หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
สัมมนาชี้แจง การดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารฯ ปี 62
นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวเปิดการสัมมนาชี้แจงการดำเนินงาน ประจำปี 2562 “โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” โดยในปี 2562 โครงการฯ จะมีการดำเนินการเผยแพร่และสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การผลักดันกฎกระทรวงให้มีผลบังคับใช้ การตรวจเยี่ยมอาคารที่ผ่านการตรวจประเมิน การมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจประเมินและรับรองแบบอาคาร ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
การสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิทยากรตัวคูณกระทรวงพลังงาน ในการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิทยากรตัวคูณกระทรวงพลังงาน ในการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายมีชัย โอ้น วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. มาให้การบรรยาย เรื่อง แนวทางป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมกันนี้ยังได้มีการทำ Workshop การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน หรือองค์ความรู้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของกรม โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ พพ.ให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ​ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
Internation Seminar on International Negotiation Strategies and Formality Meeting Protocols
นายนราพันธ์ ยามาลี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ กลยุทธ์และการวางแผนการเจรจาต่อรองและระเบียบพิธีการในการเข้าร่วมประชุม “ Internation Seminar on International Negotiation Strategies and Formality Meeting Protocols โดยมีเจ้าหน้าที่จาก พพ. และผู้แทนจากประเทศ CLMV ซึ่งประกอบไปด้วย กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนามเข้าร่วมสัมมนา วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ กลยุทธ์ที่ใช้ในด้านการเจรจาต่อรอง และสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในกลุ่ม ประเทศ CLMVT ระหว่างกัน ณ เดอะเลกาซี่ริเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 14-16 พฤษภาคม 62
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณ Lobby อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ขั้นตอนการขอรับฉลากและการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ "โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก"
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ขั้นตอนการขอรับฉลากและการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การให้ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงสำหรับปี 2562 ซึ่งจะดำเนินการติดฉลากใน 19 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ที่ประสงค์จะขอรับฉลาก ได้รับทราบหลักเกณฑ์และแนวทางต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนด ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
ร่วมกิจกรรม 50 ปี กฟผ.
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินบริจาคสบทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มอบให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมีนายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการอาวุโส การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กฟผ. ครบรอบ 50 ปี ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
รมว. พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยเหลือประชาชน “พลังงานพารวย เพิ่มรายได้ ช่วยชุมชน” ด้วยระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง
ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน เดินทางตรวจราชการในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 โดยเป็นการตรวจเยี่ยมโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงพลังงาน ในการช่วยเหลือประชาชนสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มพูนรายได้ โดยติดตามโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่สำคัญๆ ในพื้นที่ภัยแล้ง ได้แก่ ​โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านครึมม่วง หมู่ 5 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง มีสมาชิก จำนวน 7 ราย ในพื้นที่การเกษตร 45 ไร่ ซึ่งมีผลผลิตทางการเกษตรได้แก่ มะม่วง มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด มันเทศ ป่าชุมชนไม้ยืนต้น เช่น ต้นสัก มะค่าโมง และโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง กลุ่มผู้ใช้บ้านด่านตลอด หมู่ 4 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก มีจำนวนสมาชิก 7 ราย ในพื้นที่การเกษตร 118 ไร่ ซึ่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ทุเรียน เงาะ ขนุน สับปะรด ต้นหม่อน สละ มะนาว ผักหวาน มะม่วง และอ้อย โดยทั้ง 2 ชุมชนได้รับการสนับสนุนระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งจากสำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2559 สร้างรายได้ให้กับสมาชิกทั้ง 2 กลุ่ม รายได้เพิ่มให้สมาชิกเฉลี่ย 25,000 บาท/ปี/ราย ทั้งปีกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นถึงปีละ 175,000 บาท ทั้งนี้กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องโดยใช้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน งบประมาณปี 61 เพิ่มเติม สนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ได้สนับสนุนระบบฯ ทั่วประเทศ จำนวน 1,446 ระบบ และในงบประมาณปี 62 รอบ 2 อีกจำนวน 1,236 ระบบ
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ ASEAN SHINE Networking and Coordination Conference
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดย ดร.ศุภชัย สำเภา ผู้อำนวยนวนการกลุ่มมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้แทนฝ่ายไทยในนามเจ้าภาพกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน (Association of SouthEast Asian Nations) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนในการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ ASEAN SHINE Networking and Coordination Conference และ Mr.Christopher G. Zamora : Acting Executive Director จาก ศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy : ACE) เป็นผู้กล่าวเริ่มดำเนินการประชุมโดยก่อนการเริ่มประชุมได้มีพิธีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ASEAN Center for Energy :ACE กับ The International Copper Association (ICA) เพื่อร่วมผลักดัน พัฒนา รวมถึงสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อส่งเสริมงานด้านประสิทธิภาพพลังงานในระดับภูมิภาค ซึ่งจะเริ่มด้วยผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ด้านแสงส่องสว่าง มอเตอร์ และหม้อแปลง เป็นต้น โครงการ ASEAN SHINE (ASEAN Standards Harmonization Initiative for Energy Efficiency) นับเป็นโครงการระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อพัฒนาและกำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพทางพลังงานให้เป็นหนึ่งเดียว เป็นกรอบยุทธศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นองค์รวม โดยริเริ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมของภูมิภาคอาเซียน เป็นการสร้างมาตรฐานระดับสูง ส่งเสริมประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ภูมิภาค ในวันที่ 25 เมษายน 2562
The 23rd Energy Efficiency & Conservation Sub Sector Network(EE&C-SSN) Annual Meeting
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยนายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดี พพ. เป็นผู้แทนฝ่ายไทยในนามเจ้าภาพกล่าวต้อนรับ และ Mr.Christopher G. Zamora : Acting Executive Director จาก ศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy : ACE) เป็นผู้กล่าวเริ่มดำเนินการประชุมโดยในครั้งนี้ ดร.พงศ์พันธ์ วรสายัณต์ ผู้แทนจากประเทศไทย ได้รับเลือกให้เป็นประธานในการประชุม (Chairman) และผู้แทนจากประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลามเป็นรองประธาน (Vice Chair) ในการประชุมประจำปี ครั้งที่ 23 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ The 23rd Energy Efficiency & Conservation Sub Sector Network(EE&C-SSN) Annual Meeting ณ โรงแรมโนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน (EE&C-SSN Focal Point) เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์ เพื่อการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในปีที่ผ่านมา และหารือแผนการดำเนินงานในอนาคต รวมถึงการประชุมพิจารณาตัดสินโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานดีเด่นในระดับภูมิภาค (ASEAN Energy Awards 2019) ด้านการจัดการพลังงาน (Energy Management) ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Building)
การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายพงพัฒน์ มั่งคั่ง อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน ของ พพ. มาเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ พอเพียง พอดี มีความสุขได้ อีกด้วย ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
พพ. จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ทั้งนี้ยังมีอดีตผู้บริหาร พพ. เข้าร่วมงาน โดยได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พพ. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคาร 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
พิธีรดน้ำขอพร กระทรวงพลังงาน เนื่องในวันสงกรานต์
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีนายศิริ จิระพงษ์พัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งอวยพรแก่ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงาน รวมถึงเครือข่ายพลังงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562
รมว. พลังงาน ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มสุ่ม จ.กาญจนบุรี
ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางบำรุง จันทะเอ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มสุ่ม และสมาชิกฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โครงการส่งเสริมการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มสุ่ม เป็นการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จำนวน 14 ราย เพื่อทำการผลิตสมุนไพรอบแห้ง โดยได้รับการสนับสนุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในปี 2557 ขนาดพื้นที่ระบบ 49.2 ตารางเมตร โดย พพ. ยังได้สนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ 50 หรือ 179,000 บาท ชุมชนสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 2,667 กิโลกรัมต่อปี ช่วยลดระยะเวลาในการอบแห้ง ลดมูลค่าที่สูญเสียจากการอบแห้งแบบเดิมได้ถึง 39,405 บาทต่อปี ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งโครงการสำคัญที่ รมว.พน และคณะ ลงพื้นที่ในเขต จังหวัดกาญจนบุรีและ จังหวัดนครปฐม ตรวจเยี่ยมโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยเหลือประชาชน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ด้วยระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2562
การอบรม “The Third Energy Efficiency in Emerging Economies Training Week for Southeast Asia”
นายยงยุทธ​์ สวัสดิสวนีย์​ รองอธิบดี​ ร่วมกับ องค์​การพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency; IEA) ผนึกกำลังร่วมจัดงานการอบรม “The Third Energy Efficiency in Emerging Economies Training Week for Southeast Asia” ในระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2562​ ณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร​ โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพด้านอนุรักษ์พลังงานจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้อง จากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กว่า 150 คน เข้าร่วมอบรมใน 5 สาขาวิชาด้านการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ ด้านอาคาร, ด้านอุตสาหกรรม, ด้านอุปกรณ์และเครื่องใช้, ด้านการวางผังเมือง และด้านตัวชี้วัดและการประเมิน ผ่านการบรรยาย การหารือ การฝึกเชิงปฏิบัติและกิจกรรมกลุ่มต่างๆ โดยวิทยา​กรผู้เชี่ยวชาญจาก IEA พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติ​จาก นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ร่วมบรรยายในหัวข้อ ความสำคัญ​ของการอนุรักษ์​พลังงาน​ กองทุน​อนุรักษ์​พลังงาน​ และการเข้ามาของเทคโนโล​ยีใหม่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน​ 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 1st Consultation Workshop ภายใต้โครงการ Evidence based Policies for the Sustainble Use of Energy Resource in the Asia-Pacific Region (Component 2)
นายนราพันธ์ ยามาลี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1st Consultation Workshop ภายใต้โครงการ Evidence based Policies for the Sustainble Use of Energy Resource in the Asia-Pacific Region (Component 2) โดยได้เชิญผู้แทนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้แทนจาก UNESCAP และผู้แทนจาก พพ. รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562
สัมมนา เรื่อง “นโยบาย และถ่ายทอดองค์ความรู้ ระบบบริหารและติดตามข้อมูลพลังงาน เพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลพลังงานและรายงานผลการใช้พลังงานของประเทศ”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดสัมมนา เรื่อง “นโยบาย และถ่ายทอดองค์ความรู้ ระบบบริหารและติดตามข้อมูลพลังงาน เพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลพลังงานและรายงานผลการใช้พลังงานของประเทศ” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารและติดตามข้อมูลพลังงานตามแผน EEP และ AEDP โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวน 150 หน่วยงานที่ได้เข้าร่วมโครงการ พร้อมได้รับการติดตั้งระบบบริหารและติดตามข้อมูลพลังงานเพื่อการศึกษาพัฒนาระบบบริหารและติดตามข้อมูลพลังงาน ตามแผน EEP และ AEDP เพื่อบริหารจัดการข้อมูลพลังงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และเป็นเครื่องมือพิจารณาตัดสินใจการดำเนินงานต่างๆ สามารถนำข้อมูลไปพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานสำหรับด้านอนุรักษ์พลังงาน ผลผลิตพลังงาน สำหรับด้านพลังงานทดแทน รวมทั้งรองรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงาน Specific Energy Consumption (SEC) และค่า (Energy Intensity : El) ของภาคอุตสาหกรรม, อาคารธุรกิจ และอาคารของรัฐ โดยใช้ เทคโนโลยี ระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Management System) จะช่วยให้ ภาครัฐ และภาคเอกชนทราบถึงสถานภาพการใช้พลังงาน การแจ้งเตือนระดับการใช้พลังงาน แนวทางการลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด ผลการอนุรักษ์พลังงานและผลการผลิตพลังงาน เป็นต้น ผ่านทาง ระบบแสดงผลในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้ภาครัฐและภาคเอกชนตระหนักถึงปัญหาการใช้พลังงานอย่าง ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ณ ร.ร.ปริ้นซ์พาเลซ กทม. วันที่ 11 มี.ค.61
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การวางระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การวางระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ โดยในงานดังกล่าวท่านอธิบดีได้เน้นย้ำให้ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของหน่วยงาน มีความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส จากนั้น ท่านอธิบดีได้นำผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงพลังที่จะร่วมกันต่อต้านและป้องกันมิให้การทุจริตเกิดขึ้นในองค์กร รวมทั้งเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป ทั้งนี้ โดยมีนายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดี พพ. และนางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดี พพ. พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวม 60 คนร่วมสัมมนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
พพ. มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการเข้าร่วมโครงการของโรงพยาบาลชุมชน
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นประธานเปิดงานพิธีส่งมอบอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการเข้าร่วมโครงการของโรงพยาบาลชุมชน ในโครงการส่งเสริมการจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในโรงพยาบาลภาครัฐนอกข่ายควบคุม กลุ่มที่ 2 (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมเชิญชวนให้มีการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และยังเชิญชวนโรงพยาบาลนอกข่ายควบคุมที่มีศักยภาพและมีความพร้อมเข้าร่วมประกวดสุดยอดรางวัลด้านพลังงานของไทย Thailand Energy Awards เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเชียงแสน โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่
พพ. เยี่ยมชมการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง
นายสมชาติ ตั้งลิขสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาครัฐและอาคารธุรกิจ พพ. ได้เข้าติดตามและเยี่ยมชมการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง (เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ และหลอดแอลอีดี) ณ โรงพยาบาลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายแพทย์อำพร เอี่ยมศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วาง และคณะให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินงาน ทั้งนี้ นายแพทย์อำพร เอี่ยมศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วาง ยังกล่าวอีกว่าจะให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจังต่อเนื่อง
ลงนามถวายพระพร " สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี "
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง นำแจกันดอกไม้ถวายหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และร่วมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537