หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสหธาตุศึกษา ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จ.อุบลราชธานี) เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน (10 มี.ค. 2564)
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสหธาตุศึกษา ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๔๕ คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จ.อุบลราชธานี) เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จ.อุบลราชธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2(จังหวัดราชบุรี) ร่วมจัดนิทรรศการ และเป็นวิทยากร ให้กับสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม ผ่านกิจกรรมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังงานกับเยาวชนภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายฯ (5 มี.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2(จังหวัดราชบุรี) ร่วมจัดนิทรรศการ และเป็นวิทยากร ให้กับสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม ผ่านกิจกรรมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังงานกับเยาวชนภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนปี งบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (3 มี.ค. 2564)
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 76 คน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2(จังหวัดราชบุรี ) ร่วมจัดนิทรรศการ และเป็นวิทยากร กับสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วย สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม จะดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังงานกับเยาวชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการฯ (1 มี.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2(จังหวัดราชบุรี ) ร่วมจัดนิทรรศการ และเป็นวิทยากร กับสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วย สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม จะดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังงานกับเยาวชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนปี งบประมาณ 2564 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ณ โรงเรียนสกลวิสุทธิ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
นายสรสิช คำสายใย และนายนิยม อุทา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่10 (จังหวัดพิษณุโลก) ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน9 พิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขาการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (1 มี.ค. 2564)
นายสรสิช คำสายใย และนายนิยม อุทา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่10 (จังหวัดพิษณุโลก) ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน9 พิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขาการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน วันที่16-19 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย นำคณะทำงานชุมชน อาสาสมัครพลังงานชุมชน ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการ (25 ก.พ. 2564)
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย นำคณะทำงานชุมชน อาสาสมัครพลังงานชุมชน ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน ผูั้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย จำนวน 55 คน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) ให้การต้อนรับ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองราชบุรี มีความประสงค์ขอเข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการ (25 ก.พ. 2564)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองราชบุรี มีความประสงค์ขอเข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการ "การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าศึกษาดูงานมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป โดยมีมาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของเชื้อ Covid-19 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับฟังการบรรยายสรุปและประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (17 ก.พ. 2564)
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับฟังการบรรยายสรุปและประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีนายไวยเวทย์ นาเอก หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
นายสรสิช คำสายใย และนายนิยม อุทา เจ้าหน้าที่ ศบ.10 (จ.พิษณุโลก) บรรยาย และฝึกอบรมให้ความรู้เทคนิคการติดตั้ง และบำรุงรักษาเซลล์แสงอาทิตย์ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้เข้ารับการอบรม 20 คน (10 ก.พ. 2564)
นายสรสิช คำสายใย และนายนิยม อุทา เจ้าหน้าที่ ศบ.10 (จ.พิษณุโลก) บรรยาย และฝึกอบรมให้ความรู้เทคนิคการติดตั้ง และบำรุงรักษาเซลล์แสงอาทิตย์ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้เข้ารับการอบรม 20 คน วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองราชบุรี มีความประสงค์จัดโครงการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันฯ (10 ก.พ. 2564)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองราชบุรี มีความประสงค์จัดโครงการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีมาตรการป้องกัน และควบคุบการระบายของเชื้อ Covid-19 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ร่วมจัดบูธนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในการประกวดผลงานดีเด่น การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ในรอบปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (29 ม.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ร่วมจัดบูธนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในการประกวดผลงานดีเด่น การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ในรอบปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) และคณะ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมในการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านดีเด่นฯ เพื่อเป็นสักขีพยานด้วย วันที่ 27 มกราคม 2564
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ร่วมกันทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจุดให้บริการภายในและภายนอกสำนักงานฯ บริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น สุขภัณฑ์ห้องน้ำ มือจับประตู ราวบันได ฯลฯ และฉีดพ่นฆ่าเชื้อพื้นที่และบริเวณโดยรอบสำนักงาน ครั้งที่ 2 (20 ม.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ร่วมกันทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจุดให้บริการภายในและภายนอกสำนักงานฯ บริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น สุขภัณฑ์ห้องน้ำ มือจับประตู ราวบันได ฯลฯ และฉีดพ่นฆ่าเชื้อพื้นที่และบริเวณโดยรอบสำนักงาน ครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นผู้ใช้บริการ ตามนโยบายมาตรการป้องกัน Covid-19 วันที่ 20 มกราคม 2564
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในและรอบอาคารสำนักงาน ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของเชื้อ Covid-19 (19 ม.ค. 2564)
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในและรอบอาคารสำนักงาน ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของเชื้อ Covid-19
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ได้จัดเตรียมจุดคัดกรอง โควิด-19 โดยเตรียมเจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือ รวมทั้ง QR CODE ไทยชนะ พร้อมทั้งสมุดให้ผู้มารับบริการลงมือชื่อ และทำความสะอาดบริเวณฐานการเรียนรู้ ปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาเทคโนโลยีฯ (15 ม.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ได้จัดเตรียมจุดคัดกรอง โควิด-19 โดยเตรียมเจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือ รวมทั้ง QR CODE ไทยชนะ พร้อมทั้งสมุดให้ผู้มารับบริการลงมือชื่อ และทำความสะอาดบริเวณฐานการเรียนรู้ ปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์บริการฯ วันที่ 13 มกราคม 2564
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ และปรับปรุงอาคารสำนักงาน (13 ม.ค. 2564)
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ และปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ให้การต้อนรับ พลังงานจังหวัดปัตตานี และคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนซอลีฮียะห์ และโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จังหวัดปัตตานี เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและด้านการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 61 คน (30 ธ.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ให้การต้อนรับ พลังงานจังหวัดปัตตานี และคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนซอลีฮียะห์ และโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จังหวัดปัตตานี เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและด้านการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 61 คน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) เข้าร่วมในพิธีเปิด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ณ สถานีย่อยตำรวจภูธรท่าพระ(บริเวณสามแยกไฟแดงท่าพระ) (30 ธ.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) เข้าร่วมในพิธีเปิด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ณ สถานีย่อยตำรวจภูธรท่าพระ(บริเวณสามแยกไฟแดงท่าพระ) นายกเทศบาลตำบลท่าพระ(นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร) กล่าวรายงานฯ และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น(นายสุเทพ มณีโชติ) เป็นประธานเปิดงานฯ มีข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ จากส่วนราชการต่างๆ, เอกชน พร้อมกับประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการ ฯ (28 ธ.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 142 คน ภายใต้โครงการ หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) อบรมให้ความรู้หลักสูตร "เทคนิคการติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์" ภายใต้โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯ (25 ธ.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) อบรมให้ความรู้หลักสูตร "เทคนิคการติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์" ภายใต้โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 30 คน โดยมีนายสรสิช คำสายใย และนายนิยม อุทา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร คณะทำงาน อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) จากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่าย ฯ (25 ธ.ค. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร คณะทำงาน อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) จากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๕๕ คน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จังหวัดอุบลราชธานี) เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จังหวัดอุบลราชธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และสิ่งสำคัญศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรการ Social Distancing ทำความสะอาดอุปกรณ์ ฉีดพ่นแอลกอฮออล์ และอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคในอากาศในห้องประชุม เพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537