หน้าหลัก >> ข่าวประกาศร่าง TOR

ข่าวประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธี e-bidding
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาว่าจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกลเพื่อขยายกำลังการผลิต จำนวน 5 รายการ โดยวิธี E-Biding
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบสำหรับห้องบัญชาการยุทธศาสตร์พลังงาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(War Room) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบทเพื่อขยายกำลังการผลิต 5 รายการ โดยวิธี e-bidding
ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ฯลฯ
ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 9 รายการ โดยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 8 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 12 รายการ(โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประเภทอุปกรณ์ประหยัด (ไฟฟ้า) โดยวิธี e-bidding
ประกวดราคาว่าจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำนวน 3 รายการ(จังหวัดเชียงใหม่ตอนล่าง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำนวน 3 รายการ(จังหวัดเชียงใหม่ตอนบน)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำนวน 4 รายการ(จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาว่าจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำนวน 4 รายการ(จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาว่าจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำนวน 4 รายการ(จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดจันทบุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาว่าจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำนวน 3 รายการ(จังหวัดแม่ฮ่องสอน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาว่าจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำนวน 3 รายการ(จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศปรับปรุงร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพนคร 4 คัน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารประชุม ขนาดความจุ 250 คน ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 1 หลัง
ประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำอาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่น ๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่มุใน ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง วิธี e-bidding
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำอาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการทียาเพอ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง วิธี e-bidding

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537