หน้าหลัก >> ข่าวประกาศร่าง TOR

ข่าวประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (ค่าจัดซื้อจัดจ้างปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ชนิด Variable Speed/Inverter ทดแทนของเดิม ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี กลุ่มที่ 3 )
ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบ จำนวน 4 รายการ โครงการติดตามปรับปรุงการผลิตการใช้ไบโอดีเซลชุมชน(14.10.15.00)
ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุง/อะไหล่ระบบผลิตไบโอดีเซลชุมชน จำนวน14 รายการ โครงการติดตามปรับปรุงการผลิตการใช้ไบโอดีเซลชุมชน
ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (ค่าจัดซื้อจัดจ้างปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ชนิด Variable Speed/Inverter ทดแทนของเดิม ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี กลุ่มที่ 3 )
ยกเลิกประกาศ
ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (ค่าจัดซื้อจัดจ้างปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ชนิด Variable Speed/Inverter ทดแทนของเดิม ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี กลุ่มที่ 1)
ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (ค่าจัดซื้อจัดจ้างปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ชนิด Variable Speed/Inverter ทดแทนของเดิม ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี กลุ่มที่ 4)
ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (ค่าจัดซื้อจัดจ้างปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ชนิด Variable Speed/Inverter ทดแทนของเดิม ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี กลุ่มที่ 2)
ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (ค่าจัดซื้อจัดจ้างปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ชนิด Variable Speed/Inverter ทดแทนของเดิม ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี กลุ่มที่ 5 )
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดทำและพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (82.12.18.01) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างซ่อมท่อ Pentock ของเครื่องกังหันน้ำ Unit 1 และ Unit 2 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (72.10.15.01) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อในหมวดบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการผลิต (73.15.21.01) เรื่อง จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรงุ/อะไหล่ระบบผลิตไบโอดีเซลชุมชน จำนวน 14 รายการ โครงการติดตามปรับปรุงการผลิตการใช้ไบโอดีเซลชุมชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบ โครงการติดตามปรับปรุงการผลิตการใช้ไบโอดีเซลฃุมฃน จำนวน 4 รายการ(14.10.15.00) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างในหมวดสายควบคุมระบบการเดินสายส่งหลัก (26.12.17.02) เรื่อง ติดตั้งระบบป้องกันสายส่งไฟฟ้าแรงสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED (41.11.61.04) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (73.17.16.01) จัดซื้ออุุปกรณ์วิทยาศาสตร์ โครงการติดตามปรับปรุงการผลิตการใช้ไบโอดีเซลชุมชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ (40.15.15.10)จัดซื้อชุดเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า โครงการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า (39.12.17.00) อุปกรณ์ป้องกันคลื่นไฟฟ้ากระโชก โครงการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อตู้เก็บเอกสาร (56.10.15.20) โต๊ะเอนกประสงค์ (23.12.16.15) เก้าอี้พลาสติก (48.10.20.01) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ โครงการติดตามปรับปรุงการผลิตการใช้ไบโอดีเซลชุมชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายของระบบฐานข้อมูล การเงิน การคลัง กองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ส่งความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้าง โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537