หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการโครงการ "Zero Waste EXPO 2019 มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการขยะมูลฝอย" ในเขตจังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (29 พ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการโครงการ "Zero Waste EXPO 2019 มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการขยะมูลฝอย" ในเขตจังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน สถานศึกษา และประชาชนทั้วไป ในเขตกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมงานและชมบูทนิทรรศการ วันที่ 23 - 27 พ.ย. 62
โรงเรียนบ้านพรุวง ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อให้นักเรียนนำความรู้นอกเหนือจากห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันฯ (28 พ.ย. 2562)
โรงเรียนบ้านพรุวง ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อให้นักเรียนนำความรู้นอกเหนือจากห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สุงสุด โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียน จำนวน 50 คน ันที่ 27 พ.ย. 62
บริษัท รักษาความปลอดภัยพลังร่วม จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) (28 พ.ย. 2562)
บริษัท รักษาความปลอดภัยพลังร่วม จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) จำนวน 120 ท่าน มี นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ รก.หศบ.8(จ.สงขลา) และ จนท.ให้การต้อนรับ 28 พ.ย.62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมจัดกิจกรรมองค์ความรู้สู่ชุมชน “พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน” ภายใต้โครงการรณรงค์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงาน ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2562 ณ ชุมชนบ้านบ่อหลวง (26 พ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมจัดกิจกรรมองค์ความรู้สู่ชุมชน “พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน” ภายใต้โครงการรณรงค์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงาน ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2562 ณ ชุมชนบ้านบ่อหลวง ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (25 พ.ย. 2562)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 33 คน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สาขาวิชาบัญชี ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (22 พ.ย. 2562)
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สาขาวิชาบัญชี ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรงส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ ๆ แลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีนายถาวร บุญศรี (หศบ.9 จ.นครศรี) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียน จำนวน 100 คน วันที่ 22 พ.ย. 62
โรงเรียนบ้านเกาะปู ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (21 พ.ย. 2562)
โรงเรียนบ้านเกาะปู ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อนำความรู้ที่ได้รับนอกเหนือจากห้องเรียนไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนายถาวร บุญศรี (หศบ.9) จ.นครศรีฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียน จำนวน 70 คน วันที่ 21 พ.ย. 62
โรงเรียนบ้านเกาะพลวย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (20 พ.ย. 2562)
โรงเรียนบ้านเกาะพลวย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 ท่าน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนวัดขรัวช่วย ตำบลสำเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนากระบวนการศึกษาเรียนรู้ฯ (15 พ.ย. 2562)
โรงเรียนวัดขรัวช่วย ตำบลสำเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนากระบวนการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีนายถาวร บุญศรี (หศบ.9) จ.นครศรีฯ และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียน จำนวน 200 คน วันที่ 15 พ.ย. 62
โรงเรียนบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เรื่องพลังงานนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน (13 พ.ย. 2562)
โรงเรียนบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เรื่องพลังงานนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 ให้การต้อนรับคณะครู-นักรเรียน จำนวน 60 คน วันที่ 13 พ.ย.62
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นวิทยากรบรรยายการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวัน ให้กับพนักงาน ณ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (6 พ.ย. 2562)
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นวิทยากรบรรยายการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวัน ให้กับพนักงาน ณ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
มูลนิธิศึกษาไทยได้รับการ ประสานงานจากประเทศกัมพูชา เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตร นโยบายระดับชาติและบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน กับเครือข่ายเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ และการใช้งานที่เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร ฯ (6 พ.ย. 2562)
ด้วยมูลนิธิศึกษาไทยได้รับการ ประสานงานจากประเทศกัมพูชา เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตร นโยบายระดับชาติและบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน กับเครือข่ายเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ และการใช้งานที่เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร สะท้อนให้เห็นถึงการใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ รัฐบาลกัมพูชา จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนบ้านปลาเค้าวิทยาคาร ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (6 พ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนบ้านปลาเค้าวิทยาคาร ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นวิทยากรบรรยายการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวัน ให้กับพนักงาน ณ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (6 พ.ย. 2562)
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นวิทยากรบรรยายการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวัน ให้กับพนักงาน ณ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนักเรียนจะได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 และคณะครู ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2(จังหวัดราชบุรี) (17 ต.ค. 2562)
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนักเรียนจะได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 จำนวน 160 คน คณะครู จำนวน 35 คน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2(จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วันที่ 16 ต.ค. 62
กองพันทหาสื่อสารที่ 23 ค่ายพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นำกำลังพล จำนวน 27 คน เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเอง” ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) (10 ต.ค. 2562)
กองพันทหาสื่อสารที่ 23 ค่ายพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นำกำลังพล จำนวน 27 คน เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเอง” ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้ฯ วันที่ 10 ตุลาคม 2562
โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรง และเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐมีโครงการนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทัศนศึกษาและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน (9 ต.ค. 2562)
โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรง และเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐมีโครงการนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทัศนศึกษาและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมีนายถาวร บุญศรี หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ) และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับคณะ-ครู นักเรียน จำนวน 30 คน วันที่ 9 ต.ค. 62
โรงเรียนบ้านนาท่อม ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจาการศึกษาดูงานและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (9 ต.ค. 2562)
โรงเรียนบ้านนาท่อม ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจาการศึกษาดูงานและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมีนายถาวร บุญศรี หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียน จำนวน 100 คน วันที่ 8 ต.ค. 62
นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด ของศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ณ วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดตำบลนาบอน ต.นาบอน (7 ต.ค. 2562)
นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด ของศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ณ วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดตำบลนาบอน ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช และกลุ่มเพาะเห็ดบ้านเขาปูน ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 6 ต.ค. 62
นายหร่อหยา จันทรัตนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และคณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน (7 ต.ค. 2562)
นายหร่อหยา จันทรัตนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และคณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน โดยมีนายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี นายถาวร บุญศรี หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) นายสุรเชษฐ์ หรดี พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) วันที่ 7 ต.ค. 62

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537