หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
คณะอาจารย์และนักเรียน จำนวน 800 คน จาก 19 โรงเรียน ภายใต้กิจกรรมค่ายโครงงานบูรณาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์แม่ข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิคศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ภาคเหนือตอนล่าง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานดทดแทนฯ (8 ก.ค. 2562)
คณะอาจารย์และนักเรียน จำนวน 800 คน จาก 19 โรงเรียน ภายใต้กิจกรรมค่ายโครงงานบูรณาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์แม่ข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิคศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ภาคเหนือตอนล่าง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานดทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) ให้การต้อนรับ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เทศบาลตำบลดอนตรอ และ อบต.นาพรุจ.นครศรีธรรมราช นำชุมชน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) (5 ก.ค. 2562)
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เทศบาลตำบลดอนตรอ และ อบต.นาพรุจ.นครศรีธรรมราช นำชุมชน จำนวน 80 ท่าน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน "ประเภทชุมชนที่มีการบริหารจัดการพลังงานที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2562 เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี หศบ.9 (นายอำนวย อ๋องสุทธิ์)และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 4 ก.ค.62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก ในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (4 ก.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก ในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีผู้เข้าร่วม จำนวน 145 คน วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นำอาจารย์และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (4 ก.ค. 2562)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นำอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 54 ท่าน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
สำนักงานจังหวัดกระบี่ โดยพลังงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ โรงเรียนเมืองกระบี่ นำครู/นักเรียน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน "ประเภทโรงเรียนพลังงานชุมชน" เข้าศึกษาดูงาน เข้าศึกษาดูงาน (4 ก.ค. 2562)
สำนักงานจังหวัดกระบี่ โดยพลังงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ โรงเรียนเมืองกระบี่ นำครู/นักเรียนจำนวน 60 ท่าน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน "ประเภทโรงเรียนพลังงานชุมชน" ประจำปีงบประมาณ 2562 เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 จ.นครศรีธรรมราช โดยมี หศบ.9 (นายอำนวย อ๋องสุทธิ์)และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 3 ก.ค.62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดนิทรรศการ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินงาน โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (2 ก.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดนิทรรศการ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินงาน โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345 อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยนายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี (ผถผ.) กล่าวเปิดงาน และนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน ในการนี้ร้อยตำรวจเอก อรรถพล อ้นชาวนา รองผู้บังคับกองร้อย ตชด.345 ได้ให้การต้อนรับ ผถผ. และคณะเจ้าหน้าที่ ศบ.10 (จ.พิษณุโลก) มีบุคลากรตำรวจ และแม่บ้านเข้าร่วม จำนวน 42 คน วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
(คุณสำราญ ปทุมานนท์) เข้าติดตามผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2560 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 (2 ก.ค. 2562)
ผถผ.(คุณสำราญ ปทุมานนท์) เข้าติดตามผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2560 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 อ.แม่สอด จ.ตาก และ โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมจัดทำแผนพลังงานที่มีความเหมาะสมกับโรงเรียน (โรงเรียนพลังชุมชน) (2 ก.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมจัดทำแผนพลังงานที่มีความเหมาะสมกับโรงเรียน (โรงเรียนพลังชุมชน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพลังงานมากยิ่งขึ้น และลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำพลังงานทดแทนไปใช้อย่างเหมาะสม โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งหมด 4 โรงเรียน ดังนี้ 1.วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ และโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม จำนวนรวมทั้งสิ้น 68 คน 2.วันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม และ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จำนวนรวมทั้งสิ้น 68 คน เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562
เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นำผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้ารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานเรื่องพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (2 ก.ค. 2562)
เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นำผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน 16 ท่าน เข้ารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานเรื่องพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี หศบ.7 และเจ้าหน้าที่ ศบ.7 ร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก ในโรงเรียนโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด (1 ก.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในโรงเรียนโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วม จำนวน 230 คน วันที่ 28 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งที่ 1 "หลักสูตรการล้างแอร์ด้วยตนเอง" (28 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 "หลักสูตรการล้างแอร์ด้วยตนเอง" ณ กองพันทหารราบที่ 2 ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร (28 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมจำนวน 180 คน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีฯ) จัดอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 หลักสูตร "วิธีประกอบโคมไฟส่องสว่างถนนและระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์" (28 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีฯ) จัดอบรม การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (ด้านพลังงานทดแทน) หลักสูตร "วิธีประกอบโคมไฟส่องสว่างถนนและระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์" ภายใต้โครงการ ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขานาใน ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 10 ท่าน ในวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2562
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ สร้างเครือข่ายวัยใส ห่วงใยพลังงาน กับกิจกรรม "ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน" ที่โรงเรียนหนองหานวิทยา จ.อุดรธานี (28 มิ.ย. 2562)
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน "ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน" ปี 2562 ที่โรงเรียนหนองหานวิทยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จัดโดยศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี โดยมีนางภัทรพร พันธุวาปี รองผู้อำนวยการ นำคณะครู นักเรียน โรงเรียนหนองหานวิทยา ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน" นอกจากนี้นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดอุดรธานี ยังได้นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี และหน่วยปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่ ร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า กิจกรรมการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปี 2562 ในวันนี้ จะมีส่วนผลักดันให้เยาวชนในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน ทราบวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการรณรงค์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานให้กับชุมชน ที่ตนอาศัยอยู่ได้อย่างดี และการดำเนินงานในครั้งนี้ จึงเน้นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลาง ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวอีกว่า "ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน" ปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการอนุรักษ์พลังงานให้กับเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ และเพื่อให้เยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษา เป็นเครือข่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนให้กับชุมชนได้ทราบต่อไป ทั้งนี้กิจกรรม "ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน" ประกอบด้วย การจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ผ่านการบรรยายหัวข้อ "สถานการณ์พลังงาน" และแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านกิจกรรมสันทนาการ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ที่มาจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอง ได้นำองค์ความรู้ทั้งจากประสบการณ์เดิม และประสบการณ์ใหม่ที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้ เป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา ในการนำไปต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร (26 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร มีผู้เข้าร่วม จำนวน 150 คน วันที่ 25 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานให้สอดคล้องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (25 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานให้สอดคล้องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจำนวนผู้เข้าศึกษาทั้งหมด 145 คน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีฯ) จัดอบรม การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (ด้านพลังงานทดแทน) หลักสูตร "การออกแบบติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำ" (24 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีฯ) จัดอบรม การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (ด้านพลังงานทดแทน) หลักสูตร "การออกแบบติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำ" ภายใต้โครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร" ณ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 44 มณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อ.เมือง จ.ชุมพร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 30 ท่าน วันที่ 18-21 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานแก่ องค์บริหารส่วนตำบลบางแก้วภายใต้โครงการเสริมสร้างครอบครัว เข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยจัดกิจกรรม ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (24 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานแก่ องค์บริหารส่วนตำบลบางแก้วภายใต้โครงการเสริมสร้างครอบครัว เข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยจัดกิจกรรม ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมรับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทั้งสิ้น 170 คน วันที่ 21 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานให้กับ โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ2562 (24 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานให้กับ โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ2562 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 150 คน วันศุกร์ที่21 มิถุนายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร (24 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในโรงเรียน โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ณ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร มีผู้เข้าร่วม จำนวน 245 คน วันที่ 21 มิถุนายน 2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537