หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จ.ปทุมธานี) จัดฝึกอบรม การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านอนุรักษ์พลังงาน) (19 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จ.ปทุมธานี) จัดฝึกอบรม การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านอนุรักษ์พลังงาน) การล้างแอร์ด้วยตนเองให้กับบุคลากร รพ.สต. และ อสม.โครงการฯรพสต. ศาลาแดง ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 19 เม.ย 62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (18 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู็ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (17 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร “การล้างแอร์ด้วยตนเอง” โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมฯ (11 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร “การล้างแอร์ด้วยตนเอง” โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคณฑี ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และนายโสภณ ตั้งศิริชัย ผอ.รพสต.คณฑี กล่าวเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดฯ จำนวน 34 คน วันที่ 9 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมด้วยตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ และเทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (9 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมด้วยตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ และเทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับท้องถิ่น จำนวนผู้เข้าศึกษา 50 คน วันที่ 9 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้จัดฝึกอบรมโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน "หลักสูตร เตาเผาผลิตถ่านถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง)" รุ่นที่ 2 (9 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้จัดฝึกอบรมโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน "หลักสูตร เตาเผาผลิตถ่านถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง)" รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 ผู้เข้าร่วมจำนวน 30 ท่าน ได้แก่ ตำรวจตระเวนชายแดน 234 , โรงเรียนค้อวังวิทยาคม, องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 4-5 เมษายน 62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้จัดฝึกอบรมโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน "หลักสูตร เตาเผาผลิตถ่านถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง)" รุ่นที่ 1 (9 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้จัดฝึกอบรมโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน "หลักสูตร เตาเผาผลิตถ่านถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง)" รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 ผู้เข้าร่วมจำนวน 35 ท่าน ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแม่บ้านโคกสว่าง,เทศบาลตำบลนาป่าแซง,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 2-3 เมษายน 62
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ถ่านอัดแท่งพลังงานชีวมวล โดยเข้าใช้สถานที่และอุปกรณ์ของศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) เพื่อทำการทดลองผลิตถ่านเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกะลามะพร้าว (9 เม.ย. 2562)
ักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ถ่านอัดแท่งพลังงานชีวมวล โดยเข้าใช้สถานที่และอุปกรณ์ของศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) เพื่อทำการทดลองผลิตถ่านเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกะลามะพร้าว เมื่อวันที่ 3-5 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ปรับปรุบเปลี่ยนแปลงและส่งมอบเทคโนโลยี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสงคราม (5 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ปรับปรุบเปลี่ยนแปลงและส่งมอบเทคโนโลยี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสงคราม วันที่ 4-5 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปี 2562 หลักสูตร"ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง" รุ่นที่ 2 (5 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปี 2562 หลักสูตร"ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง" รุ่นที่ 2 จำนวน 48 คน กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯโดย หศบ.4 (จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร “การล้างแอร์ด้วยตนเอง และการสาธิตอุปกรณ์ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” (4 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร “การล้างแอร์ด้วยตนเอง และการสาธิตอุปกรณ์ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และร้อยตำรวจตรีบุญธรรม แหลมคม รักษาราชการแทน ผบ. กองร้อย ตชด.345 กล่าวเปิดงาน มีบุคลากรตำรวจเข้าร่วม จำนวน 41 คน วันที่ 3 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปี 2562 หลักสูตร ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง รุ่นที่ 1 (4 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปี 2562 หลักสูตร ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง รุ่นที่ 1 จำนวน 44 คน ในครั้งนี้ ท่าน อพพ.ยงยุทธ จันทรโรทัย,ท่าน รพพ.ยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ และ ผสพ.นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ได้เข้าเยี่ยมศูนย์หนองคายพร้อมชมการถ่ายทอด เผยแพร่ฯ หลังจากตรวจราชการใน จังหวัดหนองคายและอุดรธานี ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ดอนเมือง กทม. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านพลังงานทดแทนให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ (4 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ดอนเมือง กทม. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านพลังงานทดแทนให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดยมีนายสายพันธ์ ผดุงเกียรติศักดิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) กล่าวต้อนรับ วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมฝึกอบรมด้านพลังงานทดแทน สร้างแรงจูงใจในการประหยัดพลังงานภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล ณ อาคารอเนกประสงค์(อาคารผู้สูงอายุ) (3 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมฝึกอบรมด้านพลังงานทดแทน สร้างแรงจูงใจในการประหยัดพลังงานภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล ณ อาคารอเนกประสงค์(อาคารผู้สูงอายุ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่ ตำบลเมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 2 เม.ย. 62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ) จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านอนุรักษ์พลังงาน)หลักสูตร "การอนุรักษ์พลังงานในที่อยู่อาศัยและการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง" (2 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ) จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านอนุรักษ์พลังงาน)หลักสูตร "การอนุรักษ์พลังงานในที่อยู่อาศัยและการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง" ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 29 มี.ค. 62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2(จังหวัดราชบุรี) ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย เข้าศึกษาดูงาน ณ บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) และการจัดนิทรรศการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานทดแทน และอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงาน (29 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2(จังหวัดราชบุรี) ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) 28 มี.ค.62 และการจัดนิทรรศการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานทดแทน และอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงาน ให้กับ คณะองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย ณ ตะนาวศรี แอนด์ ครีคไซด์ รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 29 มี.ค.62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศสำหรับผู้ดูแลระบบปรับอากาศในสำนักงาน” (29 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศสำหรับผู้ดูแลระบบปรับอากาศในสำนักงาน” ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ จำนวน 34 คน วันที่ 28 มีนาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดฝึกอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 และ 4 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (29 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดฝึกอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 และ 4 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมรุ่นละ จำนวน 30 ท่าน วันที่ 26 และ 27 มี.ค. 62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) (28 มี.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) มีผู้เข้ารับการถ่ายทอด จำนวน 38 คน วันที่ 27 มีนาคม 2562
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร นำคณะทำงานและอาสาสมัครพลังงานชุมชน อบต.บ้านบุ่ง และเทศบาลดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) (26 มี.ค. 2562)
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร นำคณะทำงานและอาสาสมัครพลังงานชุมชน อบต.บ้านบุ่ง และเทศบาลดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ บรรยายให้ความรู้ด้านพลังงานฯ วันที่ 26 มีนาคม 2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537