หน้าหลัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
การสัมมนาแถลงผลสำเร็จ การลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund)
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาแถลงผลสำเร็จ “โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund)” พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จในโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน จำนวนทั้งสิ้น 60 แห่ง ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ซึ่ง พพ. ได้จัดทำรายงานการตรวจวัดปริมาณพลังงานก่อนและหลังการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ขอรับการสนับสนุน จากโรงพยาบาลทั้งหมด 60 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ พบว่ามีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 154 มาตรการ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 75 ล้านหน่วยต่อปี ลดการใช้เชื้อเพลิงได้ 27 ล้านเมกะจูลต่อปี คิดเป็นพลังงานที่ลดได้รวมทั้งสิ้น 297 ล้านเมกะจูลต่อปี หรือ 7,033 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 45,283 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้รวมทั้งสิ้น 316 ล้านบาทต่อปี ด้วยเงินลงทุนรวม 710 ล้านบาท
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ครบรอบ 17 ปี
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีสักการะพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกระทรวงพลังงาน โดยปลัดกระทรวงพลังงาน ได้นำจุดธูปเทียน ถวายพวงมาลัย และเครื่องสักการะพระพรหม พร้อมสักการะพระพรหมทั้ง 4 ทิศ จากนั้นได้นำคณะผู้บริหาร และผู้ร่วมงานทั้งหมด ร่วมพิธีการอารธนาศีล อาราธนาพระปริตร ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ร่วมพิธีกรวดน้ำรับพร และรับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงานทุกคนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ครบรอบ 17 ปี ณ กระทรวงพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พพ. ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 22,500 บาท โดยปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เป็นผู้รับมอบเงินสมทบทุน ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความยินดีในวันสถาปนากระทรวงพลังงานแล้ว ยังเป็นการร่วมกันสร้างกุศลครั้งสำคัญร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชอีกด้วย
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีมอบรางวัลกิจกรรมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ 7 “พลังความดีด้วยหัวใจ”
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิจกรรมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนปีที่ 7 ในหัวข้อ “พลังความดีด้วยหัวใจ” โดยมีผู้ได้รับรางวัลจาก 4 ประเภทการประกวด ได้แก่ ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช. ประเภทอุดมศึกษาและปวส. และประเภทประชาชนทั่วไป ประเภทละ 16 รางวัล รวม 64 รางวัล ณ วีรันดา ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะคริสตัล (เอกมัย-รามอินทรา) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า "ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ กระทรวงพลังงานจึงได้จัดโครงการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนปีที่ 7 ในหัวข้อ “พลังความดีด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมนำเอาพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่สำคัญด้านพลังงานในทุกรูปแบบมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้ตระหนัก และถือเป็นแบบอย่างในการประหยัด รู้จักความพอเพียง พึ่งพาตนเอง อันจะส่งผลให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชกรณียกิจ ถ่ายทอดถึงแนวทางการทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ ด้วยการอนุรักษ์พลังงานและการนำพลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของกระทรวงพลังงานที่จะมุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตลอดจนมีพลังงานทางเลือกที่หลากหลายมีความสมดุลและยั่งยืน" ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานจะนำภาพทั้งหมดจำนวน128 ผลงาน (ทั้งในรอบคัดเลือก 64 ผลงาน และรอบ Workshop 64 ผลงาน) มาจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจได้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม2562 เวลา10.00 – 22.00 น. ณ บริเวณวีรันดาฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะคริสตัล (เอกมัย-รามอินทรา) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
พพ. เปิดตัวรายการ E Journey พลังงานDEDE "ตลาดนัดคันทรี ของดี๊ดีในชุมชน"
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในกิจกรรมเปิดตัวรายการสารคดี E Journey พลังงานDEDE โดยมี 2 ผู้ดำเนินรายการ คริสโตเฟอร์ โจนาธาน รอย เชฟ และเชฟจากัวร์ ธีรวีย์ ดิษยะไชยพงษ์ นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ใช้พลังงานทดแทนต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรมาออกร้านจำหน่ายสินค้าใน "ตลาดนัดคันทรี ของดี๊ดีในชุมชน" พร้อมสาธิตการสร้างสรรค์อาหารเมนูใหม่ที่ได้จากผลผลิตในชุมชน ณ บริเวณสโมสร พพ. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 อธิบดี พพ. เปิดเผยว่า "พพ. ได้จัดโครงการ E Journey ขึ้นมาเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องพลังงานที่อยู่ใกล้ตัว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคุณสนธิรัตน์ สนธิจิระวงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เรื่อง Energy for All หรือพลังงานสำหรับทุกคน โดยเฉพาะสำหรับชุมชน ซึ่งชุมชนบ้านเรามีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย ทาง พพ. และกระทรวงพลังงานก็ได้นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานเข้าไปเผยแพร่ รวมถึงรายการ E Journey ที่ได้เข้าไปหาชุมชน นำผลผลิตมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อสร้างรายได้ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน" รายการ E Journey พลังงานDEDE ซี่ซั่นที่ 3 จะเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์รวม 30 ตอน ติดตามชมได้ทาง Youtube โดยพิมพ์ E Journey ที่ช่องค้นหา และทาง Facebook ที่ www.facebook.com/EJourneyreallivethailand
พิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ พพ. ประจำปี 2562 "ร้อยรักรวมใจ สานสายใยความผูกพัน"
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ พพ. ประจำปี 2562 "ร้อยรักรวมใจ สานสายใยความผูกพัน" เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน จวบจนกระทั่งเกษียณอายุ ซึ่งปีนี้มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่เกษียณอายุรวมทั้งสิ้น 26 ท่าน "ขอบคุณทุกท่านที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน เพื่อประเทศชาติและประชาชนมาอย่างยาวนาน ถึงเวลาแล้วที่ทุกท่านจะได้พักผ่อน ก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดี ใช้ชีวิตท่องเที่ยวอย่างมีความสุข" อธิบดี พพ. กล่าว
สัมมนาเปิดตัว “ โครงการศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงาน ในระบบรถขนส่งห้องเย็น (Cold Chain)
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเปิดตัว “ โครงการศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงาน ในระบบรถขนส่งห้องเย็น (Cold Chain) “ ณ ห้องราชา 2 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ โดยในมาตราการการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากภาคขนส่งมีการใช้พลังงานถึงร้อยล่ะ 40 ของการใช้พลังงานของประเทศ และธุรกิจการขนส่งสินค้า ห่วงโซ่ความเย็น Cold Chain ก็เป็นส่วนที่สำคัญในภาคขนส่งด้วย เช่นกัน ดังนั้นการนำเครื่องมือในการบริหารจัดการทางด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพรวมถึงอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงต่างๆ มาใช้ในธุรกิจ Clod Chain ไม่ว่าจะเป็นประเภทแช่เย็นที่ใช้อุณภูมิ 0-20 องศาเซลเซียส หรือแช่เยือกแข็งที่ใช้อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียสลงไป จะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน และสามารถรักษาคุณภาพของสินค้า เช่น ผัก ผลไม้ นม เนื้อสัตว์ ให้คงคุณภาพที่ดีที่สุดก่อนที่จะถึงจุดจำหน่ายให้กับผู้บริโภค
สัมมนาทางวิชาการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด"
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานการเปิดการสัมมนาทางวิชาการ “ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด “ (ภายใต้โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ) ทั้งนี้ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (กพบ.) จึงได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ “ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด “ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด และถ่ายทอดประสบการณ์จากสถานประกอบการที่ได้ดำเนินงานจริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน (EE1) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ พพ. ที่ต้องกำกับดูแลและสนับสนุนให้โรงงานดำเนินการ โดยในงานจะมีการบรรยยายและเสวนา จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมเยี่ยมชมบูธแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัดจากหลากหลายผู้ผลิต ณ ห้อง Training Room 1 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2020 ครั้งที่ 2 (จ.ชลบุรี)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2020 ครั้งที่ 2 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดได้ศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการส่งผลงาน และเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยต่อเจ้าหน้าที่กองประกวดได้โดยตรง โดยการประกวด Thailand Energy Awards ในปี 2020 นี้ เปิดรับผลงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และจะมีการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์อีก 3 ครั้ง ที่จังหวัดนครราชสีมา เชียงใหม่ และกระบี่ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.thailandenergyaward.com
สัมมนาแถลงผลโครงการกำกับและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 25 ก.ย.62 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิด การสัมมนาแถลงผลโครงการกำกับและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานในโรงพยาบาล การดำเนินโครงการกำกับและ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการติดตั้งระบบตรวจวัดการใช้พลังงานในโรงพยาบาลควบคุมภาครัฐ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการรับส่งข้อมูลแบบ (Real Time) และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงาน ทำให้ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งผลให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดความตระหนักและช่วยอนุรักษ์พลังงานมากขึ้นจากการใช้พลังงานแบบเดิมในชีวิตประจำวันและนำไปสู่การอนุรักษ์พลังงาน ในรูปแบบอื่น ช่วยลดการใช้พลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดผลประหยัดด้านพลังงานที่คุ้มค่าและยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ส่วนหนึ่งด้วย การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานภายในองค์กรจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการดำเนินโครงการนี้เป็นไปตามแผนอนุรักษ์พลังงาน EEP2015 ของกระทรวงพลังงาน เพื่อผลักดันให้การใช้พลังงานของหน่วยงานภาครัฐมีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยี 4.0 อีกด้วย
พพ. นำคณะผู้ประกอบการเยี่ยมชมผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards และ ASEAN Energy Awards
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้ประกอบการโรงงาน อาคาร และธุรกิจด้านพลังงาน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานผลสำเร็จของผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2019 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ASEAN Energy Awards 2019 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารเขียว : Green Building) ณ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน5) ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นโรงงานแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้การรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อค้นหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและอย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง ด้วยแนวคิด ECRS ได้แก่ Eliminate (การกำจัด) Combine (การรวมกัน) Rearrange (การจัดลำดับงานใหม่ให้เหมาะสมสอดคล้องกัน) และ Simplify (การทำให้ง่าย) ผ่านกิจกรรมข้อเสนอแนะหรือ Delta Thailand Lean Manufacturing (DTLM) สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือตรวจวัดพลังงาน โปรแกรมติดตามการใช้พลังงาน (SCADA) ทำให้สามารถตรวจติดตาม ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าได้ครอบคลุมทั้งระบบ รวมทั้งสามารถกำหนดเป้าหมาย และประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างชัดเจน บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งสิ้น 33 มาตรการ สามารถลดการใช้ พลังงานลงได้ร้อยละ 41.52 เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปี 2558 คิดเป็นพลังงานไฟฟ้า 19.576 GWh หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลง 70.85 ล้านบาท ด้วยเงินลงทุนกว่า 342 ล้านบาท
พพ. ประกวดสุดยอดนวัตกรรมพลังงาน TE-IT 2019
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในการเปิดโครงการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 (Thailand Energy Innovation and Technology Awards 2019 : TE-IT 2019) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2652 ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความตื่นตัวในการคิดค้น วิจัย และพัฒนาในด้านการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ ตอบสนองและสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปด้านพลังงาน และนโยบาย THAILAND 4.0 โดยมีการประกวดประเภทบุคคลและหน่วยงาน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่www.te-it2019.com
กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ "พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน" อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้  “พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน” ณ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ซึ่ง พพ. และสำนักงานในภาคอีสานคือ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จังหวัดมหาสารคามได้จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในระดับชุมชน อาทิ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การผลิตและใช้พลังงานชีวภาพ/ชีวมวลในระดับชุมชน และเทคโนโลยีพลังงานชุมชนอื่นๆ โดยมีเครือข่ายเกษตรกรรมและผู้สนใจใช้พลังงานทดแทนเข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน ภายในกิจกรรมยังมีเวทีเสวนาที่เชิญผู้แทนทั้งภาครัฐ รวมถึงปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยภาคประชาชนในพื้นที่มีความตื่นตัวกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพิ่มผลผลิต ลดปัญหาขาดแคลนน้ำ ซึ่ง พพ. ได้มอบชุดโซลาร์เซลล์แสงสว่างและสูบน้ำ ให้แก่ศูนย์ฟื้นภูมิไทและเครือข่ายเกษตรยั่งยืนบ้านคำไผ่ ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เห็นประโยชน์จากการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย
พพ. จัดชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2020
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2020 ครั้งที่ 1 เขตกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 อธิบดี พพ. กล่าวว่า โครงการประกวด Thailand Energy Awards ดำเนินการต่อเนื่องนับแต่ปี 1999 กระทั่งปัจจุบันเป็นปีที่ 21 เพื่อเป็นเวทีให้ภาครัฐและเอกชน ทั้งภาคธุรกิจ โรงงาน อาคาร สถานประกอบการ ได้ส่งผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนเข้าประกวด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในประเทศให้มากขึ้น และนำไปสู่การคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดในเวที ASEAN Energy Awards 2020 ที่ประเทศเวียดนาม โดยการประกวด Thailand Energy Awards ในปี 2020 นี้ เปิดรับผลงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และจะมีการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์อีก 4 ครั้งทั่วประเทศ ที่จังหวัดชลบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ และกระบี่ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandenergyaward.com
การประชุมแถลงผล "โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 2)"
นายโสภณ มณีโชติ ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมแถลงผล "โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 2)" ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ซึ่ง พพ. ได้ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในอาคารควบคุมภาครัฐ ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 10 ปี อันจะส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานในอาคารอย่างเป็นรูปธรรม ลดภาระค่าไฟฟ้าของภาครัฐ กระตุ้นให้ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter พัฒนาเทคโนโลยีและราคาให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดการใช้อย่างแพร่หลายในภาคประชาชนได้ต่อไป โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการแถลงผลการดำเนินงานในกลุ่มที่ 2 อันเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ซึ่งมีอาคารควบคุมภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศจำนวนทั้งสิ้น 100 อาคาร รวม 9,712 เครื่อง เกิดผลประหยัดด้านไฟฟ้ามากกว่า 13 ล้านหน่วยต่อปี หรือคิดเป็นเงินกว่า 55 ล้านบาทต่อปี
พพ. เปิดตัวโครงการสาธิตเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Smart Farm)
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดการสัมมนาเปิดตัวโครงการและชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ โครงการสาธิตเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Smart Farm) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 โดยโครงการสาธิตเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Smart Farm) นี้เป็นโครงการที่จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการพัฒนาการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งจะให้การสนับสนุนทางการเงินแบบให้เปล่า (Direct Subsidy) โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กให้เป็นฟาร์มต้นแบบของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน โดยจะได้รับการสนับสนุนร้อยละ 30 ซึ่งจะช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายในการลงทุนลงได้และทำให้ระยะเวลาคืนทุนสั้นลงด้วย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินบริบทและสถานะ พพ. ในปัจจุบัน
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินบริบทและสถานะ พพ. ในปัจจุบัน ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้วยเกณฑ์การเป็นระบบราชการ 4.0 ผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พพ. รับแจ้งผลการพิจารณาการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ที่ระดับถือเป็นระบบราชการ 2.71 เพื่อ ร่วมระดมความคิด วิเคราะห์และให้ความเห็นอันเป็นประโยชน์ ในการวางแผนการปรับปรุงการพัฒนาองค์การ พพ. มุ่งไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ต่อไป
พพ. จัดประชุมผู้สมัครที่ขอรับการสนับสนุนพาราโบลาโดม
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมผู้สมัครที่ยื่นขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรม Best Western Plus Wanda Grand อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และแนวทางการเข้าร่วมโครงการฯ และเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะกลไกการทำงานและศักยภาพการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งคัดกรองผู้สมัครที่ยื่นขอรับการสนับสนุนเพื่อลงพื้นที่สำรวจศักยภาพและความเหมาะสม และเปิดเวทีสำหรับให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาจากสถาบันการเงิน ในการขอรับสินเชื่อเพื่อส่งเสริมธุรกิจ SME ด้วย โดยในปี 2562 มีผู้สมัครที่ยื่นขอรับการสนับสนุนโครงการฯ จำนวน 65 แห่ง 71 ระบบ ประกอบด้วยภาคเหนือ 21 ระบบ ภาคกลาง 21 ระบบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 ระบบ ภาคตะวันออก 7 ระบบ ภาคใต้ 7 ระบบ และภาคตะวันตก 6 ระบบ
พพ จับมือการเคหะแห่งชาติ ขับเคลื่อนมาตรฐาน BEC
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และนายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการบูรณาการเครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน ในการสนับสนุนการออกแบบอาคารที่อยู่อาศัยให้สอดรับกับกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือ Building Energy Code (BEC) ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2562 กับอาคารก่อสร้างใหม่ หรือดัดแปลง 9 ประเภท ที่มีขนาดตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ประกอบด้วย 1) สำนักงาน 2) โรงแรม 3) โรงพยาบาล 4) ศูนย์การค้า 5) โรงมหรสพ 6) สถานบริการ 7) อาคารชุมชนคน 8) อาคารชุด และ 9) สถานศึกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รองอธิบดี พพ. กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นที่จะแสดงเจตจำนงที่หน่วยงานรัฐจะร่วมส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้ดำเนินการต่อไป ในส่วนของ พพ. ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่าว ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมในเรื่องการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรผู้ออกแบบอาคาร สถาปนิก วิศวกร เจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่อนุญาตการก่อสร้าง รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของภาครัฐ สำหรับมาตรฐาน BEC ในปี 2563 ได้กำหนดเป้าหมายบังคับใช้กับอาคารที่มีขนาดตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป และในปี 2564 บังคับใช้กับอาคารที่มีขนาดตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งมาตรการบังคับใช้นี้ถือเป็นหนึ่งในมาตรการของ พพ. ที่จะดำเนินการควบคู่กับมาตรการจูงใจสนับสนุนทางการเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558-2579 (EEP 2015) ในการลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี 2579 โดย BEC เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะมีส่วนทำให้เกิดการประหยัดพลังงานในอาคารได้เป็นอย่างดี
การอบรม โครงการจัดการความรู้ เรื่อง “ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย”
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการจัดการความรู้ เรื่อง "ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย" ณ ห้องประชุมบุญรอด – นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีวิทยากรจาก กรมพัฒนากิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เพศ บทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย การขัดเกลาบทบาทความสัมพันธ์หญิงชายในสังคม” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ปีงบประมาณ 2561-2564 สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ในยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560-2564 ในการปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เกิดความเข้าใจที่ดี ตระหนักถึงการคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ นำไปสู่การปฏิบัติต่อกันบนพื้นฐานการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมและในการทำงาน
กระทรวงพลังงานจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ รร.ทีปังกรฯ (วัดสุนทรสถิต) ครู-นักเรียนสร้างเครือข่ายประหยัดพลังงานสู่ครอบครัว-ชุมชน
นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน "จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” ที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ในชื่อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งกระทรวงพลังงานร่วมกับกลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ 6 แห่งจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียน ครู และนักเรียน เรียนรู้เรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน และเป็นเครือข่ายพลังงานขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537