หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
โรงเรียนบ้านปากพรุ ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสของจริง เรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง และพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้รอบตัว (4 ต.ค. 2562)
โรงเรียนบ้านปากพรุ ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสของจริง เรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง และพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้รอบตัว โดยมีนายถาวร บุญศรีหศบ.9 (จ.นครศรีฯ) ให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียน จำนวน 50 คน วันที่ 4 ต.ค. 62
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) เข้าร่วม จัดฐานเรียนรู้พลังงานทดแทน ในกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ภาคใต้ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (2 ต.ค. 2562)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) เข้าร่วม จัดฐานเรียนรู้พลังงานทดแทน ในกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ภาคใต้ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมจาก 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 1000 คน
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ในสถานศึกษาภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ประจำปี 2562 (2 ต.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ในสถานศึกษาภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการอนุรักษ์พลังงานให้กับนักเรียน รวมทั้งความสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับครอบครัวและชุมชนต่อไปได้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็น ครู อาจารย์ และนักเรียน จำนวน 600 คน ณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 26-27 กันยายน 2562
จ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นวิทยากรบรรยาย การอนุรักษ์พลังงาน ให้กับพนักงาน บริษัท ธนภักดี จำกัด ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 77 คน (1 ต.ค. 2562)
วันที่ 30 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นวิทยากรบรรยาย การอนุรักษ์พลังงาน ให้กับพนักงาน บริษัท ธนภักดี จำกัด ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 77 คน
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมเป็นวิทยากร ให้กับสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ ใน กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง (19 ก.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมเป็นวิทยากร ให้กับสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ ใน กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวัดศรีสารีน้อย ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 200 คน
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เข้าร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และการคัดแยกขยะ (19 ก.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เข้าร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และการคัดแยกขยะ ในโครงการป้องกันการเกิดโรคจากการทิ้งขยะไม่ถูกต้อง และการประหยัดพลังงาน ณ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 103 คน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทน ในงานจัดค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 8 ตาม โครงการสิ่งแวดล้อมดี โรงเรียนและชุมชนน่ามอง ปี 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักและเห็นค่าของสิ่งแวดล้อม (17 ก.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทน ในงานจัดค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 8 ตาม โครงการสิ่งแวดล้อมดี โรงเรียนและชุมชนน่ามอง ปี 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักและเห็นค่าของสิ่งแวดล้อม ร่วมคิดพัฒนาและอนุรักษ์ให้เกิดความยั่งยืนด้านสภาพแวดล้อมและสังคม ณ ห้องมัลติมิเดีย โรงเรียนพังตรุราษฎ์รังสรรค์ ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 16 กันยายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าสาธิตการใช้เตาเผาถ่านเนื่องด้วยศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำเรื่องการเผาถ่านจากถัง 200 ลิตร (17 ก.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าสาธิตการใช้เตาเผาถ่านเนื่องด้วยศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำเรื่องการเผาถ่านจากถัง 200 ลิตร และเพื่อฝึกให้นักเรียนจำนวน 40 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 12 กันยายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (17 ก.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปภัมภ์ฯ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 10 กันยายน 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลิตพลังงานทดแทนใช้ในครัวเรือน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (17 ก.ย. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลิตพลังงานทดแทนใช้ในครัวเรือน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วันที่ 4-5 กันยายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) จัดนิทรรศการเรียนรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน (17 ก.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) จัดนิทรรศการเรียนรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตำบลคลองข่อยให้มีความเข้มแข็งมีทักษะความสามารถในการทำงานกลุ่มเป็นทีม เกิดความรัก ความสามัคคี และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานทดแทนการอนุรักษ์พลังงานพร้อมทั้งนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไปได้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน จำนวน 48 คน ณ โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์) ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ 30 สิงหาคม 2562
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานพร้อมรณรงค์ สร้างการรับรู้ด้านการประหยัดพลังงานในและนอกรั้วโรงเรียนภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถด้านการบริหารด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (17 ก.ย. 2562)
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานพร้อมรณรงค์ สร้างการรับรู้ด้านการประหยัดพลังงานในและนอกรั้วโรงเรียนภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถด้านการบริหารด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี รวมจำนวน 44 คน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วันที่ 29 สิงหาคม 2562
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานพร้อมรณรงค์ สร้างการรับรู้ด้านการประหยัดพลังงานในและนอกรั้วโรงเรียนภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถด้านการบริหารด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (17 ก.ย. 2562)
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานพร้อมรณรงค์ สร้างการรับรู้ด้านการประหยัดพลังงานในและนอกรั้วโรงเรียนภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถด้านการบริหารด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี รวมจำนวน 84 คน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วันที่ 27 สิงหาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการแข่งขันความสามารถทางวิชาการงานมหกรรม 9Sci 2019 “โรงเรียนคุณภาพวิชาการ สืบสานท้องถิ่นบ้านคา” ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคาวิทยา (17 ก.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการแข่งขันความสามารถทางวิชาการงานมหกรรม 9Sci 2019 “โรงเรียนคุณภาพวิชาการ สืบสานท้องถิ่นบ้านคา” ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคาวิทยา วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี นำคณะกรรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชน และคณะทำงานประชาคมตำบลแพงพวย จำนวน 108 ท่าน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (12 ก.ย. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี นำคณะกรรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชน และคณะทำงานประชาคมตำบลแพงพวย จำนวน 108 ท่าน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนเทศบาลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 204 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 ( จ.นครศรีธรรมราช) (6 ก.ย. 2562)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนเทศบาลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 204 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9( จ.นครศรีธรรมราช) วันที่ 6 กันยายน 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นำผู้นำท้องถิ่น และแกนนำภาคประชาชน จำนวน 41 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) (3 ก.ย. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นำผู้นำท้องถิ่น และแกนนำภาคประชาชน จำนวน 41 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ บรรยายให้ความรู้ด้านพลังงานฯ วันที่ 3 กันยายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) เข้าร่วมกิจกรรม "องค์ความรู้สู่ชุมชน" #พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน# ณ ท่าเรือท่องเที่ยวแหลมประทับ หาดท้องเนียน ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (3 ก.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) เข้าร่วมกิจกรรม "องค์ความรู้สู่ชุมชน" #พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน# ณ ท่าเรือท่องเที่ยวแหลมประทับ หาดท้องเนียน ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นายธีระพงษ์ ช่วยชู นายอำเภอขนอม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน นางสาวบุษรินทร์ สุวรรณศรี ผอ.กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ พพ.กล่าวรายงาน และ นายภูวนาท รัตนบุรี นักวิชาการพลังงาน (จนท.ศบ.9) บรรยาย หัวข้อ #กลยุทธ์พลังงานทดแทนพารวย# มีผู้เข้าร่วม กิจกรรมประมาณ 300 ท่าน วันที่ 30 ส.ค.62
เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ในการประดิษฐ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์(PV) กับ โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ อ.เมือง จ.หนองคาย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันจริง (29 ส.ค. 2562)
เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ในการประดิษฐ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์(PV) กับ โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ อ.เมือง จ.หนองคาย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันจริงและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและผู้ศึกษาหาความรู้ วันที่ 24 สิงหาคม 2562
หศบ.4 (จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ อ.ศรีเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนำความรู้ไปต่อยอด สร้างเครือข่ายในโรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง (29 ส.ค. 2562)
หศบ.4 (จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย (โดยผอ.สุธินันท์ ภักดีวุฒิ)ซึ่งโรงเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปี 2562 เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนำความรู้ไปต่อยอด สร้างเครือข่ายในโรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง วันที่ 28 สิงหาคม 2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537