หน้าหลัก >> ข่าวประกาศร่าง TOR

ข่าวประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคางานว่่าจ้างค่าทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำพร้อมอุปกรณ์ 4,900 kW 2 ชุด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 25 กันยายน 2557  ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคางานว่่าจ้างซ่อมอาคารสำนักงานเขื่อนบน 1 หลังและบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4(4 ครอบครัว) 1 หลัง โครงการไฟฟ้าห้วยประทาว อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 25 กันยายน 2557  ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคางานว่่าจ้างซ่อมแซมถนนทางไป Main Dem โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร อ.มะขาม จ.จันทบุรี
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 25 กันยายน 2557  ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคางานว่่าจ้างปรับปรุงถนนภายในโครงการและถนนสำหรับบำรุงรักษาลานไกไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 25 กันยายน 2557  ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคางานว่่าจ้างซ่อมปรับปรุงระบบบริเวณลาดชัน บริเวณอุโมงค์ผันน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร อ.มะขาม จ.จันทบุรี
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 25 กันยายน 2557  ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคางานว่่าจ้างซ่อมแซมถนนขึ้นฝาย โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่กืมหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 25 กันยายน 2557  ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคางานว่่าจ้างทำเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน 4 ชุด
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 25 กันยายน 2557  ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคางานว่่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ  โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่ผง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 25 กันยายน 2557  ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคางานว่่าจ้างจัดตั้งระบบสูบน้้าด้วยกังหันลม 10 ชุด
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 25 กันยายน 2557  ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคางานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเสาไฟฟ้า  สายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 22 กันยายน 2557  ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคางานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฝาย อาคารโรงไฟฟ้าและส่วนประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 22 กันยายน 2557  ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคางานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างระบบส่งน้ำและอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 22 กันยายน 2557  ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง บริหารจัดการระบบวิศวกรรมและบำรุงรักษาระบบของอาคาร/ตรวจสอบควบคุมและบันทึกข้อมูลของระบบเครื่องกลไฟฟ้า
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง บริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant)
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง เหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อาคารบ้านตัวอย่างอนุรักษ์พลังงาน(บริเวณเทคโนธานี) อาคารศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานทดแทนเพื่อการสาธิต(Mini Plant)
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง ดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และบริเวณรอบนอกอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ บ้านสาธิตประหยัดพลังงานแบบยั่งยืน(บริเวณเทคโนธานี) และศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน(Mini Plant)
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง เหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่กระบวนการผลิตพลังงานเพื่อสุขภาพ(จัดจ้างทำอุปกรณ์สาธิตเครื่องออกำลังกายผลิตพลังงานไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ)
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษฺ์พลังงาน
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 18 เมษายน 2557 ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อ โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับฐานปฏิบัติการทางทหาร ปี 2557 (จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าฯ ของฐานปฏิบัติการทางทหารตามแนวชายแดนและจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าฯ ของหน่วยปฏิบัติการทหารเรือ)
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2557 ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537