หน้าหลัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน งบประมาณปี 2562 "การล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 1 ณ เทศบาลตำบลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย (15 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน งบประมาณปี 2562 "การล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 1 ณ เทศบาลตำบลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย จำนวน 30 คน มีผู้สนใจเข้าร่วมคือ 1.เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลสังคม,กศน.อำเภอสังคม,อบต.บ้านม่วง,อบต.แก้งไก่,อบต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสังคม(นางรัตนาพร ศรีอุปัชฌาย์) ประธานเปิด และ หศบ.4 (จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ กล่าวรายงาน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
คณะอาจารย์ และ นักศึกษา สาขาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.ทุ่งสง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศบ.9 (15 ก.พ. 2562)
คณะอาจารย์ และ นักศึกษา สาขาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 15 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) โดยมี หศบ.9 นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ วันที่ 15 ก.พ.62
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน ณโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมป์"เนื่องในงานนิทรรศopen house รวมพลคนศตวรรษที่ 21 (14 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน ณโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมป์" เนื่องในงานนิทรรศopen house รวมพลคนศตวรรษที่ 21 โดยมีนายอำเภอแหลมสิงห์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จำนวน175 คน วันที่ 14 มกราคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ภายใต้"โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562" (14 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ภายใต้"โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562"ของสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย จำนวน 50 คน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึก ณโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.จันทบุรี (14 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึก ณโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จำนวน 112 คน วันที่ 12 มกราคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)ให้การต้อนรับ คณะครู/นักเรียนโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (13 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)ให้การต้อนรับ คณะครู/นักเรียน โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน จำนวน 60 คน โดยการนำของสำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประเภทโรงเรียนพลังงานชุมชน เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน ให้มีความตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดย มี นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ 13 ก.พ. 62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้ดำเนินงานจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Open House เปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 5 (13 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้ดำเนินงานจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Open House เปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 5 ประธานในพิธีโดย รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (นางสาว นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ใน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 734 คน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึก ณโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก เนื่องในงานนิทรรศรัชดา อาชีพสู่อาเซียน ห้องเรียน4.0 (12 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึก ณโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก เนื่องในงานนิทรรศรัชดา อาชีพสู่อาเซียน ห้องเรียน4.0 โดยมีนายอำเภอขลุงเป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จำนวน 228 คน วันที่ 11 มกราคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย 4 โรงเรียน ภายใต้โครงการฯโรงเรียนพลังงานชุมชน (11 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย 4 โรงเรียนคือ 1. โรงเรียนหนองนางพิทยาคม อ.ท่าบ่อ 2.โรงเรียนสังคมวิทยา อ.สังคม 3.โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา อ.เมือง และ 4.โรงเรียนปากสวยพิทยาคม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ภายใต้โครงการฯโรงเรียนพลังงานชุมชน จำนวน 125 คน โดยมี หศบ.4 (จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ กล่าวต้อนรับคณะ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนปทุมมาศวิทยา และ โรงเรียนธาตุศรีนคร (11 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะคุณครูพร้อมนักเรียน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงาน จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (11 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึก ในงาน open house โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร เปิดบ้านไผ่ทอง หนองตาคง'63 (8 ก.พ. 2562)
ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 ดำเนินการโดย ศบ. 4 (จ.หนองคาย)และ ศบ.5(จ.ขอนแก่น) (7 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562 (4 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึก ในงาน open house โรงเรียนนายายอามเปิดรั้วศรีตรัง ขุมปัญญาประตูสู่เมืองจันทน์ 2019 (1 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในการจัดกิจกรรม "ST. Open House 2018" ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส (29 ม.ค. 2562)
คณะนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ต.จีกแดง เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (28 ม.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับโรงเรียนสารคามพิทยาคม ได้จัดโครงการฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสาตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (25 ม.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินงานโครงการจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1(จังหวัดปทุมธานี) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (25 ม.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในด้านต่างๆ (24 ม.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537