หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
ตรวจเยี่ยมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปตรวจราชการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กห้วยยะโม่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค โดยโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กห้วยยะโม่ มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 1,800 กิโลวัตต์ และมอบโล่รางวัลให้กับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน บ้านแม่กลองน้อย อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) และ รางวัล ASEAN Energy Awards 2018 รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท On-Grid (Local Grid) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562
พพ. จัดกิจกรรม Open House 4.0 เปิดบ้านพลังงานทดแทน ปี 5
นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานถ่ายทอด และเผยแพร่เทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน Open House 4.0 เปิดบ้านพลังงานทดแทน ปี 5 กิจกรรมเปิดบ้านพลังงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำสถานที่ และการบริการของศูนย์บริการวิชาการที่ 2 ซึ่งดำเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องพลังงานทดแทนซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศ (AEDP 2015 ) และสร้างความตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดตามพระราชบัญญัติ การส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ 2550 โดยจัดแสดงกิจกรรมจากเครือข่ายหน่วยงานราชการ เอกชน ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีพลังงาน สินค้าจากชุมชน ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยี และจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ของศูนย์บริการวิชาการ นำเสนอแก่ผู้ร่วมชมงานซึ่งมาจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562
ตรวจราชการโครงการ
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปตรวจราชการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กห้วยแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค โดยโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กห้วยแม่สอด มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 930 กิโลวัตต์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562
พพ. ส่งเสริมการผลิตไบโอมีเทนอัด (CBG) ในสถานประกอบการ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการผลิตไบโอมีเทนอัด (CBG) ในสถานประกอบการที่มีระบบผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการภาคเอกชน เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562
สัมมนาการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ เพื่อจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวเปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น “โครงการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรอุปกรณ์และวัสดุชนิดใหม่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมและจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน” ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562
มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ “โครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงานความร้อน (Heat Facilitator) ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙”และ “โครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า (Electric Facilitator) ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙” จำนวน 138 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานและอาคารควบคุม มีการปรับปรุง และการใช้งานในระบบความร้อนและระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดผลประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ๒. ถ่ายทอดองค์ความรู้และผลสำเร็จของวิธีการอนุรักษ์พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าผ่านการปฏิบัติจริง ด้วยการตรวจวัด พิสูจน์ผลประหยัดให้กับบุคลากรของโรงงานและอาคารควบคุมให้สามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและยั่งยืน รวมทั้งสามารถกระจายองค์ความรู้เพื่อขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นต่อไป ๓. ให้คำปรึกษาและแนะนำหลักการในการบำรุงรักษา ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อบกพร่องของอุปกรณ์ เพื่อสรุปหาแนวทางปรับปรุง ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับโรงงานและอาคารควบคุม
มอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงแก่ผู้ประกอบการ
นายนที ทับมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน มอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 19 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก ในปี 2561 นี้มีผลการดำเนินการให้ฉลากทั้งสิ้น 7,655,410 ใบ จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 257 ยี่ห้อ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 142 ราย และนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการโครงการในปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันมีการดำเนินการให้ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงรวมทั้งสิ้นจำนวน 38,744,969 ใบ ทำให้เกิดผลประหยัดพลังงานไปแล้วไม่น้อยกว่า 739.14 ktoe คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นมากกว่า 28,000 ล้านบาท
รมว. พน. พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพลังานเยี่ยมชม สถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จากการประกวด Thailand Energy รางวัลดีเด่นประเภทสถาบันการศึกษา
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ผู้ได้รับรางวัลด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน รางวัลดีเด่นประเภทสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จากการประกวด Thailand Energy Awards 2018 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนในระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6 ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 จากผลงานอันโดดเด่นทั้งการจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเบอร์ 5 และโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น โดยระหว่างการตรวจเยี่ยมได้มีคณะนักเรียนกล่าวต้อนรับด้วยภาษาต่างประเทศ 5 ภาษา นำเสนอผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน นำชมห้องเรียนสีเขียวและบรรยายประกอบฐานความรู้ต่างๆ จากแบบจำลองกระบวนการด้านพลังงานและการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562
รมว. พน. ตรวจเยี่ยมโครงการตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าลีซู ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ซึ่ง พพ. ได้มาดำเนินโครงการตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า เมื่อปี 2549 และ 2553 โดย รมว.พลังงาน ได้มอบนโยบายพัฒนาต่อยอดให้เป็นต้นแบบของการนำระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนเข้ามาติดตั้งในพื้นที่ซึ่งห่างไกลจากสายส่งไฟฟ้า เพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562
รมว. พน. ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ครบวงจร กาแฟชาวไทยภูเขา
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ครบวงจร กาแฟชาวไทยภูเขา บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ ผู้ประกอบธุรกิจรับซื้อผลกาแฟจากชาวไทยภูเขา แปรรูปเป็นเมล็ดกาแฟด้วยเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้รับทุนสนับสนุน 30% จาก พพ. จัดสร้างพาราโบลาโดม และพัฒนาต่อยอดให้เป็น Smart Dome ซึ่งสามารถวัดระดับอุณหภูมิ, ความชื้น แสดงผลผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อควบคุมสภาพภายในโดมให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และระยะต่างๆ ของการอบแห้งกาแฟได้ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562
สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและร่างคู่มือแนวทางปฏิบัติการรื้อถอน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานปิด สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและร่างคู่มือแนวทางปฏิบัติการรื้อถอน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย โครงการศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ในการบริหารจัดการกากขยะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย วันที่ 11 มกราคม 2562ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดย นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ กล่าวว่า ที่มาที่ไปของโครงการฯนั้น เกิดจากการที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติมอบหมายให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติไปร่วมกันพิจารณาแนวทางการกำจัดกากขยะที่เกิดจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งทางกระทรวงพลังงาน โดย พพ. ได้ให้ความสำคัญ และดำเนินงานโครงการในลักษณะการบูรณการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของคณะทำงาน ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการเฟสที่ 2 ที่ พพ. ได้ดำเนินการต่อจากเฟสแรก ที่ได้มีการจัดทำร่างนโยบายและคู่มือแนวทางป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและวิธีกำจัดกากขยะที่เกิดจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประเทศไทยไปแล้วนั้น นอกจากนี้โครงการฯ ยังมีการจัดทำฐานข้อมูลและโปรแกรมแผนที่แสดงผลที่ตั้งโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ที่ตั้งของผู้รับกำจัดขยะอิเล็กทรอนิคส์ และศักยภาพเชิงพื้นที่ในการบริหารจัดการกากขยะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อผู้สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
งานครบรอบ 66 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 66 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการตักบาตรประจำปี พระสงฆ์ 36 รูป ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป การออกร้านอาหารและเกมมหาสนุก กิจกรรมจับสลากแจกของรางวัล พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร. แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา นายประวิณ มาลากุล ณ อยุธยา และนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมถ่ายทอดความทรงจำเกี่ยวกับบ้านพิบูลธรรม (บ้านนนทิ เดิม) ด้วย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562
พพ. จัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” และกิจกรรม “Big Cleaning Day ลดขยะ ลดพลาสติก ลดโฟม
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ตามมติคณะรัฐมนตรี และกิจกรรม Big Cleaning Day ลดขยะ ลดพลาสติก ลดโฟม โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พพ. รวมตัวกันประกาศจุดยืนลดการใช้โฟมและพลาสติก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้แก้วน้ำส่วนตัว ตะกร้า ถุงผ้า และปิ่นโต เรียนรู้เรื่องการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และรวมพลังทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบที่ทำการกรมฯ เพื่อจัดเตรียมสถานที่จัดงานครบรอบ 66 ปี พพ. ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม ที่จะถึงนี้ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562
ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการกระทรวงพลังงาน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562
พพ.ร่วมผลักดันผู้ประกอบการสู่ Energy 4.0 และ Factory 4.0
#กระทรวงพลังงาน โดย #กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จับมือกับ #กระทรวงอุตสาหกรรม และ #กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลักดันโครงการ Factory 4.0 และ Energy 4.0 เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลติดปีกผู้ประกอบการ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นควบคู่กับการลดใช้พลังงาน มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม #นายสมชาย_หาญหิรัญ_รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือกับกระทรวงพลังงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบใน 3 มิติ ได้แก่ ด้านการประหยัดพลังงาน ด้านความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการควบคุม ตรวจวัด เพื่อให้ผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้น เพื่อก้าวสู่ Energy 4.0 และ Factory 4.0 “เราให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความพร้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ โดยที่ผ่านมาเราสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการปาล์มและเกษตรแปรรูปในการใช้งานเครื่องจักร ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ 10-20% และสามารถลดพลังงานโดยรวมได้กว่า 193 ล้านบาทต่อปี” #นายประพนธ์_วงษ์ท่าเรือ_ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า โครงการนี้ดำเนินการภายใต้แผน 5 ปี ภายใต้เป้าหมายของการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบโจทย์การประหยัดพลังงาน เพราะใช้เงินลงทุนน้อย แต่ลดพลังงานได้ปีละกว่า 200 ล้านบาท โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยในปี 2561 ใช้เงินไป 97 ล้านบาท และปี 2562 ได้เบิกงวดแรกไปแล้ว 60 ล้านบาท
พพ.มอบฉลาก 53 อาคารธุรกิจประหยัดพลังงาน เครื่องหมายการันตีประสิทธิภาพอาคารแห่งอนาคต
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน “โครงการขยายผลติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ” ซึ่งเป็นความก้าวหน้าของการพัฒนาหลักเกณฑ์บริหารด้านการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ สำหรับอาคารธุรกิจที่ใช้มาตรฐานเดียวกันทุกประเทศที่ขณะนี้มีอาคารธุรกิจที่ได้รับการประเมินไปแล้ว 53 อาคาร แบ่งออกเป็น ประเภท สำนักงาน 31 แห่ง ประเภท ห้างสรรพสินค้า/ดิสเคาท์สโตร์ 14 แห่ง ประเภท โรงแรม 5 แห่ง ประเภท โรงพยาบาล 3 แห่ง เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดกฎกระทรวง และหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานหรือมาตรฐาน BEC โดยการติดฉลากเพื่อแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาประสิทธิภาพอาคารภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี พ.ศ. 2558- 2579 รองอธิบดีกล่าวว่า โครงการนี้นับว่าประสบความสำเร็จกว่าเป้าหมายที่วางไว้ สะท้อนให้เห็นว่า ภาคธุรกิจต่างๆ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารสำนักงานและสถานประกอบการมีการเข้าร่วมในปีที่ผ่านมาจำนวนมาก และสามารถผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆเพื่อแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการรับรองในระดับสากล และยังสามารถเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบประสิทธิภาพอาคาร เพื่อนำไปเป็นแนวทางด้านบริหารจัดการพลังงานภายในหน่วยงานของตนเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาคารที่มีการติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานในอาคารดังกล่าว จะเป็นเครื่องยืนยันมาตรฐานของอาคาร ต่อผู้ซื้อ ผู้เช่า ผู้ใช้อาคารทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลก่อนการตัดสินใจ และยังกระตุ้นให้อาคารเก่าเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจัง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ พพ.
นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อดีต อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำ พพ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ พพ. ครั้งที่ 1 / 2562 เพื่อพิจารณาดำเนินงานตามกรอบอำนาจหน้าที่ โดยได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ พพ. รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 604 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561
พพ. ปันน้ำใจ มอบอุปกรณ์การศึกษา
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้บริหาร ร่วมทำกิจกรรม "พพ. ร่วมปันน้ำใจ มอบอุปกรณ์การศึกษา" โดยมี นายศราวุธ ศรีหาบุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางคล้า ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ คณะนักเรียนยังได้นำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น "ธรรมชาติเป็นกำแพง" สร้างความประทับใจแก่คณะผู้บริหาร พพ. เป็นอย่างมาก ณ โรงเรียนบ้านปรางคล้า อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561
พพ. ร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานปิดการสัมมนา หัวข้อ Smart Communication : Smart Relation 4.0 การสื่อสารสำหรับผู้บริหารยุค 4.0 โดยได้เน้นย้ำให้ผู้บริหาร และข้าราชการที่เข้าร่วมสัมมนาตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมนำผู้บริหารและข้าราชการร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตเพื่อมิให้การทุจริตเกิดขึ้นในองค์กร รวมทั้งเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป ณ โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561
จัดสัมมนาการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร 4.0
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา หัวข้อ Smart Communication : Smart Relation 4.0 การสื่อสารสำหรับผู้บริหารยุค 4.0 โดยมีผู้บริหารระดับชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537