หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ๒๕ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ถง-๘๐๖๘ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๑-๗๑๐๓-๐๐๐๕ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ สำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๓ รายการ ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สกอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ใช้กับเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๑-๗๙๐๖-๐๐๑๖ และ ๖๑-๗๙๐๖-๐๐๐๖ ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สกอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Epson รุ่น AL-M๓๐๐DN หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๑-๗๙๐๖-๐๐๓๗ ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สกอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน จำนวน ๒ รายการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ - มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สลิปเงินเดือนขนาด ๙ x ๕.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รายการ กลุ่มงานการคลัง สบก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านแม่กำปอง ๑ และ ๒ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (eidding)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบการให้บริการออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ๒๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องส่งสัญญาณความดัน (Pressure Transmitter) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙-๔๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๑ (ปพ.สพบ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๗-๗๘๐๑-๐๐๒๐ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่ผง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ใช้กับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON AL-M ๘๑๐๐ DN หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๑-๗๙๐๖-๐๐๒๑ ของ พพ.๑ สพพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ จำนวน ๑ ลูก ใช้กับรถยนต์ ทะเบียน ชง-๓๖๘๔ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๑-๗๑๐๑-๐๐๐๑ ของ งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน พพ.๑ สพพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๔ฬ-๓๕๕๒ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙-๑๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๒ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 [210] 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537