หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับโรงเรียนสารคามพิทยาคม ได้จัดโครงการฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสาตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (25 ม.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินงานโครงการจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1(จังหวัดปทุมธานี) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (25 ม.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในด้านต่างๆ (24 ม.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร “การสาธิตผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน” ประจำปีงบประมาณ 2562 (24 ม.ค. 2562)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM.) เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร สถผ.ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ให้กับ จนท.สถผ.และ จนท.ศบ.1-10 (23 ม.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โครงการวิชาการงานกิจกรรม Open House ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก (22 ม.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินงานการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Open House โดยได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน,รัฐวิสาหกิจ,สถาบันการศึกษา,โรงเรียน,กลุ่มวิสาหกิจ และเครือข่า (18 ม.ค. 2562)
ผถผ.(นายสำราญ ปทุมานนท์) พร้อมด้วย หศบ.4(จ.หนองคาย) ได้ตรวจเยี่ยมงานที่ วิสาหกิจชุมชนจอมแจ้ง ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย (18 ม.ค. 2562)
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชนเข้า ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (17 ม.ค. 2562)
เข้าศึกษาดูงานพลังงานในพื้นที่ ที่มีการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นต้นแบบพลังงานชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (17 ม.ค. 2562)
นักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงาม และ รร. วัดหนองเป็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน ในกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานเพื่อพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น ให้กับโรงเรียนพลังงานชุมชน ภายใต้ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารครบวงจรในชุมชนระดับตำบล (15 ม.ค. 2562)
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงาม และ รร. วัดหนองเป็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง จำนวน 70 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน ในกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานเพื่อพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น ให้กับโรงเรียนพลังงานชุมชน ภายใต้ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2562 เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับคณะครูและนักเรียน โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 (จ.นครศรีฯ)และ จนท. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและจัดนิทรรศการสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงานฯ (15 ม.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและจัดนิทรรศการสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงานฯ โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคณฑี ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และนายขันชัย พันธ์ศรี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร กล่าวเปิดการประชุม มีบุคลากร รพสต.และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลคณฑี เข้าร่วมจำนวน 111 คน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงานมหกรรม “รวมพล คนรักษ์พลังงาน” ภายใต้ การถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 (11 ม.ค. 2562)
วันที่ 10 มกราคม 2562 ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงานมหกรรม “รวมพล คนรักษ์พลังงาน” ภายใต้ การถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 มีเครือข่ายพลังงานเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธพลังงานจำนวน 20 บูธ ในการนี้มี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์)ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายอำเภอทุ่งสง (นายจิรโรจน์ สำแดง)กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมงานฯและนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในกิจกรรมนี้มี คุณสำราญ ปทุมานนท์ (ผถผ.)คุณนฤมล จิตกรณ์กิจศิลป์ (ผกท.)จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน /หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา)และคณะเจ้าหน้าที่/หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และประชาชนผู้สนใจในพื้นที่อำเภอทุ่งสง และใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 382 ท่าน
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 (11 ม.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 ค่ายสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และพันโท ไพรัช ศรีไชยวาล ผบ.กองพันทหารม้าที่ 10 กล่าวเปิดการประชุม มีกำลังพลและแม่บ้านเข้าร่วม จำนวน 147 คน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่1 (จังหวัดปทุมธานี) ร่วมจัดนิทรรศการงาน open house ชงโคบาน วิชาการ พ.ร.ปีการศึกษา 2561 (11 ม.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่1 (จังหวัดปทุมธานี) ร่วมจัดนิทรรศการงาน open house ชงโคบาน วิชาการ พ.ร.ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียน ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานปีงบประมาณ 2562 นิทรรศการครั้งนี้มี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการจำนวน 300 คน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและจัดนิทรรศการสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงานฯ โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (9 ม.ค. 2562)
คณะครู/นักเรียนอนุบาลวัดอินทารามสงเคราะห์ จำนวน 48คนเข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) (28 ธ.ค. 2561)
รับฟังบรรยาย หัวข้อการใช้พลังงานทดแทนกับการเกษตร และเยี่ยมชมอุทยานพลังงาน ในกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่และการใช้พลังงานทดแทน (25 ธ.ค. 2561)
ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 1 และจัดนิทรรศการ โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 416 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี (25 ธ.ค. 2561)
ศบ.9 จ.นครศรีฯ เข้าดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 1 และจัดนิทรรศการ โครงการฯรพ.สต.บ้านเขานาใน (24 ธ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537