หน้าหลัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
การสัมมนารับฟังความคิดเห็น " (ร่าง) มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเครื่องอัดอากาศอุตสาหกรรม "
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น " (ร่าง) มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเครื่องอัดอากาศอุตสาหกรรม " ทั้งนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องอัดอากาศอุตสาหกรรม และได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่ปรึกษาโครงการ ดำเนินการศึกษาค่ามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูงและขั้นต่ำ เพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับเครื่องอัดอากาศที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทย โดยการศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ ตลอดจนการสำรวจข้อมูลจากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และข้อมูลจากผู้ใช้งานเพื่อประกอบการพิจารณาในการศึกษาครั้งนี้ โดยผลที่ได้จากการศึกษา จะนำไปสู่การกำหนดมาตรฐานการใช้พลังงาน และแนวทางการส่งเสริมเครื่องอัดอากาศประสิทธิภาพสูง เพื่อทำให้เกิดการใช้พลังงานภายในประเทศอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ สามารถลดการใช้พลังงานในสถานประกอบการ ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้งานต่อไป ณ ห้องพาเลซ 2 ชั้น 14 อาคาร 1 โรงแรมปริ้นส์ พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
เยี่ยมชมผลสำเร็จด้านพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ (RDF) 60 MW
นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พาคณะและผู้ประกอบการที่สนใจเข้าเยี่ยมชมผลสำเร็จด้านพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ (RDF) 60 MW บริษัท ทีพีไอ โพลี เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจาก RDF ขนาดใหญ่ มีเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิง RDF จากขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมกว่า 5,000 ตัน/วัน โดยได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อให้ได้กำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุด และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งโรงไฟฟ้ามีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 60 MW กำลังการผลิตสุทธิ 55 MW (จ่ายเข้าระบบสายส่ง 55 MW ใช้เองภายในโรงไฟฟ้า 5 MW ) ซึ่งทำให้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2017 และ ASEAN Energy Awards 2017 ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า(On-Grid) และเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในการเผยแพร่ผลการดำเนินการดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
การสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ " โครงการศึกษาทดสอบการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 10 ในรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล "
นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงาน การสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ " โครงการศึกษาทดสอบการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 10 ในรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล " ตามที่แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 หรือ แผน AEDP 2015 ได้กำหนดเป้าหมายการใช้น้ำมันไบโอดีเซลไว้สูงถึง 14 ล้านลิตรต่อวัน ในปี พ.ศ. 2579 ในขณะที่ปัจจุบันมีการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเพียง ประมาน 4 ล้านลิตรต่อวันเท่านั้น นับว่ายังห่างไกลเป้าหมายอยู่มาก เนื่องจากข้อจำกัดทั้งด้านปริมาณสำรองน้ำมันปาล์มในประเทศที่ค่อนข้างแปรปรวน รวมถึงสัดส่วนการผสมน้ำมันไบโอดีเซลที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนเข้าสู่เป้าหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแล และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน จึงได้จัดให้มีการทดสอบการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 10 ในรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล เพื่อศึกษาผลกระทบจากการทดสอบน้ำมันบี 10 ในรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ก่อนปี 2546 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ธรรมดา ไม่ใช่เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล เพื่อรองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้น ซึ่งผลการทดสอบในโครงการนี้จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล ในการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ของแผนฯ ต่อไป นอกจากจะมีการนำเสนอผลการทดสอบรถทั้งหมดของโครงการแล้ว ยังมีการจัดแสดงชิ้นส่วนของเครื่องยนต์จากรถยนต์ที่ใช้ในการทดสอบมาให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เยี่ยมชมอีกด้วย ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิลาเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
เยี่ยมชมโครงการพลังงานพื้นที่ภาคใต้
นายยงยุทธ จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัดสงขลา โดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้การต้อนรับ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์ฯ ที่มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้ดำเนินการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา วิสาหกิชุมชน และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัดสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัสงขลา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ก. พลังงาน เตรียมดัน CBG ช่วยเสริมพลังงานไทยอย่างยั่งยืน
นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมการผลิตไบโอมีเทนอัด (CBG) ในสถานประกอบการที่มีระบบผลิตก๊าซชีวภาพ” ซึ่งเป็น 1 ใน 5 โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยดำเนินการผ่านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ บริษัท เกษตรลุ่มน้ำ จำกัด ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
การประชุมแถลงผลการดำเนินงาน “โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงรุกด้านการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579”
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการประชุมแถลงผลการดำเนินงาน “โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงรุกด้านการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579” ณ ห้องวิเตอร์เกท บอลลูม C ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ มาตรการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง ถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่สำคัญ ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP 2015) ซึ่ง พพ .ให้ความสำคัญต่อการกำหนดแผนการดำเนินงานในภาคขนส่งที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยได้กำหนดแผนปฏิบัติการเชิงรุกใน 3 กลุ่ม มาตรการ ได้แก่ 1.มาตรการทางการเงิน 2.มาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง 3.มาตรการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟรางคู่ การขนส่งน้ำมันทางท่อ เป็นต้น ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงภาคเอกชนเป็นอย่างดี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. กล่าวว่า “เรื่องการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ครอบคลุมปริมาณถึง 58 % เทียบเท่ากับ 32,213 ktoe สำหรับการนำเสนอการจัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานครั้งนี้ หวังว่าจะได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมการประชุม เพื่อปรับปรุงแผนฯ และใช้เสนอเป็น กรอบในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย พพ. จะมีการดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง ให้มีความสอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP 2015) ที่กำลังมีการปรับปรุงเพื่อให้มีความทันสมัยและครอบคลุมในทุกโหมดของการขนส่ง โดยเพิ่มแผนการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งทางน้ำและทางอากาศ และการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้น” อธิบดี พพ. กล่าว เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ประชุมคณะกรรมการฯ การลงทุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาเครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม (DEEP FAT FRYER)
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาเครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม (DEEP FAT FRYER) เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานร่างกฏกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 โดยมี ผศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ และ นายโกศัย เกียรติกูลานุสรณ์ (วิศวกรโครงการ) เป็นผู้บรรยาย นำเสนอรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม พร้อมทั้งนำเสนอผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน ผลการวิเคราะห์เกณฑ์ค่าประสิทธิภาพพลังงาน และการจัดทำต้นร่างกฏกระทรวงฯ ต้นร่างประกาศกระทรวง และต้นร่างมาตรฐาน ณ ห้องราชา 1 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปริ้นพาเลซ ป้อมปราบฯ เมื่อวัน 22 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมงานเปิดตัวแอปพริเคชั่นใหม่ "กระทรวงพลังงาน"
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน "นโยบายการขับเคลื่อนและการพัฒนาช่องทางการสื่อสารด้านพลังงานดิจิทัล ในยุคไทยแลนด์ 4.0" พร้อมร่วมเปิดตัวแอปพริเคชั่นใหม่ "กระทรวงพลังงาน" โดยการจัดกิจกรรมงานเปิดตัวแอปพริเคชั่นใหม่ "กระทรวงพลังงาน" เป็นการเปิดประสบการณ์ให้คนไทยได้รับรู้ข่าวสารและความรู้ด้านพลังงาน ได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ ในยุค 4.0 บนอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารผ่านระบบผฏิบัติการ ios -Android ที่เข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมัน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศแบบ Real Time สถานการณ์พลังงานไฟฟ้า สินค้าพลังงานและข่าวสารต่างๆ แล้วยังร่วมสนุกด้วยกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลพิเศษทุกเดือน ทั้งนี้พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยสู่ Digital Thailand นั่นหมายถึงประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว กระทรวงพลังงาน ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารด้านพลังงาน ใหม่ให้กับคนไทยยุค 4.0 โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน เช่น หน้าที่ ภารกิจ ผลผลิตของแต่ล่ะหน่วยงาน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อรับข้อเสนอแนะคำแนะนำหรือร้องเรียน ทั้งผ่านทางแอปพริเคชั่นโดยตรงหรือเบอร์โทรสายด่วนของแต่ล่ะหน่วยงานได้อีกหนึ่งช่องทาง ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
พพ. จัดกิจกรรม “มหกรรมพลังงานนครพนม 4.0”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรม “มหกรรมพลังงานนครพนม 4.0” โดยมีนางสาวมัณฑนา ฟูกุล พลังงานจังหวัดนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี เมืองนครพนม กล่าวต้อนรับ การจัดงานในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน อาทิ นิทรรศการแบบบ้านประหยัดพลังงาน ฉลากประสิทธิภาพพลังงาน โครงการ Thailand Energy Awards และการแสดงเทคโนโลยีจากศูนย์บริการวิชาการที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนพร้อมจำหน่ายสินค้าด้วย ณ ลานตะวันเบิกฟ้า ริมฝั่งโขง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
พพ. สนับสนุน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (นอกข่ายควบคุม) ภาคกลาง
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (นอกข่ายควบคุม) กลุ่มภาคกลาง พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพ โดยโครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้มุ่งเน้นส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการ หรือมาตรการสร้างจิตสำนึก ซึ่งเป็นมาตรการที่ไม่ต้องลงทุนหรือลงทุนน้อย มีผลคืนทุนเร็ว โดยในการดำเนินงาน มีอาคารที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 62 แห่ง เกิดผลประหยัดรวม 391.81 toeต่อปี คิดเป็นเงิน 17,476,992.28 บาทต่อปี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสถาบันอุดมการศึกษา
นายยงยุทธ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสถาบันอุดมการศึกษาทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยธาตุพนม ณ ห้อง Training room 1 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายยงยุทธ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดี พพ. กล่าวว่า “ในส่วนของ พพ. ได้มีภารกิจในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามแผนแม่บท AEDP 2015 และ EEP 2015 ซึ่งแผนทั้งหมดตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้านพลังงาน การที่จะบรรลุเป้าหมายได้นั้น พพ. จึงต้องมีมาตรการกับทุกภาคส่วน ทั้งการบังคับ เช่น มาตรการ BEC และการสนับสนุน เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดการใช้พลังงาน สำหรับการสอดแทรกหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในการเรียนการสอนนั้น นับเป็นวิธีการเผยแพร่ที่ยั่งยืน”นายยงยุทธ รองอธิบดี พพ. กล่าว สำหรับตัวแทนสถาบันการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. เสถียร ธัญญศรีรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กล่าวว่า “ในนามสถาบันการศึกษาทั้ง 7 แห่ง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตบุคคลากรด้านพลังงาน การศึกษาจึงเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้การใช้ทรัพยากร โดยจะนำหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมไปใช้ในการเรียนการสอนตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่ามากที่สุด”รองศาสตราจารย์ ดร. เสถียร กล่าว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
สัมมนาสถานประกอบการนำร่องพัฒนาระบบ ISO 50001
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แทนฝ่ายบริหารด้านพลังงาน (EnMR) โครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)” เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและความตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ของผู้แทนฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน โดยมีผู้แทนสถานประกอบการนำร่องพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) จำนวน 50 แห่ง เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ ศักยภาพการใช้และประยุกต์น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทย
นายพิชิต ทวีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน ผู้แทนรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (นายหร่อหยา จันทรัตนา) เป็นประธานเปิด สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ ศักยภาพการใช้และประยุกต์น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทย และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสำรวจ วิเคราะข้อมูลพร้อมเนอแนวทาง/แผนการส่งเสริมการใช้ระบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ จากผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ รร.เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้ทราบข้อมูลศักยภาพในการผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ของประเทศรูปแบบการประยกต์ใช้งานและความเหมาะสมในการใช้งานรวมถึงแนวทางและการส่งเสริมการใช้งานระบบตามกลุ่มเป้าหมายภายในประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่สนใจลงทุนใช้งานระบบดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นิทรรศการ กิจกรรมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ในหัวข้อ "มีพลังงาน มีความสุข"
พลเอกอนันพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานมอบรางวัลและจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่5 ในหัวข้อ "มีพลังงาน มีความสุข" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ด้านพลังงานผ่านทางศิลปะภาพวาด โดยมี นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ให้เกียรติมอบรางวัล ในประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รวมทั้งสิ้น 64 รางวัล พร้อมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานภาพวาด ของผู้ที่ได้รับรางวัล ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 7 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา แกรนด์ พระราม 9
รัฐบาลไทยโดยกระทรวงพลังงาน เปิดประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย (AMER) ระดมวิสัยทัศน์หาทางออกสถานการณ์พลังงาน ด้านน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และทางเลือกพลังงานทดแทนในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่าน
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย (Asian Ministerial Energy Roundtable : AMER) ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วม ทั้งนี้ ภายในการประชุม AMER มีการหารือร่วมกันระหว่างชาติสมาชิกกว่า 36 ประเทศผู้ซื้อและผู้ขายพลังงาน อาทิ ประเทศจีน ญี่ปุ่น UAE กาตาร์ อินเดีย มาเลเซีย ซาอุดิอาระเบีย รวมทั้งผู้นำองค์กรด้านพลังงานระหว่างประเทศกว่า 20 องค์กร อาทิ ADB, IEA ENERGY CHARTER เป็นต้น โดยมีประเด็นการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคตด้านการจัดหาความต้องการพลังงาน เพื่อสร้างความมั่นคงพลังงาน ใน 3 หัวข้อที่สำคัญได้แก่ ตลาดน้ำมัน (Oil Market) ด้านก๊าซธรรมชาติ (Gas Market) และด้านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พลังงานสู่ทางเลือกพลังงานทดแทน ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่าน
DEDE HOME ร่วมจัดนิทรรศการ “บ้านและสวนแฟร์ 2017”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมจัดนิทรรศการ DEDE HOME บ้านต้นแบบดีดี รักษ์พลังงาน ภายในงาน “บ้านและสวนแฟร์ 2017” ณ อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้า ประกอบด้วยสินค้าแต่งบ้าน แต่งสวน กว่า 3,200 บูธ รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย รวมถึงกิจกรรมคุณภาพอีกมากมาย โดยนายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยภายในงานว่า “กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. ได้จัดทำโครงการ บ้านต้นแบบดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน ประกอบด้วยแบบบ้านประหยัดพลังงาน 12 แบบ ที่ พพ. จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการ เลือกไปเป็นแนวทางการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน ซึ่ง พพ. ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดบ้านประหยัดพลังงานและมีการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง การสร้างบ้านประหยัดพลังงานไม่ยากหรือมีราคาแพงอย่างที่เข้าใจ การออกแบบที่ดี การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมตั้งแต่การก่อสร้างนั้น จะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยได้บ้านที่สวยงาม ทันสมัย อยู่สบาย และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไปพร้อมกันด้วย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ต.ค. - 5 พ.ย. 2560
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560
สัมมนา “SMEs DEDE 4.0 การสนับสนุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ครั้งที่ 4
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา “SMEs DEDE 4.0 การสนับสนุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ครั้งที่ 4 ณโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา นายวันชัย รองอธิบดี พพ. กล่าวว่า “ขณะนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีมาตรการสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อเร่งให้มีการตัดสินใจลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์และเกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย พพ. จะมีเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งให้โรงงานควบคุม อาคารควบคุม รวมถึง SMEs วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม นำไปลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ เช่น การติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน, การซื้อเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ใหม่ทดแทนของเดิมที่มีประสิทธิภาพต่ำ” “ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินมาตรการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ของ พพ. และมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับทราบประโยชน์ต่างๆ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560
การสัมมนาแถลงผล " โครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ "
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผล " โครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ " โดยมี นายวัชระ ลอยสมุทร ผู้จัดโครงการ เป็นผู้บรรยาย ผลการดำเนินโครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันกาาศึกษาของรัฐ ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานมีจำนวนหลอดไฟฟ้าที่ได้รับการเปลี่ยนเป็นหลอด LED ทั้งสิ้น 406,475 หลอด ทำให้เกิดการประหยัดพลังงานคิดเป็นพลังงานไฟฟ้า 28,683,835 kWh/y หรือ เทียบเท่า 2.44 ktoe หรือคิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 114,735,341 บาท/ปี ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537