หน้าหลัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) เข้าร่วมให้ความรู้การอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ณ องค์การบริการส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (19 ธ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) เข้าร่วมให้ความรู้การอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ณ องค์การบริการส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน ันที่ 18 ธันวาคม 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โครงการ "อำเภอยิ้ม" ณ วัดทองหลาง ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (18 ธ.ค. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โครงการ "อำเภอยิ้ม" ณ วัดทองหลาง ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) มีประชาชน และนักเรียน ในเขตตำบลมะขามสูงเข้าร่วม จำนวน 120 คน วันที่ 18 ธันวาคม 2562
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เข้าจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (18 ธ.ค. 2562)
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เข้าจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรและจัดกิจกรรม มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 57 คน คุณครูจำนวน 13 คน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) (17 ธ.ค. 2562)
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้ฯ วันที่ 17 ธันวาคม 2562
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนฯ วิชาพลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จ.สงขลา) (12 ธ.ค. 2562)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 15 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนฯ วิชาพลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จ.สงขลา)โดยมี รก.หศบ.8 และ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 12 ธ.ค.62
เทศบาลตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และเทศบาลตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (12 ธ.ค. 2562)
เทศบาลตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และเทศบาลตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยการนำของ สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับคณะชุมชน จำนวน 90 คน วันที่ 11 ธ.ค. 62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการโครงการ "Zero Waste EXPO 2019 มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการขยะมูลฝอย" ในเขตจังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (29 พ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการโครงการ "Zero Waste EXPO 2019 มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการขยะมูลฝอย" ในเขตจังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน สถานศึกษา และประชาชนทั้วไป ในเขตกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมงานและชมบูทนิทรรศการ วันที่ 23 - 27 พ.ย. 62
โรงเรียนบ้านพรุวง ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อให้นักเรียนนำความรู้นอกเหนือจากห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันฯ (28 พ.ย. 2562)
โรงเรียนบ้านพรุวง ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อให้นักเรียนนำความรู้นอกเหนือจากห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สุงสุด โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียน จำนวน 50 คน ันที่ 27 พ.ย. 62
บริษัท รักษาความปลอดภัยพลังร่วม จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) (28 พ.ย. 2562)
บริษัท รักษาความปลอดภัยพลังร่วม จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) จำนวน 120 ท่าน มี นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ รก.หศบ.8(จ.สงขลา) และ จนท.ให้การต้อนรับ 28 พ.ย.62
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมจัดกิจกรรมองค์ความรู้สู่ชุมชน “พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน” ภายใต้โครงการรณรงค์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงาน ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2562 ณ ชุมชนบ้านบ่อหลวง (26 พ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมจัดกิจกรรมองค์ความรู้สู่ชุมชน “พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน” ภายใต้โครงการรณรงค์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงาน ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2562 ณ ชุมชนบ้านบ่อหลวง ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (25 พ.ย. 2562)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 33 คน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สาขาวิชาบัญชี ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (22 พ.ย. 2562)
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สาขาวิชาบัญชี ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรงส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ ๆ แลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีนายถาวร บุญศรี (หศบ.9 จ.นครศรี) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียน จำนวน 100 คน วันที่ 22 พ.ย. 62
โรงเรียนบ้านเกาะปู ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (21 พ.ย. 2562)
โรงเรียนบ้านเกาะปู ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อนำความรู้ที่ได้รับนอกเหนือจากห้องเรียนไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนายถาวร บุญศรี (หศบ.9) จ.นครศรีฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียน จำนวน 70 คน วันที่ 21 พ.ย. 62
โรงเรียนบ้านเกาะพลวย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (20 พ.ย. 2562)
โรงเรียนบ้านเกาะพลวย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 ท่าน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนวัดขรัวช่วย ตำบลสำเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนากระบวนการศึกษาเรียนรู้ฯ (15 พ.ย. 2562)
โรงเรียนวัดขรัวช่วย ตำบลสำเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนากระบวนการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีนายถาวร บุญศรี (หศบ.9) จ.นครศรีฯ และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียน จำนวน 200 คน วันที่ 15 พ.ย. 62
โรงเรียนบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เรื่องพลังงานนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน (13 พ.ย. 2562)
โรงเรียนบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เรื่องพลังงานนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 ให้การต้อนรับคณะครู-นักรเรียน จำนวน 60 คน วันที่ 13 พ.ย.62
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นวิทยากรบรรยายการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวัน ให้กับพนักงาน ณ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (6 พ.ย. 2562)
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นวิทยากรบรรยายการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวัน ให้กับพนักงาน ณ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
มูลนิธิศึกษาไทยได้รับการ ประสานงานจากประเทศกัมพูชา เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตร นโยบายระดับชาติและบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน กับเครือข่ายเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ และการใช้งานที่เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร ฯ (6 พ.ย. 2562)
ด้วยมูลนิธิศึกษาไทยได้รับการ ประสานงานจากประเทศกัมพูชา เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตร นโยบายระดับชาติและบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน กับเครือข่ายเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ และการใช้งานที่เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร สะท้อนให้เห็นถึงการใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ รัฐบาลกัมพูชา จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนบ้านปลาเค้าวิทยาคาร ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (6 พ.ย. 2562)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนบ้านปลาเค้าวิทยาคาร ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นวิทยากรบรรยายการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวัน ให้กับพนักงาน ณ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (6 พ.ย. 2562)
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นวิทยากรบรรยายการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวัน ให้กับพนักงาน ณ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537