หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ต่อไป (19 มี.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ต่อไป วันที่ 19 มีนาคม 2564
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี)ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนไทยรัฐ 104 และโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวจังหวัดราชบุรี ทางคณะได้เข้าศึกษาเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนำไปต่อยอดในโรงเรียนและชีวิตประจำวัน ต่อไป (19 มี.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี)ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนไทยรัฐ 104 และโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวจังหวัดราชบุรี ทางคณะได้เข้าศึกษาเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนำไปต่อยอดในโรงเรียนและชีวิตประจำวัน ต่อไป เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้รับเชิญจากเกษตรอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ร่วมจัดกิจกรรม ถ่ายทอดความรู้เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และการเชื่อมโยง ครั้งที่ 3 ณ ที่ทำการเกษตรแปลงใหญ่ผัก ฯ โดยได้ให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน ฯ (17 มี.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้รับเชิญจากเกษตรอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ร่วมจัดกิจกรรม ถ่ายทอดความรู้เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และการเชื่อมโยง ครั้งที่ 3 ณ ที่ทำการเกษตรแปลงใหญ่ผัก ฯ โดยได้ให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน และสาธิตอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนด้านไฟฟ้า และเทคโนโลยี อื่นๆ แก่เกษตรกร หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อได้นำไปต่อยอดทางด้านการเกษตรต่อไป วันที่ 16 มีนาคม 2564
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (17 มี.ค. 2564)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 54 คน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ได้รับเชิญจากสำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยาย อบรมสัมมนาส่งเสริมด้านพลังงานกับอาชีพ และการอนุรักษ์พลังงาน "หลักสูตรการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับ (16 มี.ค. 2564)
นายสรสิช คำสายใย และนายนิยม อุทา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ได้รับเชิญจากสำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยาย อบรมสัมมนาส่งเสริมด้านพลังงานกับอาชีพ และการอนุรักษ์พลังงาน "หลักสูตรการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารตำบลวังน้ำคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 44 คน วันที่9-10 มีนาคม 2564
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) จัดประชุมครั้งที่ 1 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโยงใต้ (15 มี.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) จัดประชุมครั้งที่ 1 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อชี้แจงรายละเอียด และขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 78 คน วันที่ 11 มีนาคม 2564
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและจัดนิทรรศการสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงานฯ โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฯ (15 มี.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและจัดนิทรรศการสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงานฯ โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และนายบุญเลิศ จันทร์หอม สาธารณสุขอำเภอตรอน กล่าวเปิดการประชุม มีบุคลากร รพสต.และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลข่อยสูง เข้าร่วมจำนวน 60 คน วันที่ 12 มีนาคม 2564
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 23 คน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (15 มี.ค. 2564)
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 23 คน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการจัดนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (12 มี.ค. 2564)
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการจัดนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 126 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสหธาตุศึกษา ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จ.อุบลราชธานี) เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน (10 มี.ค. 2564)
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสหธาตุศึกษา ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๔๕ คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จ.อุบลราชธานี) เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จ.อุบลราชธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2(จังหวัดราชบุรี) ร่วมจัดนิทรรศการ และเป็นวิทยากร ให้กับสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม ผ่านกิจกรรมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังงานกับเยาวชนภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายฯ (5 มี.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2(จังหวัดราชบุรี) ร่วมจัดนิทรรศการ และเป็นวิทยากร ให้กับสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม ผ่านกิจกรรมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังงานกับเยาวชนภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนปี งบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (3 มี.ค. 2564)
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 76 คน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2(จังหวัดราชบุรี ) ร่วมจัดนิทรรศการ และเป็นวิทยากร กับสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วย สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม จะดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังงานกับเยาวชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการฯ (1 มี.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2(จังหวัดราชบุรี ) ร่วมจัดนิทรรศการ และเป็นวิทยากร กับสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วย สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม จะดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังงานกับเยาวชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนปี งบประมาณ 2564 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ณ โรงเรียนสกลวิสุทธิ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
นายสรสิช คำสายใย และนายนิยม อุทา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่10 (จังหวัดพิษณุโลก) ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน9 พิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขาการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (1 มี.ค. 2564)
นายสรสิช คำสายใย และนายนิยม อุทา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่10 (จังหวัดพิษณุโลก) ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน9 พิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขาการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน วันที่16-19 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย นำคณะทำงานชุมชน อาสาสมัครพลังงานชุมชน ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการ (25 ก.พ. 2564)
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย นำคณะทำงานชุมชน อาสาสมัครพลังงานชุมชน ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน ผูั้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย จำนวน 55 คน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) ให้การต้อนรับ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองราชบุรี มีความประสงค์ขอเข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการ (25 ก.พ. 2564)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองราชบุรี มีความประสงค์ขอเข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการ "การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าศึกษาดูงานมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป โดยมีมาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของเชื้อ Covid-19 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับฟังการบรรยายสรุปและประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (17 ก.พ. 2564)
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับฟังการบรรยายสรุปและประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีนายไวยเวทย์ นาเอก หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
นายสรสิช คำสายใย และนายนิยม อุทา เจ้าหน้าที่ ศบ.10 (จ.พิษณุโลก) บรรยาย และฝึกอบรมให้ความรู้เทคนิคการติดตั้ง และบำรุงรักษาเซลล์แสงอาทิตย์ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้เข้ารับการอบรม 20 คน (10 ก.พ. 2564)
นายสรสิช คำสายใย และนายนิยม อุทา เจ้าหน้าที่ ศบ.10 (จ.พิษณุโลก) บรรยาย และฝึกอบรมให้ความรู้เทคนิคการติดตั้ง และบำรุงรักษาเซลล์แสงอาทิตย์ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้เข้ารับการอบรม 20 คน วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองราชบุรี มีความประสงค์จัดโครงการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันฯ (10 ก.พ. 2564)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองราชบุรี มีความประสงค์จัดโครงการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีมาตรการป้องกัน และควบคุบการระบายของเชื้อ Covid-19 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ร่วมจัดบูธนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในการประกวดผลงานดีเด่น การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ในรอบปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (29 ม.ค. 2564)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ร่วมจัดบูธนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในการประกวดผลงานดีเด่น การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ในรอบปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) และคณะ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมในการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านดีเด่นฯ เพื่อเป็นสักขีพยานด้วย วันที่ 27 มกราคม 2564

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537