หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (10 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านการอนุรักษ์พลังงาน) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีกำลังพลเข้าร่วม 30 คน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้จัดการดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านและที่อยู่อาศัยและสำนักงาน (10 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้จัดการดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านและที่อยู่อาศัยและสำนักงาน โดยอบรมการถ่ายทอดวิธีปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองกับเครื่องปรับอากาศจริง ณ รพสต. ทุ่งขวาง ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรียนเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (8 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรียนเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โดยมีนายณัฐวุฒิ ใจบุญ และนายธนโชค บำรุงหมู่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ วัตถุประสงค์ในการจัดอบรบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมการทราบถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และได้ฝึกปฏิบัติการต่อระบบแผงโซล่าเซลล์กับระบบสูบน้ำเพือนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการเกษตร โดยมีผุ้เข้าร่วมในการจัดอบรมทั้งสิ้น 47 คน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน จำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตร”ผู้ดูแลระบบปรับอากาศในสำนักงาน” และหลักสูตร”การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” (7 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน จำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตร”ผู้ดูแลระบบปรับอากาศในสำนักงาน” ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยในการถ่ายทอดในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสายพันธ์ ผดุงเกียรติศักดิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดในครั้งนี้ และหลักสูตร”การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานทั้ง 2 หลักสูตร จัดที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) และมีผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอด จำนวนทั้งหมด 71 คน
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน หลักสูตร “การผลิต และใช้งานตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์” โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (3 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน หลักสูตร “การผลิต และใช้งานตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์” โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ จำนวน 12 คน วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ให้การต้อนรับพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานแก่ชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2562 (3 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ให้การต้อนรับพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานแก่ชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรม ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อปท. ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครชุมชน จากชุมชนตำบลนาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมรับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทั้งสิ้น 55 คน วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) ได้จัดการดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านและที่อยู่อาศัยและสำนักงาน โดยอบรมการถ่ายทอดวิธีปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองกับเครื่องปรับอากาศจริง ณ โรงพยาบาลไทรโยค (3 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) ได้จัดการดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านและที่อยู่อาศัยและสำนักงาน โดยอบรมการถ่ายทอดวิธีปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองกับเครื่องปรับอากาศจริง ณ โรงพยาบาลไทรโยค ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3(จ.มหาสารคาม) เข้าร่วมจัดนิทรรศการการใช้พลังงานและนวัตกรรม เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ห้องตักศิลา คอนแวนชั่น 1 โรงแรมตักศิลา กิจกรรมประกอบด้วยการบริจาคโลหิต การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน (2 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3(จ.มหาสารคาม) เข้าร่วมจัดนิทรรศการการใช้พลังงานและนวัตกรรม เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ห้องตักศิลา คอนแวนชั่น 1 โรงแรมตักศิลา กิจกรรมประกอบด้วยการบริจาคโลหิต การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน เพื่อเป็นการให้ความรู้และส่งเสริมเรื่องการใช้พลังงานและนวัตกรรมแก่ผู้ร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 488 คน วันที่ 29 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ให้การต้อนรับพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานแก่ชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2562 (1 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ให้การต้อนรับพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานแก่ชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรม ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อปท. ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครชุมชน เข้าร่วมรับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทั้งสิ้น 45 คน จากชุมชนตำบลเหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการจัดถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านอนุรักษ์พลังงาน) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (1 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการจัดถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านอนุรักษ์พลังงาน) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีกำลังพลเข้าร่วม 30 คน ันที่ 30 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง (1 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และนายชอบ รอดกสิกรรม นายก อบต.คุยบ้านโอง กล่าวเปิดงาน มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ จำนวน 48 คน วันที่ 30 เมษายน 2562
สป.พน.ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ วิทยากรตัวคูณสำนักงานพลังงานจังหวัดภาคใต้ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิทยากรตัวคูณกระทรวงพลังงาน ในการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (1 พ.ค. 2562)
สป.พน.ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต โดย คุณบุญมา ตรัยศิลานันท์ ร่วมกับ วิทยากรตัวคูณสำนักงานพลังงานจังหวัดภาคใต้ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิทยากรตัวคูณกระทรวงพลังงาน ในการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จังหวัดนครศรีธรรมราช) มี บุคคลากรของกระทรวงพลังงาน(ภาคใต้) เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 ท่าน วันที่ 30 เม.ย.62
ศูนย์บริการวิชาการที่3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมด้วยตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ และเทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (29 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมด้วยตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ และเทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับท้องถิ่น จำนวนผู้เข้าศึกษา 45คน ในวันที่ 25 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ดำเนินการถ่ายทอด และเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน หลักสูตร "การผลิต และใช้งานเตาเผาถ่าน 200 ลิตร และเตาย่างไก่ " ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ศรี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโธร (29 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ดำเนินการถ่ายทอด และเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน หลักสูตร "การผลิต และใช้งานเตาเผาถ่าน 200 ลิตร และเตาย่างไก่ " ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ศรี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโธร วันที่ 24 - 26 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ดำเนินการถ่ายทอด และเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร "การล้างแอร์ด้วยตนเอง" ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ศรี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโธร (29 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ดำเนินการถ่ายทอด และเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร "การล้างแอร์ด้วยตนเอง" ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ศรี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโธร วันที่ 22 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน รุ่น 2 หลักสูตร "ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์" และได้เข้าศึกษาดูงานระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน (26 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน รุ่น 2 หลักสูตร "ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์" และได้เข้าศึกษาดูงานระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งหมด 30 คน เมื่อวันที่ 24-26 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ณ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (26 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ณ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และนายเที่ยง กรุงศรี ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่หล่าย กล่าวเปิดงาน มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ จำนวน 30 คน วันที่ 25 เมษายน 2562
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางลึก และเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ จังหวัดชุมพร ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (26 เม.ย. 2562)
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางลึก อำเภอเมือง และเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิง จังหวัดชุมพร ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ)จำนวน 85 ท่าน โดยมี หศบ.9 (คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์)และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ 25 เม.ย.62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าดำเนินการส่งมอบและปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี โครงการตามรอยพระราชดำริ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (24 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าดำเนินการส่งมอบและปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี โครงการตามรอยพระราชดำริ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วันที่ 22-23 เมษายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ดำเนินการถ่ายทอด และเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร "การล้างแอร์ด้วยตนเอง" ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (23 เม.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ดำเนินการถ่ายทอด และเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร "การล้างแอร์ด้วยตนเอง" ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 19 เมษายน 2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537