หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ คณะครู/นักเรียน โรงเรียนวัดควนชม อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (16 ส.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ คณะครู/นักเรียน โรงเรียนวัดควนชม อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 150 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน โดยมี นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช.1 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเรียน (15 ส.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นปวช.1 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเรียน โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 84 คน วันที่ 13 สิงหาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมการจัดกิจกรรมวัน "วิจิตรศิลป์ภาษา วิทยาศาสตร์ก้าวกน้า นำพาเทคโนโลยี" โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี (14 ส.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมการจัดกิจกรรมวัน "วิจิตรศิลป์ภาษา วิทยาศาสตร์ก้าวกน้า นำพาเทคโนโลยี" โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี โดยผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ว่าที่ร้อยตรี เริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมนิทรรศการของศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) จำนวน 120 คน วันที่ 14 สิงหาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (13 ส.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปภัมภ์ฯ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 9 สิงหาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (13 ส.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วันที่ 7 สิงหาคม 2562
มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นำนักศึกษา โครงการผลิตนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตรสู่ Smart farming ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (13 ส.ค. 2562)
มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นำนักศึกษา โครงการผลิตนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตรสู่ Smart farming จำนวน 34 ท่าน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน ให้กับนักศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (13 ส.ค. 2562)
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน ให้กับนักศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 95 คน วันที่ 8 สิงหาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ฝึกอบรมเรื่อง “พลังงานแสงอาทิตย์ระบบโซลาเซลล์” ตามโครงการฝึกอาชีพในเขตพื้นที่บึงทองหลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง จังหวัดปทุมธานี (9 ส.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ฝึกอบรมเรื่อง “พลังงานแสงอาทิตย์ระบบโซลาเซลล์” ตามโครงการฝึกอาชีพในเขตพื้นที่บึงทองหลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 29 คน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) วันที่ 9 สิงหาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้ร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนผดุงนารี เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน ในเรื่องของพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน (8 ส.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้ร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนผดุงนารี เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน ในเรื่องของพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน วันที่ 7 สิงหาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1(จังหวัดปทุมธานี)ฝึกอบรมเรื่อง “ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์” โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร กลุ่มสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี (8 ส.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1(จังหวัดปทุมธานี)ฝึกอบรมเรื่อง “ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์” โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร กลุ่มสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี วันที่ 7 สิงหาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ..หนองคาย) ให้การต้อน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ของ ค.ต.ป.พน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในการเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์บริการฯ (7 ส.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ..หนองคาย) ให้การต้อน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ของ ค.ต.ป.พน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในการเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์บริการฯ โดยมี ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี,ผู้อำนวยการกองแผนงาน พพ.,หศบ.4(จ.หนองคาย) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ ให้การต้อนรับในครั้งนี้ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัย ประจำ ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม (6 ส.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัย ประจำ ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และนางสุวิทย์ ใจจะดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม กล่าวเปิดงาน มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ จำนวน 34 คน วันที่ 6 สิงหาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์กาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีพลังงานในรูปแบบต่างๆ (5 ส.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์กาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีพลังงานในรูปแบบต่างๆ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด180 คน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (5 ส.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 2 สิงหาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (ด้านพลังงานทดแทน) โครงการการเผยแพร่ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2 ส.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (ด้านพลังงานทดแทน) โครงการการเผยแพร่ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัย ประจำ ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ณ เทศบาลตำบลลานกระบือ (2 ส.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัย ประจำ ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ณ เทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชรโดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และนายธาริน อยู่ครอบ รองนายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ กล่าวเปิดงาน มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ จำนวน 35 คน วันที่ 2 สิงหาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัย ประจำ ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด (31 ก.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัย ประจำ ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จำกัดโดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และนายประพันธ์ มายรรยงค์ ผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรอำเภอเมือวอุตรดิตถ์ จำกัด กล่าวเปิดงาน มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ จำนวน 67 คน วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 หลักสูตร “การผลิตเตาเผาถ่าย 200 ลิตร และเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแบบใช้แรงคน” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่ (30 ก.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 หลักสูตร “การผลิตเตาเผาถ่าย 200 ลิตร และเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแบบใช้แรงคน” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นำผู้นำท้องถิ่น และแกนน้ำภาคประชาชน จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) (26 ก.ค. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นำผู้นำท้องถิ่น และแกนน้ำภาคประชาชน จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ บรรยายให้ความรู้ด้านพลังงานฯ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช นำนักเรียนนายสิบตำรวจ และครูฝึกจำนว เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (26 ก.ค. 2562)
กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช นำนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 100 นาย และครูฝึกจำนวน 10 นาย รวมจำนวน 110 นาย เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี หศบ.9 (นายอำนวย อ๋องสุทธิ์)และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 26 ก.ค.62

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537