หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมการใช้พลังงานภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร (20 ม.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมการใช้พลังงานภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยเป็นตัวแทน ม.1-ม.6 จำนวน 144 คน วันที่ 15 มกราคม 2563
พลังงานจังหวัดพัทลุง นำอาสาสมัครพลังงานชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ)ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารฯ (15 ม.ค. 2563)
นายอรุณ อินทสะระ พลังงานจังหวัดพัทลุง นำอาสาสมัครพลังงานชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ)ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานให้กับชุมชนและเพื่อสร้างจิตสำนึกให้รู้จักการอนุรักษ์พลังงานและการนำพลังงานทดแทนตามศักยภาพพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน โดยมี นายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หศบ.9 จ.นครศรีฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ วันที่ 14 ม.ค. 63
ผู้เข้าศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร เข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (15 ม.ค. 2563)
ผู้เข้าศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร เข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานเชิงพื้นที่เพื่อให้นำเอาศักยภาพด้านพลังงานชุมชนมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงมากขึ้น ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนสารคามพิทยาคม จำนวน 139 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม (13 ม.ค. 2563)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนสารคามพิทยาคม จำนวน 139 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
คณะครู/นักเรียนโรงเรียนวัดนางเอื้อย ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (10 ม.ค. 2563)
คณะครู/นักเรียนโรงเรียนวัดนางเอื้อย ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้รับความรู้ประสบการณ์จริง มีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ วันที่ 10 ม.ค. 63
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าสาธิตการล้างเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ด้วยเรือนจำกลางเขาบิน กำหนดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจำ/ทัณฑสถานระบบปิด ครั้งที่1 (10 ม.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าสาธิตการล้างเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ด้วยเรือนจำกลางเขาบิน กำหนดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจำ/ทัณฑสถานระบบปิด ครั้งที่1 “ความรู้เกี่ยวกับอาชีพอิสระและอาชีพระยะสั้น” ณ อาคารเรียนฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เรือนจำกลางเขาบิน ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2563
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร อ.ปานะเระ จ.ปัตตานี เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและรับความรู้ในการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด (9 ม.ค. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร อ.ปานะเระ จ.ปัตตานี เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและรับความรู้ในการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด จำนวน 33 คนวันที่ 9 มกราคม 2563 สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร อ.ปานะเระ จ.ปัตตานี จำนวน 33 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและรับความรู้ในการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันที่ 9 มกราคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แก่พนักงาน บริษัท ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (8 ม.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แก่พนักงาน บริษัท ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด วันที่ 3 มกราคม 2563
พลังงานจังหวัดปัตตานีนำคณะทำงานวางแผนพลังงานชุมชน อส.พน. เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) (26 ธ.ค. 2562)
พลังงานจังหวัดปัตตานีนำคณะทำงานวางแผนพลังงานชุมชน อส.พน. เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) จำนวน 40 คน วันที่ 26 ธันวาคม 2562
คณะครู นักเรียนโรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (24 ธ.ค. 2562)
คณะครู นักเรียนโรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) วันที่ 23 ธ.ค. 62
คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 220 คนเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (24 ธ.ค. 2562)
คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 220 คนเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) วันที่ 23 ธ.ค. 62
นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดเลา ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง จำนวน 120 คนเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (20 ธ.ค. 2562)
คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดเลา ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง จำนวน 120 คนเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมีนายอัคฆพันธุ์ ทองจันทร์ รก.หศบ 9 (จ.นครศรีฯ) และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้ วันที่ 20 ธ.ค. 62
คณะครู/นักเรียน จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุ่งเขาหลวง อ.ทุงเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม (20 ธ.ค. 2562)
คณะครู/นักเรียน จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุ่งเขาหลวง อ.ทุงเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม วันที่ 20 ธันวาคม 2562
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 256 คน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) (19 ธ.ค. 2562)
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 256 คน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี นายอัคฆพันธุ์ ทองจันทร์ รก.หศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้ฯ วันที่ 19 ธันวาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) เข้าร่วมให้ความรู้การอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ณ องค์การบริการส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (19 ธ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) เข้าร่วมให้ความรู้การอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ณ องค์การบริการส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน ันที่ 18 ธันวาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โครงการ "อำเภอยิ้ม" ณ วัดทองหลาง ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (18 ธ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โครงการ "อำเภอยิ้ม" ณ วัดทองหลาง ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) มีประชาชน และนักเรียน ในเขตตำบลมะขามสูงเข้าร่วม จำนวน 120 คน วันที่ 18 ธันวาคม 2562
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เข้าจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (18 ธ.ค. 2562)
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เข้าจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรและจัดกิจกรรม มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 57 คน คุณครูจำนวน 13 คน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) (17 ธ.ค. 2562)
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้ฯ วันที่ 17 ธันวาคม 2562
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนฯ วิชาพลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จ.สงขลา) (12 ธ.ค. 2562)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 15 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนฯ วิชาพลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จ.สงขลา)โดยมี รก.หศบ.8 และ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 12 ธ.ค.62
เทศบาลตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และเทศบาลตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (12 ธ.ค. 2562)
เทศบาลตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และเทศบาลตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยการนำของ สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับคณะชุมชน จำนวน 90 คน วันที่ 11 ธ.ค. 62

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537