หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
สัมมนาแถลงผลการดำเนินโครงการจัดทำโปรแกรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ พพ.
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัด การสัมมนาแถลงผลการดำเนินโครงการจัดทำโปรแกรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ พพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงได้จัดทำโครงการ “จัดทำโปรแกรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญ” เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญของโรงงานควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานที่สอดคล้องและเหมาะกับสภาพการทำงานจริงของโรงงาน พร้อมทั้งจัดทำโปรแกรมการประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักร/อุปกรณ์มีนัยสำคัญ โดยในปีงบประมาณ 2561 นี้ได้เริ่มจัดทำและทดลองใช้งานโปรแกรมกับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอาหารจำนวนทั้งสิ้น 46 โรงงานเพื่อนำผลที่ได้จากการทดลองใช้มาทำการปรับปรุงโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ถูกต้องตามมาตรฐาน ก่อนที่จะนำไปเผยแพร่และเชิญชวนโรงงานควบคุมนำโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้สำหรับประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญในโรงงานควบคุมอย่างแพร่หลายต่อไปซึ่งจะส่งผลให้การประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญในโรงงานควบคุมเป็นไปอย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและสามารถนำไปสู่การจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมนำไปสู่สัมฤทธิ์ผลของของแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ในที่สุด
พพ. และสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัทซีพีแรม จำกัด จังหวัดชลบุรี
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะเจ้าหน้าที่ พพ. และสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เพื่อศึกษาและเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์พลังงานของผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 บริษัทซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม ด้วย 4 แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เครื่องจักรอุปกรณ์ การปรับเปลี่ยนสภาวะการทำงานให้สอดคล้อง และการเลือกหาแหล่งพลังงานทดแทน พร้อมตั้งเป้าลดการใช้พลังงานลง 10% ทุกๆ 3 ปี โดยผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาสามารถลดการใช้พลังงานรวมได้ 1.76 ล้านเมกะจูล คิดเป็นมูลค่า 2.59 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561
รัฐมนตรีพลังงานเยี่ยมชมบ้าน"รักษ์พลังงาน"ภายในงาน"อุ่นไอรักคลายความหนาว"
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมบ้าน "รักษ์พลังงาน" บ้านยุคใหม่ภายใต้แนวคิดประหยัดพลังงาน ภายในงาน "อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์" โดยมีนายยงยุทธ จันทโรทัย อธิบดีดรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน และเจ้าหน้าที่ พพ. ให้การต้อนรับ ณ ลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 บ้านรักษ์พลังงาน เป็นบ้านยุคใหม่ที่ก่อสร้างภายใต้แนวคิดของการประหยัดพลังงาน ตั้งแต่วัสดุก่อสร้าง ผนัง ฉนวน กระจก ตลอดจนถึงการติดตั้ง Solar Cell การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน และการหมุนเวียนน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ โดยแนวคิดข้างต้นประชาชนทุกคนสามารถภายใต้เงินลงทุนที่ไม่สูงนัก แต่ให้ความคุ้มค่าและการประหยัดพลังงานระยะยาว ประชาชนที่สนใจ สามารถเยี่ยมชมบ้านรักษ์พลังงานได้ภายในงาน "อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์" ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึง 19 มกราคม 2562
สัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวเปิด สัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยกล่าวถึงผลการดำเนินงานดังนี้ พพ.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการศึกษาการกำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน และวิธีการทดสอบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ครอบคลุมกลุ่มจักรยานยนต์ไฟฟ้าขนาดต่างๆ ที่มีจำหน่ายในประเทศ โดยเมื่อมีการจัดทำมาตรฐานแล้วเสร็จ ก็จะได้มีการส่งเสริมการใช้ด้วยวิธีการต่างๆ ที่มีความเหมาะสม อาทิ การติดฉลากประหยัดพลังงาน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน การสนับสนุนด้านการเงิน เป็นต้น โดยการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานในวันนี้ ทุกท่านจะได้ทราบถึงรายละเอียดผลการศึกษาและผลลัพธ์ต่างๆที่ได้จากโครงการ ซึ่งทางคณะผู้ดำเนินโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในการร่วมกันพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการ และทำให้ผลการศึกษามีความครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเพื่อนำไปขยายผลพิจารณาแนวทางการส่งเสริมจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน และประหยัดพลังงาน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้กับประเทศได้ต่อไป
สัมมนาการจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น "โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องอุ่นไส้กรอก” ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561
พพ.จัดสัมมนา ”Smart Energy for Food Industry”
นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งและเกษตรกรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "Smart Energy for Food Industry” ภายใต้ภายใต้โครงการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของ พพ. จัดขึ้น ณ หอประชุมตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร สำหรับจังหวัดสมุทรสาครถึงจะเป็นจังหวัดขนาดเล็ก แต่ก็มีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจมีขนาดเป็นอันดับ 6 ของประเทศ อีกทั้งเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมห้องเย็น มีโรงงานทั้งขนาดใหญ่และเล็กรวมกว่า 6,000 แห่ง ปัจจุบันผู้ประกอบการต่างให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และยังสามารถลดต้นทุนให้สามารถเติบโตอย่างแข็งแรง ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เผยแพร่ความรู้และบทบาทของ พพ. ในการภาคอุตสาหกรรมที่เป็นภาคการใช้พลังงานสูงกว่า 30% ให้รู้โครงการต่างๆของ. พพ. และแนะนำให้รู้จักการบริหารจัดการพลังงานอย่างถูกวิธี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561
พพ. จับมือ 4 เครือข่าย ร่วมสร้างหลักสูตรอาคารฯอนุรักษ์พลังงาน
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรด้านการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานในระดับอุดมศึกษา และสนับสนุนการสร้างอาคารที่พักอาศัยประหยัดพลังงาน ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมลงนาม ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยจะบรรจุในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561
นำร่องใช้น้ำมัน B10 ในภาคขนส่ง
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมงานแถลงข่าวการนำร่องใช้น้ำมัน B10 จากไบโอดีเซลคุณภาพสูง (H-FAME) ในภาคขนส่ง ภายใต้โครงการ สนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการผลักดันการเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซลในอนาคต ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรมอู่ทหารเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ เรืออังสนา หน้าหอประชุมกองทัพเรือ นายวันชัย กล่าวว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง พพ. เอ็มเทค และ สวทช. ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการนำร่องใช้น้ำมัน B10 จากไบโอดีเซลคุณภาพสูง (H-FAME) ในภาคขนส่ง โดยได้นำน้ำมัน B10 ไปใช้นำร่องในรถยนต์กว่า 80 คัน ที่มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน จากกรมอู่ทหารเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ สวทช. เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้น้ำมัน B10 ในสภาวะการใช้งานจริง อันจะเป็นการสนับสนุนแนวทางการใช้ไบโอดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้นในอนาคต ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2558-2579 ทั้งนี้ ภายในงานทางกองทัพเรือได้นำเรืออังสนา ซึ่งผ่านการใช้ B100 จากโครงการวิจัยของกรมอู่ทหารเรือ มาร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561
เปิดนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนงและนิทรรศการธงชาติไทย และพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง และนิทรรศการธงชาติไทย และเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ขณะเดียวกันพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยมีคณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาถวายความเคารพ ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวางพานพุ่ม 2 พาน ในนามนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ภริยานายกรัฐมนตรี วางพานพุ่ม ในนามคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ณ ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ท้องสนามหลวง ในวันที่ 5 ธ.ค. 2561
พพ. จัดสัมมนา”การปรับปรุงระบบวิเคราะห์การใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทย”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการปรับปรุงระบบวิเคราะห์การใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการภาคเอกชน เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561
ประชุมชี้แจงผลการดำเนินงาน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก
นายวันชัย บันลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุม สพพ. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ของโครงการไฟฟ้าพลังงานขนาดเล็ก ที่ พพ. ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านแม่กลองน้อย และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านห้วยหมากลาง ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด Thailand Energy Awards 2018 และ ASEAN Energy Awards 2018 ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561
อพพ. เปิดงานประชุมสัมมนาแสดงผลการดำเนินงานโครงการกำกับและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแสดงผลการดำเนินโครงการกำกับและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานของภาครัฐที่มีการจัดทำระบบจัดการพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐดีเด่น "อาคารที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในวันนี้ นับเป็นกิจกรรมที่ดีในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐได้เห็นคุณค่าและสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อไป ทำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี” อพพ. กล่าว สำหรับการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน เป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งปี 2561 พพ. มีแนวทางในการดำเนินการกำกับดูแลให้มีระบบการจัดการพลังงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างเข้มข้น โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาปรับใช้ในการจัดการพลังงาน เพื่อให้มีการติดตามส่งเสริมและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการและการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561
สัมมนาการจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น “โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของหลอดแอลอีดีและดวงโคมไฟฟ้าแอลอีดี” โดยมี ดร. ศุภชัย สำเภา ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาทบทวนกระจก หม้อหุงข้าวไฟฟ้า และเตารีดไฟฟ้า เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้านตามพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2550
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาทบทวนกระจก หม้อหุงข้าวไฟฟ้า และเตารีดไฟฟ้า เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้านตามพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2550 เพื่อนำเสนอผลการศึกษาของโครงการ และรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายกระจก หม้อหุงข้าวไฟฟ้า และเตารีดไฟฟ้า โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เสนอต่อคณะทำงานวิชาการฯ เพื่อพิจารณากำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานที่เหมาะสม ณ ห้องกษัตริย์ศึก 3 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ต้อนรับคณะจากกระทรวงพลังงาน (Department of Energy; DOE)สาธารณรัฐฟิลิปินส์
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ต้อนรับคณะจากกระทรวงพลังงาน (Department of Energy; DOE)สาธารณรัฐฟิลิปินส์ โดยแจ้งว่า DOE ร่วมกับทีมสนับสนุนเชิงเทคนิค the European Union-supported Access to Sustainable Energy Programme (EU-ASEP) กำลังจะจัดการเดินทางเข้าพบหารือ Exposure Trip to Thailand on energy Efficiency in Public Building ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำองค์ความรู้ในภูมิภาคอาเซียนในเชิงประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร โดยมีองค์ประกอบคณะจากกระทรวงพลังงาน กระทรวงทางหลวงและกิจการสาธารณะ (Department of Public Works and Highways) กระทรวงการคลัง (Department of Finance) และคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Government Procurement Policy Board) เป็นต้น ในฐานะ พพ. เป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงานที่รับผิดชอบสำหรับการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนด้านพลังงานของไทย DOE สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ขอเข้าพบหารือกับผู้บริหาร พพ. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 7 ชั้น 11
รมว.พลังงาน มอบรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประจำปี 2561 ให้กับผู้ประกอบการบ้านจัดสรรที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี และนายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดี พพ.กล่าวต้อนรับ นายศิริ กล่าวว่า กระทรวงพลังงานมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในบ้านพักอาศัยที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานประมาณ 15% ของการใช้พลังงานรวม พลังงานส่วนใหญ่ในบ้านใช้ไปกับระบบปรับอากาศ ซึ่งบ้านที่ได้รับการออกแบบอย่างถูกต้อง จัดวางโครงสร้างที่เหมาะสมกับภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม และการเลือกใช้วัสดุประหยัดพลังงานจะช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ถึง 20%“บ้านประหยัดพลังงานเป็นหนึ่งในโครงการที่ IEA (International Energy Agency) ให้ความสนใจศึกษาและพัฒนาเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการประหยัดพลังงาน ทุกท่านที่รับรางวัลในวันนี้จึงเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาและพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้บ้านประหยัดพลังงานก้าวไปข้างหน้าได้อย่างภาคภูมิ” สำหรับรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 120 รางวัล แบ่งเป็นประเภทบ้านเดี่ยวและทาวเฮาส์จำนวน 100 แบบ และประเภทโครงการจัดสรรจำนวน 20 โครงการ มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 25 รางวัล เป็นรางวัลประเภทบ้าน 22 รางวัล และโครงการจัดสรร 3 รางวัล ในวันที่ 28 พ.ย. 2561
มอบรางวัลประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมมอบรางวัลประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 4 รางวัล และได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการมอบรางวัลในตรั้งนี้ว่า (พพ.) มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพราะนอกจากจะช่วยให้การใช้พลังงานลดลงแล้ว ยังช่วยลดการใช้จ่ายทางด้านพลังงานของประเทศได้อีกด้วย โดยการออกแบบอาคารในปัจจุบัน นอกจากความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การจัดการพื้นที่ใช้สอยให้มีความสวยงามแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานด้วย เพราะว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในตัวอาคารจำเป็นต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อน หากมีการออกแบบให้อนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ต้นในขั้นตอนของการออกแบบตามมาตรฐาน BEC แล้ว จะทำให้อาคารนั้นๆ มีการใช้พลังงานที่ต่ำกว่าอาคารทั่วไปทำให้ต้นทุนค่าพลังงานของอาคารลดลงและเกิดผลประหยัดระยะยาวได้เป็นอย่างดี ณ หอประชุมสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 27 พ.ย.61
พพ. เยี่ยมชมบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน​ (พพ.) นำคณะเจ้าหน้าที่ พพ. เยี่ยมชมบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)​ จ.​ชลบุรี​ เพื่อศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งระหว่างปี​ 2557 -​2561​ บริษัท​ไทยออยล์​ฯได้ดำเนินโครงการ​อนุรักษ์​พลังงาน​ทั้งสิ้น​ 61​ มาตรการ​ ทั้งในด้านการบริหาร​ประสิทธิภาพ​พลังงาน​ จัดทำเป้าหมายการอนุรักษ์​พลังงาน​ ลดการสูญเสียน้ำมัน​ การฝึกอบรม​ และการประชาสัมพันธ์​ โดยมีวัฒนธรรม​องค์​กร​เป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ ลดการใช้พลังงานได้กว่า​ 2.5​ ล้านกิกะจูลต่อปี​ คิดเป็นค่าเชื้อเพลิง​ 878.8 ล้านบาท​ ลดก๊าซ​เรือนกระจกกว่า​ 1.4 แสนตันต่อปี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
สัมมนาการจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำ โดยมี นายศุภชัย สำเภา ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวเปิดการสัมมนา ทั้งนี้ พพ. มีภาระหน้าที่ภายใต้ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 โดยรับผิดชอบในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งการศึกษาจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง (HEPS) และขั้นต่ำ (MEPS) เพื่อส่งเสริม การใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537