หน้าหลัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
พพ. ผนึกกำลัง ธ.ก.ส. และ ธพว. หนุนเกษตรกร ใช้พลังงานทดแทน ยกระดับปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใช้พลังงานสะอาด ก้าวทันเทรนด์โลกยุคใหม่
วันนี้ (17 ธันวาคม 2562) ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมี นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กับ นายสมภพ รอดกลาง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ร่วมลงนาม เพื่อร่วมมือในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับเกษตรกร บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) สถาบันเกษตรกร และธุรกิจชุมชนภายใต้โครงการประชารัฐสร้างไทย เพื่อลดต้นทุนการผลิต ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น (Productivity) รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดี พพ. กล่าวว่า “พพ. มีภารกิจในการวิจัย ศึกษา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานอย่างแพร่หลาย เช่นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ดังโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ในปี พ.ศ. 2562 นี้ พพ. ให้การสนับสนุนบางส่วนประมาณร้อยละ 30 ของเงินลงทุนติดตั้งระบบฯ โดยมีแผนการสนับสนุนปีละ 5,000 ตารางเมตร ทั้งนี้ พพ. มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์รวมพื้นที่ 75,000 ตารางเมตร ภายใน ปี พ.ศ. 2569” “นอกจากนี้ พพ.ได้ดำเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจการค้า และในส่วนภาคเกษตรกรรม พพ. ได้ดำเนินโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม โดยสนับสนุนในด้านองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และ การนำระบบ IoT มาใช้จัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในฟาร์ม โดย พพ. ให้การสนับสนุนเงินลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 สำหรับการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน โดยดำเนินการสาธิตไปแล้ว 19 ฟาร์ม และอยู่ระหว่างสาธิตเพิ่มเติมอีก 30 ฟาร์ม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ นี้ จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการSME ขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจชุมชน ภายใต้โครงการประชารัฐสร้างไทย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ทั้งในรูปของสินเชื่อหรือเงินร่วมลงทุน” นางสาวนวลจันทร์กล่าว นายสมภพ รอดกลาง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า “ธ.ก.ส. มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนภายใต้หลัก ธ.ก.ส. Go Green โดยดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนให้แก่ลูกค้าที่ผลิตเกษตรอินทรีย์หรืออาหารปลอดภัย (Food Safety) หรือส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมหรือวิถีชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เน้นการดูแลสุขภาพ และคืนคุณค่าสู่สังคม นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตร ได้ใช้ช่องทางของธนาคารในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน นอกจากนี้ พพ. และ ธ.ก.ส. ยังร่วมแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของทั้งสองฝ่าย ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาความรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่การยกระดับที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทย และสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศต่อไป” นายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า “ธพว. ในฐานะสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา จึงมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยเฉพาะภาคเกษตรระดับชุมชน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ให้ปรับตัวนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดมาใช้ทดแทน ซึ่งจะก่อประโยชน์ทั้งเชิงธุรกิจ ช่วยลดต้นทุน สินค้าได้มาตรฐานสามารถเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดได้กว้างขวาง โดย ธพว. พร้อมสนับสนุนด้านความรู้ ช่วยให้เอสเอ็มอีได้รับประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานสะอาด โดยส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพทำกล้วยตาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ผลิตโดยใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคู่กับการเติมเงินทุนดอกเบี้ยต่ำผ่านโครงการต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เช่น “สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน” ผ่อนนาน 7 ปี บุคคลธรรมดา ใน 3 ปีแรก คิดอัตราดอกเบี้ย 0.417% ต่อเดือน แต่หากยกระดับเป็น “นิติบุคคล” คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3 ปีแรก เหลือเพียง 0.25% ต่อเดือน และ “สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน” ของกระทรวงอุตสาหกรรม วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1% ตลอดอายุสัญญา โดยความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นนิมิตรหมายอันดี ก่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมทั้งด้านความรู้ เทคโนโลยี และแหล่งเงินทุน”
พพ. ฝึกอบรมเทคโนโลยีอบแห้งด้วยพาราโบล่าโดม แปรรูปผลผลิตในพื้นที่พระราชดำริ
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิด "การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดมในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนการสาธิตการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดมสำหรับพื้นที่พระราชดำริ" ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนำชมภู ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ โดยมีเป้าหมายให้ถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในชุมชนตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี พพ. จึงได้ติดตั้งระบบอบแห้งด้วยพาราโบล่าโดม จำนวน 5 ระบบ และจัดการฝึกอบรมเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยการใช้พาราโบล่าโดม การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน GMP การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการจัดการการผลิต การคิดต้นทุน การตลาด การสร้างแบรนด์ และการออกแบบโลโก้ เพื่อให้เกษตรกรมองเห็นภาพรวมของการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ในการผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์ โดยมีผู้แทนจากกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่างๆ รวม 38 คน เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 16 ธันวาคม 2562
การสัมมนา "Energy 5.0" รองรับการใช้ Big Data ขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา “Energy 5.0 โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ” พร้อมทั้งเป็นประธานสักขีพยาน ในพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงาน เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย” ทั้งนี้ นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นผู้แทน พพ. ร่วมลงนาม ระหว่าง 7 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อประสานความร่วมมือในการรวบรวม เชื่อมโยง วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกภาคส่วน อันจะมีส่วนช่วยส่งเสริมยกระดับการวางแผน กำหนดนโยบาย และการพัฒนาขับเคลื่อนแผนพัฒนาพลังงานของประเทศต่อไป ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562
พพ. จัดแถลงผลการดำเนินงาน“โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ประจำปี 2562
นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานแถลงผลการดำเนินงาน“โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ประจำปี 2562 ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ พ.ศ. 2558 – 2579 (EEP 2015) และ Energy 4.0 ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไว้ตามภาคเศรษฐกิจที่มีการใช้พลังงานมาก ได้แก่ ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ และภาคบ้านอยู่อาศัย โดยใช้กลยุทธ์และมาตรการดำเนินงานแบบผสมผสานทั้งมาตรการบังคับใช้ด้วยกฎหมาย และมาตรการจูงใจสนับสนุนทางการเงิน โดยเฉพาะการอนุรักษ์พลังงานในภาคอาคารขนาดใหญ่ตามกฎหมาย ให้มีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและรายงานการจัดการพลังงาน ทั้งนี้ พพ. ยังได้ผลักดันให้มีการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Building Energy Code หรือ BEC) กับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรืออาคารดัดแปลง ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร โดยต้องออกแบบอาคารให้มีการอนุรักษ์พลังงาน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบันได้กำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดย พพ. ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ภายในปี 2562 นำร่องใช้กับอาคารขนาดใหญ่พื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปก่อน และทยอยบังคับใช้กับอาคารพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร และ 2,000 ตารางเมตร ภายใน 3 ปี
สัมมนา IoT เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
นายโสภณ มณีโชติ ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวเปิดการสัมมนาทางวิชาการ “การประยุกต์ใช้ IoT เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Internet of Things for Energy)” ภายใต้โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ IoT เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีผู้แทนจากอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมมากกว่า 400 คน ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562
กระทรวงพลังงานจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ รร.ทีปังกรฯ (วัดโบสถ์) ครู-นักเรียนสร้างเครือข่ายประหยัดพลังงานสู่ครอบครัว-ชุมชน
นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน "จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ในชื่อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งกระทรวงพลังงานร่วมกับกลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ 6 แห่งจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียน ครู และนักเรียน เรียนรู้เรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน และเป็นเครือข่ายพลังงานขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป
พพ. นำคณะผู้ประกอบการเยี่ยมชมความสำเร็จ Thailand Energy Awards และ ASEAN Energy Awards
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการโรงงาน อาคาร และธุรกิจด้านพลังงาน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานผลสำเร็จของผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2019 ด้านอนุรักษ์พลังงาน รางวัลดีเด่น อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อาคารเขียว(Green Building) ณ อาคาร SCG Health Center บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 อาคาร SCG Health Center สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green building โดยอาคารถูกจัดวางให้สอดคล้องกับทิศทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ เพื่อลดผลกระทบของความร้อนจากดวงอาทิตย์ กรอบอาคารเลือกใช้กระจก Laminated Insulated Glass Unit แบบมีช่องระหว่างกระจกบรรจุก๊าซเฉื่อย เพื่่อป้องกันความร้อนไม่ให้เข้าสู่อาคาร และบริเวณใต้หลังคาบุด้วยฉนวน Polystyrene Foam เพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร มีการใช้ไฟฟ้าหลอด LED พร้อมทั้งระบบผลิตพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งมีกำลังผลิตทั้งหมด 120 กิโลวัตต์ คิดเป็นการใช้พลังงานทดแทนประมาน 25 เปอร์เซ็นต์
พพ. ร่วมมือกับ Asian Development Bank (ADB) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ GMS Workshop on Energy Efficiency: Mainstreaming Energy Efficiency at Sectoral Levels and Local Government Authorities for GMS/ASEAN Countries
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ร่วมมือกับ Asian Development Bank (ADB) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ“GMS Workshop on Energy Efficiency: Mainstreaming Energy Efficiency at Sectoral Levels and Local Government Authorities for GMS/ASEAN Countries”. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระดับนานาชาติด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เกิดการนำไปปรับปรุงแก้ไขแนวทาง นโยบาย และกลไกการดำเนินการ และเพื่อผลักดันให้เกิดการลดการใช้พลังงานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากกว่า 50 คน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ภาคไฟฟ้า และภาควิชาการ จากประเทศต่าง ๆ เช่น สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เกาหลีใต้ จีนเวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย รวมทั้งผู้แทนจาก ADB, ACE, APSEC, Geen Climate Fund, Afd ซึ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันในหลากหลายประเด็น ได้แก่ สถานการณ์ นโยบายและแนวทางของประเทศ กรณีศึกษาและโครงการที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงกลไกสำคัญทางการเงินและการลงทุนโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน
พพ. ลงพื้นที่ศึกษาโรงงานต้นแบบติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป 3.2 เมกะวัตต์
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะสื่อมวล ชนลงพื้นที่เยี่ยมชมพร้อมศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนที่ประสบความสำเร็จ ของ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบกิจการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงงานที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการด้านพลังงานภายในโรงงาน ด้วยการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ขนาดกำลังการผลิต 3.2 เมกะวัตต์ จำนวนแผงโซลาร์เซลล์ 18,347 แผ่น บนพื้นที่หลังคากว่า 22,532 ตารางเมตร สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า 4,675,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10% ของการใช้พลังงานทั้ง หมด ประหยัดเงินค่าไฟฟ้าได้มากกว่า 20 ล้านบาทต่อปี ด้วยมูลค่าการลงทุน 125 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถคืนทุนภายใน 6 ปี นับ เป็นต้นแบบของเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนในการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปขนาดใหญ่ในสถานประกอบการ
พิธีพระราชทาน เครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดพิธีพระราชทาน เครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการพลเรือน บุคลากรในสังกัดกระทรวงพลังงาน และเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 683 คน ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช อาคาร ท.102 สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
พพ. จัดกิจกรรม “พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน” นำองค์ความรู้ด้านพลังงานสู่ชุมชน
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พพ. กว่า 100 คน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน และเป็นประธานเปิดกิจกรรม "พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน" ณ ชุมชนบ้านบ่อหลวง ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 โดยนำองค์ความรู้ด้านพลังงานลงสู่ชุมชน สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน ที่จะส่งเสริมพลังงานในระดับชุมชน ด้วยแนวคิด "พลังงานของทุกคน" หรือ "Energy For All" ซึ่งในกิจกรรมมีการจัดแสดงเทคโนโลยีทางด้านพลังงานในระดับชุมชน จากศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) อาทิ ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น เพื่อให้ชาวบ้านชุมชนบ้านบ่อหลวง ได้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านพลังงานเพิ่มมากขึ้น เกิดการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่ชุมชน พร้อมกันนี้ พพ. ยังได้มอบชุดองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน เป็นตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ชุมชนได้ศึกษาและใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมสัมผัสได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน นอกจากนี้ พพ. ยังได้จัดกิจกรรม CSR เป็นการมอบชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหลวง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น
พพ. จัดการอบรม "กลยุทธ์การสื่อสารสู่ชุมชน"
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรม “กลยุทธ์การสื่อสารสู่ชุมชน” เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พพ. มีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันนโยบายและแนวทางการทำงานของกระทรวงพลังงานที่มุ่งให้ความสำคัญกับชุมชน ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงพลังงานอย่างเท่าเทียมเสมอภาค ภายใต้แนวคิด Energy For All พลังงานเพื่อทุกคน พพ. จึงได้จัดอบรมและเชิญ คุณคำรณ หว่างหวังศรี ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงกับการสัมผัสชุมชนยาวนานกว่า 40 ปี มาถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับชุมชน พร้อมแง่คิด และแรงกระตุ้นที่เป็นประโยชน์กับการสื่อสารสู่ชุมชน เพื่อให้การทำงานของ พพ. กับชุมชนบรรลุได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอรีน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
การสัมมนา "CoDE @ ASOKE" โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามกฎหมายในภาคอาคารธุรกิจตามแผนพัฒนา Electronics Monitoring ในอาคารควบคุม
นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา "CoDE @ ASOKE" โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามกฎหมายในภาคอาคารธุรกิจตามแผนพัฒนา Electronics Monitoring ในอาคารควบคุม โดยในโครงการได้ทำการคัดเลือกอาคารธุรกิจ อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า โรงพยาบาล โรงแรม สถานศึกษา และที่พักอาศัย ในพื้นที่ช่วงถนนอโศกมนตรี และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการ และสนับสนุนงบประมาณบางส่วนเพื่อปรับเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ด้านดิจิทัลพลังงานภายในพื้นที่อาคารเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานและพัฒนาเป็น Building Energy Management Platform เพื่อนำผลที่ได้ไปวางแผนประกอบการกำหนดนโยบาย และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดิจิทัลพลังงานต่อไป ณ อาคารสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
สัมมนา “การศึกษาต้นทุนและการประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตพลังงานจากขยะชุมชนในประเทศไทย"
วันนี้18 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม ปทุมวัน พริ้นเซส กรุงเทพฯ นายกิตติพร โป้ซิ้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน เป็นประธานเปิด การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน “การศึกษาต้นทุนและการประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตพลังงานจากขยะชุมชนในประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงต์เพื่อ นำหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตมาประยุกต์ใช้ศึกษาและประเมินผลกระทบทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมถึงต้นทุนทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ ที่เกิดขึ้นทั้งวัฏจักรชีวิตของการผลิตพลังงานจากเทคโนโลยีเตาเผาขยะ เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและการดำเนินการที่เหมาะสมในการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในแต่ละขั้นตอนของวัฏจักรชีวิตของการผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอยชุมชน และ เพื่อเป็นข้อมูลและองค์ความรู้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การดำเนินโครงการผลิตพลังงานจากขยะที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและภาพรวมของประเทศ
พพ. นำผู้โชดดีในเพจ facebook รายการ e-journey พลังงาน DEDE เข้าศึกษาเรียนรู้ด้านพลังาน
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำผู้โชดดีในเพจ facebook รายการ e-journey พลังงาน DEDE เข้าศึกษาเรียนรู้ด้านพลังานที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โดยอุทยานมีนิทรรศการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน จัดทำค่ายฝึกอบรมด้านการประหยัดพลังงาน และนำเสนอเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ภายในอาคารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่นนิทรรศการสำรวจพลังงาน (Energy Exploration) นิทรรศการระบบไฟฟ้ากำลัง (Power Grid) นิทรรศการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy, Eco - City) เป็นต้น จากนั้นเข้าได้เข้าเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2562
การจัดส่งรายงานการจัดการพลังงาน รายงานผลการตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Form
วันนี้ 11 พ.ย. 62 ณ ร.ร. เดอะทวินทาวเวอร์ นายพฤฒพงศ์ สาระเกษตริน หัวหน้ากลุ่มบริการสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิด สัมมนาเรื่อง การจัดส่งรายงานการจัดการพลังงาน รายงานผลการตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Form โดยโครงการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานของ โรงงานควบคุม และอาคารควบคุมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ช่วยให้ พพ. กำหนดนโยบาย หรือมาตรการสำหรับการกำกับดูแลและอนุรักษ์พลังงานได้ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีระบบการจักการข้อมูลที่มีจำนวนมากได้อย่างถูกต้องและแม่นยำรวมถึง การรายงานผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพพลังงานกลับไปยังโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งเชื่อว่าจะจะเกิดผลประโยชน์อย่างยิ่งกับภาพรวมของประเทศ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดงานประชุมนานาชาติเรื่อง “International Workshop on Energy Transition through Smart Grid Realization for ASEAN & BIMSTEC” (29-30 ตุลาคม 2562) ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จ.เชียงใหม่
เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสมาร์ทกริด ด้านนโยบาย เทคโนโลยี ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละประเทศ และกรณีศึกษาโครงการทางด้านสมาร์ทกริดในภูมิภาคอาเซียนและบิมสเทค ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับยุค Energy transition โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากกว่า 50 คน ประกอบไปด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการไฟฟ้า ภาครัฐจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและบิมสเทค และภาคเอกชนของไทย
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2020 ครั้งที่ 5 (จ.กระบี่)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2020 ครั้งที่ 5 (ครั้งสุดท้าย) ณ ปกาสัย รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดได้ศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการส่งผลงาน และเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยต่อเจ้าหน้าที่กองประกวดได้โดยตรง โดยการประกวด Thailand Energy Awards ในปี 2020 นี้ เปิดรับผลงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandenergyaward.com
รมว.พลังงาน ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย พพ.
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตรวจเยี่ยมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยมีนายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดี พพ. ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน และข้าราชการ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมอบนโยบาย และแนวทางการทำงานให้กับผู้บริหารและข้าราชการ พพ. ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า "พพ.ถือว่า มีส่วนสำคัญมากในกระทรวงพลังงาน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมาก และสอดรับกับทิศทางนโยบายของกระทรวง คือ นโยบาย “Energy For All เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยกระทรวงพลังงาน เป็นหัวใจหลัก ที่เข้าไปถึงเศรษฐกิจฐานรากมากที่สุด โดยสิ่งที่ให้นโยบายไป คือ การทำงานโดยใช้แนวคิดหลักเพื่อไปเสริมความแข็งแกร่ง ต่อเติมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน และเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจไม่สามารถทำได้คนเดียว และให้เชื่อมโยงกับแนวคิดของประชารัฐสร้างไทย โดยเชื่อมโยงกับกลไกขององค์กรต่างๆ ที่ได้ทำเอาไว้ เช่น ธนาคารออมสิน ธกส. หรือกองทุนหมู่บ้าน”
นายกรัฐมนตรีมอบรางวัล “รัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2562”
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล Digital Government Awards 2019 (รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2562) และเปิดงาน "ประกาศผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิตอลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562” โดยมีนายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้าร่วมรับรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมือวันที่ 30 ตุลาคม 2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537