หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้ดำเนินงานจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Open House เปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 5 (13 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้ดำเนินงานจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Open House เปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 5 ประธานในพิธีโดย รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (นางสาว นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ใน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 734 คน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึก ณโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก เนื่องในงานนิทรรศรัชดา อาชีพสู่อาเซียน ห้องเรียน4.0 (12 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึก ณโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก เนื่องในงานนิทรรศรัชดา อาชีพสู่อาเซียน ห้องเรียน4.0 โดยมีนายอำเภอขลุงเป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จำนวน 228 คน วันที่ 11 มกราคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย 4 โรงเรียน ภายใต้โครงการฯโรงเรียนพลังงานชุมชน (11 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย 4 โรงเรียนคือ 1. โรงเรียนหนองนางพิทยาคม อ.ท่าบ่อ 2.โรงเรียนสังคมวิทยา อ.สังคม 3.โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา อ.เมือง และ 4.โรงเรียนปากสวยพิทยาคม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ภายใต้โครงการฯโรงเรียนพลังงานชุมชน จำนวน 125 คน โดยมี หศบ.4 (จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ กล่าวต้อนรับคณะ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนปทุมมาศวิทยา และ โรงเรียนธาตุศรีนคร (11 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะคุณครูพร้อมนักเรียน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงาน จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (11 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึก ในงาน open house โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร เปิดบ้านไผ่ทอง หนองตาคง'63 (8 ก.พ. 2562)
ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 ดำเนินการโดย ศบ. 4 (จ.หนองคาย)และ ศบ.5(จ.ขอนแก่น) (7 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562 (4 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึก ในงาน open house โรงเรียนนายายอามเปิดรั้วศรีตรัง ขุมปัญญาประตูสู่เมืองจันทน์ 2019 (1 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในการจัดกิจกรรม "ST. Open House 2018" ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส (29 ม.ค. 2562)
คณะนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ต.จีกแดง เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (28 ม.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับโรงเรียนสารคามพิทยาคม ได้จัดโครงการฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสาตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (25 ม.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินงานโครงการจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1(จังหวัดปทุมธานี) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (25 ม.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในด้านต่างๆ (24 ม.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร “การสาธิตผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน” ประจำปีงบประมาณ 2562 (24 ม.ค. 2562)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM.) เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร สถผ.ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ให้กับ จนท.สถผ.และ จนท.ศบ.1-10 (23 ม.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โครงการวิชาการงานกิจกรรม Open House ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก (22 ม.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินงานการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Open House โดยได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน,รัฐวิสาหกิจ,สถาบันการศึกษา,โรงเรียน,กลุ่มวิสาหกิจ และเครือข่า (18 ม.ค. 2562)
ผถผ.(นายสำราญ ปทุมานนท์) พร้อมด้วย หศบ.4(จ.หนองคาย) ได้ตรวจเยี่ยมงานที่ วิสาหกิจชุมชนจอมแจ้ง ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย (18 ม.ค. 2562)
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชนเข้า ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (17 ม.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537