หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือก

ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือก
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิศวกร ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๘๖ สังกัดกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (27 ก.ย. 2562)
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๕๑ สังกัดสำนักเลขานุการกรม (27 ก.ย. 2562)
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๓๗ สังกัดสำนักเลขานุการกรม (27 ก.ย. 2562)
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๒๙ สังกัดสำนักเลขานุการกรม (27 ก.ย. 2562)
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๔๑๕ สังกัดศูนย์เทคโนโลยยีสารสนเทศและการสื่อสาร (6 ก.ย. 2562)
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๓๓ สังกัดสำนักเลขานุการกรม (6 ก.ย. 2562)
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๕ สังกัดสำนักเลขานุการกรม (6 ก.ย. 2562)
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๔ สำนักเลขานุการกรม (6 ก.ย. 2562)
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการและรัดับชำนาญการพิเศษ เรื่อง หลักเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงานและพิจารณาคุณภาพของผลงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๑๕ (5 ก.ย. 2562)
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เรื่อง หลักเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงานและพิจารณาคุณภาพของผลงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๔๕ (5 ก.ย. 2562)
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งวิศวกร ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เรื่อง หลักเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงานและพิจารณาคุณภาพของผลงาน ตำแหน่งวิศวกร ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๕ (5 ก.ย. 2562)
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งวิศวกร ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เรื่อง หลักเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงานและพิจารณาคุณภาพของผลงาน ตำแหน่งวิศวกร ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๘ (5 ก.ย. 2562)
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งวิศวกร ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เรื่อง หลักเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงานและพิจารณาคุณภาพของผลงาน ตำแหน่งวิศวกร ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๔ (3 ก.ย. 2562)
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เรื่อง หลักเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงานและพิจารณาคุณภาพของผลงาน ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘ (3 ก.ย. 2562)
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เรื่อง หลักเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงานและพิจารณาคุณภาพของผลงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๒ (3 ก.ย. 2562)
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการและรัดับชำนาญการพิเศษ เรื่อง หลักเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงานและพิจารณาคุณภาพของผลงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๘๙ (3 ก.ย. 2562)
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งสำหรับผู้ปฎิบัติงานที่มีประสบการณ์) (11 ก.ค. 2562)
ประกาศฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (กรณีผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาวิชาในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว) คัดเลือกจากผู้สำเร็จการศึกษาทุนของ สวทช. (5 มี.ค. 2562)
ขออนุมัติคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นดำรงตำแหน่งนายช่างเทคนิคอาวุโส เลขที่ 204 สพช. (1 มี.ค. 2562)
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (กรณีผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำเร็จการศึกษาแล้ว) ในตำแหน่งวิศวกรฯ (25 ก.พ. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537