หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายพงพัฒน์ มั่งคั่ง อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน ของ พพ. มาเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ พอเพียง พอดี มีความสุขได้ อีกด้วย ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
พพ. จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ทั้งนี้ยังมีอดีตผู้บริหาร พพ. เข้าร่วมงาน โดยได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พพ. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคาร 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
พิธีรดน้ำขอพร กระทรวงพลังงาน เนื่องในวันสงกรานต์
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีนายศิริ จิระพงษ์พัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งอวยพรแก่ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงาน รวมถึงเครือข่ายพลังงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562
รมว. พลังงาน ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มสุ่ม จ.กาญจนบุรี
ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางบำรุง จันทะเอ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มสุ่ม และสมาชิกฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โครงการส่งเสริมการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มสุ่ม เป็นการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จำนวน 14 ราย เพื่อทำการผลิตสมุนไพรอบแห้ง โดยได้รับการสนับสนุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในปี 2557 ขนาดพื้นที่ระบบ 49.2 ตารางเมตร โดย พพ. ยังได้สนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ 50 หรือ 179,000 บาท ชุมชนสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 2,667 กิโลกรัมต่อปี ช่วยลดระยะเวลาในการอบแห้ง ลดมูลค่าที่สูญเสียจากการอบแห้งแบบเดิมได้ถึง 39,405 บาทต่อปี ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งโครงการสำคัญที่ รมว.พน และคณะ ลงพื้นที่ในเขต จังหวัดกาญจนบุรีและ จังหวัดนครปฐม ตรวจเยี่ยมโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยเหลือประชาชน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ด้วยระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2562
การอบรม “The Third Energy Efficiency in Emerging Economies Training Week for Southeast Asia”
นายยงยุทธ​์ สวัสดิสวนีย์​ รองอธิบดี​ ร่วมกับ องค์​การพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency; IEA) ผนึกกำลังร่วมจัดงานการอบรม “The Third Energy Efficiency in Emerging Economies Training Week for Southeast Asia” ในระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2562​ ณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร​ โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพด้านอนุรักษ์พลังงานจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้อง จากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กว่า 150 คน เข้าร่วมอบรมใน 5 สาขาวิชาด้านการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ ด้านอาคาร, ด้านอุตสาหกรรม, ด้านอุปกรณ์และเครื่องใช้, ด้านการวางผังเมือง และด้านตัวชี้วัดและการประเมิน ผ่านการบรรยาย การหารือ การฝึกเชิงปฏิบัติและกิจกรรมกลุ่มต่างๆ โดยวิทยา​กรผู้เชี่ยวชาญจาก IEA พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติ​จาก นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ร่วมบรรยายในหัวข้อ ความสำคัญ​ของการอนุรักษ์​พลังงาน​ กองทุน​อนุรักษ์​พลังงาน​ และการเข้ามาของเทคโนโล​ยีใหม่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน​ 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 1st Consultation Workshop ภายใต้โครงการ Evidence based Policies for the Sustainble Use of Energy Resource in the Asia-Pacific Region (Component 2)
นายนราพันธ์ ยามาลี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1st Consultation Workshop ภายใต้โครงการ Evidence based Policies for the Sustainble Use of Energy Resource in the Asia-Pacific Region (Component 2) โดยได้เชิญผู้แทนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้แทนจาก UNESCAP และผู้แทนจาก พพ. รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562
สัมมนา เรื่อง “นโยบาย และถ่ายทอดองค์ความรู้ ระบบบริหารและติดตามข้อมูลพลังงาน เพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลพลังงานและรายงานผลการใช้พลังงานของประเทศ”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดสัมมนา เรื่อง “นโยบาย และถ่ายทอดองค์ความรู้ ระบบบริหารและติดตามข้อมูลพลังงาน เพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลพลังงานและรายงานผลการใช้พลังงานของประเทศ” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารและติดตามข้อมูลพลังงานตามแผน EEP และ AEDP โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวน 150 หน่วยงานที่ได้เข้าร่วมโครงการ พร้อมได้รับการติดตั้งระบบบริหารและติดตามข้อมูลพลังงานเพื่อการศึกษาพัฒนาระบบบริหารและติดตามข้อมูลพลังงาน ตามแผน EEP และ AEDP เพื่อบริหารจัดการข้อมูลพลังงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และเป็นเครื่องมือพิจารณาตัดสินใจการดำเนินงานต่างๆ สามารถนำข้อมูลไปพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานสำหรับด้านอนุรักษ์พลังงาน ผลผลิตพลังงาน สำหรับด้านพลังงานทดแทน รวมทั้งรองรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงาน Specific Energy Consumption (SEC) และค่า (Energy Intensity : El) ของภาคอุตสาหกรรม, อาคารธุรกิจ และอาคารของรัฐ โดยใช้ เทคโนโลยี ระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Management System) จะช่วยให้ ภาครัฐ และภาคเอกชนทราบถึงสถานภาพการใช้พลังงาน การแจ้งเตือนระดับการใช้พลังงาน แนวทางการลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด ผลการอนุรักษ์พลังงานและผลการผลิตพลังงาน เป็นต้น ผ่านทาง ระบบแสดงผลในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้ภาครัฐและภาคเอกชนตระหนักถึงปัญหาการใช้พลังงานอย่าง ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ณ ร.ร.ปริ้นซ์พาเลซ กทม. วันที่ 11 มี.ค.61
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การวางระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การวางระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ โดยในงานดังกล่าวท่านอธิบดีได้เน้นย้ำให้ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของหน่วยงาน มีความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส จากนั้น ท่านอธิบดีได้นำผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงพลังที่จะร่วมกันต่อต้านและป้องกันมิให้การทุจริตเกิดขึ้นในองค์กร รวมทั้งเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป ทั้งนี้ โดยมีนายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดี พพ. และนางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดี พพ. พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวม 60 คนร่วมสัมมนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
พพ. มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการเข้าร่วมโครงการของโรงพยาบาลชุมชน
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นประธานเปิดงานพิธีส่งมอบอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการเข้าร่วมโครงการของโรงพยาบาลชุมชน ในโครงการส่งเสริมการจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในโรงพยาบาลภาครัฐนอกข่ายควบคุม กลุ่มที่ 2 (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมเชิญชวนให้มีการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และยังเชิญชวนโรงพยาบาลนอกข่ายควบคุมที่มีศักยภาพและมีความพร้อมเข้าร่วมประกวดสุดยอดรางวัลด้านพลังงานของไทย Thailand Energy Awards เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเชียงแสน โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่
พพ. เยี่ยมชมการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง
นายสมชาติ ตั้งลิขสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาครัฐและอาคารธุรกิจ พพ. ได้เข้าติดตามและเยี่ยมชมการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง (เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ และหลอดแอลอีดี) ณ โรงพยาบาลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายแพทย์อำพร เอี่ยมศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วาง และคณะให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินงาน ทั้งนี้ นายแพทย์อำพร เอี่ยมศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วาง ยังกล่าวอีกว่าจะให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจังต่อเนื่อง
ลงนามถวายพระพร " สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี "
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง นำแจกันดอกไม้ถวายหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และร่วมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ลงนามถวายพระพร “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ”
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง นำแจกันดอกไม้ถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และร่วมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
การสัมมนาโครงการเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการสัมมนาโครงการเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561 และการจัดตลาดนัดสินค้าอบแห้งจากพาราโบล่าโดม เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงานทางเลือกในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และร่วมกันขยายผล และส่งเสริมการใช้งานระบบอบแห้งฯ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้ช่วยให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกิดการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ในการลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงอื่นๆ เช่นแก๊ส ไฟฟ้า หรือน้ำมัน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าที่สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเกิดคุณภาพในระดับพรีเมี่ยม นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า เบื้องต้น พพ. ได้วางเป้าหมายในการให้การสนับสนุนเงินลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งฯ ถึงปี พ.ศ. 2569 ซึ่งจะสามารถขยายพื้นที่ติดตั้งระบบอบแห้งฯ ได้ประมาณ 75,000 ตารางเมตร โดยนอกจากการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานครั้งนี้แล้ว พพ. ได้จัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แนวทางการส่งเสริมการใช้งานระบบฯ และการใช้งานระบบฯอย่างถูกต้อง ตลอดจนจัดให้มีการออกร้านค้าผลิตภัณฑ์อบแห้งจากพาราโบล่าโดมระหว่างวันที่ 4 - 5 ก.พ.นี้ โดยสามารถร่วมชมได้ที่ โถงอาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีร้านค้ามาร่วมออกร้าน และแบ่งปันประสบการณ์การใช้งานระบบฯ รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์อบแห้งที่หลากหลายเช่น กล้วยตาก กล้วยติดหนึบ ข้าวแต๋น เนื้อแห้ง แมคคาเดเมีย กาแฟ มะม่วงกวน ผลไม้อบแห้ง หมอนยางพารา ถั่วลิสงอบแห้ง น้ำมันมะพร้าว และสมุนไพร เป็นต้น
พพ.จับมือ วว. เผยผลสำเร็จ “ โครงการพัฒนาการเพื่มผลผลิตเอทานอลจากากน้ำตาล “
นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการเสวนาเพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัย โครงการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล ทั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เผยผลสำเร็จกรดำเนินงาน “ โครงการพัฒนาการเพื่มผลผลิตเอทานอลจากากน้ำตาล “ โชว์ผลวิจัยผลิตเอทานอลด้วยการใช้ความเข้มข้นของสารตั้งต้นสูงหรือ High gravity fermentation (HG) สามารถทำได้จากวัตถุดิบที่เป็นกากน้ำตาลและมันสำปะหลัง และยังสามารถเพิ่มกำลังการผลิตเอทานอลและช่วยลดต้นทุนการผลิตเอทานอลได้อย่างสำคัญ ทำให้ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาเชื้อยีสต์สายพันธ์จากในประเทศไทย จึงมีคุณสมบัติเหมาะกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เทียบเท่ากับยีสต์อุตสาหกรรมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ย้ำประเทศไทยควรส่งเสริมงานวิจัยทางชีวภาพและการลงทุนพัฒนาทรัพยากรทางชีวภาพเหล่านี้ไปสู่เชิงพาณิชย์ ช่วยเพิ่มองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.อภิรดี ธรรมโนทัย วิศวกรชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นายพิพัฒน์ สุทธิวิเศษศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด และ ดร.พงศธร ประภักรางกูล จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ ทิศทางการส่งเสริมการผลิต และการใช้เอทานอล” ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ศึกษาดูงานพื้นที่โครงการไฟฟ้าระดับหมู่บ้าน
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมด้วย นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนำคณะ เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 จำนวน 7 คน ไปศึกษาดูงานในพื้นที่ โครงการไฟฟ้าระดับหมู่บ้าน โครงการแกงหอมม้ง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บ้านห้วยหมีสวัสดิ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562
ศึกษาดูงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนำคณะ เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ไปดูงานในพื้นที่ 5 โครงการ เพื่อให้การพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ พพ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร สอดคล้องกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนรับทราบภารกิจ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ พพ. รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงานตามภารกิจของ พพ. อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ และการประเมินผลการดำเนินงานของ พพ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กผ. ได้เรียนเชิญคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 จำนวน 7 คน ไปศึกษาดูงานในพื้นที่ 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้า 4 แห่ง ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการไฟฟ้าระดับหมู่บ้าน โครงการแกงหอมม้ง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 แห่ง โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บ้านห้วยหมีสวัสดิ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนในระหว่าง วันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562
พิธีเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ ปี 62”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมไทย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในการนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน “การสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม” โดยมีนายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดี ถวายรายงาน ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562
การประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “ มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ ณ ห้องประชุม 603 อาคาร 7 พพ. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
การสัมมนาแถลงผล โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลรวมพื้นที่อาคาร 1 สำนักงาน กพ. (เดิม) ระยะที่ 2
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผล โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลรวมพื้นที่อาคาร 1 สำนักงาน กพ. (เดิม) ระยะที่ 2 โดยมี นางวิสุนี บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางประไพ ดำสะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายนิพจน์ อัษญคุณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายในประเทศ ผศ.ดร.มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมงานสัมมนาแถลงผลโครงการฯ ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร โดยโครงการดังกล่าว พพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ติดตั้ง Solar Cell ติดตั้งฟิล์มกันความร้อน และระบบบริหารจัดการการใช้พลังงานในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล ส่งผลให้ประหยัดพลังงานได้ 6.7 ล้านบาทต่อปี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กห้วยแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรค โดยโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กห้วยแม่อุสุก่อสร้างแล้วเสร็จ มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 730 กิโลวัตต์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537