หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
สัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ปี 2561
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม นายวิรัช มณีขาว ผู้อำนวยการ กลุ่มวิเคราะห์ประเมินเทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ปี 2561 ซึ่ง (พพ.)อยู่ในระหว่างดำเนินการรับสมัครผู้สนใจ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการลงทุนติดตั้งระบบฯ จำนวนทั้งสิ้น 5,000 ตารางเมตร งบประมาณ 12 ล้านบาท ซึ่งพพ. จะให้การสนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ 30 เป็นงบประมานให้การสนับสนุน 2,430 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งเงินลงทุนที่จะให้การสนับสนุนจำนวนนี้คิดจากราคากลางของระบบฯ ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม 7,300 บาทต่อตารางเมตร เป็น 8,100 บาทต่อตารางเมตร โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการผลิตตั้งแต่ระดับวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไปจนถึงผู้ประกอบการขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งหลากหลายประเภทได้แก่ ผัก ผลไม้อบแห้ง เครื่องเทศอบแห้ง อาหารว่างของไทย ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อาหารทะเล และสมุนไพรไทย เป็นต้น ทำให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดทดแทนพลังงานจากก๊าซ ไฟฟ้า และน้ำมัน ลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
พพ. ร่วมจัดนิทรรศการ “ASEAN LOGISTICS & PURCHASING EXPO 2018”
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้การต้อนรับนายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม ในโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการ THAILAND ENERGY AWARDS ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงาน “ASEAN LOGISTICS & PURCHASING EXPO 2018” ณ ฮอลล์ 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ และนายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมงาน Joint CollaBoration Geremony on “Reviiew of Financial Incentives for Renewable Energies In Thailand”
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ และนายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมงาน Joint CollaBoration Geremony on “Reviiew of Financial Incentives for Renewable Energies In Thailand” ซึ่งเป็นโครงการที่ศึกษากลไกทางการเงินที่เหมาะสมในการนำมาใช้เป็นมาตรการสนับสนุนนโยบายพลังงานทดแทนของไทยตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2558-2579 บัดนี้โครงการได้ดำเนินมาถึงระยะสุดท้ายแล้ว ดังนั้น Ambassador Peter Pruegel เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศหลักที่สนับสนุน EUEI PDF จึงเสนอเป็นเจ้าภาพจัดพิธี Handover Geremony เพื่อส่งมอบผลการดำเนินงานให้แก่ พพ. อย่างเป็นทางการ ณ บ้านพักเอกอัครราชทูตเยอรมัน ถนนสาทร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Renewable Energy Outlook for Thailand”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Renewable Energy Outlook for Thailand” เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำแผนงานด้านพลังงานทดแทน (REmap) และประเมินความพร้อมด้านนโยบายพลังงานทดแทนของไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ ( พพ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Renewable Energy Outlook for Thailand” เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำแผนงานด้านพลังงานทดแทน (REmap) และประเมินความพร้อมด้านนโยบายพลังงานทดแทนของไทย (Renewable Readiness Assessment: RRA) โดยมีนายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ โดยการหารือดังกล่าวมีการนำเสนอรายงาน RRA และ Remap ของประเทศไทย โดยผู้แทน IRENA และ พพ. ถึงประเด็นต่าง ๆ อาทิ ความท้าทายใหม่ของการพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทย มุมมองแนวโน้มพลังงานโลก การอำนวยความสะดวกในการจัดทำโครงการด้านพลังงานทดแทน รวมถึงการเสนอความร่วมมือด้านพลังงานในอนาคตอีกด้วย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ
พพ. ร่วมลงนามทางวิชาการกับ 3 หน่วยงาน ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน
พพ. ร่วมลงนามทางวิชาการกับ 3 หน่วยงาน ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่าง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมี นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่มั่นคงและยั่งยืน ในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนที่นำทางลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573 ที่มีเป้าหมายในการลดก๊าซเลือนกระจก ร้อยละ 7-20 ในภาคพลังงานและภาคขนส่ง ภายในปี พ.ศ. 2563 และแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ NDC ที่มีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20-25 ในทุกภาคส่วน ภายในปี พ.ศ. 2573 ภายหลังการลงนามฯ นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. เปิดเผยว่า “ ตามที่ พพ. มีแผนเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและแผนพลังงานทดแทน ทั้ง 2 แผนนี้จะส่งผลโดยตรงในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศ จากที่ผ่านมาแผนต่าง ๆ ได้ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลให้ CO2 ลดลงได้มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ปัจุบันนี้เราสามารถลดลงได้ถึง 40 ล้านตัน เห็นได้ชัดว่าการดำเนินการที่ผ่านมาเป็นไปได้ด้วยดี สำหรับ ปี 2030 มีแผนจะลด CO2 ให้ได้ถึง 111 ล้านตัน เรามีความเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และมหาวิทยาลัยเกษตร สามารถที่จะผลักดัน ร่วมมือกันให้เป้าหมายนี้ประสบผลสำเร็จได้” เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณโรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
พพ. แถลงผลการดำเนินงาน BEC ประจำปี 2560 พร้อมทำข้อตกลงร่วมมือสถาบันการศึกษาเพิ่มอีก 2 แห่ง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 “โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน” โดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยพะเยา ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. กล่าวว่า “สำหรับการอนุรักษ์พลังงานในภาคอาคาร นอกจากการกำกับดูแลอาคารขนาดใหญ่ตามกฎหมายให้มีการใช้พลังอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว พพ. ยังมีการผลักดันให้มีการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานกับอาคารใหม่หรืออาคารเก่าที่ต้องการดัดแปลง ขนาดพื้นที่มากกว่า 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ปัจจุบันนี้มีการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ภายในกลางปี 2561 นำร่องใช้กับอาคารขนาดใหญ่พื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปก่อน และทยอยบังคับใช้กับอาคารพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ภายในปี 2563 ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนยกร่างแก้ไขกฎหมาย สำหรับการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขยายตัวไปในวงกว้างอย่างทั่วถึง สามารถช่วยลดการใช้พลังงานในภาคอาคารและบรรลุเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานได้” นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลการประกวดวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2560 อีกด้วย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
พพ. ร่วมมือกับ รพ.วชิรพยาบาล ดำเนิน “โครงการศึกษา พัฒนา และสาธิตการนำระบบ Internet of Thing (IoT)
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เข้าพบ ร.ศ. น.พ.ประยุทธ ศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพื่อหารือแนวทางในการดำเนิน “โครงการศึกษา พัฒนา และสาธิตการนำระบบ Internet of Thing (IoT) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานในอาคารโรงพยาบาลภาครัฐ” โดย รพ.วชิรพยาบาลเป็น รพ.1ใน5 แห่งที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการนำระบบ IoT มาใช้เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงาน และเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการใน รพ.
สัมมนา "โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน"
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ทั้ง 8 แห่ง ตามที่ พพ.ได้เดินหน้าโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง หรือผู้ประกอบการที่กำลังจะลงทุนก่อสร้างอาคารใหม่ โดยมีวงเงินกู้แต่ละโครงการอยู่ที่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่ไม่เกินร้อยละ 3.5 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องคืนเงินกู้ให้ได้ภายใน 5 ปี หรือเต็มที่ไม่เกิน 7 ปี ซึ่งผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 มีการปล่อยสินเชื่อไปแล้วทั้งสิ้น 2,088 ล้านบาท เกิดการลงทุนในภาคเอกชน 2,166 ล้านบาท คิดเป็นผลประหยัด 378 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นการลดการนำเข้าน้ำมันดิบ 10,124 ตันน้ำมันดิบต่อปี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. กล่าวว่า “กระทรวงพลังงานมีแนวทางการส่งเสริมด้วยมาตราการเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ Soft loan เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดความเข้มข้นการใช้พลังงานลงให้ได้ร้อยละ 30 ภายในปี 2579 ตามแผนอนุรักษ์พลังงานในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ ซึ่งโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน เป็นกลไกหนึ่งที่จะผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้” ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
พพ. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ "ขบวนการพิทักษ์พลังงาน"
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน "ขบวนการพิทักษ์พลังงาน" ตอน ผจญภัยปีรามิด โดยมี นายพงษ์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคด้านพลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561
สัมมนา "Workshop การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ระยะเวลา 5 ปี"
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดสัมมนา Workshop การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ระยะเวลา 5 ปี โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พพ. เข้าร่วมการ Workshop ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ครอบคลุม และมีประโยชน์ ในการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ เป็นอย่างมาก การ Workshop ดังกล่าวได้จัด ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 (พพ.) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561
DEDE 65th Anniversary “Fit Firm Fin”
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม DEDE 65th Anniversary “Fit Firm Fin” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา พพ. ครบรอบ 65 ปี มีการจับรางวัล เล่นเกมส์ตอบคำถาม และการแข่งกีฬา โดยแบ่งข้าราชการ เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานต่าง ๆ ออกเป็น 4 สี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากร อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ อธิบดี พพ.ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของกิจกรรมในครั้งนี้ว่า นอกจากจะเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแล้ว การแสดงพลังของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากร พพ. จะสามารถช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น เมื่อบ่ายวันที่ 5 มกราคม 2561
งานวันคล้ายวันสถาปนา พพ. ครบรอบ 65 ปี
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายยงยุทธ จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน และคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา พพ. ครบรอบ 65 ปี โดยมีนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีบวงสรวงพ่อปู่สิงห์สุระชัยยะเทวะเพื่อความเป็นสิริมงคล และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ โดยพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสนี้ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบโล่ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ พพ. 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร. วิทยา ยงเจริญ ศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย รศ.ดร. บัลลังก์ เนียมมณี และนายฉัตรดนัย ฉัตรพลรักษ์ ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561
“บางกระทุ่มโมเดล”
กระทรวงพลังงาน ยันส่งเสริมระบบอบแห้งแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง ชู “บางกระทุ่มโมเดล”สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 9.72 ล้านบาทต่อปี นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมปลัดกระทรวงพลังงาน นายธรรมยศ ศรีช่วย และคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมระบบอบแห้งแสงอาทิตย์ สำหรับชุมชนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ณ กลุ่มสตรีสหกรณ์บางกะทุ่มโมเดล 2 อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า “กิจการกล้วยตากพาราโบลาโดม ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมระดับโลกที่มีการส่งออก สามารถทำรายได้ได้มากกว่าปีละ 200 ล้านบาท กระทรวงพลังงานเล็งเห็นถึงความสำคัญในการการส่งเสริมชุมชนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภาคการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยศิลปกร และชุมชนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นรูปแบบของประชารัฐที่เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง โดยกระทรวงพลังงานจะพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ในหลายรูปแบบที่เหมาะสมและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560
พพ. เพิ่มฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง อีก 4 ผลิตภัณฑ์ ช่วยคุณประหยัด ชาติได้ประโยชน์
พพ. เพิ่มฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง อีก 4 ผลิตภัณฑ์ ช่วยคุณประหยัด ชาติได้ประโยชน์ นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงให้แก่ผู้ประกอบการ ภายใต้ “โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั้น กรุงเทพฯ ภายหลังพิธีมอบฉลากฯ นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. กล่าวว่า “ตามนโยบายกระทรวงพลังงาน ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP 2015) ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมผู้บริโภคเลือกใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของตนให้สูงขึ้น เพื่อลดการนำเข้าพลังงานของประเทศ ซึ่งปัจจุบัน พพ.ได้ดำเนินการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงรวมแล้ว 31.2 ล้านใบ เกิดการประหยัดพลังงานรวม 640 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อปี คิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดได้ 23,380 ล้านบาทต่อปี จะเห็นว่าทุกภาคส่วนมีการตื่นตัวในสินค้าประหยัดพลังงาน โดยผู้ผลิตก็หันมาติดฉลากมากขึ้น ขณะที่ผู้บริโภคก็เลือกซื้อสินค้าที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานของประเทศได้เป็นอย่างมาก และจะมีการพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเสริมโดยการติดฉลากเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต” ในปี 2560 มีการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเพิ่มขึ้นอีก 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เตารังสีอินฟราเรด ฟิล์มติดกระจก คอนกรีตมวลเบา และกระเบื้องหลังคา ส่งผลให้มีผู้ประกอบการที่ได้รับฉลากในปี 2560 จำนวน 94 ราย ในผลิตภัณฑ์ 1,838 รุ่น จำนวนฉลากประสิทธิภาพสูงรวม 7.2 ล้านใบ คิดเป็นพลังงานที่ลดได้รวมทั้งสิ้น 150 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) มูลค่าพลังงานที่ประหยัดได้รวม 4,594 ล้านบาทต่อปี ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 750,000 ตันต่อปี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560
อพพ. นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พพ. ลงพื้นที่ เยี่ยมชม บริษัท อยุธยาพลังงานสะอาด จำกัด
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พพ. ลงพื้นที่ เยี่ยมชม บริษัท อยุธยาพลังงานสะอาด จำกัด ต.กะทุ่ม อ.มหาราช จ.อยุธยา โดยมีนายชัยธัช สถิตนันทเดชา กรรมการผู้จัดการ บจก.อยุธยาพลังงานสะอาด ให้การต้อนรับ บริษัท อยุธยาพลังงานสะอาด จำกัด หรือ ACECO ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จากการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันด้วยความร้อน (เทคโนโลยีไพโรไลซิส)โดยการนำขยะประเภทพลาสติกที่ผ่านการคัดแยก จำนวน 34.3 ตันต่อวัน จากบ่อฝังกลบขยะชุมชนขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น และบ่อฝังกลบขยะเอกชน นำไปแปรรูปเป็นน้ำมันที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับน้ำมันดีเซลในปริมาณ 24,000 ลิตรต่อวัน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า ขนาด 3.0 เมกะวัตต์ และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาด 2.8 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างจิตสำนึกให้ชาวบ้านในชุมชนในการคัดแยกขยะเพื่อนำมาขายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว โดยโรงไฟฟ้าจะรับซื้อโดยตรงจากครัวเรือน หรือชุมชน สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะของชุมชน ได้ประมาณ 66,000 บาทต่อปี นับเป็นโครงการโรงไฟฟ้าต้นแบบที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาดด้วยเทคโนโลยีทางเลือกอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560
พพ. เปิดตัว Gif File “Happiness Season Greeting” from DEDE
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในการเปิด กิจกรรม Kick Off Gif File “Happiness Season Greeting” from DEDE ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจจำนวนมาก ณ ลานหน้าสโมสร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560
พพ. ร่วมลงนามเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ (Thailand’s Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC) ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน จำนวน 46 หน่วยงาน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยมีนายวัยชัย บันลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมลงนาม ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
พพ. ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พร้อมผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาค จำนวน 70,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560
พพ. เดินหน้ากระตุ้นผู้ประกอบการบ้านจัดสรรและรับสร้างบ้าน เพิ่มทางเลือกใหม่ในแบบประหยัดพลังงาน กับ 17 รางวัลอันทรงเกียรติ
นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานมอบโล่รางวัลเกียรติยศให้กับผู้ได้รับรางวัล จำนวน 17 รางวัล จากการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2560 ณ ห้อง MAYFAIR BALLROOM A ชั้น 11 THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM การจัดประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ถือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการบ้านจัดสรรและรับสร้างบ้านให้ความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัย จำเป็นต้องมีการออกแบบที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน สำหรับในปีนี้มีผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโครงการบ้านจัดสรร บริษัทรับสร้างบ้าน ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 122 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทบ้าน จำนวน 107 แบบ และประเภทโครงการจัดสรร จำนวน 15 โครงการ ผลการตัดสินมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 17 รางวัล สามารถประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า “ที่ผ่านมากระทรวงพลังงาน ได้มีการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง เช่น เครื่องปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง และให้ความสำคัญการออกแบบบ้านที่ถูกวิธี เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน การทำให้บ้านมีอากาศเย็นสบายน่าอยู่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเครื่องปรับอากาศ ยังมีเรื่องการจัดระบบการถ่ายเทอากาศเป็นสิ่งสำคัญที่จะลดภาระการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี จากผลการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่นในปีนี้ สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยมากขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ประชุมมเชิงปฎิบัติการ "The 1st APEC Workshop on Guidelines toward High Biodiesel Blend Diesel (e.g. B20) Specification in the APEC Region"
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดการประชุมมเชิงปฎิบัติการ "The 1st APEC Workshop on Guidelines toward High Biodiesel Blend Diesel (e.g. B20) Specification in the APEC Region" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านไบโอดีเซลในภูมิภาค APEC สำหรับการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของเชื้อเพลิงไบโอดีเซลสำหรับการผสมในสัดส่วนที่สูง เช่น ร้อยละ 20 ในการนี้ ศูนย์ฯ จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทน ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และร่วมงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม CC405 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537