หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
นิทรรศการ กิจกรรมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ในหัวข้อ "มีพลังงาน มีความสุข"
พลเอกอนันพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานมอบรางวัลและจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่5 ในหัวข้อ "มีพลังงาน มีความสุข" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ด้านพลังงานผ่านทางศิลปะภาพวาด โดยมี นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ให้เกียรติมอบรางวัล ในประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รวมทั้งสิ้น 64 รางวัล พร้อมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานภาพวาด ของผู้ที่ได้รับรางวัล ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 7 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา แกรนด์ พระราม 9
รัฐบาลไทยโดยกระทรวงพลังงาน เปิดประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย (AMER) ระดมวิสัยทัศน์หาทางออกสถานการณ์พลังงาน ด้านน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และทางเลือกพลังงานทดแทนในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่าน
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย (Asian Ministerial Energy Roundtable : AMER) ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วม ทั้งนี้ ภายในการประชุม AMER มีการหารือร่วมกันระหว่างชาติสมาชิกกว่า 36 ประเทศผู้ซื้อและผู้ขายพลังงาน อาทิ ประเทศจีน ญี่ปุ่น UAE กาตาร์ อินเดีย มาเลเซีย ซาอุดิอาระเบีย รวมทั้งผู้นำองค์กรด้านพลังงานระหว่างประเทศกว่า 20 องค์กร อาทิ ADB, IEA ENERGY CHARTER เป็นต้น โดยมีประเด็นการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคตด้านการจัดหาความต้องการพลังงาน เพื่อสร้างความมั่นคงพลังงาน ใน 3 หัวข้อที่สำคัญได้แก่ ตลาดน้ำมัน (Oil Market) ด้านก๊าซธรรมชาติ (Gas Market) และด้านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พลังงานสู่ทางเลือกพลังงานทดแทน ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่าน
DEDE HOME ร่วมจัดนิทรรศการ “บ้านและสวนแฟร์ 2017”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมจัดนิทรรศการ DEDE HOME บ้านต้นแบบดีดี รักษ์พลังงาน ภายในงาน “บ้านและสวนแฟร์ 2017” ณ อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้า ประกอบด้วยสินค้าแต่งบ้าน แต่งสวน กว่า 3,200 บูธ รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย รวมถึงกิจกรรมคุณภาพอีกมากมาย โดยนายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยภายในงานว่า “กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. ได้จัดทำโครงการ บ้านต้นแบบดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน ประกอบด้วยแบบบ้านประหยัดพลังงาน 12 แบบ ที่ พพ. จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการ เลือกไปเป็นแนวทางการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน ซึ่ง พพ. ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดบ้านประหยัดพลังงานและมีการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง การสร้างบ้านประหยัดพลังงานไม่ยากหรือมีราคาแพงอย่างที่เข้าใจ การออกแบบที่ดี การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมตั้งแต่การก่อสร้างนั้น จะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยได้บ้านที่สวยงาม ทันสมัย อยู่สบาย และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไปพร้อมกันด้วย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ต.ค. - 5 พ.ย. 2560
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560
สัมมนา “SMEs DEDE 4.0 การสนับสนุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ครั้งที่ 4
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา “SMEs DEDE 4.0 การสนับสนุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ครั้งที่ 4 ณโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา นายวันชัย รองอธิบดี พพ. กล่าวว่า “ขณะนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีมาตรการสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อเร่งให้มีการตัดสินใจลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์และเกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย พพ. จะมีเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งให้โรงงานควบคุม อาคารควบคุม รวมถึง SMEs วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม นำไปลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ เช่น การติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน, การซื้อเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ใหม่ทดแทนของเดิมที่มีประสิทธิภาพต่ำ” “ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินมาตรการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ของ พพ. และมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับทราบประโยชน์ต่างๆ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560
การสัมมนาแถลงผล " โครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ "
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผล " โครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ " โดยมี นายวัชระ ลอยสมุทร ผู้จัดโครงการ เป็นผู้บรรยาย ผลการดำเนินโครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันกาาศึกษาของรัฐ ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานมีจำนวนหลอดไฟฟ้าที่ได้รับการเปลี่ยนเป็นหลอด LED ทั้งสิ้น 406,475 หลอด ทำให้เกิดการประหยัดพลังงานคิดเป็นพลังงานไฟฟ้า 28,683,835 kWh/y หรือ เทียบเท่า 2.44 ktoe หรือคิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 114,735,341 บาท/ปี ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
การประชุมย่อยโครงการศึกษาศักยภาพการใช้และประยุกต์ใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทย (Focus Group) ครั้งที่ 3
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นประธานเปิดการประชุมย่อย (Focus group) ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาศักยภาพการใช้และประยุกต์ใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทย ในการประชุมเพื่อนำเสนอ ผลการสำรวจ วิเคาะห์ข้อมูล รวมทั้งเสนอแนวทาง แผนการส่งเสริมการใช้งานระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ และนำเสนอ ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานในภาพรวม โครงการศึกษาศักยภาพการใช้และประยุกต์ใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทย รวมถึงการระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ ก่อนนำผลการศึกษาไปจัดทำแผนส่งเสริมวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 พพ. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560
พพ. รวมดวงใจ แสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พพ. กล่าวแสดงความจงรักภักดี และร่วมกันยืนตั้งจิตสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต แสดงความอาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ จากนั้นได้ร่วมกันจัดต้นดาวเรืองเป็นรูปหัวใจพร้อมสัญลักษณ์เลข ๙ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าตึก 7
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน นำผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีถวายความอาลัย โดยถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และยืนสงบนิ่งพร้อมกันเป็นเวลา 89 วินาที และร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเอ - บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
ประชุม "Renewable Energy Data Explorer"
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง Renewable Energy Data Explorer โดยมีผู้แทนจาก สวค. สพส. กผ. USAID และ National Renewable Energy Laboratory (NREL) เข้าร่วมประชุม โดย Renewable Energy Data Explorer เป็นเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาจาก USAID และ (NREL) เพื่อใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของพลังงานทดแทนแต่ละประเภท ทั้งนี้เครื่องมือดังกล่าว ยังเป็นลักษณะ Web-based tool ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านพลังงานทดแทนจำนวน 16 ประเทศ คิอ ไทย สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ กานา อินเดีย คาซักสถาน เคนยา แม็กซีโก เนปาล ปากีสถาน อินโดนิเซีย และ ฟิลิปินส์ ซึ่งข้อมูลของแต่ละประเทศที่กล่าวมาแล้วนั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่บุคลากรของ พพ. นำมาประยุคต์ใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชุม ณ ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 พพ. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560
ก. พลังงาน จัดนิทรรศการ “ภูมิพลังแห่งแผ่นดิน นวมินทร์กลางใจไทยนิรันดร์”
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “ภูมิพลังแห่งแผ่นดิน นวมินทร์กลางใจไทยนิรันดร์” นำเสนอพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยะภาพด้านพลังงาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงอุทิศพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจนำมาซึ่งประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีโดยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมงาน ณ ลานชั้นล่าง อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560
“โครงการ อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ดำเนินการอย่างไรให้ประสบควาทสำเร็จและต่อเนื่อง ยั่งยืน”
วันนี้ 3 ต.ค. 2560 ณ ร.ร พูลแมน จี สีลม กรุงเทพฯ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดสัมมนาสรุปผลการติดตามความยั่งยืน ความต่อเนื่อง โครงการที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards พร้อมเสวนาในหัวข้อ “โครงการ อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ดำเนินการอย่างไรให้ประสบควาทสำเร็จและต่อเนื่อง ยั่งยืน” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards และAEAN Energy Awards ในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัล เช่น ประเภทโรงงาน ประเภทอาคาร ประเภทพลังงานทดแทน และประเภทผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เป็นผู้ร่วมเสวนา ซึ่งได้มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
15 ปี กระทรวงพลังงาน
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพระพรหมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ครบรอบ 15 ปี ณ กระทรวงพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560
“อนันตพร” มอบนโยบาย ให้บุคลากรกระทรวงพลังงาน ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก พร้อมขับเคลื่อนแผนพลังงานปี 2561
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงพลังงานปี 2561 โดยมีนายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน และผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วม ซึ่งได้กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก มีผลสัมฤทธิ์สามารถประเมินผลได้ อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ในโอกาสครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน และก้าวสู่ปีที่ 16 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เพื่อย้ำเตือนให้ทุกคนยึดถือเป็นหลักในการทำงาน สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงพลังงานในปี 2561 นี้ ยังคงเดินหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย Energy 4.0 โดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินโครงการต่างๆ ตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ แต่ให้มีการต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ และการปรับแผนบูรณาการ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแผนให้สามารถรองรับตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการดำเนินงานตามข้อตกลงผูกมัดในเชิงพันธสัญญากับต่างประเทศ อาทิ การลดการปล่อย CO2 ตามข้อตกลง COP21 เป็นต้น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560
ส่งมอบงานปลัดกระทรวงพลังงาน
อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ลงนามในหนังสือเพื่อส่งมอบงานให้กับนายธรรมยศ ศรีช่วย ว่าที่ปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ ที่จะเริ่มเข้ารับหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป และกล่าวอำลาตำแหน่ง โดยมีผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้ง กฟผ. ปตท. และข้าราชการกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560
ประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 35 ASEAN Energy Awards 2017
กระทรวงพลังงาน โดย พพ. นำทัพผู้ประกอบการไทย คว้า 19 รางวัล ASEAN Energy Awards 2017 ทุบสถิติสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่อง ก้าวสู่ผู้นำด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนในอาเซียน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานระยะ 20 ปี (ปี2558-2579) พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 35 ASEAN Energy Awards 2017 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่า การประชุมครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของไทย ในแผนปฎิบัติการพลังงานอาเซียน ที่ขณะนี้ประเทศไทยถือเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนในอาเซียน มุ่งสู่การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานระยะ 20 ปี (ปี 2558-2579 ) โดยเฉพาะ แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558–2579 (EEP 2015) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการตอบโจทย์นโยบาย Energy 4.0
พพ. พร้อมใจร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมผู้บริหาร นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมร้องเพลงชาติโดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย (เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2460) ณ ลานหน้าเสาธง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
พพ. ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “Asia Power Week 2017”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลัง ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Asia Power Week 2017 งานประชุม สัมมนา และนิทรรศการด้านอุตสาหกรรมพลังงานระดับแนวหน้าของเอเชีย โดยนำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 และแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558–2579 ไปร่วมจัดแสดงให้แก่ผู้เข้าร่วมงานและผู้ที่สนใจได้เยี่ยมชมและสอบถามข้อมูล ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากพลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการเปิดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560
การอบรม การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ หลักสูตร " สุขภาวะที่ดีในการทำงาน "
นายนิรันต์ คงอุตส่าห์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ หลักสูตร " สุขภาวะที่ดีในการทำงาน " การจัดฝึกอบรม หลักสูตร " สุขภาวะที่ดีในการทำงาน " ครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน อีกทั้งได้รับความรู้ในการดูแลตนเองและวิธีผ่อนคลายความเคลียดจากการทำงาน โดยสามารถให้ผู้เข้าอบรมนำแนวทางการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วิทยากรประจำรายการ " ปลดล็อคกับหมอเวช " ทางคลื่น FM 98.5 MHz มาบรรยายการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560
พพ. จัดประชุม ติดตามความต่อเนื่องของโครงการที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ครั้งที่ ๔
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามความยั่งยืนความต่อเนื่องของโครงการที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ครั้งที่ ๔” เพื่อระดมความคิดและร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนวการปฎิบัติ ในการพัฒนาโครงการเพื่อส่งประกวด และช่วยส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537