หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยวิธีคัดเลือก (จ)158/2560
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษา งานศึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานในพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้า โดยวิธีคัดเลือก (จ) 170/2560
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ 3 จังหวัดแดนใต้ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 164/2560
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีคัดเลือก (จ)155/2560
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาสำรวจศักยภาพความเหมาะสมการใช้พลังงานเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับตลาดสด (หน่วยงานภาครัฐ)
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก (จ)156/2560
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 153/2560
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรในการตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในตามระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย โดยวิธีคัดเลือก (จ)150/2560
ประกาศราคากลางว่าประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน) โดยวิธีคัดเลือก (จ)154/2560
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม) โดยวิธีคัดเลือก (จ)152/2560
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร) โดยวิธีคัดเลือก (จ)151/2560
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงรุกด้านการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 146/2560
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาเครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็วเพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยวิธีคัดเลือก (จ)149/2560
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาปรับปรุงแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์จากภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก (จ)143/2560
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม (DEEP FAT FRYER) เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 โดยวิธีคัดเลือก (จ)123/2560
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560 โดยวิธีคัดเลือก (จ) 142/2560
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาปรับปรุงแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์จากภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก (จ)141/2560
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (นอกข่ายควบคุม) กลุ่มภาคตะวันออก โดยวิธีคัดเลือก (จ)126/2560
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (นอกข่ายควบคุม) กลุ่มตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีคัดเลือก (จ)127/2560
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (นอกข่ายควบคุม) กลุ่มภาคเหนือ โดยวิธีคัดเลือก (จ)124/2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537