หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ร่วมกันทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจุดให้บริการภายในและภายนอกสำนักงานฯ บริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น สุขภัณฑ์ห้องน้ำ มือจับประตู ราวบันได ฯลฯ และฉีดพ่นฆ่าเชื้อพื้นที่และบริเวณโดยรอบสำนักงาน ครั้งที่ 2 (20 ม.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ร่วมกันทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจุดให้บริการภายในและภายนอกสำนักงานฯ บริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น สุขภัณฑ์ห้องน้ำ มือจับประตู ราวบันได ฯลฯ และฉีดพ่นฆ่าเชื้อพื้นที่และบริเวณโดยรอบสำนักงาน ครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นผู้ใช้บริการ ตามนโยบายมาตรการป้องกัน Covid-19 วันที่ 20 มกราคม 2564
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในและรอบอาคารสำนักงาน ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของเชื้อ Covid-19 (19 ม.ค. 2564)
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในและรอบอาคารสำนักงาน ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของเชื้อ Covid-19
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ได้จัดเตรียมจุดคัดกรอง โควิด-19 โดยเตรียมเจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือ รวมทั้ง QR CODE ไทยชนะ พร้อมทั้งสมุดให้ผู้มารับบริการลงมือชื่อ และทำความสะอาดบริเวณฐานการเรียนรู้ ปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาเทคโนโลยีฯ (15 ม.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ได้จัดเตรียมจุดคัดกรอง โควิด-19 โดยเตรียมเจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือ รวมทั้ง QR CODE ไทยชนะ พร้อมทั้งสมุดให้ผู้มารับบริการลงมือชื่อ และทำความสะอาดบริเวณฐานการเรียนรู้ ปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์บริการฯ วันที่ 13 มกราคม 2564
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ และปรับปรุงอาคารสำนักงาน (13 ม.ค. 2564)
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ และปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ให้การต้อนรับ พลังงานจังหวัดปัตตานี และคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนซอลีฮียะห์ และโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จังหวัดปัตตานี เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและด้านการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 61 คน (30 ธ.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ให้การต้อนรับ พลังงานจังหวัดปัตตานี และคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนซอลีฮียะห์ และโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จังหวัดปัตตานี เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและด้านการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 61 คน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) เข้าร่วมในพิธีเปิด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ณ สถานีย่อยตำรวจภูธรท่าพระ(บริเวณสามแยกไฟแดงท่าพระ) (30 ธ.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) เข้าร่วมในพิธีเปิด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ณ สถานีย่อยตำรวจภูธรท่าพระ(บริเวณสามแยกไฟแดงท่าพระ) นายกเทศบาลตำบลท่าพระ(นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร) กล่าวรายงานฯ และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น(นายสุเทพ มณีโชติ) เป็นประธานเปิดงานฯ มีข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ จากส่วนราชการต่างๆ, เอกชน พร้อมกับประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการ ฯ (28 ธ.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 142 คน ภายใต้โครงการ หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) อบรมให้ความรู้หลักสูตร "เทคนิคการติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์" ภายใต้โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯ (25 ธ.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) อบรมให้ความรู้หลักสูตร "เทคนิคการติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์" ภายใต้โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 30 คน โดยมีนายสรสิช คำสายใย และนายนิยม อุทา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร คณะทำงาน อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) จากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่าย ฯ (25 ธ.ค. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร คณะทำงาน อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) จากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๕๕ คน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จังหวัดอุบลราชธานี) เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จังหวัดอุบลราชธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และสิ่งสำคัญศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรการ Social Distancing ทำความสะอาดอุปกรณ์ ฉีดพ่นแอลกอฮออล์ และอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคในอากาศในห้องประชุม เพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ให้การต้อนรับ และให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน แก่คณะศึกษาดูงานจาก อส.พน. อบต. ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล ฯ (24 ธ.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ให้การต้อนรับ และให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน แก่คณะศึกษาดูงานจาก อส.พน. อบต. ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2564 โดยการนำของพลังงานจังหวัดปัตตานี จำนวน 42 คน วันที่ 24 ธันวาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี)ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง”พลังงานทดแทน และระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับประชาชน จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ณ หมู่บ้านพฤกษา 13 จังหวัดปทุมธานี (24 ธ.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี)ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง”พลังงานทดแทน และระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับประชาชน จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ณ หมู่บ้านพฤกษา 13 จังหวัดปทุมธานี วันที่ 23-24 ธันวาคม 2563
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา นำเครือข่ายพลังงานชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง และเทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการฯ (22 ธ.ค. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา นำเครือข่ายพลังงานชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง และเทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน จำนวน 90 ท่าน วันที่ 21 ธ.ค. 63
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโต่งโต้น ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๕๕ คน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ ฯ (21 ธ.ค. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโต่งโต้น ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๕๕ คน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ (สำหรับโรงเรียนพลังงานงานชุมชน) เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จ.อุบลราชธานี) เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จ.อุบลราชธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ มื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๓
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 185 คน ฯ (18 ธ.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 185 คน ภายใต้โครงการ หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี)ร่วมออกบูธแนะนำด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในเรือนจำและทัณฑสถาน ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯ (17 ธ.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี)ร่วมออกบูธแนะนำด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในเรือนจำและทัณฑสถาน ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ กรมราชทัณฑ์ ณ ห้องสัมมนา อาคารกรมราชทัณฑ์ วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) สาขาแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นำเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกธนาคาร เข้ารับการอบรมในหัวข้อ การใช้พลังงานทดแทน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (17 ธ.ค. 2563)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) สาขาแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นำเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกธนาคาร เข้ารับการอบรมในหัวข้อ การใช้พลังงานทดแทน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 31 คน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) สาขาแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นำเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกธนาคาร เข้ารับการอบรมในหัวข้อ การใช้พลังงานทดแทน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (16 ธ.ค. 2563)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) สาขาแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นำเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกธนาคาร เข้ารับการอบรมในหัวข้อ การใช้พลังงานทดแทน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) สาขาแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นำเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกธนาคาร เข้ารับการอบรมในหัวข้อ การใช้พลังงานทดแทน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (16 ธ.ค. 2563)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) สาขาแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นำเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกธนาคาร เข้ารับการอบรมในหัวข้อ การใช้พลังงานทดแทน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) สาขาแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นำเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกธนาคาร เข้ารับการอบรมในหัวข้อ การใช้พลังงานทดแทน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (14 ธ.ค. 2563)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) สาขาแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นำเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกธนาคาร เข้ารับการอบรมในหัวข้อ การใช้พลังงานทดแทน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 31 คน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563
บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด (สาขาหาดใหญ่) นำเจ้าหน้าเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านพลังงาน และเสริมสร้างคุณภาพที่ดี เกิดการประหยัดพลังงานภายในองค์กร (14 ธ.ค. 2563)
บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด (สาขาหาดใหญ่) นำเจ้าหน้าเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านพลังงาน และเสริมสร้างคุณภาพที่ดี เกิดการประหยัดพลังงานภายในองค์กร จำนวน 5 รุ่น มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 183 คน วันที่ 7 - 11 ธันวาคม 2563

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537