หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
ลงนามถวายพระพร " สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี "
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง นำแจกันดอกไม้ถวายหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และร่วมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ลงนามถวายพระพร “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ”
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง นำแจกันดอกไม้ถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และร่วมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
การสัมมนาโครงการเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการสัมมนาโครงการเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561 และการจัดตลาดนัดสินค้าอบแห้งจากพาราโบล่าโดม เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงานทางเลือกในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และร่วมกันขยายผล และส่งเสริมการใช้งานระบบอบแห้งฯ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้ช่วยให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกิดการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ในการลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงอื่นๆ เช่นแก๊ส ไฟฟ้า หรือน้ำมัน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าที่สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเกิดคุณภาพในระดับพรีเมี่ยม นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า เบื้องต้น พพ. ได้วางเป้าหมายในการให้การสนับสนุนเงินลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งฯ ถึงปี พ.ศ. 2569 ซึ่งจะสามารถขยายพื้นที่ติดตั้งระบบอบแห้งฯ ได้ประมาณ 75,000 ตารางเมตร โดยนอกจากการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานครั้งนี้แล้ว พพ. ได้จัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แนวทางการส่งเสริมการใช้งานระบบฯ และการใช้งานระบบฯอย่างถูกต้อง ตลอดจนจัดให้มีการออกร้านค้าผลิตภัณฑ์อบแห้งจากพาราโบล่าโดมระหว่างวันที่ 4 - 5 ก.พ.นี้ โดยสามารถร่วมชมได้ที่ โถงอาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีร้านค้ามาร่วมออกร้าน และแบ่งปันประสบการณ์การใช้งานระบบฯ รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์อบแห้งที่หลากหลายเช่น กล้วยตาก กล้วยติดหนึบ ข้าวแต๋น เนื้อแห้ง แมคคาเดเมีย กาแฟ มะม่วงกวน ผลไม้อบแห้ง หมอนยางพารา ถั่วลิสงอบแห้ง น้ำมันมะพร้าว และสมุนไพร เป็นต้น
พพ.จับมือ วว. เผยผลสำเร็จ “ โครงการพัฒนาการเพื่มผลผลิตเอทานอลจากากน้ำตาล “
นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการเสวนาเพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัย โครงการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล ทั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เผยผลสำเร็จกรดำเนินงาน “ โครงการพัฒนาการเพื่มผลผลิตเอทานอลจากากน้ำตาล “ โชว์ผลวิจัยผลิตเอทานอลด้วยการใช้ความเข้มข้นของสารตั้งต้นสูงหรือ High gravity fermentation (HG) สามารถทำได้จากวัตถุดิบที่เป็นกากน้ำตาลและมันสำปะหลัง และยังสามารถเพิ่มกำลังการผลิตเอทานอลและช่วยลดต้นทุนการผลิตเอทานอลได้อย่างสำคัญ ทำให้ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาเชื้อยีสต์สายพันธ์จากในประเทศไทย จึงมีคุณสมบัติเหมาะกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เทียบเท่ากับยีสต์อุตสาหกรรมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ย้ำประเทศไทยควรส่งเสริมงานวิจัยทางชีวภาพและการลงทุนพัฒนาทรัพยากรทางชีวภาพเหล่านี้ไปสู่เชิงพาณิชย์ ช่วยเพิ่มองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.อภิรดี ธรรมโนทัย วิศวกรชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นายพิพัฒน์ สุทธิวิเศษศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด และ ดร.พงศธร ประภักรางกูล จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ ทิศทางการส่งเสริมการผลิต และการใช้เอทานอล” ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ศึกษาดูงานพื้นที่โครงการไฟฟ้าระดับหมู่บ้าน
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมด้วย นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนำคณะ เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 จำนวน 7 คน ไปศึกษาดูงานในพื้นที่ โครงการไฟฟ้าระดับหมู่บ้าน โครงการแกงหอมม้ง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บ้านห้วยหมีสวัสดิ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562
ศึกษาดูงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนำคณะ เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ไปดูงานในพื้นที่ 5 โครงการ เพื่อให้การพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ พพ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร สอดคล้องกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนรับทราบภารกิจ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ พพ. รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงานตามภารกิจของ พพ. อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ และการประเมินผลการดำเนินงานของ พพ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กผ. ได้เรียนเชิญคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 จำนวน 7 คน ไปศึกษาดูงานในพื้นที่ 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้า 4 แห่ง ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการไฟฟ้าระดับหมู่บ้าน โครงการแกงหอมม้ง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 แห่ง โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บ้านห้วยหมีสวัสดิ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนในระหว่าง วันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562
พิธีเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ ปี 62”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมไทย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในการนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน “การสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม” โดยมีนายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดี ถวายรายงาน ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562
การประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “ มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ ณ ห้องประชุม 603 อาคาร 7 พพ. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
การสัมมนาแถลงผล โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลรวมพื้นที่อาคาร 1 สำนักงาน กพ. (เดิม) ระยะที่ 2
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผล โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลรวมพื้นที่อาคาร 1 สำนักงาน กพ. (เดิม) ระยะที่ 2 โดยมี นางวิสุนี บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางประไพ ดำสะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายนิพจน์ อัษญคุณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายในประเทศ ผศ.ดร.มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมงานสัมมนาแถลงผลโครงการฯ ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร โดยโครงการดังกล่าว พพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ติดตั้ง Solar Cell ติดตั้งฟิล์มกันความร้อน และระบบบริหารจัดการการใช้พลังงานในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล ส่งผลให้ประหยัดพลังงานได้ 6.7 ล้านบาทต่อปี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กห้วยแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรค โดยโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กห้วยแม่อุสุก่อสร้างแล้วเสร็จ มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 730 กิโลวัตต์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562
ตรวจเยี่ยมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปตรวจราชการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กห้วยยะโม่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค โดยโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กห้วยยะโม่ มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 1,800 กิโลวัตต์ และมอบโล่รางวัลให้กับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน บ้านแม่กลองน้อย อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) และ รางวัล ASEAN Energy Awards 2018 รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท On-Grid (Local Grid) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562
พพ. จัดกิจกรรม Open House 4.0 เปิดบ้านพลังงานทดแทน ปี 5
นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานถ่ายทอด และเผยแพร่เทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน Open House 4.0 เปิดบ้านพลังงานทดแทน ปี 5 กิจกรรมเปิดบ้านพลังงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำสถานที่ และการบริการของศูนย์บริการวิชาการที่ 2 ซึ่งดำเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องพลังงานทดแทนซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศ (AEDP 2015 ) และสร้างความตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดตามพระราชบัญญัติ การส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ 2550 โดยจัดแสดงกิจกรรมจากเครือข่ายหน่วยงานราชการ เอกชน ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีพลังงาน สินค้าจากชุมชน ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยี และจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ของศูนย์บริการวิชาการ นำเสนอแก่ผู้ร่วมชมงานซึ่งมาจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562
ตรวจราชการโครงการ
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปตรวจราชการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กห้วยแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค โดยโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กห้วยแม่สอด มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 930 กิโลวัตต์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562
พพ. ส่งเสริมการผลิตไบโอมีเทนอัด (CBG) ในสถานประกอบการ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการผลิตไบโอมีเทนอัด (CBG) ในสถานประกอบการที่มีระบบผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการภาคเอกชน เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562
สัมมนาการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ เพื่อจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวเปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น “โครงการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรอุปกรณ์และวัสดุชนิดใหม่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมและจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน” ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562
มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ “โครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงานความร้อน (Heat Facilitator) ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙”และ “โครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า (Electric Facilitator) ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙” จำนวน 138 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานและอาคารควบคุม มีการปรับปรุง และการใช้งานในระบบความร้อนและระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดผลประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ๒. ถ่ายทอดองค์ความรู้และผลสำเร็จของวิธีการอนุรักษ์พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าผ่านการปฏิบัติจริง ด้วยการตรวจวัด พิสูจน์ผลประหยัดให้กับบุคลากรของโรงงานและอาคารควบคุมให้สามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและยั่งยืน รวมทั้งสามารถกระจายองค์ความรู้เพื่อขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นต่อไป ๓. ให้คำปรึกษาและแนะนำหลักการในการบำรุงรักษา ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อบกพร่องของอุปกรณ์ เพื่อสรุปหาแนวทางปรับปรุง ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับโรงงานและอาคารควบคุม
มอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงแก่ผู้ประกอบการ
นายนที ทับมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน มอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 19 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก ในปี 2561 นี้มีผลการดำเนินการให้ฉลากทั้งสิ้น 7,655,410 ใบ จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 257 ยี่ห้อ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 142 ราย และนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการโครงการในปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันมีการดำเนินการให้ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงรวมทั้งสิ้นจำนวน 38,744,969 ใบ ทำให้เกิดผลประหยัดพลังงานไปแล้วไม่น้อยกว่า 739.14 ktoe คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นมากกว่า 28,000 ล้านบาท
รมว. พน. พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพลังานเยี่ยมชม สถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จากการประกวด Thailand Energy รางวัลดีเด่นประเภทสถาบันการศึกษา
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ผู้ได้รับรางวัลด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน รางวัลดีเด่นประเภทสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จากการประกวด Thailand Energy Awards 2018 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนในระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6 ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 จากผลงานอันโดดเด่นทั้งการจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเบอร์ 5 และโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น โดยระหว่างการตรวจเยี่ยมได้มีคณะนักเรียนกล่าวต้อนรับด้วยภาษาต่างประเทศ 5 ภาษา นำเสนอผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน นำชมห้องเรียนสีเขียวและบรรยายประกอบฐานความรู้ต่างๆ จากแบบจำลองกระบวนการด้านพลังงานและการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562
รมว. พน. ตรวจเยี่ยมโครงการตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าลีซู ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ซึ่ง พพ. ได้มาดำเนินโครงการตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า เมื่อปี 2549 และ 2553 โดย รมว.พลังงาน ได้มอบนโยบายพัฒนาต่อยอดให้เป็นต้นแบบของการนำระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนเข้ามาติดตั้งในพื้นที่ซึ่งห่างไกลจากสายส่งไฟฟ้า เพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562
รมว. พน. ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ครบวงจร กาแฟชาวไทยภูเขา
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ครบวงจร กาแฟชาวไทยภูเขา บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ ผู้ประกอบธุรกิจรับซื้อผลกาแฟจากชาวไทยภูเขา แปรรูปเป็นเมล็ดกาแฟด้วยเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้รับทุนสนับสนุน 30% จาก พพ. จัดสร้างพาราโบลาโดม และพัฒนาต่อยอดให้เป็น Smart Dome ซึ่งสามารถวัดระดับอุณหภูมิ, ความชื้น แสดงผลผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อควบคุมสภาพภายในโดมให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และระยะต่างๆ ของการอบแห้งกาแฟได้ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

Sexs oyuncaklarฤฑ fe fantezi รผrรผnleri erotik shop AlฤฑลŸveriลŸinizi ฤฐnternetten Yapmak ฤฐรงin 5 Neden.
Online erotik shopโ€™larda daha รงok รงeลŸit bulabilirsiniz, fiziksel maฤŸazalarda genelde farklฤฑ รผrรผn adedi 100โ€™รผ geรงmez iken online sex shopโ€™larda bu sayฤฑ 1000โ€™leri geรงebiliyor.
Online seks shopโ€™larda kimse ile muhatap olmazsฤฑnฤฑz, kimse size gรถrmeden, ne aldฤฑฤŸฤฑnฤฑzฤฑ bilmeden rahatรงa alฤฑลŸveriลŸ yapabilirsiniz.
Bu amaรงla รผretilen vibratรถr รถzel ten dokusuna yakฤฑn yumuลŸaklฤฑktaki hammaddesi ve gerรงek bir penise benzer tasarฤฑmฤฑ sayesinde neredeyse gerรงeฤŸinden ayฤฑrt edilemiyor.
Vibratรถrlere olan ilgi arttฤฑkรงa seks oyuncaklarฤฑ รผreticileri de รผrรผnlerini geliลŸtirmeye ve รงoฤŸaltmaya devam ediyor.
Nokta Sex Shop introduces its e-commerce site Innovative Soweto adult entertainment retailer Sex Shop ฤฐstanbul introduces its e-commerce site www.noktashop.org
Bunun iรงin gizliliฤŸe รถnem veren kiลŸiler sanal ortamlardan alฤฑลŸveriลŸ yapmayฤฑ tercih ederler. sex shop izmir รผrรผnleri iรงin mahremiyet konusunda tereddรผt yaลŸadฤฑklarฤฑ iรงin artฤฑk gizliliฤŸe รถnem vermeye baลŸlamฤฑลŸtฤฑr.

Gรผvenli bir adres รผzerinden cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ bir kat daha arttฤฑrmak mฤฑ istiyorsunuz? Sizin iรงin en uygun internet sitesi iรงerisinde esenyurt sex shop tรผm รผrรผnlerini sergilemektedir.
ร‡ฤฑฤŸฤฑr aรงan istanbul seks shop รผrรผnlerine sahip olmak hiรง bu kadar kolay olmamฤฑลŸtฤฑ. Partneriniz ile birlikte yaลŸayacaฤŸฤฑnฤฑz doyumsuz anlara renk katmak iรงin buradayฤฑz.
Gerรงek maฤŸazalardan alฤฑลŸveriลŸ yapmaktan รงekiniyorsanฤฑz tรผm cinsel ihtiyaรงlarฤฑnฤฑzฤฑ karลŸฤฑlayabileceฤŸiniz beylikdรผzรผ sex shop sanal maฤŸazasฤฑ sizler iรงin aktif bir hale getirilmiลŸtir.

โ€‹Kadฤฑnlarฤฑn son zamanlarda ihtiyaรง duyduฤŸu vibratรถrleri sanal maฤŸazalardan kolay bir ลŸekilde temin edebilirsiniz. รผlke iรงerisinde her nerede olursanฤฑz olun sex shop izmir sayesinde kolayca alฤฑลŸveriลŸ yapabilirsiniz.

โ€‹Genel olarak kadฤฑnlarฤฑn ve evli รงiftlerin tercihleri arasฤฑnda cinsel hayatฤฑna biraz daha heyecan katmak yer alฤฑr. Bunun iรงin gizliliฤŸe รถnem veren kiลŸiler sanal ortamlardan alฤฑลŸveriลŸ yapmayฤฑ tercih ederler. sex shop izmir รผrรผnleri iรงin mahremiyet konusunda tereddรผt yaลŸadฤฑklarฤฑ iรงin artฤฑk gizliliฤŸe รถnem vermeye baลŸlamฤฑลŸtฤฑr.

Fantezi malzemelerinin yanฤฑnda ereksiyon รผrรผnleri de seks shop รผrรผnlerinin en fazla tercih edilenleri arasฤฑnda yer alฤฑr. Masaj yaฤŸlarฤฑ ve vibratรถr gibi malzemeleri de kategoriler arasฤฑnda erotik shop maฤŸazasฤฑndan temin edebilirsiniz.

Uzun yฤฑllardฤฑr tecrรผbeli ve gรผven iรงerisinde satฤฑลŸ yapฤฑlan tek adres olarak sanal maฤŸaza iรงerisinde aradฤฑฤŸฤฑnฤฑz her ลŸeyi bulabilirsiniz. Dilerseniz antalya sex shop maฤŸazalarฤฑ arasฤฑnda gezebilir size uygun olan aktivitelere gรถz atabilirsiniz.

Seks hayatฤฑnฤฑzฤฑn รงok sฤฑradan olduฤŸunu dรผลŸรผnรผyorsanฤฑz ve cinsel hayatฤฑnฤฑzda yenilik istiyorsanฤฑz mutlaka fantezi grubuna gรถz atmalฤฑsฤฑnฤฑz. Birden fazla seรงenekler ile ankara sex shop sizin yanฤฑ baลŸฤฑnฤฑzda olacaktฤฑr.
Gรผnรผmรผzde yetiลŸkinler iรงin bir oyuncak maฤŸazasฤฑ olan bakฤฑrkรถy sex shop sayesinde cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ daha keyifli bir hale getirebilirsiniz. ลžehir iรงerisinde maฤŸaza dolaลŸmaktan รงekiniyorsanฤฑz ya da sorularฤฑnฤฑzฤฑ yรถneltemiyorsanฤฑz sanal alฤฑลŸveriลŸ sitesi olan seks shop sizin iรงin en etkili maฤŸaza olabilir.
seks shop istanbul kelimesinden bulduฤŸunuz internet sitemizin asฤฑl yeri ฤฐstanbul olmakla birlikte, tรผm Tรผrkiyeye online olarak 7/24 hizmet vermekteyiz.
Cinsel hayatฤฑn daha hareketli ve aktif bir ลŸekilde geรงebilmesi iรงin yetiลŸkinlere รถzel olarak รผretilen ve sex oyuncaklarฤฑ olarak kabul edilen รผrรผnleri keลŸfetmek gerekiyor. Bu anlamda zengin รผrรผnlerin รงeลŸitliliฤŸi ile her bireyin cinsel yaลŸamฤฑndaki farklฤฑ ihtiyaรงlara hizmet veren ฤฐstanbulun en iyi sex shop fฤฑrsatlarฤฑnฤฑ yakalamanฤฑn tam zamanฤฑ.

รœlkenin herhangi bir yerinde olursanฤฑz olun istanbul seks shop sayesinde sanal bir ลŸekilde alฤฑลŸveriลŸ tamamlayabilirsiniz. Kendinize ya da partnerinize daha fazla haz vermek istiyorsanฤฑz kategoriler arasฤฑnda fantezi รงeลŸitlerine gรถz atabilirsiniz.
With so many great options, explore a whole new erogenous zone with our multitude of different sex shop If you still cant decide, try out the sex shop section - every adult toy collection needs at least one.
ฤฐstanbul Erotik Shop MaฤŸazasฤฑ sex shop sex oyuncaklarฤฑ satฤฑlan sitede sizlerde kendinize uygun seks oyuncaklarฤฑ satฤฑn alabilirsiniz.
Fethiye Erotik Shop MaฤŸazasฤฑ fethiye sex shop sex oyuncaklarฤฑ satฤฑlan sitede sizlerde kendinize uygun seks oyuncaklarฤฑ satฤฑn alabilirsiniz.
sex shop istanbul, sex shop Products, sex shop in Istanbul vibrator, dildo, sexual health products, fancy clothing, fetish products are selling with reasonable price secret shipping.
Reviews on Sexshop in Istanbul, female sex products Turkey - Nokta Erotik Shop, Nokta Sex Shop, ฤฐstanbul Erotik Shop, Cinsel Dรผnya Shop, Acil Market Seks Shop, taksim sex shop
oral sex best sex shop
Siz de erotik shop dรผkkanlarฤฑna girmekten รงekiniyorsanฤฑz ve bรถylece cinsel hayatฤฑnฤฑzdan zevk alamฤฑyorsanฤฑz bu alฤฑลŸveriลŸ yรถntemi sizin iรงin son derece kolay olacaktฤฑr.

Bรถylece aklฤฑnฤฑza takฤฑlan tรผm sorularฤฑ avcฤฑlar sex shop sanal maฤŸaza รผzerinden giderebilirsiniz. En รงok tercih edilen รผrรผnler arasฤฑnda genellikle fantezi malzemeleri yer almaktadฤฑr.

Fantezi malzemelerinin yanฤฑnda ereksiyon รผrรผnleri de seks shop รผrรผnlerinin en fazla tercih edilenleri arasฤฑnda yer alฤฑr. Masaj yaฤŸlarฤฑ ve vibratรถr gibi malzemeleri de kategoriler arasฤฑnda erotik shop maฤŸazasฤฑndan temin edebilirsiniz.

AlacaฤŸฤฑnฤฑz her seks shop รผrรผnรผnรผn AB onaylฤฑ olduฤŸunu unutmamalฤฑsฤฑnฤฑz.

Bunun iรงin istanbul sex shop sanal maฤŸazalarฤฑndan dilediฤŸiniz gibi alฤฑลŸveriลŸ yapabilir ve cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ aktif tutabilirsiniz.

Bunun iรงin gizliliฤŸe รถnem veren kiลŸiler sanal ortamlardan alฤฑลŸveriลŸ yapmayฤฑ tercih ederler. sex shop izmir รผrรผnleri iรงin mahremiyet konusunda tereddรผt yaลŸadฤฑklarฤฑ iรงin artฤฑk gizliliฤŸe รถnem vermeye baลŸlamฤฑลŸtฤฑr.

รผlke iรงerisinde her nerede olursanฤฑz olun sex shop izmir sayesinde kolayca alฤฑลŸveriลŸ yapabilirsiniz.

Gerรงek maฤŸazalardan alฤฑลŸveriลŸ yapmaktan รงekiniyorsanฤฑz tรผm cinsel ihtiyaรงlarฤฑnฤฑzฤฑ karลŸฤฑlayabileceฤŸiniz beylikdรผzรผ sex shop sanal maฤŸazasฤฑ sizler iรงin aktif bir hale getirilmiลŸtir.

Gรผvenli bir adres รผzerinden cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ bir kat daha arttฤฑrmak mฤฑ istiyorsunuz? Sizin iรงin en uygun internet sitesi iรงerisinde esenyurt sex shop tรผm รผrรผnlerini sergilemektedir.
โ€‹โ€‹AlฤฑลŸveriลŸ yapmanฤฑn en keyifli zamanlarฤฑndan bir tanesi de cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ aktif bir hale getirecek durumlardฤฑr. Bunun iรงin istanbul sex shop sanal maฤŸazalarฤฑndan dilediฤŸiniz gibi alฤฑลŸveriลŸ yapabilir ve cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ aktif tutabilirsiniz.
MรผลŸteri hizmetleri 7/24 sizlere destek saฤŸlamaktadฤฑr. AlacaฤŸฤฑnฤฑz her seks shop รผrรผnรผnรผn AB onaylฤฑ olduฤŸunu unutmamalฤฑsฤฑnฤฑz. Bitkisel รผrรผn ve plastik รผrรผnler de doktor onayฤฑndan geรงmiลŸ tescilli รผrรผnlerdir.