หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก ในโรงเรียนโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด (1 ก.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในโรงเรียนโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วม จำนวน 230 คน วันที่ 28 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งที่ 1 "หลักสูตรการล้างแอร์ด้วยตนเอง" (28 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 "หลักสูตรการล้างแอร์ด้วยตนเอง" ณ กองพันทหารราบที่ 2 ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร (28 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมจำนวน 180 คน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีฯ) จัดอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 หลักสูตร "วิธีประกอบโคมไฟส่องสว่างถนนและระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์" (28 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีฯ) จัดอบรม การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (ด้านพลังงานทดแทน) หลักสูตร "วิธีประกอบโคมไฟส่องสว่างถนนและระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์" ภายใต้โครงการ ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขานาใน ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 10 ท่าน ในวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2562
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ สร้างเครือข่ายวัยใส ห่วงใยพลังงาน กับกิจกรรม "ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน" ที่โรงเรียนหนองหานวิทยา จ.อุดรธานี (28 มิ.ย. 2562)
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน "ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน" ปี 2562 ที่โรงเรียนหนองหานวิทยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จัดโดยศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี โดยมีนางภัทรพร พันธุวาปี รองผู้อำนวยการ นำคณะครู นักเรียน โรงเรียนหนองหานวิทยา ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน" นอกจากนี้นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดอุดรธานี ยังได้นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี และหน่วยปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่ ร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า กิจกรรมการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปี 2562 ในวันนี้ จะมีส่วนผลักดันให้เยาวชนในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน ทราบวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการรณรงค์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานให้กับชุมชน ที่ตนอาศัยอยู่ได้อย่างดี และการดำเนินงานในครั้งนี้ จึงเน้นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลาง ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวอีกว่า "ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน" ปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการอนุรักษ์พลังงานให้กับเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ และเพื่อให้เยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษา เป็นเครือข่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนให้กับชุมชนได้ทราบต่อไป ทั้งนี้กิจกรรม "ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน" ประกอบด้วย การจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ผ่านการบรรยายหัวข้อ "สถานการณ์พลังงาน" และแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านกิจกรรมสันทนาการ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ที่มาจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอง ได้นำองค์ความรู้ทั้งจากประสบการณ์เดิม และประสบการณ์ใหม่ที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้ เป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา ในการนำไปต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร (26 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร มีผู้เข้าร่วม จำนวน 150 คน วันที่ 25 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานให้สอดคล้องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (25 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานให้สอดคล้องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจำนวนผู้เข้าศึกษาทั้งหมด 145 คน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีฯ) จัดอบรม การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (ด้านพลังงานทดแทน) หลักสูตร "การออกแบบติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำ" (24 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีฯ) จัดอบรม การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (ด้านพลังงานทดแทน) หลักสูตร "การออกแบบติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำ" ภายใต้โครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร" ณ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 44 มณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อ.เมือง จ.ชุมพร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 30 ท่าน วันที่ 18-21 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานแก่ องค์บริหารส่วนตำบลบางแก้วภายใต้โครงการเสริมสร้างครอบครัว เข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยจัดกิจกรรม ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (24 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานแก่ องค์บริหารส่วนตำบลบางแก้วภายใต้โครงการเสริมสร้างครอบครัว เข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยจัดกิจกรรม ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมรับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทั้งสิ้น 170 คน วันที่ 21 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานให้กับ โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ2562 (24 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานให้กับ โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ2562 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 150 คน วันศุกร์ที่21 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร (24 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร มีผู้เข้าร่วม จำนวน 245 คน วันที่ 21 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านอนุรักษ์พลังงาน) โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (21 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านอนุรักษ์พลังงาน) โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลักสูตร บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วันที่ 20 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกใน โรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ (21 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน วันที่ 20 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (20 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร มีผู้เข้าร่วม จำนวน 180 คน วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน จากสำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประเภทชุมชนทั่วไปที่เน้นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า (19 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน จากสำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประเภทชุมชนทั่วไปที่เน้นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า (76 อปท. ปี 2561) ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับเทศบาลตำบลแสลงโทน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพและความพร้อมของชุมชน และใช้พลังงานอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งหมดจำนวน 33 คน วันที่ 18 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร (19 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร มีผู้เข้าร่วม จำนวน 270 คน วันที่ 18 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านอนุรักษ์พลังงาน) โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (17 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านอนุรักษ์พลังงาน) โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 14 มิถุนายน 2562
คณะผู้เข้ารับการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ บริษ้ท สตรีม อาคิเทคเทอรัลแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าดูงานด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (17 มิ.ย. 2562)
คณะผู้เข้ารับการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ บริษ้ท สตรีม อาคิเทคเทอรัลแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน 50 ท่าน เข้าดูงานด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 12 มิถุนายน 2562
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงานร่วมกับเยาวชน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) (17 มิ.ย. 2562)
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงานร่วมกับเยาวชน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม)โดยมีนายสุรเดช เหลาพันนา พลังงานจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานด้านพลังงาน และฝึกอบรมเพื่อจัดทำแผนพลังงานที่มีความเหมาะสมกับโรงเรียน ภายใต้แผนดำเนินงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ประเภทโรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน ร่วมกับโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงาน และกิจกรรมร่างแผนพลังงานที่มีความเหมาะสมกับโรงเรียน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชมรมรักษ์พลังงาน โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส รวมจำนวน 50 คน วันที่ 14 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (ด้านพลังงานทดแทน) หลักสูตร "ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม (14 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (ด้านพลังงานทดแทน) หลักสูตร "ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 15คน ในวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537