หน้าหลัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
รมต. กระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน และสื่อมวลชน เยี่ยมชมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน และสื่อมวลชน เยี่ยมชมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน ณ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านในพื้นที่ ให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า "กระทรวงพลังงาน โดยสำนักการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) ได้มอบหมายให้สำนักงานพลังงานจังหวัด ดำเนินการประสานเครือข่ายพลังงานชุมชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินงาน โดยการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขยายผลเพิ่มจำนวนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในชุมชน ให้สอดคล้องกับศักยภาพและปัญหาของชุมชน สามารถบริหารจัดการตนเองทางด้านพลังงาน นำไปสู่การลดต้นทุนการใช้พลังงานเพื่อการเกษตรและอุปโภค "สำหรับโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งได้เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 และได้ดำเนินการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 846 ระบบ ในพื้นที่ 56 จังหวัดในพื้นที่ภัยแล้งทั้วประเทศ ให้การช่วยเหลือเกษตรกรไม่น้อยกว่า 9,000 ราย ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า 40,000 ไร่ สามารถเพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น จำนวน 2,115 กิโลวัตต์ คาดการณ์ว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรได้ไม่น้อยกว่า 199 ล้านบาท โดยโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพลังงานได้จัดทำโครงการ จำนวน 53 ระบบ ช่วยเหลือเกษตร จำนวน 410 ราย พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จำนวน 4,600 ไร่ ซึ่งสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น จำนวน 133 กิโลวัตต์" พลเอก อนันตพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าว เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560
การอบรม ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : วิชาครองตน
นางสาวราตรี ไขศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : วิชาครองตน นางสาวราตรี ไขศิลป์ กล่าวว่า การจัดอบรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : วิชาครองตน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดี กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผมสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรินทร์ สุขเจริญ จากศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ทั้งนี้มีข้าราชการที่เข้ารับการอบรมใน พพ. ที่มีอายุราชการไม่เกิน 4 ปี และข้าราชการที่สนใจเข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวนประมาน 53 คน ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560
ปลัดกระทรวงพลังงาน เยี่ยม พพ.พร้อมติดตามการขับเคลื่อนแผนพลังงาน
ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน เดินทางตรวจเยี่ยม พร้อมติดตามการขับเคลื่อนแผนพลังงาน ภารกิจที่ พพ.รับผิดชอบ โดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ.และผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบุญรอด -นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 ทั้งนี้ อธิบดีและ ผอ.ในแต่ละสำนัก ได้รายงานให้ปลัดกระทรวงพลังงานทราบถึงภารกิจสำคัญ ของ พพ. ที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ อาทิ ผลการศึกษา RE รายภาค, กรอบหลักการอัตราการรับซื้อไฟฟ้า, การบริหาร Supply Chain, Wood Pellet, การสร้าง FeedStock ใหม่โดยการร่วมมือกับกรมป่าไม้ในการปลูกป่าเพื่อพลังงาน เป็นต้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนพลังงาน 5 แผนหลักตามแนวทางของกระทรวงพลังงาน โดยปลัดกระทรวงพลังงาน ได้รับทราบ พร้อมชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานของ พพ. แต่ละประเด็นให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักและมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแนะและติดตามงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้การขับเคลื่อน 5 แผนหลักของกระทรวงเดินหน้าต่อไปอย่างมีศักยภาพ และบรรลุตามแผนที่วางไว้ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
อบรม การติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
นายวิรัช มณีขาว เป็นประธานเปิดการอบรม การติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกให้แกผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบฯ และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับการสนับสนุนฯ ประจำปี 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบฯ และเพื่อกระตุ้นการใช้ระบบฯสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เกษตรตกร และผู้ประกอบการอบแห้ง ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “การสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560” อบรม ณ ห้อง ท 330 มหาวิทนาลัยศิลปากร อ. เมือง จ. นครปฐม เมืื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
พิธีมอบสัญญาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุน การลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ปี 2560
วันนี้ 25 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร 2 นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ เยี่ยมชมบู้ท อาหารที่มีผลผลิตมาจากระบบอบแห้ง พร้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานมอบสัญญาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุน การลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์กปีก2560 ซึ่งสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ พพ. ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมกันจัดขึ้น ซึ่ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เริ่มดำเนินโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 และปีนี้ปี 2560 เป็นปีที่ 7 ภายหลังจากที่มีความเชื่อมั่นในนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ที่พัฒนาขึ้นโดยคณะวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ว่าเป็นระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความเหมาะสมในเชิงการค้า ในการทำแห้งผลิตผลทางการเกษตรของประเทศ โดยสามารถ ประยุกต์ใช้ได้กับการผลิต ตั้งแต่ระดับวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก ผู้ประกอบการขนาดกลางไปจนถึงผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ส่วน นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กล่าวว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ริเริ่มจัดทำโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันโดยให้การสนับสนุนเงินลงทุนติดตั้งระบบบางส่วนตั้งแต่ 35% - 60% สำหรับในปี 2560 นี้ โครงการได้ให้การสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นจำนวนร้อยละ 35กของราคาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ตามแบบของ พพ. เมื่อผู้ขอรับการสนับสนุนได้เสนอตามหลักเกณฑ์ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดไว้
สัมมนาเปิดตัวโครงการ "การศึกษาเครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว"
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการการศึกษาเครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งคุณ วีรวรรณ แสงสว่าง ผมอ. เป็นประธานเปิดงาน และผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา ผู้จัดการโครงการ กล่าวรายงาน พร้อมบรรยาย ถึงความเป็นมาของโครงการและเทคโนโลยีของเครื่องแช่แข็งและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว ณ ห้องราชา 2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ 22 พฤษภาคม 2560
แถลงข่าว " ความพร้อมของอาคารศาลาไทย ( Thailand Pavilion ) ในงาน Astana Expo 2017"
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเข้าร่วมงาน International Exposition 2017 หรือ Astana Expo 2017 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก“พลังงานแห่งอนาคต (Future Energy)” ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายนถึงวันที่ 10 กันยายน 2560 โดย “อาคารศาลาไทย” (Thailand pavilion) พร้อมเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานจากประเทศต่างๆ กว่า 115 ประเทศ ทั่วโลก เข้าชมเต็มรูปแบบ มั่นใจว่าอาคารศาลาไทยจะเป็นหนึ่งในพาวิลเลียนยอดนิยมที่มีจำนวนผู้เยี่ยมชมกว่า 5 แสนคน “ประเทศไทยเรามีศักยภาพในด้านพลังงานชีวภาพอย่างมาก เพราะเราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษตรกรรม การไปโชว์ศักยภาพในงานระดับโลกครั้งนี้ กระทรวงพลังงานจึงได้นำข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานชีวภาพของไทย รวมทั้งข้อมูลด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพลังงาน ซึ่งประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนาพลังงานชีวภาพ (Bioenergy) จากการน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการด้านพลังงาน และปัจจุบันกระทรวงพลังงานก็มีนโยบายในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ๆ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับด้าน พลังงาน เพื่อต่อยอดธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานของประเทศให้เติบโตและก้าวหน้า อีกทั้งยังได้แสดงศักยภาพการท่องเที่ยว การผลิตอาหารในฐานะครัวของโลกของประเทศไทย รวมทั้งยังกระชับความสัมพันธ์กับหลากหลายประเทศ โดยเฉพาะสาธารณรัฐคาซัคสถาน และกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS)” พลเอกอนันตพร กล่าว ด้านนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า สำหรับ “อาคารศาลาไทย”(Thailand Pavilion) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด“การพัฒนาด้านพลังงานชีวภาพเพื่อมนุษยชาติ (Bioenergy for All)”ต้องการสื่อถึงพลังงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และศักยภาพของประเทศไทยในด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและความก้าวหน้าในการพัฒนาพลังงานชีวภาพ (Bioenergy) มาใช้เป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรในประเทศที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า บนขนาดพื้นที่ 974.67 ตารางเมตร แบ่งเป็น 2 ชั้นการจัดแสดงผ่านการนำเสนอในรูปแบบ “EDUTAINMENT” หรือการเรียนรู้ ควบคู่ความสนุกผ่าน 3 ห้องนิทรรศการหลัก ได้แก่นิทรรศการห้องที่ 1 : Our Ways, Our Thai สัมผัสวิถีความเป็นไทย เอกลักษณ์ความงดงามของธรรมชาติ และวัฒนธรรม ควบคู่กับการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนในรูปแบบ Live Exhibition, นิทรรศการห้องที่ 2 : Farming the Future Energy ห้องสรุปเรื่องราวแนวคิดของ Thailand Pavilion ในรูปแบบ 3D Theaterและถือเป็นไฮไลท์สำคัญ บอกเล่าเรื่องราวในห้องทดลองสุดมหัศจรรย์ และการกำเนิดของพลังงานแห่งอนาคต ‘พลัง’ ข้าวโพดน้อยในรูปแบบหุ่นยนต์ Animatronic เคลื่อนไหวเสมือนจริงและนิทรรศการห้องที่ 3 : Energy Creation Lab พบกับพลังงานชีวภาพ และชีวมวลจากพืชพลังงานทั้งหมด 9 ชนิดประกอบด้วย อ้อย ยูคาลิปตัส ยางพารา หญ้าเนเปียร์ ข้าว ข้าวโพด มูลสัตว์และของเสีย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ในรูปแบบ Interactive Exhibition" นายอารีพงศ์ กล่าว ณ ห้อง Ladprao suite ชั้น M โรงแรมเซ้นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบปะและให้โอวาทแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบปะและให้โอวาทแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (สพบ.) ซึ่งได้ให้หลักแนวคิดในการทำงานโดยยึดหลัก PDCA วงจรการบริหารงานคุณภาพ พร้อมกระตุ้นให้มีความรัก ความสามัคคีในองค์กร ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลอง5 ปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
เดินหน้าประเทศไทย ตอนไขปัญหาพลังงานทดแทนด้านพลังงานแสงอาทิตย์
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ตอนไขปัญหาพลังงานทดแทนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีนายวีระพล จิรประดิษฐ์กุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน และนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมบันทึกเทปดังกล่าว ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ รังสิต คลอง 5 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
อบรม เรื่อง "โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid”
นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid” ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ สำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
การประชุมชี้แจงงานกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงงานกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ และมอบโล่รางวัลแก่ตัวแทนอาคารควบคุมภาครัฐที่มีการจัดการพลังงานดีเด่น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาครัฐเห็นความสำคัญในการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ และร่วมกันดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานให้ดียิ่งขึ้น ๆ ขึ้นไป นายดนัย เอกกมล รองอธิบดี กล่าวว่า "การมอบรางวัลให้แก่อาคารควบคุมภาครัฐในวันนี้ พพ.ได้พิจารณาให้รางวัลจากการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานในรอบปี 2558 ที่อาคารควบคุมภาครัฐจะต้องส่งมอบให้แก่ พพ. ตามกฎหมายโดยในการพิจารณาตัดสินจากอาคารควบคุมภาครัฐจำนวน 850 แห่ง คัดเลือกเฉพาะอาคารควบคุมภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและมีผลการดำเนินงาน และมาตรการในการประหยัดดีเด่นเพียง 10 อาคาร เพื่อรับมอบโล่ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาครัฐเห็นความสำคัญในการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ และร่วมกันดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการพลังงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP 2015) กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานผลักดันการจัดการโรงงานและอาคารให้มีผลการประหยัดพลังงานรวมจนถึงปี 2579 อยู่ที่ 5,156 ktoe" นายดนัย กล่าว. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
โครงการ "ไทยแลนด์ พาวิลเลียนแอมบาสเดอร์"
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้โอวาทฑูตพลังไทยในโครงการ "ไทยแลนด์ พาวิลเลียนแอมบาสเดอร์" ก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนประเทศไทย ในงาน Astana Expo 2017 ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน ถึง 10 กันยายน 2560 โดยทูตพลังไทยทั้ง 10 คน เป็นเยาวชนที่มีความรู้ด้านภาษารัสเซีย คาซัค และภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 300 คน โดยก่อนหน้านี้ยังได้รับการติวเข้ม เพื่อเสริมความรู้เจาะลึกเรื่องพลังงานของประเทศไทย จากกูรูด้านพลังงานชั้นนำของเมืองไทยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงพลังงาน บมจ.การบินไทย กระทรวงพานิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กรมการพัฒนาชุมชน กฟผ. เป็นต้น พร้อมทั้งได้ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานชีวภาพต้นแบบ เพื่อนำความรู้ดังกล่าว ไปแสดงศัยภาพด้านพลังงานของไทยให้ทั่วโลกได้รับรู้ 15พฤษภาคม 2560 ทำเนียบรัฐบาล
พิธีเปิดงาน " Thailand Energy Efficiency Week 2017 "
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน " Thailand Energy Efficiency Week 2017 " งานแสดงสินค้านานาชาติด้านระบบควบคุมพลังงานและเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยมีนายกรศิษฏ์ ภัคโซตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เจ้าภาพการจัดงานให้การต้อนรับ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2560 กระทรวงพลังงาน ได้มุ่งเน้นสร้างความมั่นคงให้กับภาคพลังงานของประเทศ ขับเคลื่อนนโยบาย Energy 4.0 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของระบบพลังงานในปัจจุบัน นอกจากนี้ ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงานให้ได้ร้อยละ 30 ในปี 2579 ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ซึ่งกำหนดยุททธศาสตร์และแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ขณะเดียวกัน ยังวนับสนุนการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนอีกด้วย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
การประชุม "โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับจ้างการจัดการพลังงานภายใน ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทราบผลการพัฒนาหลักสูตร “โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับจ้างการจัดการพลังงานภายใน ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)” โดยมี นายพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน พพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ณ ห้องจรัสเมือง 1 และห้องนพวงศ์ 1 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ วันนี้ 9 พฤษภาคม 2560
สัมมนา "โครงการศึกษาปรับปรุงระดับเกณฑ์มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2559 "โครงการศึกษาปรับปรุงระดับเกณฑ์มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน" โดยมี นายวรยุทธ คงบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับอนุรักษ์พลังงาน 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องนพวงศ์ 1 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ การชี้แจงผลการดำเนินการของโครงการดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการด้านการศึกษาเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของอาคาร,แนวทางการยกระดับมาตรฐานของอาคารใหม่,งานพัฒนาและทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจประเมินค่าพลังงานในอาคาร รวมไปถึงกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถาบันการศึกษา ที่ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ขยายตัวในวงกว้างอย่างทั่วถึง ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานในภาคอาคารและบรรลุเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงได้ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "โปรแกรมประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงานในอาคารผ่านระบบเว็บไซต์ (BEC Web-based)" ซึ่ง พพ. ได้พัฒนาให้เข้ากับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และยังมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของอาคารใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนใจในการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย วันนี้ 9 พฤษภาคม 2560
พพ. รุดสอบข้อเท็จจริงโคมไฟโซลาร์ 3 จ.ใต้ ยันเสียหายเพียง 4% ศอ.บต. กำลังเร่งแก้ไข
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) รุดสอบข้อเท็จจริงโครงการติดตั้งโคมไฟโซลาร์เซลล์บนถนนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ดำเนินการโดย ศอ.บต.จังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันสภาพการใช้งานได้จริงเป็นส่วนใหญ่ มีเพียง 4% ที่สภาพหลอดไฟเสียหาย ถูกทำลายและถูกขโมยทาง ศอ.บต.กำลังเร่งแก้ไข กางความเข้มของแสงอาทิตย์ภาคใต้เหมาะสมที่จะติดตั้ง นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า จากกรณีมีประชาชนร้องเรียนผ่านสื่อและมีการนำเสนอถึงการดำเนินโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ ที่ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าโคมไฟมีปัญหาติดๆดับๆมีสภาพการใช้งานจริงเพียง 20% ล่าสุดได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าโครงการดังกล่าวมีการติดตั้งโคมไฟและใช้งานจำนวนทั้งสิ้น 14,318 ชุด สถานะปัจุบันทางศอ.บต.ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วมีโคมไฟส่องสว่างที่เสียหายอันเนื่องมาจากหลอดถูกทำลายหรือหลอดถูกขโมย จำนวน 531 ชุด หรือคิดเป็นประมาณ 4% ซึ่งทาง ศอ.บต.แจ้งว่าจะเร่งดำเนินการแก้ไข ต่อไป ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้อาจไม่เหมาะสมกับพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เนื่องจากมีฝนตกชุก แสงแดดน้อยนั้น จากข้อมูลแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ปี 2552 พบว่าพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เช่น จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีศักยภาพความเข้มแสงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยประมาณ 17.43, 18.09 และ 17.66 เมกะจูล/ตารางเมตร/วัน MJ/m2.day ตามลำดับ ขณะที่ค่าความเข้มแสงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยของประเทศไทยประมาณ 18.0 MJ/m2.dayและในพื้นที่ที่มีค่าความเข้มแสงอาทิตย์สูงเช่นพื้นที่เขตภาคตะวันเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 18.25 MJ/m2.day ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า พื้นที่ชายแดนภาคใต้มีค่าความเข้มแสงอาทิตย์ที่อยู่ในเกณฑ์สูงเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า ถึงแม้จะมีค่าต่ำกว่าพื้นที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเล็กน้อยแต่ก็มิได้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ และหากเทียบกับต่างประเทศที่มีการส่งเสริมการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ ค่าความเข้มแสงอาทิตย์เฉลี่ยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ยังมีค่าสูงกว่าหลายประเทศ ทั้งนี้โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบโซลาร์เซลล์นี้ เป็นของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต.ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2557 วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เน้นไปที่การสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยติดตั้งโคมไฟส่องสว่างในจุดที่ล่อแหลม สองข้างทางมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาแล้ว ยังช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทั้งการลาดตระเวน และเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ด้วย
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พพ.เข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพฯ
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เดินทางจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเข้า ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของ พพ. ที่เข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทั้ง 10 แห่ง และหัวหน้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
พพ. นำทัพสื่อมวลชน เยี่ยมชมความสำเร็จผู้ที่ได้รับรางวัล " Thailand Energy Awards "
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะสื่อมวลชนเดินทางเยี่ยมชมความสำเร็จของ บริษัท สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุมจากโครงการ "Thailand Energy Awards 2016" โดยมี นายชัยณรงค์ นิมมานเทวินทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานสายฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวให้การต้อนรับ ด้านนายพิชิต แสงผ่องแก้ว กรรมการบริหารบริษัทฯ บรรยายเรื่องการจัดการพลังงานของบริษัทเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานในช่วงปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบันรวม อาทิ การติดตั้งเครื่องทำความเย็นโดยใช้คอมเพรสเซอร์แบบไร้แรงเสียดทานสำหรับระบบปรับอากาศแบบใช้น้ำเย็นที่ต้องการความยืดหยุ่นประสิทธิภาพสูง และการใช้ระบบโอโซนกับระบบ Cooling Tower ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานร้อยละ 23.59 คิดเป็นพลังงานไฟฟ้า 6.65 GWH และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้ถึง 25.97 ล้านบาท จากเงินทุน 43.17 ล้านบาท เป็นต้น นายยศพงศ์ คุปตะบุตร รองอธิบดี พพ. กล่าวถึงโครงการว่า "โครงการนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็เกือบ 20 ปีแล้ว ทั้งนี้เพื่อผลักดันและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระแสการอนุรักษ์พลังงานในประเทศ ซึ่งบริษัทแห่งนี้ได้มีมาตรการดำเนินมาตรการด้านอนุรักษ์พลังงารมาตลอดสอดคล้องกับคุณค่าหลัก 4C (Cost Awareness) คือการพัฒนาโครงสร้างต้นทุนให้เหมาะสมโดยการนำนวัตกรรมการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนการใช้พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต ณ บริษัท สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสองหน่วยงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
นางสาวราตรี ไขศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ให้การต้อนรับ คณะเยี่ยมชมจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยได้มอบหนังสือประวัติ "บ้านพิบูลธรรม" แก่คุณจีราภา ริ่วเหลือง หัวหน้ากองส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน หัวหน้าคณะเข้าเยี่ยมชม พร้อมทั้งมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสองหน่วยงาน ในประเด็นการพัฒนาภารกิจของหน่วยงานให้มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตรย์ กำลังดำเนินงานด้านการส่งเสริมทั้งด้านศิลปวัฒธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบูรณปฏิสังขรศาสนสถาน และจัดแสดงนิทรรศการ "นิทรรศน์รัตนโกสินทร์" จึงเข้าเยี่ยมชมและขอความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง พพ.นับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจการพัฒนาพลังงานและยังมีการพัฒนาหน่วยงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (วสท.รุ่นที่ 45) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560
วิทยาลัยเสนาธิการ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 61 โดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (วสท.รุ่นที่45) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 โดยมี พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รมว.กระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบโล่และประกาศ แก่ศิษย์เก่า เพื่อเป็นเกียรติคุณให้แก่ศิษย์เก่าวิทยาลัยเสนาธิการทหารที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ จัดขึ้น ณ ห้องโถง วสท.ปสท. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537