หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
รมว. พลังงาน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards 2019
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทยที่ได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards 2019 ทั้ง 23 ผลงาน เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 (37th AMEM) และพิธีมอบรางวัล ASEAN Energy Awards 2019 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า พพ. ได้จัดกิจกรรมในการส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดประกวด Thailand Energy Awards จากนั้นได้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดเพื่อชิงรางวัลในเวที ASEAN Energy Awards โดยปี 2562 มีผู้แทนประเทศไทย ได้รับรางวัล 23 รางวัล แบ่งเป็นโครงการพลังงานหมุนเวียนดีเด่นได้รับรางวัลรวม 10 รางวัล การบริหารจัดการพลังงานดีเด่นรวม 5 รางวัล อาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่นรวม 5 รางวัล และอาคารเขียวดีเด่นรวม 3 รางวัล ความสำเร็จดังกล่าวส่งผลให้ไทยเป็นประเทศที่ได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards มากที่สุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10
นายกรัฐมนตรี เปิดงานประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่37
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่ 37 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง และงาน ASEAN Energy Business Forum” ภายใต้โดยแนวคิดหลัก “Advancing Energy Transition Through Partnership and Innovation” ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อพัฒนานวัตกรรมพลังงานอาเซียน ในยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานให้เข้าสู่ยุคพลังงานที่มีความยั่งยืน ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า อาเซียนกำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน มีความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นตามอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนจะเป็นพลังงานหลักต่อไปในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นการพัฒนาตลาดและการลงทุนด้านพลังงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาค โดยในการประชุมครั้งนี้อาเซียนเห็นชอบร่วมกันในการผลักดันเป้าหมายด้านพลังงานทดแทนให้ถึงร้อยละ 23 ภายในปี 2025 “Energy for All จะเป็นตีมสำคัญที่มีบทบาทในการพัฒนาพลังงานของอาเซียน เพราะพลังงานเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศและสร้างความผาสุกให้กับทุกคน ประเทศไทยจึงจะร่วมมือกับทุกประเทศในอาเซียน รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาพลังงานสะอาด พลังงานสีเขียว รวมถึงการส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อความมั่นความมั่นคงและยั่งยืน”
อธิบดี พพ. ตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงข่ายก๊าซชีวภาพเพื่อการหุงต้มในชุมชน
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดี ลงพื้นที่ตรวจราชการ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงข่ายก๊าซชีวภาพเพื่อการหุงต้มในชุมชนตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนหันมาใช้พลังงานทดแทนจากแหล่งพลังงานในชุมชนของตนเอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ โดยการนำของเสีย/น้ำเสียในชุมชนมาผลิตก๊าซชีวภาพและส่งจ่ายผ่านระบบท่อกับให้ประชาชนในชุมชนใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการหุงต้มทดแทนการใช้ก๊าซ LPG โดย พพ. ได้รับเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2559 เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ และระบบส่งจ่ายก๊าซชีวภาพ พร้อมหัวเตา ผลจากการดำเนินโครงการนี้ ทำให้ครัวเรือนในเขตพื้นที่โครงการของชุมชนตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 252 ครัวเรือน แทบไม่ต้องใช้ LPG เพียงแต่มีสำรองไว้เพื่อใช้ในช่วงเวลาที่ไม่มีก๊าซชีวภาพส่งมา ซึ่งกรรมการบริหารของชุมชน จะปล่อยก๊าซชีวภาพเข้าสู่ระบบท่อในช่วงเช้าประมาณ 05.00 - 07.00 น. และ ช่วงเย็นประมาณ 17.00 – 19.00 น. ของทุกวัน ภายใต้โครงการนี้ พพ. ได้ดำเนินการ จำนวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย (1) ชุมชนตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (2) ชุมชนตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท (3) ชุมชนตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (4) ชุมชนตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และ (5) ชุมชนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สามารถผลิตก๊าซชีวภาพรวมกันทั้ง 5 ชุมชนได้ 737,154 ลูกบาศก์เมตรต่อปี เทียบเท่ากับการใช้ก๊าซ LPG 342,040 กิโลกรัม
พพ. จัดฝึกอบรมเทคโนโลยีพาราโบลาโดม แปรรูปสินค้าเกษตรในพื้นที่พระราชดำริ
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวต้อนรับ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฎีกาและกิจกรรมพิเศษ กองงานในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายก อบต. พระยาบันลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนดี หัวหน้าและผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสองห้อง กลุ่มอาชีพตำบลพระยาบันลือ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และแขกผู้มีเกียรติ และเปิดการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนการสาธิตการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมสำหรับพื้นที่พระราชดำริ ซึ่งตามแผนงานโครงการสนับสนุนการสาธิตการแปรรูปฯ ด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวงจะได้รับการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม จำนวน 3 ระบบ ซึ่งขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน 2 ระบบ ที่พร้อมจะใช้งาน ดังนั้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบอบแห้งฯ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด จึงจัดให้มีการฝึกอบรม 2 ครั้ง โดยครั้งแรกมีเนื้อหาครอบคลุมเทคโนโลยีระบบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม และเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จนกระทั่งการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และในครั้งนี้ได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านการกำหนดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และแนวทางด้านการตลาด เพื่อให้เกษตรกรมองเห็นภาพรวมของการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ในการผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562
พพ. จัดกิจกรรม "พลังงานพารวย เพิ่มรายได้ ช่วยประชาชน"
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  จัดกิจกรรมสัมมนา "พลังงานพารวย เพิ่มรายได้ ช่วยประชาชน" ภายใต้โครงการรณรงค์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงาน วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สอดรับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน เกิดการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน สร้างรายได้ เสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน โดยเน้นให้ความรู้กับประชาชนฐานราก กิจกรรมดังกล่าวเป็นการขยายผลองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ พพ. อาทิ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การผลิตและใช้พลังงานชีวภาพ/ชีวมวลในระดับชุมชน และเทคโนโลยีพลังงานชุมชนอื่นๆ ผ่านรูปแบบกิจกรรมในลักษณะ "องค์ความรู้สู่ชุมชน"  ประกอบด้วยการสัมและนิทรรศการสาธิตด้านพลังงาน จากศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังองค์ความด้านพลังงานจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการที่มีความรู้และประสบการโดยตรง           พร้อมกันนี้ พพ. ยังได้มอบชุดโซลาร์เซลล์แสงสว่างให้แก่ชุมชนแหลมประทับ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เห็นประโยชน์จากการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม มีแสงสว่างให้พี่น้องชาวเรือท่องเที่ยวและเรือประมงชายฝั่ง อีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายของชุมชนอีกด้วย           กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ท่าเรือท่องเที่ยวแหลมประทับ หาดท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระพงษ์ ช่วยชู นายอำเภอขนอม เข้าร่วมงานและนางสาวบุษรินทร์ สุวรรณศรี หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะผู้จัดงาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม โดยมีนายเกรียงศักดิ์ สุขใส ผู้ใหญ่บ้านหมู่5 ผู้นำชุมชน และชาวบ้านชุมชนแหลมประทับให้การต้อนรับและเข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวนมาก
พพ. เปิดเวทีระดมความเห็นต่อร่างแผน AEDP 2018 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดเวทีระดมความเห็น (Publlic Hearing) ต่อร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2561-2580 (AEDP 2018) ครั้งที่ 5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬากองทัพบก อธิบดี พพ. กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการเปิดเวทีรับฟังความเห็นไปแล้ว 4 ครั้ง ในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี โดยการเปิดเวทีครั้งนี้เป็นรอบสุดท้ายก่อนจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากทุกพื้นที่มาสรุป และจัดทำเป็นแผนที่สมบูรณ์เพื่อนำเสนอกระทรวงพลังงานเห็นชอบต่อไป การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป็นแนวทางที่กระทรวงพลังงานดำเนินการเพื่อเปิดกว้างในการร่วมกันทำแผน AEDP 2018 เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน และแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2561-2580 (PDP 2018) ที่มุ่งกำหนดแผนการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานทั้งหมดในปี 2580 สำหรับโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่สำคัญภายใต้แผน AEDP 2018 นี้ ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์ (On grid) 10,000 เมกะวัตต์ โครงการโซลาร์แบบทุ่นลอยร่วมกับพลังงานน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2,725 เมกะวัตต์ โครงการเปิดรับซื้อไฟฟ้า ชีวมวล ลม ก๊าซชีวภาพ รวม 5,407 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 120 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าจากขยะชุมชน 400 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 44 เมกะวัตต์ เป็นต้น
พพ. จัดอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรม "ความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน" เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร พพ. ให้มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน โดยมีเจ้าหน้าที่ พพ. เข้าร่วมอบรมจำนวน 65 คน
พพ. จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการ ในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการ ในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีจำนวน 46 แห่ง หลังจากที่ พพ.ได้เสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้แก่สถานประกอบการ สามารถเกิดผลประหยัด 128.23 toe/ปี คิดเป็นเงิน 4.98 ล้านบาท/ปี และมาตรการศักยภาพ สามารถเกิดผลประหยัด 40.06 toe/ปี คิดเป็นเงิน 1.90 ล้านบาท/ปี ภายในงานยังมีการจัดแสดงบูธในด้านพลังงาน และด้านการลงทุน ได้แก่ บริษัท นิว อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด นำเสนอเทคโนโลยีผลิตน้ำมันจากขยะ ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรและยานพาหนะของโรงงานได้ บริษัท โก กรีน จำกัด นำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและโซลาร์เซลล์ บริษัท ฟินิกซ์ เวิลด์ เอนเนอจี จำกัด นำเสนอเทคโนโลยีโซลาร์รูฟสำหรับผู้ประกอบการ และ ธนาคารกสิกรไทย นำเสนอด้านการลงทุนสำหรับ SME
พพ. นำคณะผู้ประกอบการเยี่ยมชมผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards และ ASEAN Energy Awards
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้ประกอบการโรงงาน อาคาร และธุรกิจด้านพลังงาน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานผลสำเร็จของผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2019 ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ASEAN Energy Awards ณ บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด อ.วังม่วง จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบกากน้ำตาล ในกระบวนการผลิตมีน้ำเสียหรือน้ำกากส่าจำนวนมาก จึงได้นำน้ำกากส่ามาผลิตก๊าซชีวภาพด้วยระบบบำบัดน้ำเสียหรือบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบ Modify Cover Lagoon เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าทดแทนการใช้พลังงานของบริษัทฯ ผลการดำเนินงานในปี 2560 สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 19.35 ล้านลูกบาศก์เมตร ทดแทนการใช้น้ำมันเตา 99.89% ที่ 7 ล้านลิตร และผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ 13 GW คิดเป็น 84.45% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า รวมเป็นเงินที่ประหยัดได้ 139.5 ล้านบาทต่อปี และการนำก๊าซชีวภาพไปใช้เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณปีละ 198,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
พพ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน AEDP 2018 เขตภาคตะวันออก
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan : AEDP 2018) ครั้งที่ 4 ในพื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี โดยมีเป้าหมายเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อกำหนดแผนการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานทั้งหมด ภายในปี 2580 สอดรับกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาคตามแผน PDP 2018 ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งคาดว่าจะสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากทั่วประเทศได้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562
พพ. จัดประชุม Focus Group Meeting on Development of Renewable Energy Training Course Structure for DEDE
นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้อำนวยการกองพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Focus Group Meeting on Development of Renewable Energy Training Course Structure for DEDE” และมีผู้แทนจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) คือ Mr. Hongpeng Liu ตำแหน่ง Director of Energy Division ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการนำเสนอการทบทวนนโยบายด้านพลังงานทดแทนและปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรการอบรมด้านพลังงานทดแทนของ พพ. ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก UNESCAP ทำการศึกษา ภายในงานดังกล่าวได้เชิญผู้แทนของภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย มาให้ข้อคำเห็นต่อร่างโรงสร้างหลักสูตรฯ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการทบทวนปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรต่อไป ซึ่ง พพ. มีเป้าหมายที่จะพัฒนาหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ในรูปของการผลิตพลังงานแบบ ไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ และแยกเป็น Module ตามรายเทคโนโลยี เช่น แสงอาทิตย์ ชีวมวล ลม ก๊าซชีวภาพ ขยะอุตสาหกรรมและชุมชน พลังน้ำขนาดเล็ก เอทานอลและไบโอมีเทนอัด ไบโอดีเซลน้ำมันไพโลไรซิส การวิเคราะห์ทางการเงินและความเสี่ยง Energy storage เป็นต้น ซึ่ง พพ. ต้องการปรับปรุงหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับเป้าตามแผน AEDP ที่ต้องการให้ประสบสำเร็จในปีเป้าหมาย เนื่องจากในปัจจุบันมีปัจจัยหลายๆ อย่าง ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาพลังงานทดแทนของไทย เช่น การเปลี่ยนผ่านยุคของพลังงานไปสู่ยุคดิจิทัล disruptive technology เป็นต้น
พพ.จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 ครั้งที่ 1
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แนวทางวิธีการให้การสนับสนุน กลไกการทำงานของระบบอบแห้งฯ สมรรถนะ ศักยภาพการใช้งานระบบอบแห้งฯ
พพ. ดึงวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือติดตั้งพาราโบลาโดม
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก หรือ พาราโบลาโดม เพื่อแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าการเกษตรผ่านการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งภาคเหนือถือเป็นพื้นที่เป้าหมายที่มีผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ที่มีศักยภาพด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีความหลากหลายจนได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลการดำเนินงานในการส่งเสริมการใช้โพราโบลาโดมตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2561 ที่ผ่านมาสามารถสนับสนุนการติดตั้งระบบฯ ไปแล้ว 30,000 ตารางเมตร หรือคิดเป็น 254 ระบบ รวมงบสนับสนุนมากกว่า 100? ล้านบาท โดยในปีนี้ พพ. ได้เปิดให้ผู้สนใจติดตั้งระบบโพราโบลาโดมเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมายทั้งสิ้น 5,000 ตารางเมตร จัดสรรงบประมาณ 12 ล้านบาท ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งระบบออนไลน์ ไปรษณีย์ และสมัครด้วยตนเองที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และเว็บไซต์ www.solardryerdede.com
พพ. แถลงผลโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 1
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดสัมมนาพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และแถลงผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 1 พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว ซึ่งมีอาคารเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 25 แห่ง ประกอบด้วย สถานประกอบการประเภทธุรกิจโรงแรม 12 แห่ง, โรงพยาบาล 4 แห่ง, อาคารสำนักงาน 3 แห่ง, ห้างสรรพสินค้า 3 แห่ง, ศูนย์บริการรถยนต์ 2 แห่ง และ ประเภทการบริการอื่นๆ จำนวน 1 แห่ง โดย พพ. ได้จัดสัมมนา เรื่อง “การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน” ให้แก่สถานประกอบการ และให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการ แนะนำมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ สรุปผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 2,210,759.20 หน่วยต่อปี ประหยัดพลังงานความร้อนได้ 7,958,733.12 เมกะจูลต่อปี ผลประหยัดรวม 188.40 toe ต่อปี คิดเป็นมูลค่า 8,731,943.61 บาทต่อปี ใช้เงินลงทุน 3,627,670.00 บาท โดยมีระยะเวลาคืนทุน 0.42 ปี
รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายกระทรวงพลังงาน
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายรัฐมนตรี เดินทางมามอบนโยบายและรับฟังแนวทางการบริหารของกระทรวงพลังงาน โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมรับฟัง ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายสมคิด กล่าวว่า ในมิติทางด้านความมั่นคงพลังงาน แผนพลังงานต่างๆ ต้องมีความยืดหยุ่น เนื่องจากพลังงานจากฟอสซิลอาจจะไม่ยืนยาวถึง 20 ปี อย่างที่คาดกัน ขณะที่พลังงานทดแทนจะมีบทบาทเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทรวงพลังงานต้องให้ความสำคัญ เช่น กรณีแผนพัฒนาไฟฟ้า หรือ PDP ก็ต้องมีความยืดหยุ่นในด้านพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ส่วนมิติทางด้านเศรษฐกิจนั้น เสนอให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีเงิน 30,000 ล้านบาท หาแนวทางมาช่วยลดค่าครองชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะในช่วงราคาน้ำมันลดลงอย่างปัจจุบัน กองทุนฯ มีภาระอุดหนุนลดลง ซึ่งนำไปฝากในภาวะดอกเบี้ยต่ำคงไม่มีประโยขน์ รวมไปถึงให้กลุ่ม ปตท.เดินหน้านโยบายรัฐบาลในการดำเนินโครงการปุ๋ยสั่งตัดช่วยเหลือเกษตรกรด้วย และมีส่วนร่วมในการเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร ยกระดับแพกเกจ แบรนด์ และสถานที่จัดจำหน่ายให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ ให้กระทรวงพลังงานสานต่อการเป็นผู้นำด้านพลังงานของอาเซียน และมองถึงพลังงานในอนาคต โดยให้กระทรวงพลังงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัด คิดนอกกรอบในการขับเคลื่อน เช่น ใช้กลุ่มสตาร์ทอัพเข้ามาขับเคลื่อนโครงการใหม่ๆ
พพ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน AEDP 2018 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan : AEDP 2018) ครั้งที่ 3 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น โดยมีเป้าหมายเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อกำหนดแผนการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานทั้งหมด ภายในปี 2580 สอดรับกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาคตามแผน PDP 2018 ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งคาดว่าจะสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากทั่วประเทศได้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562
พิธีมอบเงินทุนสวัสดิการ "ดร.ประเทศ สูตะบุตร" ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีมอบเงินทุนสวัสดิการ "ดร.ประเทศ สูตะบุตร" ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 ให้แก่บุตรธิดาบุคลากร พพ. เพื่อสนองความผูกพันของ ดร.ประเทศ สูตะบุตร ที่มีต่อการพลังงานแห่งชาติ หรือสำนักพลังงานแห่ง ชาติ หรือกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ในปัจจุบัน คือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ที่ท่านเริ่มรับราชการ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2501 และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการจนถึงตำแหน่งอธิบดี ตลอดเวลารับราชการรวม 35 ปี จนกลายเป็นเจตนารมณ์ และปณิธานอันแน่วแน่ที่จะตอบแทนหน่วยงานแห่งนี้ โดยมีนายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานมอบเงินทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 นี้ ณ อาคาร 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ได้ยังรับเกียรติจาก หม่อมหลวงพูนแสง สูตะบุตร มอบเงินสมทบในกองทุนสวัสดิการ "ดร.ประเทศ สูตะบุตร" ให้แก่ พพ. อีกจำนวนหนึ่งด้วย
กระทรวงพลังงานจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ รร.ทีปังกรฯ วัดประดู่ หนุนครู-นักเรียนสร้างเครือข่ายประหยัดพลังงานสู่ครอบครัว-ชุมชน
นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน “จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” ที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ในชื่อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งกระทรวงพลังงานร่วมกับกลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ 6 แห่งจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียน ครู และนักเรียน เรียนรู้เรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน และเป็นเครือข่ายพลังงานขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 141 คน ที่ผ่านมาโรงเรียนฯได้ดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ เช่น รณรงค์การปิดน้ำ-ไฟตามเวลาที่กำหนด และการปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลา เป็นต้น โดยกิจกรรมที่กระทรวงพลังงานจะเข้าไปสนับสนุน อาทิ การติดตั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนโดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับโรงเรียนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ติดตั้งเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบ LED การติดตั้งระบบ IOT (Internet Of Things) การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายในงานมีกิจกรรมจิตอาสา เช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ชวนน้องๆ นักเรียนมาร่วมเล่นเกมพร้อมเรียนรู้เรื่องการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน จากกิจกรรม "รณรงค์การประหยัดพลังงาน เราทำได้" กรมธุรกิจพลังงาน มาพร้อมกิจกรรม “การใช้ก๊าซหุงต้มปลอดภัย (LPG SAFETY)” ช่วยปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับก๊าซหุงต้มในร้านค้าที่โรงเรียน และชุมชนในโครงการ และกิจกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับการสำรวจตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในชุมชน และการนำร่องเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยคาดว่าจะเกิดผลประหยัดไฟฟ้าให้กับโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ วัดประดู่ ในภาพรวมไม่น้อยกว่า 30% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 อนึ่ง กิจกรรมจิตอาสาพลังงานฯ นี้ กระทรวงพลังงานดำเนินการร่วมกับกลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทั่วประเทศรวม 6 แห่ง ซึ่งมีนักเรียนรวมประมาณ 5,800 คน มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าที่สูง มีการใช้พลังงานที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าทีใช้มีสภาพเก่าและขาดการดูแลบำรุงรักษา ซึ่งจะดำเนินการให้ครบทั้ง 6 แห่งในปีนี้
กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เยี่ยมชมโรงงานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป 1 เมกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้าใช้เอง
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมและศึกษาความสำเร็จของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานของ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์เพื่อการส่งออกรายใหญ่ของประเทศ ได้ลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปขนาดกำลังการผลิตประมาณ 1,000 กิโลวัตต์ (kWp) หรือ 1 เมกะวัตต์ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในโรงงาน ช่วยลดค่าไฟฟ้าที่ซื้อจากระะบบได้ ประมาณ 5 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็น 12% จากเดิมที่มีภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว อยู่ที่ 42 ล้านบาทต่อปี ประกอบกับบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ทำให้คาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ภายใน 4 ปี
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณ LOBBY อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยมี นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พพ. ร่วมลงนามถวายพระพร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537