หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปี 2562 หลักสูตร"ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง" รุ่นที่ 2 (5 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปี 2562 หลักสูตร"ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง" รุ่นที่ 2 จำนวน 48 คน กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯโดย หศบ.4 (จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร “การล้างแอร์ด้วยตนเอง และการสาธิตอุปกรณ์ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” (4 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร “การล้างแอร์ด้วยตนเอง และการสาธิตอุปกรณ์ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และร้อยตำรวจตรีบุญธรรม แหลมคม รักษาราชการแทน ผบ. กองร้อย ตชด.345 กล่าวเปิดงาน มีบุคลากรตำรวจเข้าร่วม จำนวน 41 คน วันที่ 3 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปี 2562 หลักสูตร ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง รุ่นที่ 1 (4 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปี 2562 หลักสูตร ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง รุ่นที่ 1 จำนวน 44 คน ในครั้งนี้ ท่าน อพพ.ยงยุทธ จันทรโรทัย,ท่าน รพพ.ยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ และ ผสพ.นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ได้เข้าเยี่ยมศูนย์หนองคายพร้อมชมการถ่ายทอด เผยแพร่ฯ หลังจากตรวจราชการใน จังหวัดหนองคายและอุดรธานี ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ดอนเมือง กทม. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านพลังงานทดแทนให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ (4 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ดอนเมือง กทม. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านพลังงานทดแทนให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดยมีนายสายพันธ์ ผดุงเกียรติศักดิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) กล่าวต้อนรับ วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมฝึกอบรมด้านพลังงานทดแทน สร้างแรงจูงใจในการประหยัดพลังงานภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล ณ อาคารอเนกประสงค์(อาคารผู้สูงอายุ) (3 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมฝึกอบรมด้านพลังงานทดแทน สร้างแรงจูงใจในการประหยัดพลังงานภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล ณ อาคารอเนกประสงค์(อาคารผู้สูงอายุ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่ ตำบลเมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 2 เม.ย. 62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ) จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านอนุรักษ์พลังงาน)หลักสูตร "การอนุรักษ์พลังงานในที่อยู่อาศัยและการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง" (2 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ) จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านอนุรักษ์พลังงาน)หลักสูตร "การอนุรักษ์พลังงานในที่อยู่อาศัยและการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง" ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 29 มี.ค. 62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2(จังหวัดราชบุรี) ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย เข้าศึกษาดูงาน ณ บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) และการจัดนิทรรศการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานทดแทน และอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงาน (29 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2(จังหวัดราชบุรี) ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) 28 มี.ค.62 และการจัดนิทรรศการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานทดแทน และอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงาน ให้กับ คณะองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย ณ ตะนาวศรี แอนด์ ครีคไซด์ รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 29 มี.ค.62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศสำหรับผู้ดูแลระบบปรับอากาศในสำนักงาน” (29 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศสำหรับผู้ดูแลระบบปรับอากาศในสำนักงาน” ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ จำนวน 34 คน วันที่ 28 มีนาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดฝึกอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 และ 4 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (29 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดฝึกอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 และ 4 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมรุ่นละ จำนวน 30 ท่าน วันที่ 26 และ 27 มี.ค. 62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) (28 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) มีผู้เข้ารับการถ่ายทอด จำนวน 38 คน วันที่ 27 มีนาคม 2562
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร นำคณะทำงานและอาสาสมัครพลังงานชุมชน อบต.บ้านบุ่ง และเทศบาลดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) (26 มี.ค. 2562)
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร นำคณะทำงานและอาสาสมัครพลังงานชุมชน อบต.บ้านบุ่ง และเทศบาลดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ บรรยายให้ความรู้ด้านพลังงานฯ วันที่ 26 มีนาคม 2562
ศบ.2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมฝึกอบรมด้านพลังงานทดแทนสร้างแรงจูงใจในการประหยัดพลังงานภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 (25 มี.ค. 2562)
ศบ.2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมฝึกอบรมด้านพลังงานทดแทนสร้างแรงจูงใจในการประหยัดพลังงานภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนวัดพระเลียบ ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (22 มี.ค. 2562)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนวัดพระเลียบ ชั้นอนุบาล - ประถม 6 อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 150 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ 22 มี.ค.62
สนง.พลังงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี นำ คณะครู/นักเรียน โรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรใน ชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (19 มี.ค. 2562)
สนง.พลังงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี นำ คณะครู/นักเรียน จำนวน 110 คนโรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรใน ชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 โรง ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี คือ - รร.บ้านทับใหม่ อ.เคียนซา - รร.เทพมิตรศึกษา อ.เมือง - รร.อบจ.สฎ.1(ดอนศักดิ์ผดุงวิทย์) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ 19 มี.ค.62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 จาก 4 โรงเรียน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน เกี่ยวกับเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน (18 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 จาก 4 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 2.โรงเรียนวังน้ำพุ 3.โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 4.โรงเรียนบ้านอุ่ม อ.ภูหลวง จ.เลย เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน เกี่ยวกับเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักการการทำงานจากสถานที่จริง เป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ ในการเพิ่มความรู้นอกห้องเรียน จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 170 คน วันที่ 15 มีนาคม 2562
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) จัดฝึกอบรม การถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "การออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา" รุ่นที่ 2 (14 มี.ค. 2562)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) จัดฝึกอบรม การถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "การออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา" รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอด เผยแพร่ หลักสตรดังกล่าว สนองความต้องการกับชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เกิดทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมทั้งให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และอื่นๆได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจ ของการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา มีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 30 ท่าน และมี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพลังงานทดแทน คุณนฤมล จิตกรณ์กิจศิลป์ เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย ระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค.2562
ศูนย์บริการวิชการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ได้รับเชิญจากสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม เพื่อร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่างๆ ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านพลังงานกับสถานศึกษาในท้องถิ่น ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดกา (11 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ได้รับเชิญจากสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม เพื่อร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่างๆ ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านพลังงานกับสถานศึกษาในท้องถิ่น ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรฯ ปี 2562 ร่วมกับ ทต.โกสุมพิสัย และโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน เกิดจิตสำนึกที่ดีในการใช้พลังงาน ซึ่งกิจกรรมแบ่งเป็นการเข้าฐานเรียนรู้ด้านพลังงาน รับฟังการบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ ณ ไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าอวบ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายสุรเดช เหลาพันนา พลังงานจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 125 คน วันที่ 8 มีนาคม 2562
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) จัดฝึกอบรม การถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "การออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-8 มี.ค.2562 (8 มี.ค. 2562)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) จัดฝึกอบรม การถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "การออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา" รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอด เผยแพร่ หลักสตรดังกล่าว สนองความต้องการกับชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เกิดทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมทั้งให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และอื่นๆได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจ ของการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา มีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้จำนวน 30 ท่าน ระหว่างวันที่ 6-8 มี.ค.2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปี 2562 "การล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 4 (8 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปี 2562 "การล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 4 จำนวน 30 คน มีผู้สนใจเข้าร่วมรับการถ่ายทอดฯ จากจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย จำนวน 6 กลุ่ม คือ 1.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 2.แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย อ.เมือง 3.เทศบาลตำบลกองนาง อ.ท่าบ่อ 4.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสระใคร อ.สระใคร 5.เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ และ 6.เทศบาลตำบลโพนสา จ.หนองคาย หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการถ่ายทอดในครั้งนี้ วันที่ 7 มีนาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลท่าศิลา อ.ส่องดาว,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2562 (8 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลท่าศิลา อ.ส่องดาว,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2562 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร จำนวน 74 คน วันที่ 6 มีนาคม 2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537