หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการจัดถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านอนุรักษ์พลังงาน) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (1 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการจัดถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านอนุรักษ์พลังงาน) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีกำลังพลเข้าร่วม 30 คน ันที่ 30 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง (1 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และนายชอบ รอดกสิกรรม นายก อบต.คุยบ้านโอง กล่าวเปิดงาน มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ จำนวน 48 คน วันที่ 30 เมษายน 2562
สป.พน.ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ วิทยากรตัวคูณสำนักงานพลังงานจังหวัดภาคใต้ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิทยากรตัวคูณกระทรวงพลังงาน ในการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (1 พ.ค. 2562)
สป.พน.ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต โดย คุณบุญมา ตรัยศิลานันท์ ร่วมกับ วิทยากรตัวคูณสำนักงานพลังงานจังหวัดภาคใต้ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิทยากรตัวคูณกระทรวงพลังงาน ในการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จังหวัดนครศรีธรรมราช) มี บุคคลากรของกระทรวงพลังงาน(ภาคใต้) เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 ท่าน วันที่ 30 เม.ย.62
ศูนย์บริการวิชาการที่3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมด้วยตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ และเทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (29 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมด้วยตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ และเทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับท้องถิ่น จำนวนผู้เข้าศึกษา 45คน ในวันที่ 25 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ดำเนินการถ่ายทอด และเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน หลักสูตร "การผลิต และใช้งานเตาเผาถ่าน 200 ลิตร และเตาย่างไก่ " ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ศรี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโธร (29 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ดำเนินการถ่ายทอด และเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน หลักสูตร "การผลิต และใช้งานเตาเผาถ่าน 200 ลิตร และเตาย่างไก่ " ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ศรี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโธร วันที่ 24 - 26 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ดำเนินการถ่ายทอด และเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร "การล้างแอร์ด้วยตนเอง" ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ศรี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโธร (29 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ดำเนินการถ่ายทอด และเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร "การล้างแอร์ด้วยตนเอง" ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ศรี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโธร วันที่ 22 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน รุ่น 2 หลักสูตร "ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์" และได้เข้าศึกษาดูงานระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน (26 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน รุ่น 2 หลักสูตร "ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์" และได้เข้าศึกษาดูงานระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งหมด 30 คน เมื่อวันที่ 24-26 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ณ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (26 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ณ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และนายเที่ยง กรุงศรี ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่หล่าย กล่าวเปิดงาน มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ จำนวน 30 คน วันที่ 25 เมษายน 2562
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางลึก และเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ จังหวัดชุมพร ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (26 เม.ย. 2562)
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางลึก อำเภอเมือง และเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิง จังหวัดชุมพร ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ)จำนวน 85 ท่าน โดยมี หศบ.9 (คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์)และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ 25 เม.ย.62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าดำเนินการส่งมอบและปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี โครงการตามรอยพระราชดำริ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (24 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าดำเนินการส่งมอบและปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี โครงการตามรอยพระราชดำริ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วันที่ 22-23 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ดำเนินการถ่ายทอด และเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร "การล้างแอร์ด้วยตนเอง" ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (23 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ดำเนินการถ่ายทอด และเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร "การล้างแอร์ด้วยตนเอง" ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 19 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จ.ปทุมธานี) จัดฝึกอบรม การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านอนุรักษ์พลังงาน) (19 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จ.ปทุมธานี) จัดฝึกอบรม การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านอนุรักษ์พลังงาน) การล้างแอร์ด้วยตนเองให้กับบุคลากร รพ.สต. และ อสม.โครงการฯรพสต. ศาลาแดง ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 19 เม.ย 62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (18 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู็ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (17 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร “การล้างแอร์ด้วยตนเอง” โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมฯ (11 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร “การล้างแอร์ด้วยตนเอง” โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคณฑี ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และนายโสภณ ตั้งศิริชัย ผอ.รพสต.คณฑี กล่าวเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดฯ จำนวน 34 คน วันที่ 9 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมด้วยตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ และเทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (9 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมด้วยตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ และเทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับท้องถิ่น จำนวนผู้เข้าศึกษา 50 คน วันที่ 9 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้จัดฝึกอบรมโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน "หลักสูตร เตาเผาผลิตถ่านถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง)" รุ่นที่ 2 (9 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้จัดฝึกอบรมโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน "หลักสูตร เตาเผาผลิตถ่านถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง)" รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 ผู้เข้าร่วมจำนวน 30 ท่าน ได้แก่ ตำรวจตระเวนชายแดน 234 , โรงเรียนค้อวังวิทยาคม, องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 4-5 เมษายน 62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้จัดฝึกอบรมโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน "หลักสูตร เตาเผาผลิตถ่านถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง)" รุ่นที่ 1 (9 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้จัดฝึกอบรมโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน "หลักสูตร เตาเผาผลิตถ่านถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง)" รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 ผู้เข้าร่วมจำนวน 35 ท่าน ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแม่บ้านโคกสว่าง,เทศบาลตำบลนาป่าแซง,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 2-3 เมษายน 62
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ถ่านอัดแท่งพลังงานชีวมวล โดยเข้าใช้สถานที่และอุปกรณ์ของศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) เพื่อทำการทดลองผลิตถ่านเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกะลามะพร้าว (9 เม.ย. 2562)
ักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ถ่านอัดแท่งพลังงานชีวมวล โดยเข้าใช้สถานที่และอุปกรณ์ของศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) เพื่อทำการทดลองผลิตถ่านเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกะลามะพร้าว เมื่อวันที่ 3-5 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ปรับปรุบเปลี่ยนแปลงและส่งมอบเทคโนโลยี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสงคราม (5 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ปรับปรุบเปลี่ยนแปลงและส่งมอบเทคโนโลยี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสงคราม วันที่ 4-5 เมษายน 2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537