หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
ประชุมชี้แจงผลการดำเนินงาน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก
นายวันชัย บันลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุม สพพ. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ของโครงการไฟฟ้าพลังงานขนาดเล็ก ที่ พพ. ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านแม่กลองน้อย และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านห้วยหมากลาง ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด Thailand Energy Awards 2018 และ ASEAN Energy Awards 2018 ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561
อพพ. เปิดงานประชุมสัมมนาแสดงผลการดำเนินงานโครงการกำกับและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแสดงผลการดำเนินโครงการกำกับและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานของภาครัฐที่มีการจัดทำระบบจัดการพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐดีเด่น "อาคารที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในวันนี้ นับเป็นกิจกรรมที่ดีในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐได้เห็นคุณค่าและสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อไป ทำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี” อพพ. กล่าว สำหรับการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน เป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งปี 2561 พพ. มีแนวทางในการดำเนินการกำกับดูแลให้มีระบบการจัดการพลังงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างเข้มข้น โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาปรับใช้ในการจัดการพลังงาน เพื่อให้มีการติดตามส่งเสริมและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการและการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561
สัมมนาการจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น “โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของหลอดแอลอีดีและดวงโคมไฟฟ้าแอลอีดี” โดยมี ดร. ศุภชัย สำเภา ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาทบทวนกระจก หม้อหุงข้าวไฟฟ้า และเตารีดไฟฟ้า เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้านตามพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2550
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาทบทวนกระจก หม้อหุงข้าวไฟฟ้า และเตารีดไฟฟ้า เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้านตามพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2550 เพื่อนำเสนอผลการศึกษาของโครงการ และรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายกระจก หม้อหุงข้าวไฟฟ้า และเตารีดไฟฟ้า โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เสนอต่อคณะทำงานวิชาการฯ เพื่อพิจารณากำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานที่เหมาะสม ณ ห้องกษัตริย์ศึก 3 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ต้อนรับคณะจากกระทรวงพลังงาน (Department of Energy; DOE)สาธารณรัฐฟิลิปินส์
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ต้อนรับคณะจากกระทรวงพลังงาน (Department of Energy; DOE)สาธารณรัฐฟิลิปินส์ โดยแจ้งว่า DOE ร่วมกับทีมสนับสนุนเชิงเทคนิค the European Union-supported Access to Sustainable Energy Programme (EU-ASEP) กำลังจะจัดการเดินทางเข้าพบหารือ Exposure Trip to Thailand on energy Efficiency in Public Building ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำองค์ความรู้ในภูมิภาคอาเซียนในเชิงประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร โดยมีองค์ประกอบคณะจากกระทรวงพลังงาน กระทรวงทางหลวงและกิจการสาธารณะ (Department of Public Works and Highways) กระทรวงการคลัง (Department of Finance) และคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Government Procurement Policy Board) เป็นต้น ในฐานะ พพ. เป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงานที่รับผิดชอบสำหรับการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนด้านพลังงานของไทย DOE สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ขอเข้าพบหารือกับผู้บริหาร พพ. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 7 ชั้น 11
รมว.พลังงาน มอบรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประจำปี 2561 ให้กับผู้ประกอบการบ้านจัดสรรที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี และนายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดี พพ.กล่าวต้อนรับ นายศิริ กล่าวว่า กระทรวงพลังงานมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในบ้านพักอาศัยที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานประมาณ 15% ของการใช้พลังงานรวม พลังงานส่วนใหญ่ในบ้านใช้ไปกับระบบปรับอากาศ ซึ่งบ้านที่ได้รับการออกแบบอย่างถูกต้อง จัดวางโครงสร้างที่เหมาะสมกับภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม และการเลือกใช้วัสดุประหยัดพลังงานจะช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ถึง 20%“บ้านประหยัดพลังงานเป็นหนึ่งในโครงการที่ IEA (International Energy Agency) ให้ความสนใจศึกษาและพัฒนาเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการประหยัดพลังงาน ทุกท่านที่รับรางวัลในวันนี้จึงเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาและพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้บ้านประหยัดพลังงานก้าวไปข้างหน้าได้อย่างภาคภูมิ” สำหรับรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 120 รางวัล แบ่งเป็นประเภทบ้านเดี่ยวและทาวเฮาส์จำนวน 100 แบบ และประเภทโครงการจัดสรรจำนวน 20 โครงการ มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 25 รางวัล เป็นรางวัลประเภทบ้าน 22 รางวัล และโครงการจัดสรร 3 รางวัล ในวันที่ 28 พ.ย. 2561
มอบรางวัลประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมมอบรางวัลประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 4 รางวัล และได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการมอบรางวัลในตรั้งนี้ว่า (พพ.) มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพราะนอกจากจะช่วยให้การใช้พลังงานลดลงแล้ว ยังช่วยลดการใช้จ่ายทางด้านพลังงานของประเทศได้อีกด้วย โดยการออกแบบอาคารในปัจจุบัน นอกจากความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การจัดการพื้นที่ใช้สอยให้มีความสวยงามแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานด้วย เพราะว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในตัวอาคารจำเป็นต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อน หากมีการออกแบบให้อนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ต้นในขั้นตอนของการออกแบบตามมาตรฐาน BEC แล้ว จะทำให้อาคารนั้นๆ มีการใช้พลังงานที่ต่ำกว่าอาคารทั่วไปทำให้ต้นทุนค่าพลังงานของอาคารลดลงและเกิดผลประหยัดระยะยาวได้เป็นอย่างดี ณ หอประชุมสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 27 พ.ย.61
พพ. เยี่ยมชมบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน​ (พพ.) นำคณะเจ้าหน้าที่ พพ. เยี่ยมชมบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)​ จ.​ชลบุรี​ เพื่อศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งระหว่างปี​ 2557 -​2561​ บริษัท​ไทยออยล์​ฯได้ดำเนินโครงการ​อนุรักษ์​พลังงาน​ทั้งสิ้น​ 61​ มาตรการ​ ทั้งในด้านการบริหาร​ประสิทธิภาพ​พลังงาน​ จัดทำเป้าหมายการอนุรักษ์​พลังงาน​ ลดการสูญเสียน้ำมัน​ การฝึกอบรม​ และการประชาสัมพันธ์​ โดยมีวัฒนธรรม​องค์​กร​เป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ ลดการใช้พลังงานได้กว่า​ 2.5​ ล้านกิกะจูลต่อปี​ คิดเป็นค่าเชื้อเพลิง​ 878.8 ล้านบาท​ ลดก๊าซ​เรือนกระจกกว่า​ 1.4 แสนตันต่อปี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
สัมมนาการจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำ โดยมี นายศุภชัย สำเภา ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวเปิดการสัมมนา ทั้งนี้ พพ. มีภาระหน้าที่ภายใต้ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 โดยรับผิดชอบในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งการศึกษาจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง (HEPS) และขั้นต่ำ (MEPS) เพื่อส่งเสริม การใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของตู้แช่เย็นแสดงสินค้าแบบกึ่งตั้ง (ตู้แช่เบเกอรี่)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของตู้แช่เย็นแสดงสินค้าแบบกึ่งตั้ง (ตู้แช่เบเกอรี่) โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. ศุภชัย สำเภา ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มาเป็นประธานเปิดการสัมมนาครั้งนี้ ทั้งนี้ พพ. มีภาระหน้าที่ภายใต้ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 โดยรับผิดชอบในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งการศึกษาจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง (HEPS) และขั้นต่ำ (MEPS) เพื่อส่งเสริม การใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ทีคุณภาพมีประสิทธิภาพ และป้องกันไม่ให้มีการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพพลังงานต่ำ ถือเป็นมาตรการหนึ่งที่สำคัญ โดยที่ผ่านมา พพ. ได้ศึกษาจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานไปแล้วกว่า 67 ผลิตภัณฑ์ ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
การประชุมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ Japan -Thailand Government-Private Workshop on Clean Energy Technology. And to be continue in next phase
นายนที ทับมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน กล่าวต้อนรับ Mr. Hiroki Misumata Ministry of Economy ,Trade iIndustry (METI)-Japan พร้อม เปิด การประชุมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ Japan -Thailand Government-Private Workshop on Clean Energy Technology. And to be continue in next phase. โดยมีนายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้แทนอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย ณ โรงแรม Amari waterGate Bangkok ณ วันที่ 15 พ.ย. 61
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
พพ. จัดสัมมนา “Smart Transport”
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา “Smart Transport บูรณาการแผนประหยัดพลังงานภาคขนส่ง” กิจกรรมในงานประกอบด้วยการบรรยาย หัวข้อ “นโยบายและทิศทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง” และการเสวนา หัวข้อ “เจาะลึกแผนบูรณาการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งไทย” ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561
พพ. เปิดบ้าน อวดผลสำเร็จโครงการโซลาร์รูฟท็อป 75 kW
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดงานสัมมนาแถลงผล “โครงการพัฒนา และทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการสภาวะการเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้ไฟฟ้าในหน่วยงานราชการในเขตการไฟฟ้านครหลวง” โดยมี นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ รักษาราชการแทนรองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพลังงาน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม อาคาร 2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 จากการดำเนินการตามข้อคำสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ให้ทุกส่วนงานราชการพิจารณานำร่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงาน เพื่อให้ พพ. เป็นต้นแบบในการส่งเสริมและดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แก่หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป พพ. จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนา และทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการสภาวะการเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้ไฟฟ้าในหน่วยงานราชการในเขตการไฟฟ้านครหลวง โดยได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาด 75 กิโลวัตต์ ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ขนาด 70 กิโลวัตต์-ชั่วโมง และพัฒนาระบบระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร (Building Energy)
สัมมนา “Smart Farming เกษตรไทยยุค 4.0”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการสัมมนา “Smart Farming เกษตรไทยยุค 4.0” ภายใต้โครงการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนางสาวบุษรินทร์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดงานฯ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตร” และการเสวนาในหัวข้อ “ก้าวสู่ยุค Smart Farming” โดยมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ประกอบการฟาร์มโคนมขนาดกลางและเล็กในพื้นที่ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561
ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2019 ครั้งที่ 5
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุม ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2019 ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมบุรีศรี๓ บูติคโฮเทล อ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา โดย พพ. จัดงานชี้แจงต่อเนื่องยาวนานปีนี้เป็นที่ 20 เพื่อให้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์การประกวด รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมให้ตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจำนวนมาก โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงอุทิศพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจ ซึ่งนำมายังประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประชาชนชาวไทยและประเทศชาติ ตลอดช่วงเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์ ณ บริเวณลานพระพรหม ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561
พพ. นำองค์กรเยี่ยมชมความสำเร็จผลงาน TEA 2018
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้ประกอบการ เยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(โรงงานอาหารสำเร็จรูป หนองจอก) หนึ่งในบริษัทที่ประสบความสำเร็จในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จนสามารถคว้ารางวัลจากเวทีประกวด Thailand Energy Awards 2018 โดยนายเกริกพันธุ์ ดีประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวต้อนรับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด นำหลักการ CPF SHE & En Standard มาใช้เป็นแนวทางการกำหนดนโยบาย การควบคุมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการดำเนินการทางธุรกิจ โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานอย่างชัดเจน และสื่อสารไปสู่พนักงานทุกระดับให้ได้รับทราบเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีร่วมการจัดการพลังงานอย่างทั่วถึง
การประชุม " โครงการศึกษาเพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย "
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานการประชุม " โครงการศึกษาเพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย " โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนบ้านอยู่อาศัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษา และพัฒนาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านอยู่อาศัย สำหรับเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในารส่งสริมเรื่องบ้านประหยัดพลังงานที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย พพ. จึงได้มอบให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัยขึ้น ณ ห้องกษัตริย์ศึก 3 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
พพ.ก้าวสู่ปีที่20 Thailand Energy Awards
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นประธานในการเปิดงาน “ ครบรอบ 20 Thailand Energy Awards” และชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2019 พร้อมทั้งเตรียมการจัดงานใหญ่ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ในปี 2562 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ นายประพนธ์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปี Thailand Energy Awards มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาให้ความสำคัญกับการจัดการพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน โดยตลอด 20 ปีที่ผ่านมา พพ.ได้มอบรางวัลไปแล้วกว่า 885 รางวัล และส่งไปประกวดระดับอาเซียนได้รางวัลมา 188 รางวัล ก่อให้เกิดผลประหยัดพลังงานรวมกว่า 7,800 ล้านบาท และลดก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ได้ 1.3 ล้านตัน สำหรับหลักเกณฑ์การประกวดในปี 2019 นั้น นายประพนธ์ กล่าวว่า ยังยึดกรอบและหลักเกณฑ์คล้ายคลึงกับปี 2018 โดยแบ่งประเภทรางวัลเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานทดแทน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมพลังงาน แต่ในโอกาสครบรอบ 20 ปีนั้นเราจะจัดงานให้ยิ่งใหญ่ ซึ่งต้องติดตามว่ารูปแบบงานจะออกมาแบบใด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537