หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
การประชุม The 1st APEC Workshop on Exploring Co-Benefit Opportunities for Renewable Energy and Energy Efficiency Projects in the APEC Region
นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม The 1st APEC Workshop on Exploring Co-Benefit Opportunities for Renewable Energy and Energy Efficiency Projects in the APEC Region โดยการประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการ Exploring Co-Benefit Opportunities for Renewable Energy and Energy Efficiency in APEC Region และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก APEC Fund ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 80 คนจาก 13 เขตเศรษฐกิจเอเปก ณ ห้องประชุม 603 พพ. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่และนำเสนอประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการที่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานควบคู่กันภายในภูมิภาคเอเปก รวมถึง การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และรับทราบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานต่อไป โดยในที่ประชุมฯ มีการนำเสนอแนวปฏิบัติดีเลิศด้านพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานจากประเทศต่างๆ อาทิ ฮาวาย สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน จีน เป็นต้น และมีกิจกรรมการระดมสมองเพื่อหารือและจัดทำหลักเกณฑ์สำหรับโครงการร่วมระหว่างพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงาน ถ่ายภาพ จักรกฤต นิยมทัศน์
การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนหน่วยงานทดสอบเพื่อยกระดับ มาตรฐานห้องทดสอบผลิตภัณฑ์
นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนหน่วยงานทดสอบเพื่อยกระดับ มาตรฐานห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้อง Gallery 1 ชั้น 36 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 การสัมมนาในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแถลงผลการดำเนินโครงการและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการห้องทดสอบทราบถึงความพร้อมของหน่วยงานทดสอบที่ได้รับการสนับสนุน พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการห้องทดสอบ รวมถึงผู้ใช้งานเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ เกิดความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทดสอบจากหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน พร้อมสำรวจความคิดเห็น จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการดำเนินโครงการในอนาคตต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมคลิปวีดีโอย้อนหลังได้ที่ facebook กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรียบเรียง จารุกิตติ์ จิติมา ถ่ายภาพ วิชัยยุทธ เสือสมิง
พพ. ผนึกกำลัง ไทยพาณิชย์ ส่งเสริม SME ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน เพื่อเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ณ ห้องประชุม อาคาร 2 พพ. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า “พพ. ได้มีมาตรการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ โดยเฉพาะการจูงใจด้วยการส่งเสริมผ่านมาตรการด้านการเงินทั้งในรูปแบบของการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่านสถาบันการเงิน ภายใต้โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน การให้เงินสนับสนุนการลงทุนบางส่วน ผ่านโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และการให้เงินอุดหนุนผลประหยัดพลังงานแบบให้เปล่า ผ่านโครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยการอุดหนุนผลประหยัดทั้งด้านไฟฟ้าและความร้อน ทั้งนี้ยังมีกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ในบางส่วน โดยในวันนี้ พพ. ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจ โดยการให้ข้อมูลในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการบริหารความเสี่ยงการลงทุน การผลักดันแนวทางหรือมาตรการให้การสนับสนุน ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ภายใต้โครงการความร่วมมือ และทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้พลังงานเป็นตัวขับเคลื่อน” นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน เทรนด์การเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และผู้บริโภคสีเขียว (Green Consumer) เกิดขึ้นควบคู่กันอย่างเข้มข้นขึ้น ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนและก้าวให้ทันเทรนด์ที่เกิดขึ้นเพราะจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจในอนาคตอย่างแน่นอน โดยการปรับกระบวนการผลิตสู่แนวทางอนุรักษ์พลังงานสามารถช่วยลดต้นทุนได้ 20 – 30% และยังช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย นับเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ช่วยรักษาสมดุลให้กับธุรกิจและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวไปพร้อมกัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงได้ผนึกความร่วมมือกับ พพ. ผสานศักยภาพของแต่ละฝ่ายร่วมกันผลักดันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีพัฒนากระบวนการผลิตไปสู่แนวทางการรักษ์โลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยมีเป้าหมายที่จะร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวสู่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในทุกประเภทธุรกิจ เพื่อสนับสนุนให้เอสเอ็มอีไทยทั้งระบบเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” เรียบเรียง จารุกิตติ์ จิติมา ถ่ายภาพ จักรกฤต นิยมทัศน์
การประชุม Kick-off Meeting ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของไทยเรื่อง Solar Rooftop PV
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานการประชุม Kick-off Meeting ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของไทยเรื่อง Solar Rooftop PV ณ ห้องประชุม ๖๐๓ ชั้น ๖ อาคาร ๗ พพ. เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยโครงการได้รับการสนับสนุนจาก International Copper Association (ICA) และมีบริษัท Bright Management Consulting เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนจาก คณะทำงาน พพ. ผู้แทน ICA และทีมที่ปรึกษา เพื่อหารือถึงแนวทาง แผนงาน และกิจกรรมที่จะดำเนินให้ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในภาพรวม โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคนิคของไทยในเทคโนโลยี Solar Rooftop PV ในกลุ่มผู้ออกแบบและผู้ติดตั้ง รวมทั้งพิจารณาถึงแนวทางการออกใบรับรองให้กับผู้ผ่านการอบรมในด้านนี้ ซึ่งจะตอบสนองต่อนโยบาย/แผนงานการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย มีกิจกรรมหลัก ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) การปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมภาษาไทย ๒) การจัดฝึกอบรม Training of Trainers และ Training of Trainee และ ๓) การศึกษาและพัฒนาระบบการรับรองการฝึกอบรมด้าน Solar PV Rooftop ของประเทศไทย ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และเป็นตัวอย่างให้กับอาเซียนต่อไป ถ่ายภาพ จักรกฤต นิยมทัศน์
การประชุมออนไลน์ The Post Meeting of ASEAN-Japan Energy Efficiency Partnership (AJEEP) under SOME-METI Work Programme 2020-2021
การประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาในกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาในกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2563 (ครั้งที่ 152) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และมีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ซึ่งในกรณีการลงทุนโดยภาครัฐในส่วนของกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรับไปหารือกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการประชุมครั้งนี้ พพ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กรมธนารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้หารือหาแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ผลิตไฟฟ้าจำหน่ายแก่กลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล อันจะเป็นการช่วยลดค่าสาธารณูปโภคของแต่ละหน่วยงาน และไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการใช้สามารถขายคืนกลับในอัตราตามที่ มติ กพช. กำหนด เรียบเรียง จารุวรรณ พิพัฒน์พุทธพันธ์, ชัยวัฒน์ ไชยสุข ถ่ายภาพ อากร สร้อยแก้ว
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
พพ. เดินหน้าจัดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2021 ครั้งที่ 5
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2021 ครั้งที่ 5 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำเอกสาร และเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานร่วมประกวดฯ ณ ห้องนครา บอลรูม 1 โรงแรมเรือรัษฎา ดิ ไอเดียล เวนิว ฟอร์ มีทติ้ง แอนด์ อีเวนท์ จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 การประกวด Thailand Energy Awards 2021 เปิดรับเอกสารการประกวดถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thailandenergyaward.com หรือ โทรศัพท์ 0 2184 2728-32 นอกจากนี้ ยังสามารถชมคลิปวีดีโอย้อนหลังได้ที่ facebook Thailand Energy Awards เรียบเรียง จารุกิตติ์ จิติมา ถ่ายภาพ จักรกฤต นิยมทัศน์
Thailand Energy Awards 2021 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ร่วมชิงสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทย เฟ้นหาตัวแทนชิงชัยระดับอาเซียน
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นประธานเปิดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2021 ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารและเชิญชวนผู้สนใจเข้าประกวดฯ สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล เพื่อเป็นต้นแบบสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมพลังงานแก่องค์กรต่างๆ นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ พร้อมเฟ้นหาผู้ชนะเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดในระดับอาเซียน ณ ห้องริชมอนด์บอลรูม 2-3 โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ดร.ประเสริฐ กล่าวว่า “การประกวด Thailand Energy Awards นับเป็นเวทีการประกวดด้านพลังงานที่มีความสำคัญระดับประเทศ ช่วยสร้างความตื่นตัวในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี มีองค์กรภาครัฐและเอกชนแขนงต่างๆ ส่งผลงานเข้าประกวดอย่างต่อเนื่องมากถึง 3,790 ผลงาน ได้รับรางวัลรวม 951 รางวัล เกิดเป็นผลประหยัดพลังงานมากกว่า 9,300 ล้านบาท ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1.9 ล้านตัน และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการเป็นหนึ่งเดียวในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับรางวัลมากที่สุดถึง 236 รางวัล ครองแชมป์ต่อเนื่องมามากกว่าสิบปี” Thailand Energy Awards 2021 มีการประกวด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ด้านบุคลากร และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวด สามารถส่งเอกสารการประกวดได้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 ซึ่ง พพ. จะจัดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดอีก 1 ครั้ง ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเรือรัษฎา ดิ ไอเดียล เวนิล ฟอร์ มีทติ้ง แอนด์ อีเวนท์ จังหวัดตรัง หรือรับชมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook และ Youtube Thailand Energy Awards และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandenergyaward.com หมายเลขโทรศัพท์ 0 2184 2728-32
พพ. แถลงผลสำเร็จโครงการนำร่องการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานแถลงผลสำเร็จของการดำเนินโครงการนำร่องการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ณ ห้องประชุม Convention 1 - 2 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจเข้าร่วม 78 คน ​โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พลังงานที่ทาง พพ. ใช้ในการนำร่อง โดยมีการสนับสนุนงบประมาณการลงทุนบางส่วน (ไม่เกินร้อยละ 30) สำหรับมาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทั่วประเทศ และมีแผนขยายผลการดำเนินโครงการให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในภาคขนส่งผ่านการสนับสุนนในรูปแบบต่างๆ ในอนาคต
พพ. จัดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2021 ครั้งที่ 3
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธา​น​เปิดงานชี้แจงหลักเ​กณฑ​์การประกวด Thailand Energy Awards 2021 ครั้งที่ 3 จังหวัด​เชียงใหม่ เพื่อชี้แจงแนวทางการเข้าร่วมประกวดประจำปี 2021 อาทิ การจัดทำเอกสาร เกณฑ์การตัดสินการประกวด ตลอดจน​ประเภทการประกวดซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในบางส่วน ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมประกวด ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแร​มเชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล แอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 การประกวด Thailand Energy Awards มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยกย่องชื่นชมและนำผลงานที่มีศักยภาพด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาเป็นแบบอย่างความสำเร็จเพื่อเผยแพร่และขยายผลต่อไป โดยการประกวด Thailand Energy Awards 2021 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 ซึ่งจะมีการจัดชี้แจงหลักเ​กณฑ​์การประกวดอีก 2 ครั้ง ที่จังหวัด​นนทบุรี​ และตรัง​ ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thailandenergyaward.com หรือ โทรศัพท์ 0 2184 2728-32 และรับชมคลิปวีดีโอย้อนหลังได้ที่ facebook Thailand Energy Awards เรียบเรียง​ จุลัยวรรณ โพธิเนตร ถ่ายภาพ สมนึก เนาวแก้ว
การชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2021 ครั้งที่ 2
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2021 ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำเอกสาร และเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานร่วมประกวดฯ ณ ห้องสุรนารี บี รร.ดิอิมพีเรียล โฮเทล คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 การประกวด Thailand Energy Awards 2021 เปิดรับเอกสารการประกวดถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดย พพ. จัดงานชี้แจ​งหลักเกณฑ์​ไปแล้ว 1 ครั้งที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้เป็นครั้งที่ 2 และจะจัดขึ้นอีก 3 ครั้ง ที่ จังหวัดเชียงใหม่ นนทบุรี และตรัง โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thailandenergyaward.com หรือ โทรศัพท์ 0 2184 2728-32 นอกจากนี้ ยังสามารถชมคลิปวีดีโอย้อนหลังได้ที่ facebook Thailand Energy Awards เรียบเรียง จารุกิตติ์ จิติมา ถ่ายภาพ สมศักดิ์ สุขสวัสดิ์
พพ. เดินหน้า ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2021 ครั้งที่ 1
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2021 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำเอกสาร และเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานร่วมประกวดฯ ณ ห้องคาลิปโซ่ รร. เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 การประกวด Thailand Energy Awards 2021 เปิดรับเอกสารการประกวดถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดย พพ. จะจัดงานชี้แจ​งหลักเกณฑ์​ขึ้นอีก 4 ครั้ง ที่ จังหวัดนครราชสีมา เชียงใหม่ นนทบุรี และตรัง โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thailandenergyaward.com หรือ โทรศัพท์ 0 2184 2728-32 นอกจากนี้ ยังสามารถชมคลิปวีดีโอย้อนหลังได้ที่ facebook Thailand Energy Awards เรียบเรียง จารุกิตติ์ จิติมา ถ่ายภาพ สมศักดิ์ สุขสวัสดิ์
การประชุมออนไลน์ 15thASEAN+3 New and Renewable Energy (NRE) and Energy Efficiency and Conservation (EE&C) Forum
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมออนไลน์ 15thASEAN+3 New and Renewable Energy (NRE) and Energy Efficiency and Conservation (EE&C) Forum ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy: ACE) และประเทศสมาชิก ASEAN+3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) โดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ว่าเป็นเวทีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านนโยบาย เทคโนโลยี นวัตกรรม และการริเริ่มโครงการต่างๆ ด้านพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การพัฒนาไฮโดรเจน เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน การพัฒนาเมืองสีเขียว ระบบอัจฉริยะในระบบการผลิตฟ้า เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพลังงานอาเซียน ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564-2568 (ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation Phase II: APAEC Phase II) ให้บรรลุเป้าหมายในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานและก้าวผ่านยุคการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปด้วยกัน ทั้งนี้ อธิบดี พพ. ได้มอบหมายให้นางมัณลิกา สมพรานนท์ หัวหน้ากลุ่มประสานความร่วมมือด้านพลังงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้อง War Room ชั้น 6 อาคาร 7 พพ. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรียบเรียง รัศมินทร์ พุทธอินทรา ถ่ายภาพ วิชัยยุทธ เสือสมิง
การประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ The 2nd Government-Private Forum on Clean Energy Future Initiative for ASEAN (CEFIA)
ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ The 2nd Government-Private Forum on Clean Energy Future Initiative for ASEAN (CEFIA) ซึ่ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry) แห่งญี่ปุ่น และศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy) ร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินงานภายใต้ ASEAN+3 New and Renewable Energy (NRE) and Energy Efficiency and Conservation (EE&C) Forum เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานด้านพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำในภูมิภาคอาเซียน ในการนี้ นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้นำเสนอภาพรวมของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และแผนอนุรักษ์พลังงานฉบับใหม่ของประเทศไทยแก่ที่ประชุม รวมถึงร่วมหารือในประเด็นด้านการดำเนินงานของ CEFIA กับแผนปฏิบัติการ APAEC Phase II เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรียบเรียง ชัยวัฒน์ ไชยสุข ถ่ายภาพ สมศักดิ์ สุขสวัสดิ์
พพ. ได้รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีเจตนารมณ์ คุณธรรม มีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรม และมีการจัดกลไกผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564
การประชุมหารือการส่งเสริมจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้การตอนรับคณะเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในโอกาสที่ได้มานำเสนอการส่งเสริมจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ กฟผ. อยู่ระหว่างดำเนินการและเป็นแนวทางการส่งเสริมในอนาคต ณ ห้องประชุม ชั้น 11 พพ. เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2564 ทั้งนี้ กฟผ. ได้ผลิตจักยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบจำนวน 51 คัน ขนาดมอเตอร์ 3 kW โดย 1 คัน ประกอบด้วยแบตเตอรี่ 2 ลูก สามารถวิ่งได้ 100 กิโล ความเร็วสูงสุด 80 กิโล/ชั่วโมง หรืออัตราการใช้พลังงานที่ 33.4 Wh/km โดยในปัจจุบัน กฟผ. ได้มอบฉลากเป็นจำนวน 20 รุ่น หรือ 12,500 แผ่น ให้กับผู้ประกอบการผลิตจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งในอนาคต พพ. และ กฟผ. มีแนวทางในการร่วมกันผลักดันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้มีมาตรฐานพลังงานประสิทธิภาพสูงและขยายผลไปสู่ตลาดอย่างแพร่หลาย เรียบเรียง จารุกิตติ์ จิติมา ถ่ายภาพ วิชัยยุทธ เสือสมิง
การประชุมสมัชชาทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงานให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมสมัชชาทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (11th IRENA Assembly and Related Meetings) ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ พร้อมด้วยคณะผู้แทนประเทศไทยจากสำนักงานปลัด กระทรวงพลังงาน และผู้แทน พพ. ซึ่งการประชุมฯ เป็นเวทีในการหารือและแลกเปลี่ยนด้านพลังงานหมุนเวียนของผู้นำและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก ณ ห้องประชุม 603 พพ. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ได้กล่าวในที่ประชุมฯ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านพลังงานโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งจำเป็นต้องใช้เจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจนและผสมผสานไปกับการลงทุนและราคาพลังงานที่เหมาะสม ประกอบด้วย กฎระเบียบและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยประเทศไทยมีแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ซึ่งมีเป้าหมายในการเพิ่มกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากกว่า 20,000 เมกะวัตต์ ประเทศไทยประสบความสำเร็จในด้านพลังงานหมุนเวียนมากมาย เช่น การใช้เทคโนโลยี Blockchain การออกตราสารหนี้สีเขียว เป็นต้น และในปี พ.ศ. 2564 นี้ นโยบายพลังงานของไทยมุ่งเน้นไปที่การสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ชนบท โดยได้มีการจัดทำโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศผู้มีรายได้สูงและเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และยังเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ฟื้นฟูประเทศหลังสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้ ประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับทบวงการฯ และนานาประเทศ เพื่อขับเคลื่อนยุคการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานต่อไป เรียบเรียง จารุกิตติ์ จิติมา ถ่ายภาพ จักรกฤต นิยมทัศน์
พพ. หารือ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานหมุนเวียน Carbon Neutral และ Hydrogen
ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้หารือกับ Mr. SANO Shotaro, Commercial Attaché สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ผ่านทางระบบออนไลน์ โดย Mr. SANO Shotaro ได้นำเสนอยุทธศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นที่จะก้าวเข้าสู่การพัฒนาสีเขียวที่เน้นการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 603 อาคาร 7 พพ. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลนโยบาย ทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านพลังงานหมุนเวียน Carbon Neutral และ Hydrogen ของทั้งสองประเทศ ซึ่งฝ่ายไทยได้ให้ความสนใจในเรื่องการพัฒนาศักยภาพภาคอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ทั้งห่วงโซ่อุปทานให้สามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าได้และการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ซึ่งครอบคลุมทั้ง รถยนต์ไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า เรือไฟฟ้า และมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า พร้อมทั้งยินดีมีความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศญี่ปุ่นในการศึกษาและดำเนินโครงการร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสีเขียวต่อไปในอนาคต ถ่ายภาพ วิชัยยุทธ เสือสมิง เรียบเรียง จารุกิตติ์ จิติมา
กระทรวงพลังงาน ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537