หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
นักเรียนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและด้านอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) เพื่อนักเรียนได้รับความรู้ด้านพลังงานไปปรับใช้ในการเรียนและในชีวิตป (11 ก.พ. 2563)
นักเรียนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวน 70 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและด้านอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) เพื่อนักเรียนได้รับความรู้ด้านพลังงานไปปรับใช้ในการเรียนและในชีวิตประจำวันต่อไป วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านควนแดง อ.ลำทับ จ. กระบี่ จำนวน 149 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) (11 ก.พ. 2563)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านควนแดง อ.ลำทับ จ. กระบี่ จำนวน 149 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)โดยมีนายศิริ เชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) และ เจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 11 ก.พ. 63
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) (7 ก.พ. 2563)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 150 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)โดยมีนายศิริ เชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) และ เจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 7 ก.พ. 63
นายไวยเวทย์ นาเอก หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่7(จังหวัดเชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชน ณ กศน.ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (7 ก.พ. 2563)
นายไวยเวทย์ นาเอก หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่7(จังหวัดเชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชน ณ กศน.ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 22 คน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองราชบุร มีความประสงค์ให้ กศน. ตำบลพิกุลทอง จัดโครงการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กศน. ตำบลห้วยไผ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ประชาชนเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์พลัง (6 ก.พ. 2563)
ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองราชบุร มีความประสงค์ให้ กศน. ตำบลพิกุลทอง จัดโครงการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในวันที่ 6 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2563 เวลา 08:30-15:00 น. กศน. ตำบลห้วยไผ่ หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ประชาชนเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา ได้จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และปลูกฝังความรักชาติ รักษ์ท้องถิ่นให้กับนักเรียน ดังนั้น จึงนำนักเรียนเข้าศึกษาความรู้ด้านพลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) (6 ก.พ. 2563)
ด้วย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา ได้จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และปลูกฝังความรักชาติ รักษ์ท้องถิ่นให้กับนักเรียน ดังนั้น จึงนำนักเรียนเข้าศึกษาความรู้ด้านพลังงาน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 50 คน เวลา 08:30-11:30 น. และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 110 คน เวลา 13:00-15:30 น. ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำ คณะครู/นักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา และ โรงเรียนวัดคีรีวง จ.สุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงาน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลฯ (6 ก.พ. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำ คณะครู/นักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี อ.นาเดิม/โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา อ.เคียงซา และ โรงเรียนวัดคีรีวง อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 90 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (ประเภทโรงเรียนพลังงานชุมชน) ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี นายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 5 ก.พ. 63
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี (4 ก.พ. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน วันที่ 31 มกราคม 2563
คณะครู/นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัด อบต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 75 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (31 ม.ค. 2563)
คณะครู/นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัด อบต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 75 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)โดยมีนายศิริ เชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) และ เจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 31 ม.ค. 63
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง นำ คณะครู/นักเรียนโรงเรียนพนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จำนวน 50 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (ประเภทโรงเรียนพลังงานชุมชน) (31 ม.ค. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง นำ คณะครู/นักเรียนโรงเรียนพนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จำนวน 50 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (ประเภทโรงเรียนพลังงานชุมชน) ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี นายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 30 ม.ค. 63
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง นำ คณะครู/นักเรียนโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เข้าศึกษาดูงาน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (ประเภทโรงเรียนพลังงานชุมชน) ณ อุทยานพลังงาน (31 ม.ค. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง นำ คณะครู/นักเรียนโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม อ.บางแก้ว จ.พัทลุง จำนวน 50 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (ประเภทโรงเรียนพลังงานชุมชน) ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี นายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) ให้การต้อนรับ และให้ความรู้เรื่องสถานการณ์พลังงานฯ วันที่ 29 ม.ค. 63
นายไวยเวทย์ นาเอก หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่7(จังหวัดเชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับประชาชนและผู้สนใจ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านเอื้องดอย หมู่ 11 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (29 ม.ค. 2563)
นายไวยเวทย์ นาเอก หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่7(จังหวัดเชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับประชาชนและผู้สนใจ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านเอื้องดอย หมู่ 11 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมจำนวน 22 คน วันที่ 27 มกราคม 2563
นายไวยเวทย์ นาเอก หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่7(จังหวัดเชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับประชาชนและผู้สนใจ ณ บ้านวังดิน หมู่ 3 ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (29 ม.ค. 2563)
นายไวยเวทย์ นาเอก หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่7(จังหวัดเชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับประชาชนและผู้สนใจ ณ บ้านวังดิน หมู่ 3 ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 23 คน วันที่ 28 มกราคม 2563
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง นำ คณะครู/นักเรียนโรงเรียนประภัสสรรังสิต เข้าศึกษาดูงาน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (ประเภทโรงเรียนพลังงานชุมชน) ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (29 ม.ค. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง นำ คณะครู/นักเรียนโรงเรียนประภัสสรรังสิต จำนวน 50 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (ประเภทโรงเรียนพลังงานชุมชน) ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี นายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) ให้การต้อนรับ และให้ความรู้เรื่องสถานการณ์พลังงานฯ วันที่ 28 ม.ค. 63
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุงสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 255 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) (24 ม.ค. 2563)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุงสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 255 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)โดยมีนายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) และ เจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 24 ม.ค. 63
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้สนใจ ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (22 ม.ค. 2563)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้สนใจ จำนวน 130 ท่าน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563
คณะผู้บริหารฯ/ครูฝึกฯ นำนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2/2562 กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอทุ่งสง ในกิจกรรม"การเสริมสร้างจิตสำนึกโดยการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทฯ" เข้าศึกษาดูงานฯ (22 ม.ค. 2563)
คณะผู้บริหารฯ/ครูฝึกฯ นำนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2/2562 กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 110 ท่าน ในกิจกรรม"การเสริมสร้างจิตสำนึกโดยการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทฯ" เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมีนายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) และ เจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 22 ม.ค. 63
ครูและนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานไปปรับใช้ในการเรียน และในชีวิตป (20 ม.ค. 2563)
ครูและนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จำนวน 34 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานไปปรับใช้ในการเรียน และในชีวิตประจำวันต่อไป วันที่ 19 มกราคม 2563
คณะครู/นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านบางดี อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี จำนวน 125 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) (20 ม.ค. 2563)
คณะครู/นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านบางดี อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี จำนวน 125 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)โดยมีนายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) และ เจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 17 ม.ค. 63
นักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ จากวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) (20 ม.ค. 2563)
นักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 45 คน จากวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และรู้จักใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันที่ 17 มกราคม 2563

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537