หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของตู้แช่เย็นแสดงสินค้าแบบกึ่งตั้ง (ตู้แช่เบเกอรี่)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของตู้แช่เย็นแสดงสินค้าแบบกึ่งตั้ง (ตู้แช่เบเกอรี่) โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. ศุภชัย สำเภา ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มาเป็นประธานเปิดการสัมมนาครั้งนี้ ทั้งนี้ พพ. มีภาระหน้าที่ภายใต้ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 โดยรับผิดชอบในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งการศึกษาจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง (HEPS) และขั้นต่ำ (MEPS) เพื่อส่งเสริม การใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ทีคุณภาพมีประสิทธิภาพ และป้องกันไม่ให้มีการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพพลังงานต่ำ ถือเป็นมาตรการหนึ่งที่สำคัญ โดยที่ผ่านมา พพ. ได้ศึกษาจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานไปแล้วกว่า 67 ผลิตภัณฑ์ ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
การประชุมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ Japan -Thailand Government-Private Workshop on Clean Energy Technology. And to be continue in next phase
นายนที ทับมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน กล่าวต้อนรับ Mr. Hiroki Misumata Ministry of Economy ,Trade iIndustry (METI)-Japan พร้อม เปิด การประชุมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ Japan -Thailand Government-Private Workshop on Clean Energy Technology. And to be continue in next phase. โดยมีนายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้แทนอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย ณ โรงแรม Amari waterGate Bangkok ณ วันที่ 15 พ.ย. 61
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
พพ. จัดสัมมนา “Smart Transport”
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา “Smart Transport บูรณาการแผนประหยัดพลังงานภาคขนส่ง” กิจกรรมในงานประกอบด้วยการบรรยาย หัวข้อ “นโยบายและทิศทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง” และการเสวนา หัวข้อ “เจาะลึกแผนบูรณาการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งไทย” ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561
พพ. เปิดบ้าน อวดผลสำเร็จโครงการโซลาร์รูฟท็อป 75 kW
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดงานสัมมนาแถลงผล “โครงการพัฒนา และทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการสภาวะการเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้ไฟฟ้าในหน่วยงานราชการในเขตการไฟฟ้านครหลวง” โดยมี นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ รักษาราชการแทนรองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพลังงาน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม อาคาร 2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 จากการดำเนินการตามข้อคำสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ให้ทุกส่วนงานราชการพิจารณานำร่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงาน เพื่อให้ พพ. เป็นต้นแบบในการส่งเสริมและดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แก่หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป พพ. จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนา และทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการสภาวะการเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้ไฟฟ้าในหน่วยงานราชการในเขตการไฟฟ้านครหลวง โดยได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาด 75 กิโลวัตต์ ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ขนาด 70 กิโลวัตต์-ชั่วโมง และพัฒนาระบบระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร (Building Energy)
สัมมนา “Smart Farming เกษตรไทยยุค 4.0”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการสัมมนา “Smart Farming เกษตรไทยยุค 4.0” ภายใต้โครงการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนางสาวบุษรินทร์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดงานฯ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตร” และการเสวนาในหัวข้อ “ก้าวสู่ยุค Smart Farming” โดยมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ประกอบการฟาร์มโคนมขนาดกลางและเล็กในพื้นที่ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561
ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2019 ครั้งที่ 5
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุม ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2019 ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมบุรีศรี๓ บูติคโฮเทล อ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา โดย พพ. จัดงานชี้แจงต่อเนื่องยาวนานปีนี้เป็นที่ 20 เพื่อให้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์การประกวด รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมให้ตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจำนวนมาก โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงอุทิศพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจ ซึ่งนำมายังประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประชาชนชาวไทยและประเทศชาติ ตลอดช่วงเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์ ณ บริเวณลานพระพรหม ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561
พพ. นำองค์กรเยี่ยมชมความสำเร็จผลงาน TEA 2018
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้ประกอบการ เยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(โรงงานอาหารสำเร็จรูป หนองจอก) หนึ่งในบริษัทที่ประสบความสำเร็จในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จนสามารถคว้ารางวัลจากเวทีประกวด Thailand Energy Awards 2018 โดยนายเกริกพันธุ์ ดีประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวต้อนรับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด นำหลักการ CPF SHE & En Standard มาใช้เป็นแนวทางการกำหนดนโยบาย การควบคุมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการดำเนินการทางธุรกิจ โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานอย่างชัดเจน และสื่อสารไปสู่พนักงานทุกระดับให้ได้รับทราบเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีร่วมการจัดการพลังงานอย่างทั่วถึง
การประชุม " โครงการศึกษาเพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย "
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานการประชุม " โครงการศึกษาเพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย " โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนบ้านอยู่อาศัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษา และพัฒนาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านอยู่อาศัย สำหรับเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในารส่งสริมเรื่องบ้านประหยัดพลังงานที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย พพ. จึงได้มอบให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัยขึ้น ณ ห้องกษัตริย์ศึก 3 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
พพ.ก้าวสู่ปีที่20 Thailand Energy Awards
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นประธานในการเปิดงาน “ ครบรอบ 20 Thailand Energy Awards” และชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2019 พร้อมทั้งเตรียมการจัดงานใหญ่ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ในปี 2562 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ นายประพนธ์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปี Thailand Energy Awards มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาให้ความสำคัญกับการจัดการพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน โดยตลอด 20 ปีที่ผ่านมา พพ.ได้มอบรางวัลไปแล้วกว่า 885 รางวัล และส่งไปประกวดระดับอาเซียนได้รางวัลมา 188 รางวัล ก่อให้เกิดผลประหยัดพลังงานรวมกว่า 7,800 ล้านบาท และลดก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ได้ 1.3 ล้านตัน สำหรับหลักเกณฑ์การประกวดในปี 2019 นั้น นายประพนธ์ กล่าวว่า ยังยึดกรอบและหลักเกณฑ์คล้ายคลึงกับปี 2018 โดยแบ่งประเภทรางวัลเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานทดแทน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมพลังงาน แต่ในโอกาสครบรอบ 20 ปีนั้นเราจะจัดงานให้ยิ่งใหญ่ ซึ่งต้องติดตามว่ารูปแบบงานจะออกมาแบบใด
ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด TEA 2019 ภาคอีสาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2019 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 61 ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายเยาวธีร อัชวังกูล ผู้แทนจาก พพ. ชี้แจงภาพรวมหลักเกณฑ์การประกวด ซึ่งมีผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา เข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง โดย พพ. มีกำหนดจัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดอีก 4 ครั้ง
นายก ทดสอบเรือไฟฟ้าล่องคลองผดุงฯ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้ทดสอบเดินทางด้วยเรือไฟฟ้าที่เปิดให้บริการรับส่งประชาชนในคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างทางช่วงสะพานกษัตริย์ศึกได้โบกมือทักทาย นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีฯ ผู้บริหารและข้าราชการจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ตลอดจนประชาชนที่มาให้การต้อนรับ ก่อนจะเดินทางต่อไปยังทำเนียบรัฐบาล เรือโดยสารดังกล่าวเป็น "เรือไฟฟ้าโดยสาร" ลำแรกของประเทศไทย ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% วิ่งรับส่งระหว่างท่าเรือเทวราชถึงท่าเรือสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ลดมลภาวะทางกลิ่น-เสียง และลดการใช้พลังงานน้ำมัน โดยเรือดังกล่าวจะวิ่งให้บริการประชาชนในเร็วๆนี้
ปลัดฯ พลังงาน ตรวจเยี่ยม พพ.
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับผู้บริหารกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยมีนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และนายยงยุทธ จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงพลังงานให้การต้อนรับ ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งนายกุลิศ กล่าวว่า วันนี้ได้เดินทางมารับทราบการทำงานของ พพ. พร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหาร ซึ่งพพ.เองเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการผลักดันการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และยังเป็นหน่วยงานที่ใช้เงินครึ่งหนึ่งของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในการพัฒนาพลังงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ นอกจากนี้ นายกุลิศ ยังได้มอบหมายภารกิจเร่งด่วนในการผลักดันการทำงานตาม พ.ร.บ.รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การเตรียมการรองรับการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และการผลักดันการพัฒนาพลังงานทดแทนให้สอดคล้องกับแผนงานของรัฐบาล และความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561
ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด TEA 2019
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดงาน ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2019 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย พพ. จัดงานชี้แจงต่อเนื่องยาวนานปีนี้เป็นที่ 20 เพื่อให้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์การประกวด รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมให้ตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจำนวนมาก โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561
ครบรอบ 16 ปี กระทรวงพลังงาน
นายศิริ จิระพงษ์พัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพระพรหมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ครบรอบ 16 ปี ณ กระทรวงพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561
พพ. นำผู้ประกอบการดูความสำเร็จผลงาน TEA 2018
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้ประกอบการ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานผลสำเร็จ โครงการผลิตพลังงานไอน้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวล (แกลบ) บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา ซึ่งได้รับรางวัลThailand Energy Awards 2018 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) บริษัทดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตอาหาร (ผงชูรส) มีต้นทุนด้านพลังงานค่อนข้างสูง จึงพัฒนาโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าจากแกลบขึ้นเพื่อช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานระบบผลิตไอน้ำและไฟฟ้าของบริษัทมีกำลังการผลิตไอน้ำ 40 ตันไอน้ำต่อชั่วโมง และกำลังการผลิตไฟฟ้า 4.2 MW โดยแบ่งใช้เองในโครงการ (own use) 1.25 MW และส่งให้โรงงานผงชูรสใช้เป็นพลังงานความร้อน 2.95 MW โครงการมีส่วนช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี การนำคณะเข้าเยี่ยมชมเพื่อให้เกิดแรงผลักดันในการพัฒนาพลังงานทดแทนให้มากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561
สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน แถลงผลความสำเร็จของ “โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนหม้อไอน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น และหอผึ่งเย็นประสิทธิภาพสูงในอาคารควบคุมรัฐ” พร้อมมอบโล่เกียรติยศ
พพ. โชว์ความสำเร็จโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนหม้อไอน้ำฯ รพ.รัฐ นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน แถลงผลความสำเร็จของ “โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนหม้อไอน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น และหอผึ่งเย็นประสิทธิภาพสูงในอาคารควบคุมรัฐ” พร้อมมอบโล่เกียรติยศให้กับอาคารควบคุมภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องกัปตันวิท โรงแรมเบลล่า บี จังหวัดนนทบุรี สำหรับโครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดขึ้นเพื่อเป็นโครงการนำร่องในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารภาครัฐ โดย พพ. ให้การสนับสนุนงบประมาณกว่า 176 ล้านบาท “เบื้องต้นได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลภาครัฐ 14 หน่วยงาน โดยเข้าทำการสำรวจ ออกแบบ สนับสนุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในโรงพยาบาลทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาลมีการใช้พลังงานที่สูงมาก ซึ่งจากการดำเนินงานโครงการได้เกิดความสำเร็จเกิดผลประหยัดกว่า 47 ล้านบาท คืนทุนภายใน 3 ปี ซึ่ง พพ.จะมีขยายผลต่อไปในอนาคต” นายโกมล กล่าว
พิธีมอบเงินทุนสวัสดิการ "ดร.ประเทศ สูตะบุตร"ประจำปีการศึกษา2560
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีมอบเงินทุนสวัสดิการ " ดร.ประเทศ สูตะบุตร " ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่บุตรธิดาบุคลากร พพ. เพื่อสนองความผูกพันของ ดร.ประเทศ สูตะบุตร ที่มีต่อการพลังงานแห่งชาติ หรือสำนักพลังงานแห่งชาติ หรือกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ในปัจจุบัน คือ กรมพัฒนาพลลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ที่ท่านเริ่มรับราชการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2501 และเจริญเติบโตในหน้าที่ราชการจนถึงตำแหน่งอธิบดี ตลอดเวลารับราชการรวม 35 ปี จนกลายเป็นเจตนารมณ์ และปณิธานอันแน่วแน่ที่จะตอบแทนหน่วยงานแห่งนี้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานมอบเงินทุนการศึกษาดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ อาคาร 2 (ตึกเหลือง) พพ.
“จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
“จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 โดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 26 ราย เพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นเกียรติประวัติแห่งคุณความดีที่ได้กระทำไว้ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่งประโยชน์โดยรวมของทางราชการและประชาชน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 (บ้านพิบูลธรรม พพ.) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537