หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศภาครัฐและระเบียบ

ประกาศภาครัฐและระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่องการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๗ เรื่องการกำหนดชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๗ เรื่องการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็นและค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นของระบบปรับอากาศที่ตืดตั้งใช้งานในอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโลโลยีและสื่งแว้ดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโลโลยีและสื่งแว้ดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโลโลยีและสื่งแว้ดล้อม เรื่อง วิธีการจัดทำรายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานของโรงงานควบคุม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโลโลยีและสื่งแว้ดล้อม เรื่อง วิธีการจัดทำรายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานของอาคารควบคุม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโลโลยีและสื่งแว้ดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง แบบการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดภาพเครื่องหมายราชการ
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่องการมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ในครอบครอง
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ ในการออกแบบอาคารแต่ละระบบการใช้พลังงานรวมของอาคารและการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆของอาคาร พ.ศ.๒๕๕๒
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นตำค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็นและค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งานในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งจ่ายเงินสินบนรางวัลและเงินค่าใช้จ่ายจากเงินค่าปรับทางอาญา พ.ศ. ๒๕๔๗
ระเบีนยบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการขอรับเงินคืนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการขอรับเงินคืนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือผรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๗

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537