หน้าหลัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
การเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท เพาเวอร์ พรอสเพค จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา
นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เดินทางเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท เพาเวอร์ พรอสเพค จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี คุณสุวัฒน์ กมลพนัส กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ Alternative power บริษัทในกลุ่มมิตรผล ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมห้อง Control อธิบายขั้นตอนการทำงาน โดยบริษัทฯมีศักยภาพในการใช้วัตถุดิบชีวมวลหลากหลายประเภทในการผลิตไฟฟ้าชีวมวลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ แกลบ ไม้สับ ใบอ้อย โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 9.9 เมกะวัตต์ ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ขนาดกำลังไฟฟ้าในสัญญา 8.0 เมกกะวัตต์ ผลิตไอน้ำส่งจ่าย เพื่อสนับสนุนการผลิตของโรงสีไฟนครหลวง สาขา 1 นอกจากนี้ยังมีโครงการ CSR ต่างๆ อาทิ กิจกรรมพบปะพูดคุยกับชาวบ้าน ส่งเสริมให้มีการปลูกพื้นพลังงานทดแทน นำหลอดไฟประหยัดพลังงานไปแจกจ่าย และกิจกรรมการอบรมพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานเป็นประจำทุกเดือน
พพ. จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ ติดตามความต่อเนื่องของโครงการที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ครั้งที่ 1
นางสาวพิสมัย เสถียรยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามความยั่งยืน ความต่อเนื่องของโครงการที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ครั้งที่ 1 เพื่อระดมความคิดและร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนวการปฎิบัติ ในการพัฒนาโครงการเพื่อส่งประกวด และช่วยส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในหน่วยงานขององค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป ณ โรงแรมแคนทารี่ เบย์ ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
การเยี่ยมชมกิจการ "หม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวล" ณ บริษัท อะยิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เดินทางเยี่ยมชมกิจการ"หม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวล" ณ บริษัท อะยิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ให้การต้อนรับ โดยบริษัทฯมีกระบวนการผลิตผงชูรสโดยการใช้แป้งมันสำปะหลังและโมลาสจากอ้อยมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต และยังสามารถนำแกลบ ชานอ้อย รวมทั้งของเหลือทิ้งทางการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงหม้อต้มไอน้ำ ลดการนำเข้าน้ำมันเตากว่าปีละ 30 ล้านลิตร และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซค์ได้ปีละ 150,000 ตัน น้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิต นำมาผลิตก๊าซชีวภาพ ใช้เป็นแหล่งพลังงานภายในโรงงาน ลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซค์ได้ปีละ 105,000 ตัน นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนด้วยนโยบายสิ่งแวดล้อม “การปลดปล่อยมลพิษเป็นศูนย์” มีศูนย์ต้อนรับผู้สนใจที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการภาพรวมของโรงงาน และศึกษกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในโรงงานทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่ โรงงานพระประแดง โรงงานปทุมธานี โรงงานกำแพงเพชร โรงงานหนองแค และโรงงานอยุธยา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
เปิดโครงการ “ลดไฟฟ้า 1 หน่วยรับ 2 บาท”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ. ) จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ “โครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบปรับอากาศขนาดใหญ่และระบบทำความเย็นในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ” โดยมีนางสุกัญญา เบญจมงคล ผอ.กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2560
"รมว. อนันตพร" ตรวจเยี่ยมอาคารอนุรักษ์พลังงาน คลอง 5 ชูเป็นศูนย์ฝึกอบรมสร้างบุคลากล นักจัดการพลังงานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี ที่ตั้งของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (สพบ.) ซึ่งถือเป็นหน่วยงานสำคัญหนึ่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) สำหรับจัดฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากร ของโรงงานและอาคารควบคุม และนอกข่ายควบคุม หรือ SME พลเอกอนันตพร กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร ถือเป็นปัจจัยหลักในการจัดการพลังงานภายในองค์กร โดยกรมพพ. ได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของโรงงาน อาคารที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้ความรู้ด้านพลังงานแก่นักศึกษา นักเรียน และประชาชนที่สนใจด้วย ซี่งอยากให้เกิดการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมตามที่ให้การสนับสนุนนี้ ในส่วนการเข้าตรวจเยี่ยมในวันนี้ พบว่าเป็นอาคารศูนย์ฝึกอบรมสร้างบุคลากรด้านพลังงานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ที่ผ่านมา ได้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านหลักสูตรต่างๆ ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติของ สพบ.ไปประมาณ 11,950 คนต่อปี และมีการฝึกอบรมไปแล้วรวมทั้งสิ้นประมาณ 174,400 คน รวมทั้งยังเป็นอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน และมีการผลิตพลังงานทดแทนได้หลายรูปแบบ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เป็นต้น ด้านนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ.กล่าวว่า อาคารฯ แห่งนี้จะผ่านมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่โรงงานและอาคารควบคุมในการจัดการพลังงาน และนับเป็นอาคารภาครัฐกลุ่มแรกที่จะได้รับรองมาตรฐานนี้ ทั้งนี้ในประเทศไทยมีหน่วยงานประเภทโรงงานอาคารที่ได้รับรองแล้วเพียง 138แห่ง และจากทั่วโลกมีองค์กรหน่วยงานที่ได้รับรอง ประมาณ 11,985 แห่ง
พิธีมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ เพื่อเผยแพร่แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เกิดการรับรู้ และเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ในอนาคต โดยในปี 2560 นี้ มีแบบอาคารที่ได้รับฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาโดยการตรวจประเมินเปรียบเทียบค่าการใช้พลังงานที่ออกแบบจริงกับค่าการใช้พลังงานของอาคารมาตรฐานที่ออกแบบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จำนวนทั้งสิ้น 9 แบบอาคารจาก 7 หน่วยงาน และโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน 90 แบบอาคารจาก 19 หน่วยงานที่ส่งแบบอาคารมาตรวจประเมิน ณ ห้องทิวลิปชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
พพ. ชี้แจงแนวทางการดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานและอาคารควบคุมที่ขอรับการสนับสนุนแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ. ) จัดงานสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานและอาคารควบคุมที่ขอรับการสนับสนุนแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยมีนายวิรัตน์ ทรงงาม ผอ.กลุ่มกำกับการอนุรักษ์พลังงาน 2 เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมบางกอก ชฎา กรุงเทพ เมื่อวันที่ 21 กรกฏคม 2560 พพ. เป็นหน่วยงานหลักการอนุรักษ์พลังงานซึ่งในแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (2558-2579) ได้มีการกำหนดเป้าหมายที่จะลดค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อผลผลิตหรื่อที่เรียกว่าค่า Energy intensity ลงร้อยละ 30 ภายในปี 2579 โดย พพ. มีแผนให้ภายในรอบการดำเนินการจัดการพลังงานปี พ.ศ. 2560 ซึ่งโรงงานและอาคารควบคุมต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมทุกแห่งจะต้องมีการตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบฯ ที่ได้รับใบอนุญาตจาก พพ. จึงได้มีการดำเนิน โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย นี้ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้มีการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายที่จะให้กระบวนการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2018
นางสาวพิสมัย เสถียรยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2018 ครั้งที่ 5 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง และครั้งที่ 6 วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมชลจันทร์ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ผู้สนใจรับทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์การประกวด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมให้ตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงานและผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนให้มากยิ่งขึ้น โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเป็นจำนวนมาก
กิจกรรม Road Show การประชาสัมพันธ์การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรม Road Show การประชาสัมพันธ์การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยมี นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงาน " กิจกรรม Road Show การประชาสัมพันธ์การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลลังาน" ให้แก่หน่วยงานที่มีความร่วมมือ (MOU) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการดำเนินการเรื่องการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน เพื่อรับทราบเกณฑ์มาตรฐาน การปรับเปลี่ยนเกณฑ์ การบังคับใช้ในอนาคต และแนะนำแนวทางปฏิบัติ ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
ชี้แจงประเด็นจากกรณีที่มีการ เรียกร้องให้กระทรวงพลังงานทบทวนนโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทน
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กล่าวชี้แจงประเด็นจากกรณีที่มีการ เรียกร้องให้กระทรวงพลังงานทบทวนนโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทน เพราะต้นทุนค่าไฟจากพลังงานทดแทนค่อนข้างแพง แต่กระทรวงฯ กลับเร่งส่งเสริมจนเกินความพอดี โดยส่งเสริมไปแล้ว 8 พันเมกะวัตต์ เมื่อใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่มีต้นทุนสูง กลับไปผลักภาระมาที่ค่าเอฟทีทั้งหมด ทำให้ค่าเอฟทีปรับขึ้นโดยตลอด ทั้งที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลง ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 นั้น ทั้งนี้ ต่อกรณีดังกล่าว พพ.ขอชี้แจงว่า ปัจจุบันประเทศไทยผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเป็นหลักคิดเป็นร้อยละ64 ซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศร้อยละ 10 ลิกไนต์ร้อยละ 9 ถ่านหินนำเข้าร้อยละ 9 สำหรับพลังงานทดแทนคิดเป็นร้อยละ 8 ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศไทย ซึ่งไม่ได้เป็นตัวหลักที่ทำให้ค่าเอฟทีปรับขึ้นหรือลดลงได้มากนัก เนื่องจากค่าเอฟทีคำนวณมาจากค่าเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ค่าซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ (สนับสนุนพลังงานทดแทน) โดยในรอบเดือนกันยายน-ธันวาคม 2560 สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณค่าเอฟทีมาจาก ค่าเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ร้อยละ 19 ค่าซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ร้อยละ 71 และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ (สนับสนุนพลังงานทดแทน) เพียงร้อยละ 10 ดังนั้น การส่งเสริมพลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก AEDP-2015 ของกระทรวงพลังงาน มีแนวทางที่เหมาะสมและไม่ได้ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชนมากอย่างที่เข้าใจ
การอบรมหลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ พพ. เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ACE-USAID Workshop on Developing RE through Policy and Incentives
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้เกียรติกล่าว Keynote Speech ในหัวข้อ “Thailand’s Alternative Energy Development Plan or AEDP 2015 and the Incentives to reach the targets” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ACE-USAID Workshop on Developing RE through Policy and Incentives ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2560 ณ คอร์ทยาร์ท โดย แมริออท กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังมีผู้แทน พพ. เข้าร่วมการบรรยายในเรื่อง Solar PV Farm และ Feed-in Tariff ของเชื้อเพลิงชีวมวล การประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ มีผู้แทนจาก พพ. ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน ศูนย์พลังงานอาเซียน องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ รวมทั้งผู้แทนองค์กร และผู้ประกอบการผู้พัฒนาโครงการที่มีประสบการณ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายการสนับสนุนกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน ซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการพลังงานอาเซียน พ.ศ. 2559-2568 (APAEC 2016-2025) ในการยกระดับการลงทุนในโครงการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าสำหรับพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ Clean Power Asia (CPA) ที่ศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy: ACE) กำลังดำเนินโครงการร่วมกับองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (United States Agency for International Development: USAID) สำหรับโครงการ Clean Power Asia (CPA) นั้น ได้รับความเห็นชอบ เมื่อคราวการประชุม SOME-US ครั้งที่ 7 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ กรุงเนปยิดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียนผ่านการบูรณาการกับการคาดการณ์ด้านพลังงานหมุนเวียนในเชิงลึกมาสู่การวางแผน การพัฒนา และการจัดการพื้นที่สำหรับพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Zones) รวมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการกำหนดนโยบายและมาตรการจูงใจในการส่งเสริมการลงทุนพลังงานหมุนเวียน และแผนงานในเชิงเทคนิคสำหรับการรวมเอาพลังงานหมุนเวียนมาสู่โครงข่ายไฟฟ้าและระดมทรัพยากรการลงทุน
ประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการจัดทำหนังสือยืนยัน ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการจัดทำหนังสือยืนยัน ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โดยมี นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน พพ. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงดังกล่าว ณ.ห้องประชุม 306 ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยการประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการจัดทำหนังสือยืนยันดังกล่าว ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ ได้รับทราบและมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ พพ.ในการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงเป็นการการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วนงานภาครัฐ สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยมี ตัวแทนจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ หน่วยงานความมั่นคง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กระทรวงพลังงาน ได้บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องส่ง 4 อาคาร 2 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 โดยมีพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
การสัมมนา หัวข้อ " PR อย่างมืออาชีพ ในการสื่อสารยุคดิจิทัล "
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา หัวข้อ " PR อย่างมืออาชีพ ในการสื่อสารยุคดิจิทัล " ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กฤชณัช แสนทวี ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นผู้บรรยาย การสัมมนาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ พพ. เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
การชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2018 ครั้งที่ 4
นางสาวพิสมัย เสถียรยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2018 ครั้งที่ 4 โดยจัดขึ้นต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 19 เพื่อให้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์การประกวด รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมให้ตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจำนวนมาก ณ ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน นางสาวพิสมัย กล่าวว่า "ที่ผ่านมามีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 816 รางวัล และได้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับ ASEAN ENERGY AWARDS ซึ่งในปีที่ผ่านมาสามารถคว้ารางวัลได้มากถึง 148 รางวัล เป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน นอกจากนี้โครงการ Thailand Energy Awards สามารถลดการใช้พลังงานรวมกว่า 7,300 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1.2 ล้านตันต่อปี" การชี้แจงThailand Energy Awards 2018 จะจัดขึ้นอีก 2 ครั้งในจังหวัดต่างๆดังนี้ ครั้งที่ 5 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง 18 กรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 6 โรงแรมชลจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20 กรกฏาคม 2560
พพ. สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุน "พาราโบล่าโดม" ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แปรรูปผลิตภัณท์
นายวิรัช มณีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ประเมินเทคโนโลยี สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้กล่าวในงานเสวนา "ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์กับการดำเนินธุรกิจของ SMEs " ว่า "พพ.ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงวิสาหกิจชุมชน ได้ใช้งานพาร่าโบล่าโดมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผ่านโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร โดย พพ.ได้ตั้งเป้าหมายสนับสนุนให้มีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 75,00 ตารางเมตร ภายในปี 2569 ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มโครงการนี้ในปี 54-59 ได้สนับสนุนไปแล้วกว่า 2 หมื่นตารางเมตร โดยงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน" สำหรับเวทีเสวนาฯ ดังกล่าว จัดขึ้นในงาน "Smart SME Expo 2017" ที่อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งนอกจากจะมีวิทยากรจาก พพ. และมหาวิทยาลัยศิลปากร แล้ว ยังมีผู้ร่วมเสนาที่เป็นผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ที่ประสบความสำเร็จจากการนำพาราโบล่าโดมมาประยุกต์ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และได้นำสินค้าที่ประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการแปรรูป มาจัดแสดงและจำหน่ายในงานด้วย
การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ”
“การพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ” นางสาวราตรี ไขศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ” โดยมีพนักงานราชการจากกอง/สำนัก เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560
เดินหน้าชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2018
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาม (พพ.) จัดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2018 ครั้งที่ 1 โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรีวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และครั้งที่ 2 โรงแรมสีมาธานี โคราช จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เพื่อให้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์การประกวด รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมให้ตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนให้มากยิ่งขึ้น โดยมีนางสาวบุษรินทร์ สุวรรณศรี กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับฟังการชี้แจง ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเป็นจำนวนมาก การชี้แจงThailand Energy Awards 2018 จะมีการชี้แจงในภาคต่างๆดังนี้ ครั้งที่ 3 โรงแรมลำพูนวิล จังหวัดลำพูน 29 มิถุนายน 2560 ครั้งที่ 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ 3 กรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 5 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง 18 กรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 6 โรงแรมชลจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20 กรกฏาคม 2560
งานสัมมนา "SMEs DEDE 4.0 ลงทุนอย่างไร ให้ประหยัดพลังงาน"
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดงานสัมมนา"SMEs DEDE 4.0" ครั้งที่ 2 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 โดยมีนายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง"SMEs DEDE 4.0 ลงทุนอย่างไร ให้ประหยัดพลังงาน" รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคประชาชนและธุรกิจสำนักส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน พพ. และ นายยงยุทธ ชอบทำดี รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเสวนาฯ นอกจากนั้นยังมี Success Case จากผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบความสำเร็จจากการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงมีบูธนิทรรศการเครื่องจักร อุปกรณ์ประหยัดพลังงานจัดให้ความรู้ ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมอีกด้วย นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พพ. กล่าวว่า "ขณะนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีมาตรการสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อเร่งให้มีการตัดสินใจลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์และเกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย พพ. จะมีเงินสนับสนุนส่วนหนึ่ง 20-30% ให้โรงงานควบคุม อาคารควบคุมรวมถึง SMEs วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม นำไปลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ เช่น การติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน, การซื้อเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ใหม่ทดแทนของเดิม ที่มีประสิทธิภาพต่ำ โดยกำหนดว่า จะต้องเป็นมาตรการที่มีระยะเวลาคืนทุน (Simple Payback Period) ไม่เกิน 7 ปี โดย พพ. ให้วงเงินสนับสนุนไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อราย การสัมมนา “SMEs-DEDE4.0” ในวันนี้จึงนับว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจที่จะได้รับทราบประโยชน์ต่างๆ หากมีการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และเข้าร่วมโครงการกับ พพ. ตลอดจนองค์ความรู้ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถนำไปใช้กับหน่วยงาน หรือองค์กรของท่านได้อย่างเป็นรูปธรรม" เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537