หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการถ่ายทอดและเผยแพร่ เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๑๐
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซ์้อวัสดุสาธิตในการถ่ายทอด (สาธิตการประกอบเทคโนโลยี) ในการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน ศูนย์บริการวิชาการที่ ๓ (จังหวัดมหาสารคาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร การออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลักคา (Solar Rooftop) ศูนย์บริการวิชาการที่ ๗
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสม กับชุมชน หลักสูตร การผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษขนาดครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๑๐ (จังหวัดพิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน โช้คอัพประตู ระบบท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ ภายในอาคารสำนักงานของศูนย์บริการวิชาการที่ ๘ (จังหวัดสงขลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำป้ายไวนิล,เอกสารเผยแพร่ประกอบการถ่ายทอด และถุงใส่เอกสาร หลักสูตรการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา(Solar Rooftop) ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๗ (จังหวัดเชียงใหม่)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร การผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษขนาดครัวเรือน ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๑๐ (จังหวัดพิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำกิ่วลม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ ทะเบียน ๑ท-๑๓๐๘ ชม., ทะเบียน ๒ฒ-๖๕๗๘ กทม. และทะเบียน ๔ กค-๘๕๐๕ กทม. ของศูนย์บริการวิชากนารที่ ๗ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการถ่ายทอดและเผยแพร่ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ จำนวน ๒๑ รายการ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๑๐ (จังหวัดพิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ภข ๘๖๐๘ กทม. ยี่ห้อ TOYOTA SPORTRIDER หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓-๗๑๐๑-๐๐๐๑ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๑ (จังหวัดปทุมธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๕ รายการ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๑๐ (จังหวัดพิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ จำนวน ๒ รายการ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๑๐ (จังหวัดพิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนเบรกเกอร์ ตู้ควบคุมไฟฟ้า อาคาร ๖ ชั้น ๖ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสอ. โดยวิธีรเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่กืมหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ ของโครงการพลังน้ำแม่หาด อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 [206] 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537