หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียนวัดหนองเสือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับเยาวชน (29 มี.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียนวัดหนองเสือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับเยาวชน ให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ต่อไป วันที่ 25 มีนาคม 2564
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ได้รับเชิญจากหน่วยงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (สวนปลักหว้า) หมู่ 7 ตำบลโคกม่วง (24 มี.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ได้รับเชิญจากหน่วยงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (สวนปลักหว้า) หมู่ 7 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา วันที่ 24 มีนาคม 2564
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้รับเชิญจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกร ในเรื่องระบบโซล่าเซลล์และการตรวจสอบพร้อมวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ฯ (24 มี.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้รับเชิญจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกร ในเรื่องระบบโซล่าเซลล์และการตรวจสอบพร้อมวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในการเลือกประเภทเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับชนิดของกิจกรรม ให้กับอาชีพเกษตรกร เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ สู่ความยั่งยืน ณ ศพก.เครือข่ายฯ บ้านเหล่านาโพธิ์ ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 24 มีนาคม 2564
ช่วงเวลา 13:00 น. ถึง 15:30 น. ของวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา โดยโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (24 มี.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา โดยโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และรับประสบการณ์ตรง ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 60 คน ช่วงเวลา 13:00 น. ถึง 15:30 น. ของวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564
ช่วงเวลา 08:00 น. ถึง 12:00 น. ของวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา โดยโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (24 มี.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา โดยโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และรับประสบการณ์ตรง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 100 คน ช่วงเวลา 08:00 น. ถึง 12:00 น. ของวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี)ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า , องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุงและองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาษ ทางคณะได้เข้าศึกษาเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ฯ (24 มี.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี)ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า , องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุงและองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาษ จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ทางคณะได้เข้าศึกษาเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนำไปต่อยอดในชุมชนและชีวิตประจำวัน ต่อไป วันที่ 22 มีนาคม 2564
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3(จังหวัดมหาสารคาม) จัดประชุมครั้งที่ 1 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ (24 มี.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3(จังหวัดมหาสารคาม) จัดประชุมครั้งที่ 1 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อชี้แจงรายละเอียด และขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 34 คน วันที่ 23 มีนาคม 2564
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้รับเชิญจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ให้เข้าจัดนิทรรศการฯ ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป์นพลเมืองดีตามรอยพรยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฎิบัติ ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (22 มี.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้รับเชิญจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ให้เข้าจัดนิทรรศการฯ ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป์นพลเมืองดีตามรอยพรยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฎิบัติ ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงเพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียน และนักศึกษา และพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การปฎิบัติตามรอยยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม โดยในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ความรู้แก่ นักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (22 มี.ค. 2564)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 31 คน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) จัดประชุมโครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ หอประชุมอู่พิทักษ์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 227 อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี (22 มี.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) จัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการ สาธิต การใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้ การถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นางอระไท สุวรรณดี ผอ.รพ.สต.หนองบัว เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อสม., นักเรียนและประชาชนผู้สนใจ จำนวน 136 ท่าน วันที่ 19 มี.ค. 64
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) จัดประชุมโครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ หอประชุมอู่พิทักษ์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 227 อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี (22 มี.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) จัดประชุมโครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ หอประชุมอู่พิทักษ์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 227 อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกำลังพล ตชด.227 สพจ.อุบลราชธานี กศน.อำเภอเขมราฐ นักเรียนโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม และผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 97 คน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ต่อไป (19 มี.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ต่อไป วันที่ 19 มีนาคม 2564
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี)ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนไทยรัฐ 104 และโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวจังหวัดราชบุรี ทางคณะได้เข้าศึกษาเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนำไปต่อยอดในโรงเรียนและชีวิตประจำวัน ต่อไป (19 มี.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี)ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนไทยรัฐ 104 และโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวจังหวัดราชบุรี ทางคณะได้เข้าศึกษาเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนำไปต่อยอดในโรงเรียนและชีวิตประจำวัน ต่อไป เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้รับเชิญจากเกษตรอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ร่วมจัดกิจกรรม ถ่ายทอดความรู้เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และการเชื่อมโยง ครั้งที่ 3 ณ ที่ทำการเกษตรแปลงใหญ่ผัก ฯ โดยได้ให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน ฯ (17 มี.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้รับเชิญจากเกษตรอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ร่วมจัดกิจกรรม ถ่ายทอดความรู้เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และการเชื่อมโยง ครั้งที่ 3 ณ ที่ทำการเกษตรแปลงใหญ่ผัก ฯ โดยได้ให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน และสาธิตอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนด้านไฟฟ้า และเทคโนโลยี อื่นๆ แก่เกษตรกร หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อได้นำไปต่อยอดทางด้านการเกษตรต่อไป วันที่ 16 มีนาคม 2564
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (17 มี.ค. 2564)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 54 คน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ได้รับเชิญจากสำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยาย อบรมสัมมนาส่งเสริมด้านพลังงานกับอาชีพ และการอนุรักษ์พลังงาน "หลักสูตรการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับ (16 มี.ค. 2564)
นายสรสิช คำสายใย และนายนิยม อุทา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ได้รับเชิญจากสำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยาย อบรมสัมมนาส่งเสริมด้านพลังงานกับอาชีพ และการอนุรักษ์พลังงาน "หลักสูตรการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารตำบลวังน้ำคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 44 คน วันที่9-10 มีนาคม 2564
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) จัดประชุมครั้งที่ 1 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโยงใต้ (15 มี.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) จัดประชุมครั้งที่ 1 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อชี้แจงรายละเอียด และขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 78 คน วันที่ 11 มีนาคม 2564
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและจัดนิทรรศการสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงานฯ โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฯ (15 มี.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและจัดนิทรรศการสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงานฯ โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และนายบุญเลิศ จันทร์หอม สาธารณสุขอำเภอตรอน กล่าวเปิดการประชุม มีบุคลากร รพสต.และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลข่อยสูง เข้าร่วมจำนวน 60 คน วันที่ 12 มีนาคม 2564
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 23 คน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (15 มี.ค. 2564)
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 23 คน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการจัดนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (12 มี.ค. 2564)
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการจัดนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 126 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537