หน้าหลัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ACE-USAID Workshop on Developing RE through Policy and Incentives
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้เกียรติกล่าว Keynote Speech ในหัวข้อ “Thailand’s Alternative Energy Development Plan or AEDP 2015 and the Incentives to reach the targets” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ACE-USAID Workshop on Developing RE through Policy and Incentives ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2560 ณ คอร์ทยาร์ท โดย แมริออท กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังมีผู้แทน พพ. เข้าร่วมการบรรยายในเรื่อง Solar PV Farm และ Feed-in Tariff ของเชื้อเพลิงชีวมวล การประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ มีผู้แทนจาก พพ. ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน ศูนย์พลังงานอาเซียน องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ รวมทั้งผู้แทนองค์กร และผู้ประกอบการผู้พัฒนาโครงการที่มีประสบการณ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายการสนับสนุนกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน ซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการพลังงานอาเซียน พ.ศ. 2559-2568 (APAEC 2016-2025) ในการยกระดับการลงทุนในโครงการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าสำหรับพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ Clean Power Asia (CPA) ที่ศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy: ACE) กำลังดำเนินโครงการร่วมกับองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (United States Agency for International Development: USAID) สำหรับโครงการ Clean Power Asia (CPA) นั้น ได้รับความเห็นชอบ เมื่อคราวการประชุม SOME-US ครั้งที่ 7 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ กรุงเนปยิดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียนผ่านการบูรณาการกับการคาดการณ์ด้านพลังงานหมุนเวียนในเชิงลึกมาสู่การวางแผน การพัฒนา และการจัดการพื้นที่สำหรับพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Zones) รวมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการกำหนดนโยบายและมาตรการจูงใจในการส่งเสริมการลงทุนพลังงานหมุนเวียน และแผนงานในเชิงเทคนิคสำหรับการรวมเอาพลังงานหมุนเวียนมาสู่โครงข่ายไฟฟ้าและระดมทรัพยากรการลงทุน
ประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการจัดทำหนังสือยืนยัน ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการจัดทำหนังสือยืนยัน ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โดยมี นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน พพ. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงดังกล่าว ณ.ห้องประชุม 306 ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยการประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการจัดทำหนังสือยืนยันดังกล่าว ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ ได้รับทราบและมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ พพ.ในการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงเป็นการการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วนงานภาครัฐ สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยมี ตัวแทนจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ หน่วยงานความมั่นคง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กระทรวงพลังงาน ได้บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องส่ง 4 อาคาร 2 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 โดยมีพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
การสัมมนา หัวข้อ " PR อย่างมืออาชีพ ในการสื่อสารยุคดิจิทัล "
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา หัวข้อ " PR อย่างมืออาชีพ ในการสื่อสารยุคดิจิทัล " ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กฤชณัช แสนทวี ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นผู้บรรยาย การสัมมนาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ พพ. เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
การชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2018 ครั้งที่ 4
นางสาวพิสมัย เสถียรยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2018 ครั้งที่ 4 โดยจัดขึ้นต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 19 เพื่อให้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์การประกวด รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมให้ตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจำนวนมาก ณ ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน นางสาวพิสมัย กล่าวว่า "ที่ผ่านมามีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 816 รางวัล และได้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับ ASEAN ENERGY AWARDS ซึ่งในปีที่ผ่านมาสามารถคว้ารางวัลได้มากถึง 148 รางวัล เป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน นอกจากนี้โครงการ Thailand Energy Awards สามารถลดการใช้พลังงานรวมกว่า 7,300 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1.2 ล้านตันต่อปี" การชี้แจงThailand Energy Awards 2018 จะจัดขึ้นอีก 2 ครั้งในจังหวัดต่างๆดังนี้ ครั้งที่ 5 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง 18 กรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 6 โรงแรมชลจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20 กรกฏาคม 2560
พพ. สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุน "พาราโบล่าโดม" ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แปรรูปผลิตภัณท์
นายวิรัช มณีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ประเมินเทคโนโลยี สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้กล่าวในงานเสวนา "ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์กับการดำเนินธุรกิจของ SMEs " ว่า "พพ.ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงวิสาหกิจชุมชน ได้ใช้งานพาร่าโบล่าโดมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผ่านโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร โดย พพ.ได้ตั้งเป้าหมายสนับสนุนให้มีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 75,00 ตารางเมตร ภายในปี 2569 ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มโครงการนี้ในปี 54-59 ได้สนับสนุนไปแล้วกว่า 2 หมื่นตารางเมตร โดยงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน" สำหรับเวทีเสวนาฯ ดังกล่าว จัดขึ้นในงาน "Smart SME Expo 2017" ที่อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งนอกจากจะมีวิทยากรจาก พพ. และมหาวิทยาลัยศิลปากร แล้ว ยังมีผู้ร่วมเสนาที่เป็นผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ที่ประสบความสำเร็จจากการนำพาราโบล่าโดมมาประยุกต์ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และได้นำสินค้าที่ประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการแปรรูป มาจัดแสดงและจำหน่ายในงานด้วย
การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ”
“การพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ” นางสาวราตรี ไขศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ” โดยมีพนักงานราชการจากกอง/สำนัก เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560
เดินหน้าชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2018
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาม (พพ.) จัดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2018 ครั้งที่ 1 โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรีวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และครั้งที่ 2 โรงแรมสีมาธานี โคราช จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เพื่อให้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์การประกวด รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมให้ตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนให้มากยิ่งขึ้น โดยมีนางสาวบุษรินทร์ สุวรรณศรี กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับฟังการชี้แจง ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเป็นจำนวนมาก การชี้แจงThailand Energy Awards 2018 จะมีการชี้แจงในภาคต่างๆดังนี้ ครั้งที่ 3 โรงแรมลำพูนวิล จังหวัดลำพูน 29 มิถุนายน 2560 ครั้งที่ 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ 3 กรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 5 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง 18 กรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 6 โรงแรมชลจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20 กรกฏาคม 2560
งานสัมมนา "SMEs DEDE 4.0 ลงทุนอย่างไร ให้ประหยัดพลังงาน"
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดงานสัมมนา"SMEs DEDE 4.0" ครั้งที่ 2 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 โดยมีนายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง"SMEs DEDE 4.0 ลงทุนอย่างไร ให้ประหยัดพลังงาน" รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคประชาชนและธุรกิจสำนักส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน พพ. และ นายยงยุทธ ชอบทำดี รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเสวนาฯ นอกจากนั้นยังมี Success Case จากผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบความสำเร็จจากการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงมีบูธนิทรรศการเครื่องจักร อุปกรณ์ประหยัดพลังงานจัดให้ความรู้ ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมอีกด้วย นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พพ. กล่าวว่า "ขณะนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีมาตรการสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อเร่งให้มีการตัดสินใจลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์และเกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย พพ. จะมีเงินสนับสนุนส่วนหนึ่ง 20-30% ให้โรงงานควบคุม อาคารควบคุมรวมถึง SMEs วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม นำไปลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ เช่น การติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน, การซื้อเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ใหม่ทดแทนของเดิม ที่มีประสิทธิภาพต่ำ โดยกำหนดว่า จะต้องเป็นมาตรการที่มีระยะเวลาคืนทุน (Simple Payback Period) ไม่เกิน 7 ปี โดย พพ. ให้วงเงินสนับสนุนไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อราย การสัมมนา “SMEs-DEDE4.0” ในวันนี้จึงนับว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจที่จะได้รับทราบประโยชน์ต่างๆ หากมีการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และเข้าร่วมโครงการกับ พพ. ตลอดจนองค์ความรู้ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถนำไปใช้กับหน่วยงาน หรือองค์กรของท่านได้อย่างเป็นรูปธรรม" เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560
การอบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิด การอบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยมี นายประกอบ เอี่ยมสอาด วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ (พพ.) ผศ.ดร.ชนิการต์ ยิ้มประยูร และ รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ ที่ปรึกษา มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้าอบรมทั้งหมด ประกอบด้วยเจ้าพนักงานท้องถิ่นสังกัดองศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง และเจ้าหน้าที่ สังกัดพลังงานจังหวัดเขตพื้นที่ภาคเหนือ จำนวนรวมทั้งสิ้น 100 คน ณโรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560
พพ. นำคณะผู้ประกอบการ ที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards เยี่ยมชมและศึกษาดูงานมาตรการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน
นางสาวพิสมัย เสถียรยานนท์ ผู้เชียวชาญด้านพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดและอนุรักษ์พลังงาน นำคณะผู้ประกอบการ ที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานมาตรการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และร่วมงาน "สัปดาห์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี นายโนริคาสึ อิชิคาว่าประธาน บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ กล่าวให้การต้อนรับ "บริษัทมิตซูบิชิฯ ได้พยายามผลักดันกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยคำนึงอยู่เสมอว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึ่งของบริษัท บริษัทสามารถคิดค้นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ ตลอดจนสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานและเพิ่มผลกำไรให้กับหน่วยงานได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายด้านพลังงานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้บริษัทสามารถคว้ารางวัล Thailand Energy Awards ทั้งด้านการอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านบุคลากรทั้งประเภทผู้บริหารและทีมงาน ด้านการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
สัมมนาการขอรับเงินสนับสนุน 20-30%
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดสัมมนาการขอรับเงินสนับสนุน “โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนแบบเงินให้เปล่า โดยสนับสนุนเงินลงทุน 20-30% และวงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาทต่อราย ณ โรงแรม ปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560
พพ.จับมือ กรอ. ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ลดการใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) "การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม" โดยมี นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ณ อาคาร 2 (ตึกเหลือง) พพ. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. เปิดเผยว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรมในวันนี้ เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม ที่ร่วมมือบูรณาการในการยกระดับประสิทธิภาพของการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในสาขาเศรษฐกิจคิดเป็น (36.5%) รองจากภาคขนส่ง และยังมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการใช้พลังงานของประเทศไทย ซึ่งในปี 2560 ได้มีการร่วมมือกันในการดำเนินการโครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานในระบบไอน้ำสำหรับโรงงานควบคุม และในอนาคตจะมีการร่วมมือกันในการดำเนินงานอีกหลายกิจกรรม เช่น การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry), การเพิ่มประสิทธิภาพหม้อไอน้ำโดยวิศวกรรมด้านหม้อไอน้ำ หรือวิศวกรพลังงาน ,การเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น โดยกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง พพ. และ กรอ.ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป" นายประพนธ์ อธิบดี พพ. กล่าว ณ อาคาร 2 (ตึกเหลือง) พพ. เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560
พพ.เปิดตัวสติ๊กเกอร์ไลน์ DEDE Man and The Gang พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ
นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Road Show เปิดตัวสติ๊กเกอร์ไลน์ DEDE Man and The Gang ภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ณ ลาน sky walk ศูนย์การเอ็ม บี เค เซนเตอร์ โดยมี คุณกนกรัตน์ จุฑานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซนเตอร์ ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพ การแสดงวงอคูสติก และกิจกรรมชิงรางวัลต่าง ๆ มากมาย นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดี พพ. กล่าวว่า "พพ.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการสื่อสารและการเรียนรู้ของประชาชน ในยุคดิจิตอลที่มีการสื่อสารและรับรู้ข้อมูลจากสมาร์ทโฟนที่มีความน่าสนใจพร้อมกับมีสาระควบคู่ความบันเทิง จึงได้จัดทำสติ๊กเกอร์ไลน์ 4 คาแร๊กเตอร์ อาทิ DEDE Man,Bio Bot, Gassy และ Holly ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทาง Sticker shop ของ LINE Application ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป เพื่อสร้างความสนใจ และต้องการให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงสาระความรู้เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพ และมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพให้มากยิ่งขึ้น" ณ ลาน sky walk ศูนย์การเอ็ม บี เค เซนเตอร์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560
พพ. มอบโซล่าเซลล์ ศูนย์เรียนรู้ฯ "แม่ฟ้าหลวง" ผลิตไฟฟ้าชุมชนชาวไทยภูเขา 143 แห่ง
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยภายหลังพิธิลงนามมอบโอนครุภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ว่า "พพ. และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้ร่วมลงนามมอบโอนครุภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” จำนวน 143 แห่ง เพื่อสนับสนุนการศึกษาในพื้นที่ชนบทห่างไกลที่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขยายเขตเข้าไม่ถึงให้มีไฟฟ้าเพียงพอใช้กับอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ" ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวเป็นไปตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก (AEDP) พ.ศ. 2558 – 2579 ของกระทรวงพลังงาน ในการมุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างเข้าถึงประชาชนและเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมาพพ.ได้มีการจัดหาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนหรือศูนย์การเรียนรู้ต่างๆในพื้นที่ชนบทมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 จำนวน 40 แห่ง และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (2560) จำนวนรวม 256 แห่ง ได้กำลังการผลิต 384 กิโลวัตต์ “ชุมชนชาวไทยภูเขาที่อยู่ห่างไกล ไฟฟ้าเขาไปไม่ถึง ต้องประสบปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ ทำให้ขาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีและการศึกษาที่ทันสมัย พพ. จึงได้สนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 1,500 วัตต์ให้กับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวงของ กศน. เมื่อปีงบประมาณ 2547 จำนวน 40 แห่งจนปีนี้มีแล้ว 256 แห่ง ซึ่งจะโมบโอนในครั้งแรกจำนวน 143 แห่ง ขณะเดียวกัน พพ. ยังคงมีการติดตามส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปบำรุงรักษาระบบฯอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ศูนย์ฯได้ใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ชนบทให้มากที่สุด”นายยศพงศ์ กล่าว ณ อาคาร 2 (ตึกเหลือง) พพ. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560
งานสัมมนา KM เรื่อง Social Media กับการเข้าถึงเชื้อเพลิงชีวภาพในปัจจุบัน
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา KM เรื่อง Social Media กับการเข้าถึงเชื้อเพลิงชีวภาพในปัจจุบัน โดยมี นายธนัท เศรษฐโอภาส วิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตสติกเกอร์ไลน์ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Social Media ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมการสื่อสารผ่าน Application Line พร้อมดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ " DEDE Man and the Gang " และร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถามแจกของรางวัลมากมาย ณ ห้องประชุมบุญรอด - นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560
งาน "ASEAN Sustainable Energy Week 2017" งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงานทดแทนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน "ASEAN Sustainable Energy Week 2017" งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงานทดแทนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน พร้อมเปิดงาน Thai Water Expo 2017 ซึ่งถือเป็นงานสำคัญในการแสดงเทคโนโลยีและงานประชุมสัมมนาด้านการบริหารการจัดการน้ำระดับนานาชาติ เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมของไทยในภูมิภาคอาเซียน โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชลเข้าร่วมอย่างคับคั่ง พลเอก อนันตพร รมว.พลังงาน กล่าวว่า "การจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017 นี้ถือเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการ นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ที่จะได้สัมผัสนวัตกรรมด้านพลังงาน รวมทั้งจะได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการด้านพลังงานทดแทน น้ำ และด้านอื่น ๆ ซึ่งจะได้เรียนรู้ถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานล่าสุด นอกจากนี้ยังเป็นเวทีสำคัญในการผลักให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการใช้พลังงาน และอนุรักษ์พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้มีการจัดงาน "Thai Water Expo 2017" แสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสียที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ผู้ประกอบการไทยในการจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงเพิ่มมุมมอง ความรู้ใหม่ ๆ ต่ออุตสาหกรรม และแนวโน้มการจัดการทั้งน้ำดีและน้ำเสียเพื่อความยั่งยืนของประชาคมอาเซียน" พลเอก อนันตพร รมว.กระทรวงพลังงาน กล่าว นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า งาน "ASEAN Sustainable Energy Week 2017" เป็นที่เดียวที่แสดงนิทรรศการทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดในภูมิภาคอาเซียน รวบรวมเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่ทันสมัยที่สุด โดยได้รับการตอบรับจากบริษัทชั้นนำในวงการเข้าร่วมงานกว่า 1,500 บริษัท จาก 35 ประเทศ และเป็นงานเดียวที่มีบริษัทระดับท๊อปเท็นด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) ของโลกเข้าร่วมด้วย งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
พพ. ศึกษาโครงการเครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม (DEEP FAT FRYER) เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการศึกษาเครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม(DEEP FAT FRYER) เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 โดยมีผู้ประกอบการ นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจจำนวนมากเข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องปรินซ์บอลรูม โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพฯ วันที่ 7 มิถุนยน 2560 นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ กล่าวว่า พพ. ได้ศึกษาเพื่อที่จะจัดทำ HEPS (High Energy Performance) และ MEPS (Minimum Energy Performance Standard ) เพิ่มขึ้นอีกหลายรายการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภท เครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม (DEEP FAT FRYER) ที่กำลังจะดำเนินการ เพื่อศึกษามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องทอดประเภทนี้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องทอดและต่อยอดในการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงานเพื่อใช้ในการส่งเสริม ให้เกิดการผลิตและจำหน่าวยผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่ประหยัดพลังงาน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป
พพ. หนุน SMEs เปลี่ยนเครื่องจักร,อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน สนับสนุนเงินให้เปล่า 20-30% วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท
พพ. หนุน SMEs เปลี่ยนเครื่องจักร,อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน สนับสนุนเงินให้เปล่า 20-30% วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท (6มิ.ย.60 ขอนแก่น) นายสารัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมด้วยนายอดิเรก หงส์พูนพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันเปิดสัมมนา "SME-DEDE 4.0"ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยการสัมนาดังกล่าว พพ.ได้ร่วมกับ สภาอุตสาหรรมจังหวัดขอนแก่น และวารสารรักษ์พลังงาน จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแก่ผู้ประกอบการโรงงาน/อาคารเอกชน SMEs และวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดขอนแก่น นายสารัฐ กล่าวว่า " ขณะนี้ พพ. มีมาตรการสนับสนุนด้านการเงินช่วยเหลืออุดหนุนด้านการเงิน เพื่อเร่งให้มีการตัดสินใจลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์และเกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย พพ. จะมีเงินสนับสนุนส่วนหนึ่ง 20-30% ให้โรงงานควบคุม อาคารควบคุมรวมถึง SMEs วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม นำไปลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ เช่น การติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน, การซื้อเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ใหม่ทดแทนของเดิม ที่มีประสิทธิภาพต่ำ โดยกำหนดว่า จะต้องเป็นมาตรการที่มีระยะเวลาคืนทุน (Simple Payback Period) ไม่เกิน 7 ปี โดย พพ. ให้วงเงินสนับสนุนไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อราย" ****รักษ์พลังงาน*******
รมต. กระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน และสื่อมวลชน เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน และสื่อมวลชน เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยมีนาย ณัฐิเดช จิตครองธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด และคณะฯให้การตอนรับ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้ เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีแผงโซลาร์แบบฟิล์มบาง ที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับโลก โดยติดตั้งมากกว่า 640,000 แผง บนพื้นที่กว่า 1,400 ไร่ มีกำลังการผลิตทั้งหมด 63 เมกะวัตต์ โดยได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินและที่ปรึกษาโครงการจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ได้รับใบรับรองมาตรฐานมงกุฎไทยในฐานะผู้ดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายณัฐิเดช จิตครองธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด เล่าให้ฟังว่า"ในฐานะที่เป็นบริษัทด้านพลังงานในประเทศไทย บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในภูมิภาค เป็นเจ้าของและดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่ง มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 63 เมกะวัตต์ คือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลพบุรีโซลาร์ ขนาดกำลังการผลิต 55 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์วังเพลิงโซลาร์ ขนาดกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์และผลิตไฟฟ้าที่สะอาดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 และปีพ.ศ. 2556 ตามลำดับ โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 2 แห่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่สะอาด ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 1.5 ล้านตัน ตลอดอายุการดำเนินโครงการ 25 ปี "นายณัฐิเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว นับเป็นอีกหนึ่งต้นแบบและแนวทาง ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นำไปสู่การยอมรับและเข้าใจการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยนช์อย่างกว้างขวางและยั่งยืนยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537