หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านอนุรักษ์พลังงาน) โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (21 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านอนุรักษ์พลังงาน) โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลักสูตร บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วันที่ 20 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกใน โรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ (21 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน วันที่ 20 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (20 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร มีผู้เข้าร่วม จำนวน 180 คน วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน จากสำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประเภทชุมชนทั่วไปที่เน้นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า (19 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน จากสำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประเภทชุมชนทั่วไปที่เน้นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า (76 อปท. ปี 2561) ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับเทศบาลตำบลแสลงโทน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพและความพร้อมของชุมชน และใช้พลังงานอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งหมดจำนวน 33 คน วันที่ 18 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร (19 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร มีผู้เข้าร่วม จำนวน 270 คน วันที่ 18 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านอนุรักษ์พลังงาน) โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (17 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านอนุรักษ์พลังงาน) โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 14 มิถุนายน 2562
คณะผู้เข้ารับการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ บริษ้ท สตรีม อาคิเทคเทอรัลแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าดูงานด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (17 มิ.ย. 2562)
คณะผู้เข้ารับการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ บริษ้ท สตรีม อาคิเทคเทอรัลแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน 50 ท่าน เข้าดูงานด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 12 มิถุนายน 2562
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงานร่วมกับเยาวชน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) (17 มิ.ย. 2562)
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงานร่วมกับเยาวชน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม)โดยมีนายสุรเดช เหลาพันนา พลังงานจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานด้านพลังงาน และฝึกอบรมเพื่อจัดทำแผนพลังงานที่มีความเหมาะสมกับโรงเรียน ภายใต้แผนดำเนินงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ประเภทโรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน ร่วมกับโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงาน และกิจกรรมร่างแผนพลังงานที่มีความเหมาะสมกับโรงเรียน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชมรมรักษ์พลังงาน โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส รวมจำนวน 50 คน วันที่ 14 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (ด้านพลังงานทดแทน) หลักสูตร "ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม (14 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (ด้านพลังงานทดแทน) หลักสูตร "ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 15คน ในวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562
นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9(จ.นครศรีฯ) และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ ท่านสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และคณะฯเยี่ยมชมศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) (12 มิ.ย. 2562)
นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9(จ.นครศรีฯ) และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ ท่านสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และคณะฯเยี่ยมชมศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) เพื่อร่วมบูรณาการ การถ่ายทอดเผยแพร่งานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) และมอบอุปกรณ์เพื่อใช้จัดทำฐานเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงาน วันที่ 12 มิ.ย.62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารราบที่ 2 ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (10 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารราบที่ 2 ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดถ่ายทอด เผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศสำหรับผู้ดูแลระบบปรับอากาศในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (10 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดถ่ายทอด เผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศสำหรับผู้ดูแลระบบปรับอากาศในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 54 คน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดถ่ายทอด เผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 (10 มิ.ย. 2562)
ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดถ่ายทอด เผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 61 คน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (ด้านพลังงานทดแทน) หลักสูตร "ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" ณ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ต.หนองสาหร่าย (10 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (ด้านพลังงานทดแทน) หลักสูตร "ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" ณ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 30 คน ในวันที่ 4-6 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) พร้อมด้วยคณะทีมงานค่ายเยาวชนจากศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) และศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (7 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) พร้อมด้วยคณะทีมงานค่ายเยาวชนจากศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) และศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนนิคมวิทยา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 โดยมีท่าน ดร. ดำรงค์ ศรีอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม และ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดถ่ายทอด เผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลีกลิ้งอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ (5 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดถ่ายทอด เผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลีกลิ้งอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษโดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 30 คน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แตง นำประชาชนในพื้นที่ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 18 ท่าน เข้ารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานเรื่องพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (5 มิ.ย. 2562)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แตง นำประชาชนในพื้นที่ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 18 ท่าน เข้ารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานเรื่องพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี หศบ.7 และเจ้าหน้าที่ ศบ.7 ร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการจัดถ่ายทอด เผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 4 (5 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการจัดถ่ายทอด เผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 4 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 30 คน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน หลักสูตร "การผลิตและใช้งานตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และเตาชีวมวล" โครงการส่งเสริมการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (4 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน หลักสูตร "การผลิตและใช้งานตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และเตาชีวมวล" โครงการส่งเสริมการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 ค่ายสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และพันโท ไพรัช ศรีไชยวาล ผบ.กองพันทหารม้าที่ 10 กล่าวเปิดงาน มีกำลังพลทหารเข้าร่วม จำนวน 36 คน วันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2562
กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล โดยมีรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดพระคนครศรีอยุธยา (4 มิ.ย. 2562)
กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล โดยมีรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดพระคนครศรีอยุธยา โดยมีอาจารย์จากสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ภาคกลาง เข้าร่วมจำนวน 52 ท่าน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537