ 2562 นิทรรศการครั้งนี้มี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการจำนวน 300 คน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและจัดนิทรรศการสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงานฯ โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (9 ม.ค. 2562)
คณะครู/นักเรียนอนุบาลวัดอินทารามสงเคราะห์ จำนวน 48คนเข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) (28 ธ.ค. 2561)
รับฟังบรรยาย หัวข้อการใช้พลังงานทดแทนกับการเกษตร และเยี่ยมชมอุทยานพลังงาน ในกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่และการใช้พลังงานทดแทน (25 ธ.ค. 2561)
ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 1 และจัดนิทรรศการ โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 416 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี (25 ธ.ค. 2561)
ศบ.9 จ.นครศรีฯ เข้าดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 1 และจัดนิทรรศการ โครงการฯรพ.สต.บ้านเขานาใน (24 ธ.ค. 2561)
ดำเนินงานโครงการจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน "Energy 4.0 พลังงานฐานนวัติกรรม" (21 ธ.ค. 2561)
การเข้าเยี่ยมชมอุทยานพลังงาน (17 ธ.ค. 2561)
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม พร้อมดัวยเจ้าหน้าที่ แม่บ้านและนักเรียนฝึกอาชีพเข้าเยี่ยมชมอุทยานพลังงาน และฟังบรรยายเรื่องเทคโนโลยีพลังงานทดแทน จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 70 คน ในวันที่ 14ธั นวาคม 2561
เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน (7 ธ.ค. 2561)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำนวน 150 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี หัวหน้าศูนย์บริการฯและเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ 7 ธันวาคม 61
กิจกรรม "วันดินโลก" กับประชาชนกลุ่มเรารักมหาสารคาม ในหัวข้อ "สร้างสนามสีเขียวเพื่อพ่อ" (6 ธ.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) เข้าร่วมกิจกรรม "วันดินโลก" กับประชาชนกลุ่มเรารักมหาสารคาม ในหัวข้อ "สร้างสนามสีเขียวเพื่อพ่อ" บริเวณแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย พร้อมจุดเทียนเพื่อระลึกถึงในหลวง ร.9 ณ ลานทุ่งดอกดาวเรืองแก่งเลิงจานเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561
ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องใน "วันสิ่งแวดล้อมไทย" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (6 ธ.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องใน "วันสิ่งแวดล้อมไทย" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานสานใจรักษ์สิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561
จัดประชุมสัมมนา และจัดนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (29 พ.ย. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการ จัดประชุมสัมมนา และจัดนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีพรชัย อินทนู ผบ.มทบ.44 เป็นประธานเปิดการประชุม และนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯในการนี้มีผู้แทนจาก สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
การจัดนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กรมทหารราบที่ 2รักษาพระองค์ ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี (26 พ.ย. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการ จัดนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กรมทหารราบที่ 2รักษาพระองค์ ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีชวลิต อุ่นเรือง เป็นประธานในการเปิดพิธี และกล่าวรายงานโดย นายคมสันต์ พู่ทองหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 1 จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดจากพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี นายเฉลิมพร ทองประดู่ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (22 พ.ย. 2561)
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 ( จังหวัดอุบลราชธานี ) จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดงานตำรวจแห่งชาติ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประชุม
การมอบสื่อประชาสัมพันธ์ "วันดินโลก WORLD SOIL DAY " ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (21 พ.ย. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ดำเนินการมอบสื่อประชาสัมพันธ์ "วันดินโลก WORLD SOIL DAY " ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก ให้ความรู้ถึงความสำคัญและความเป็นมาของวันดินโลก พร้อมประชาสัมพันธ์ การจัดงานมหกรรมวันดินโลกในระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ. ปทุมธานี และการจัดงานมหกรรมวันดินโลกในระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (บชร.1) ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537