หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
มูลนิธิศึกษาไทยได้รับการ ประสานงานจากประเทศกัมพูชา เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตร นโยบายระดับชาติและบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน กับเครือข่ายเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ และการใช้งานที่เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร ฯ (6 พ.ย. 2562)
ด้วยมูลนิธิศึกษาไทยได้รับการ ประสานงานจากประเทศกัมพูชา เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตร นโยบายระดับชาติและบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน กับเครือข่ายเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ และการใช้งานที่เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร สะท้อนให้เห็นถึงการใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ รัฐบาลกัมพูชา จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนบ้านปลาเค้าวิทยาคาร ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (6 พ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนบ้านปลาเค้าวิทยาคาร ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นวิทยากรบรรยายการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวัน ให้กับพนักงาน ณ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (6 พ.ย. 2562)
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นวิทยากรบรรยายการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวัน ให้กับพนักงาน ณ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนักเรียนจะได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 และคณะครู ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2(จังหวัดราชบุรี) (17 ต.ค. 2562)
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนักเรียนจะได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 จำนวน 160 คน คณะครู จำนวน 35 คน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2(จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วันที่ 16 ต.ค. 62
กองพันทหาสื่อสารที่ 23 ค่ายพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นำกำลังพล จำนวน 27 คน เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเอง” ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) (10 ต.ค. 2562)
กองพันทหาสื่อสารที่ 23 ค่ายพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นำกำลังพล จำนวน 27 คน เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเอง” ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้ฯ วันที่ 10 ตุลาคม 2562
โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรง และเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐมีโครงการนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทัศนศึกษาและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน (9 ต.ค. 2562)
โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรง และเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐมีโครงการนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทัศนศึกษาและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมีนายถาวร บุญศรี หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ) และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับคณะ-ครู นักเรียน จำนวน 30 คน วันที่ 9 ต.ค. 62
โรงเรียนบ้านนาท่อม ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจาการศึกษาดูงานและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (9 ต.ค. 2562)
โรงเรียนบ้านนาท่อม ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจาการศึกษาดูงานและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมีนายถาวร บุญศรี หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียน จำนวน 100 คน วันที่ 8 ต.ค. 62
นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด ของศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ณ วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดตำบลนาบอน ต.นาบอน (7 ต.ค. 2562)
นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด ของศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ณ วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดตำบลนาบอน ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช และกลุ่มเพาะเห็ดบ้านเขาปูน ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 6 ต.ค. 62
นายหร่อหยา จันทรัตนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และคณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน (7 ต.ค. 2562)
นายหร่อหยา จันทรัตนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และคณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน โดยมีนายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี นายถาวร บุญศรี หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) นายสุรเชษฐ์ หรดี พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) วันที่ 7 ต.ค. 62
โรงเรียนบ้านปากพรุ ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสของจริง เรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง และพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้รอบตัว (4 ต.ค. 2562)
โรงเรียนบ้านปากพรุ ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสของจริง เรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง และพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้รอบตัว โดยมีนายถาวร บุญศรีหศบ.9 (จ.นครศรีฯ) ให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียน จำนวน 50 คน วันที่ 4 ต.ค. 62
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) เข้าร่วม จัดฐานเรียนรู้พลังงานทดแทน ในกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ภาคใต้ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (2 ต.ค. 2562)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) เข้าร่วม จัดฐานเรียนรู้พลังงานทดแทน ในกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ภาคใต้ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมจาก 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 1000 คน
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ในสถานศึกษาภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ประจำปี 2562 (2 ต.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ในสถานศึกษาภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการอนุรักษ์พลังงานให้กับนักเรียน รวมทั้งความสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับครอบครัวและชุมชนต่อไปได้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็น ครู อาจารย์ และนักเรียน จำนวน 600 คน ณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 26-27 กันยายน 2562
จ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นวิทยากรบรรยาย การอนุรักษ์พลังงาน ให้กับพนักงาน บริษัท ธนภักดี จำกัด ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 77 คน (1 ต.ค. 2562)
วันที่ 30 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นวิทยากรบรรยาย การอนุรักษ์พลังงาน ให้กับพนักงาน บริษัท ธนภักดี จำกัด ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 77 คน
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมเป็นวิทยากร ให้กับสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ ใน กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง (19 ก.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมเป็นวิทยากร ให้กับสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ ใน กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวัดศรีสารีน้อย ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 200 คน
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เข้าร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และการคัดแยกขยะ (19 ก.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เข้าร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และการคัดแยกขยะ ในโครงการป้องกันการเกิดโรคจากการทิ้งขยะไม่ถูกต้อง และการประหยัดพลังงาน ณ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 103 คน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทน ในงานจัดค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 8 ตาม โครงการสิ่งแวดล้อมดี โรงเรียนและชุมชนน่ามอง ปี 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักและเห็นค่าของสิ่งแวดล้อม (17 ก.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทน ในงานจัดค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 8 ตาม โครงการสิ่งแวดล้อมดี โรงเรียนและชุมชนน่ามอง ปี 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักและเห็นค่าของสิ่งแวดล้อม ร่วมคิดพัฒนาและอนุรักษ์ให้เกิดความยั่งยืนด้านสภาพแวดล้อมและสังคม ณ ห้องมัลติมิเดีย โรงเรียนพังตรุราษฎ์รังสรรค์ ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 16 กันยายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าสาธิตการใช้เตาเผาถ่านเนื่องด้วยศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำเรื่องการเผาถ่านจากถัง 200 ลิตร (17 ก.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าสาธิตการใช้เตาเผาถ่านเนื่องด้วยศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำเรื่องการเผาถ่านจากถัง 200 ลิตร และเพื่อฝึกให้นักเรียนจำนวน 40 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 12 กันยายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (17 ก.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปภัมภ์ฯ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 10 กันยายน 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลิตพลังงานทดแทนใช้ในครัวเรือน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (17 ก.ย. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลิตพลังงานทดแทนใช้ในครัวเรือน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วันที่ 4-5 กันยายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) จัดนิทรรศการเรียนรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน (17 ก.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) จัดนิทรรศการเรียนรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตำบลคลองข่อยให้มีความเข้มแข็งมีทักษะความสามารถในการทำงานกลุ่มเป็นทีม เกิดความรัก ความสามัคคี และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานทดแทนการอนุรักษ์พลังงานพร้อมทั้งนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไปได้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน จำนวน 48 คน ณ โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์) ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ 30 สิงหาคม 2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537