หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศบ.2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมฝึกอบรมด้านพลังงานทดแทนสร้างแรงจูงใจในการประหยัดพลังงานภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 (25 มี.ค. 2562)
ศบ.2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมฝึกอบรมด้านพลังงานทดแทนสร้างแรงจูงใจในการประหยัดพลังงานภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนวัดพระเลียบ ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (22 มี.ค. 2562)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนวัดพระเลียบ ชั้นอนุบาล - ประถม 6 อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 150 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ 22 มี.ค.62
สนง.พลังงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี นำ คณะครู/นักเรียน โรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรใน ชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (19 มี.ค. 2562)
สนง.พลังงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี นำ คณะครู/นักเรียน จำนวน 110 คนโรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรใน ชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 โรง ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี คือ - รร.บ้านทับใหม่ อ.เคียนซา - รร.เทพมิตรศึกษา อ.เมือง - รร.อบจ.สฎ.1(ดอนศักดิ์ผดุงวิทย์) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ 19 มี.ค.62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 จาก 4 โรงเรียน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน เกี่ยวกับเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน (18 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 จาก 4 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 2.โรงเรียนวังน้ำพุ 3.โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 4.โรงเรียนบ้านอุ่ม อ.ภูหลวง จ.เลย เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน เกี่ยวกับเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักการการทำงานจากสถานที่จริง เป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ ในการเพิ่มความรู้นอกห้องเรียน จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 170 คน วันที่ 15 มีนาคม 2562
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) จัดฝึกอบรม การถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "การออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา" รุ่นที่ 2 (14 มี.ค. 2562)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) จัดฝึกอบรม การถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "การออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา" รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอด เผยแพร่ หลักสตรดังกล่าว สนองความต้องการกับชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เกิดทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมทั้งให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และอื่นๆได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจ ของการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา มีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 30 ท่าน และมี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพลังงานทดแทน คุณนฤมล จิตกรณ์กิจศิลป์ เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย ระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค.2562
ศูนย์บริการวิชการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ได้รับเชิญจากสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม เพื่อร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่างๆ ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านพลังงานกับสถานศึกษาในท้องถิ่น ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดกา (11 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ได้รับเชิญจากสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม เพื่อร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่างๆ ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านพลังงานกับสถานศึกษาในท้องถิ่น ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรฯ ปี 2562 ร่วมกับ ทต.โกสุมพิสัย และโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน เกิดจิตสำนึกที่ดีในการใช้พลังงาน ซึ่งกิจกรรมแบ่งเป็นการเข้าฐานเรียนรู้ด้านพลังงาน รับฟังการบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ ณ ไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าอวบ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายสุรเดช เหลาพันนา พลังงานจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 125 คน วันที่ 8 มีนาคม 2562
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) จัดฝึกอบรม การถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "การออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-8 มี.ค.2562 (8 มี.ค. 2562)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) จัดฝึกอบรม การถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "การออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา" รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอด เผยแพร่ หลักสตรดังกล่าว สนองความต้องการกับชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เกิดทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมทั้งให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และอื่นๆได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจ ของการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา มีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้จำนวน 30 ท่าน ระหว่างวันที่ 6-8 มี.ค.2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปี 2562 "การล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 4 (8 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปี 2562 "การล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 4 จำนวน 30 คน มีผู้สนใจเข้าร่วมรับการถ่ายทอดฯ จากจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย จำนวน 6 กลุ่ม คือ 1.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 2.แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย อ.เมือง 3.เทศบาลตำบลกองนาง อ.ท่าบ่อ 4.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสระใคร อ.สระใคร 5.เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ และ 6.เทศบาลตำบลโพนสา จ.หนองคาย หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการถ่ายทอดในครั้งนี้ วันที่ 7 มีนาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลท่าศิลา อ.ส่องดาว,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2562 (8 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลท่าศิลา อ.ส่องดาว,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2562 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร จำนวน 74 คน วันที่ 6 มีนาคม 2562
รักษาการพลังงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และประชาชนจากเทศบาลตำบลรัตนบุรี และอบต. ประทัดบุ เข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชม อุทยานพลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่3(จังหวัดมหาสารคาม) (8 มี.ค. 2562)
รักษาการพลังงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และประชาชนจากเทศบาลตำบลรัตนบุรี และอบต. ประทัดบุ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 80 คน รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชม อุทยานพลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่3(จังหวัดมหาสารคาม) โดย นายสายพันธ์ ผดุงเกียรติศักดิ์ หัวหน้าศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ 6 มีนาคม2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) จัดการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (8 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) จัดการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2562 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-6มีนาคม2562 โดยมีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯทั้งสิ้น 60 คน
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร "การล้างแอร์ด้วยตนเอง และการสาธิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง" โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพัน (8 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร "การล้างแอร์ด้วยตนเอง และการสาธิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง" โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 ค่ายสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และพันโท ไพรัช ศรีไชยวาล ผบ.กองพันทหารม้าที่ 10 กล่าวเปิดงาน มีกำลังพลและแม่บ้านเข้าร่วม จำนวน 44 คน วันที่ 6 มีนาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปี 2562 "การล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 3 (7 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปี 2562 "การล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 3 จำนวน 35 คน โดยมีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ ในจังหวัดหนองคาย ทั้งหมด 6 กลุ่ม คือ 1.เทศบาลตำบลสังคม อ.สังคม 2.องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อ.โพนพิสัย 3.เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อ.เมือง 4.ชุมชนโพธิ์ชัย อ.เมือง 5.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษตามอัธยาศัยอำเภอสระใคร 6.วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการถ่ายทอด โดยนายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4 (จ.หนองคาย) วันที่ 5 มีนาคม 2562
สนง.พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราชนำ คณะครู/นักเรียน โรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรใน ชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 (6 มี.ค. 2562)
สนง.พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช นำ คณะครู/นักเรียน โรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรใน ชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 โรงเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ - รร.ทางพูนวิทยาคาร อ.เฉลิมพระเกียรติ - รร.เฉลิมราชประชาอุทิศ อ.พระพรหม - รร.ปากพูน อ.เมือง - รร.โมคลานประชาสรรค์ อ.ท่าศาลา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ 5 มี.ค.62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดฝึกอบรม การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านอนุรักษ์พลังงาน) ให้กับบุคลากร รพ.สต. และ อสม.โครงการฯรพ.สต.ณ รพ.สต.บ้านเขานาใน ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี (5 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดฝึกอบรม การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านอนุรักษ์พลังงาน) ให้กับบุคลากร รพ.สต. และ อสม.โครงการฯรพ.สต.ณ รพ.สต.บ้านเขานาใน ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 4 มี.ค.62
ปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมพิธีเททองหล่อเสาหลักเมืองอำเภอสำโรง พิธีบวชต้นไม้ พิธีผูกเสี่ยว ณ บริเวณมณฑลพิธีศาลหลักเมือง (4 มี.ค. 2562)
ปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมพิธีเททองหล่อเสาหลักเมืองอำเภอสำโรง พิธีบวชต้นไม้ พิธีผูกเสี่ยว ณ บริเวณมณฑลพิธีศาลหลักเมือง อำเภอสำโรง ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ จากหน่วยงานราชการ เอกชนให้ความรู้ และจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ และโรงทานจากผู้มีจิตศรัทธา ศูนย์บริการวิชาการที่6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้มีการสาธิตการทำ ข้าวจี่จากเตาปิ้งย่างไร้ควัน ข้าโพดต้มจากเตาชีวมวล และยาสมุนไพรผู้เฒ่าอุ้มช้างจากเตามหาเศรษฐี เพื่อให้บริการอาหาร และเครื่องดื่มแก่ผู้มาร่วมพิธี วันที่ 3 มีนาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม (4 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีและเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ 2 มีนาคม 2562
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ ๙ (28 ก.พ. 2562)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 265 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ ในวันที่ 27 ก.พ.62
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร นำคณะครู และนักเรียน โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา และโรงเรียนวังแขมวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (25 ก.พ. 2562)
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร นำคณะครู และนักเรียน โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา และโรงเรียนวังแขมวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 53 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) โดยมี นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายให้ความรู้ด้านพลังงานฯ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประธานการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) (25 ก.พ. 2562)
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประธานการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งในปีนี้ ได้จัดนิทรรศการในหัวข้อ COUNTRY ENERGY พลังงานสู่ชุมชน นายคึกฤทธิ์ เรกะลาภ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน สถานศึกษา วิสาหกิจชุมชนร่วมจัดนิทรรศการ 27 หน่วยงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกว่า 570 คน 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537