หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินงานจัดนิทรรศการ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินงาน โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (12 ก.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินงานจัดนิทรรศการ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินงาน โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคณฑี ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน109 คน ในการนี้นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมกับพลังงานจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ในโรงเรียนโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนสหธาตุศึกษา อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (12 ก.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมกับพลังงานจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ในโรงเรียนโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนสหธาตุศึกษา อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วม จำนวน 180 คน วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด นำสมาชิก อบต. คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ จำนวน50คน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (10 ก.ค. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด นำสมาชิก อบต. คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ จำนวน50คน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมกับพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก ในโรงเรียนโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก อำเภอนาเยีย จังหวัดออุบลราชธานี (10 ก.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมกับพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก ในโรงเรียนโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก อำเภอนาเยีย จังหวัดออุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วม จำนวน 60 คน วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ ต.นาบอน อ.นาบอน จำนวน 140 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) (10 ก.ค. 2562)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ ต.นาบอน อ.นาบอน จำนวน 140 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี หศบ.9 (นายอำนวย อ๋องสุทธิ์)และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 10 ก.ค.62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก ในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ (9 ก.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก ในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 120 คน วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินการจัดนิทรรศการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 ค่ายสุริยพงษ์ (9 ก.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินการจัดนิทรรศการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 ค่ายสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และพันโท ไพรัช ศรีไชยวาล ผบ.กองพันทหารม้าที่ 10 กล่าวเปิดงาน มีกำลังพลทหารเข้าร่วม จำนวน 84 คน ในการนี้นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะผู้บริหารหน่วยฯและกำลังพล​ ค่ายฯ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก ในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (9 ก.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก ในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 60 คน วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนปากพนัง จำนวน 53 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) (8 ก.ค. 2562)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนปากพนัง จำนวน 53 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี หศบ.9 (นายอำนวย อ๋องสุทธิ์)และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 8 ก.ค.62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก ในโรงเรียนโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร (8 ก.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก ในโรงเรียนโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร มีผู้เข้าร่วม จำนวน 120 คน วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดอบรม การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (ด้านพลังงานทดแทน) หลักสูตร "โคมไฟส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์" โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ฯ (8 ก.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดอบรม การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (ด้านพลังงานทดแทน) หลักสูตร "โคมไฟส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์" โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาแดงต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 15 ท่าน วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562
คณะอาจารย์และนักเรียน จำนวน 800 คน จาก 19 โรงเรียน ภายใต้กิจกรรมค่ายโครงงานบูรณาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์แม่ข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิคศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ภาคเหนือตอนล่าง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานดทดแทนฯ (8 ก.ค. 2562)
คณะอาจารย์และนักเรียน จำนวน 800 คน จาก 19 โรงเรียน ภายใต้กิจกรรมค่ายโครงงานบูรณาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์แม่ข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิคศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ภาคเหนือตอนล่าง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานดทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) ให้การต้อนรับ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เทศบาลตำบลดอนตรอ และ อบต.นาพรุจ.นครศรีธรรมราช นำชุมชน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) (5 ก.ค. 2562)
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เทศบาลตำบลดอนตรอ และ อบต.นาพรุจ.นครศรีธรรมราช นำชุมชน จำนวน 80 ท่าน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน "ประเภทชุมชนที่มีการบริหารจัดการพลังงานที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2562 เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี หศบ.9 (นายอำนวย อ๋องสุทธิ์)และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 4 ก.ค.62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก ในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (4 ก.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก ในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีผู้เข้าร่วม จำนวน 145 คน วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นำอาจารย์และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (4 ก.ค. 2562)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นำอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 54 ท่าน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
สำนักงานจังหวัดกระบี่ โดยพลังงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ โรงเรียนเมืองกระบี่ นำครู/นักเรียน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน "ประเภทโรงเรียนพลังงานชุมชน" เข้าศึกษาดูงาน เข้าศึกษาดูงาน (4 ก.ค. 2562)
สำนักงานจังหวัดกระบี่ โดยพลังงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ โรงเรียนเมืองกระบี่ นำครู/นักเรียนจำนวน 60 ท่าน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน "ประเภทโรงเรียนพลังงานชุมชน" ประจำปีงบประมาณ 2562 เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 จ.นครศรีธรรมราช โดยมี หศบ.9 (นายอำนวย อ๋องสุทธิ์)และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 3 ก.ค.62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดนิทรรศการ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินงาน โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (2 ก.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดนิทรรศการ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินงาน โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345 อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยนายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี (ผถผ.) กล่าวเปิดงาน และนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน ในการนี้ร้อยตำรวจเอก อรรถพล อ้นชาวนา รองผู้บังคับกองร้อย ตชด.345 ได้ให้การต้อนรับ ผถผ. และคณะเจ้าหน้าที่ ศบ.10 (จ.พิษณุโลก) มีบุคลากรตำรวจ และแม่บ้านเข้าร่วม จำนวน 42 คน วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
(คุณสำราญ ปทุมานนท์) เข้าติดตามผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2560 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 (2 ก.ค. 2562)
ผถผ.(คุณสำราญ ปทุมานนท์) เข้าติดตามผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2560 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 อ.แม่สอด จ.ตาก และ โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมจัดทำแผนพลังงานที่มีความเหมาะสมกับโรงเรียน (โรงเรียนพลังชุมชน) (2 ก.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมจัดทำแผนพลังงานที่มีความเหมาะสมกับโรงเรียน (โรงเรียนพลังชุมชน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพลังงานมากยิ่งขึ้น และลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำพลังงานทดแทนไปใช้อย่างเหมาะสม โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งหมด 4 โรงเรียน ดังนี้ 1.วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ และโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม จำนวนรวมทั้งสิ้น 68 คน 2.วันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม และ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จำนวนรวมทั้งสิ้น 68 คน เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562
เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นำผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้ารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานเรื่องพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (2 ก.ค. 2562)
เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นำผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน 16 ท่าน เข้ารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานเรื่องพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี หศบ.7 และเจ้าหน้าที่ ศบ.7 ร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537