หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day) ประจำปี 2562 (22 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day) ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หลัก และเครือข่าย บ้านโสกรัง หมู่ 6 ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์ของงานเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม้ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มี เหมาะสมกับพื้นที่ และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (ด้านพลังงานทดแทน) หลักสูตร "ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214 (22 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (ด้านพลังงานทดแทน) หลักสูตร "ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 33 คน ในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านการอนุรักษ์พลังงาน) หลักสูตร "กิจกรรมล้างแอร์ด้วยตนเองกับเครื่องปรับอากาศชนิด Wall type" (22 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านการอนุรักษ์พลังงาน) หลักสูตร "กิจกรรมล้างแอร์ด้วยตนเองกับเครื่องปรับอากาศชนิด Wall type" ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 30 คน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านการอนุรักษ์พลังงาน) หลักสูตร "กิจกรรมล้างแอร์ด้วยตนเองกับเครื่องปรับอากาศชนิด Wall type" (22 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านการอนุรักษ์พลังงาน) หลักสูตร "กิจกรรมล้างแอร์ด้วยตนเองกับเครื่องปรับอากาศชนิด Wall type" ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดผลการสำรวจข้อมูลการใช้พลังงาน โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (21 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดผลการสำรวจข้อมูลการใช้พลังงาน โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (จัดภายนอกศูนย์ฯ) รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง (21 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (จัดภายนอกศูนย์ฯ) รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยนายเจริญศักดิ์ ดีแสน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง กล่าวต้อนรับ นายจารุเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และนายไวยเวทย์ นาเอก หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่7 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 41 ท่าน วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 4 (สำหรับผู้ดูแลระบบปรับอากาศในสำนักงาน) ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (17 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 4 (สำหรับผู้ดูแลระบบปรับอากาศในสำนักงาน) ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วันที่ 16/พ.ค/62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) รุ่นที่ 3 กิจกรรมการถ่ายทอดเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (15 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) รุ่นที่ 3 กิจกรรมการถ่ายทอดเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน "หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป" ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จ.ราชบุรี) ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
หน่วยปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี (13 พ.ค. 2562)
หน่วยปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 90 ท่าน วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานในหมู่บ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 1 (10 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานในหมู่บ้านอยู่อาศัยและสำนักงานหลักสูตร "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเครื่องปรับอากาศสำหรับผู้ดูแลระบบปรับอากาศในสำนักงาน" รุ่นที่ 1 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ศนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ผู้เข้าร่วมจำนวน 30 ท่าน
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานในหมู่บ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 2 (10 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานในหมู่บ้านอยู่อาศัยและสำนักงานหลักสูตร "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเครื่องปรับอากาศสำหรับผู้ดูแลระบบปรับอากาศในสำนักงาน" รุ่นที่ 2 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ศนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ผู้เข้าร่วมจำนวน 30 ท่าน
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (10 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านการอนุรักษ์พลังงาน) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีกำลังพลเข้าร่วม 30 คน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้จัดการดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านและที่อยู่อาศัยและสำนักงาน (10 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้จัดการดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านและที่อยู่อาศัยและสำนักงาน โดยอบรมการถ่ายทอดวิธีปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองกับเครื่องปรับอากาศจริง ณ รพสต. ทุ่งขวาง ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรียนเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (8 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรียนเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โดยมีนายณัฐวุฒิ ใจบุญ และนายธนโชค บำรุงหมู่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ วัตถุประสงค์ในการจัดอบรบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมการทราบถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และได้ฝึกปฏิบัติการต่อระบบแผงโซล่าเซลล์กับระบบสูบน้ำเพือนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการเกษตร โดยมีผุ้เข้าร่วมในการจัดอบรมทั้งสิ้น 47 คน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน จำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตร”ผู้ดูแลระบบปรับอากาศในสำนักงาน” และหลักสูตร”การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” (7 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน จำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตร”ผู้ดูแลระบบปรับอากาศในสำนักงาน” ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยในการถ่ายทอดในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสายพันธ์ ผดุงเกียรติศักดิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดในครั้งนี้ และหลักสูตร”การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานทั้ง 2 หลักสูตร จัดที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) และมีผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอด จำนวนทั้งหมด 71 คน
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน หลักสูตร “การผลิต และใช้งานตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์” โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (3 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน หลักสูตร “การผลิต และใช้งานตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์” โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ จำนวน 12 คน วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ให้การต้อนรับพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานแก่ชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2562 (3 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ให้การต้อนรับพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานแก่ชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรม ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อปท. ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครชุมชน จากชุมชนตำบลนาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมรับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทั้งสิ้น 55 คน วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) ได้จัดการดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านและที่อยู่อาศัยและสำนักงาน โดยอบรมการถ่ายทอดวิธีปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองกับเครื่องปรับอากาศจริง ณ โรงพยาบาลไทรโยค (3 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) ได้จัดการดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านและที่อยู่อาศัยและสำนักงาน โดยอบรมการถ่ายทอดวิธีปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองกับเครื่องปรับอากาศจริง ณ โรงพยาบาลไทรโยค ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3(จ.มหาสารคาม) เข้าร่วมจัดนิทรรศการการใช้พลังงานและนวัตกรรม เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ห้องตักศิลา คอนแวนชั่น 1 โรงแรมตักศิลา กิจกรรมประกอบด้วยการบริจาคโลหิต การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน (2 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3(จ.มหาสารคาม) เข้าร่วมจัดนิทรรศการการใช้พลังงานและนวัตกรรม เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ห้องตักศิลา คอนแวนชั่น 1 โรงแรมตักศิลา กิจกรรมประกอบด้วยการบริจาคโลหิต การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน เพื่อเป็นการให้ความรู้และส่งเสริมเรื่องการใช้พลังงานและนวัตกรรมแก่ผู้ร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 488 คน วันที่ 29 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ให้การต้อนรับพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานแก่ชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2562 (1 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ให้การต้อนรับพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานแก่ชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรม ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อปท. ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครชุมชน เข้าร่วมรับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทั้งสิ้น 45 คน จากชุมชนตำบลเหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537