หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
พพ. เปิดตัวโครงการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา "เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการนำร่องการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร" ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โดยการสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ผู้ประกอบการ ธุรกิจขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทั่วไปเข้าร่วม โดยโครงการจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าสำรวจ ตรวจวัด ศึกษา วิเคราะห์ นำเสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านขนส่งของสถานประกอบการ และให้คำปรึกษาด้านต่างๆ พร้อมทั้งการสนับสนุนงบประมาณในการลงทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจขนส่ง มีเป้าหมายคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย
พพ. แถลงผลการศึกษาและจัดทำค่าประสิทธิภาพพลังงาน เครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น “โครงการศึกษา จัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน เครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีผู้ผลิต/จำหน่ายเครื่องอัดประจุฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โดยโครงการฯ ได้ศึกษาข้อมูลการตลาดและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสุ่มตัวอย่างและทดสอบค่าประสิทธิภาพพลังงาน เพื่อทำการกำหนดระดับค่าประสิทธิภาพพลังงานที่เหมาะสม ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมการใช้เครื่องอัดประจุประสิทธิภาพสูง ให้มีความแพร่หลาย ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งของประเทศ
พพ. จัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง “โอกาสในการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคอาเซียน”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง “โอกาสในการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคอาเซียน” โดยมี ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และบรรยายพิเศษ ณ โรงแรม The Imperial Hotel & Convention Centre Korat จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562 ในการจัดการประชุมเพื่อรับทราบถึงสถานการณ์พลังงานและนโยบายด้านพลังงานของกลุ่มประเทศอาเซียนและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านพลังงานหมุนเวียนและโอกาสในการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคอาเซียน ปัญหาอุปสรรคในการลงทุน และศึกษาดูงาน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เนื่องจากมีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน Solar rooftop และระบบการจัดการพลังงานโดยได้รับรางวัลการรับรองอาคารธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบด้านพลังงาน (Building Energy Code, BEC) สามารถประหยัดพลังงานในอาคารได้ถึง 7 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี และศึกษาดูงานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่ทุ่งกังหันลมห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
พพ. มอบรางวัล 137 แบบอาคาร และฉลากอาคารกับอาคารที่ดีกว่าเกณฑ์ BEC 17 แบบอาคาร ประจำปี 2562
พพ. มอบรางวัล 137 แบบอาคาร และฉลากอาคารกับอาคารที่ดีกว่าเกณฑ์ BEC 17 แบบอาคาร ประจำปี 2562   นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานการมอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 137 รางวัล และฉลากแบบอาคาร 17 แบบอาคารอนุรักษ์พลังงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน BEC ประจำปี 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 พร้อมเดินหน้าผลักดันแบบอาคาร สถานศึกษา, สำนักงาน, อาคารโรงมหรสพ, ห้างสรรพสินค้า, อาคารสถานบริการ, อาคารชุมนุมคน, โรงแรม สถานพยาบาล และอาคารชุด ให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Building Energy Code : BEC) ซึ่งบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง ขนาดพื้นที่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบอาคารและใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ทั้งนี้ นายโกมล บัวเกตุ เปิดเผยว่า พพ. ได้จัดกิจกรรม งานมอบฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 ที่มีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานภายในอาคาร ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (BEC) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับอาคารขนาดพื้นที่ 10,000, 5,000, 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ตามลำดับ โดยในปี 2562 นี้มีอาคารของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ที่ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งสิ้น 137 อาคาร และผ่านการคัดเลือกได้รับมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 17 อาคาร แบ่งเป็น ฉลากระดับดีเด่น 1 อาคาร, ฉลากระดับดีมาก 9 อาคาร, ฉลากระดับดี 7 อาคาร ครอบคลุมอาคารเรียน สำนักงาน คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม เป็นต้น ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
รมว.พลังงานจัดประชุมระดมความคิดเห็น กำหนดทิศทางกระทรวงพลังงาน
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายกระทรวงพลังงาน โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงานเข้าร่วม ณ ชั้น 6 อาคาร C กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม2562 การประชุมครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นพลังงาน ทั้งด้านไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเชื้อเพลิง พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีการหารือถึงนโยบายสำคัญที่จะต้องเร่งผลักดัน รวมถึงข้อจำกัดและอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการด้านพลังงานเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ
รมว.พลังงานตรวจเยี่ยมพาราโบลาโดมบ้านหนองเขื่อน
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ชมผลิตภัณฑ์สมุนไพร กล้วยอบแห้งและแป้งกล้วยแปรรูปบ้านหนองเขื่อน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และคณะ ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า วันนี้ตั้งใจเดินทางมาเยี่ยมชมชุมชนบ้านหนองเขื่อนที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานและพพ. ในโครงการโดมอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งดีใจที่ได้เห็นขุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ "ชุมชนเป็นหน่วยย่อยที่มีความสำคัญกับประเทศ ถ้าชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ประเทศก็จะมั่นคง ภาครัฐจึงต้องสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยการให้องค์ความรู้ ให้เงินทุน และหาตลาดให้ ชุมชนก็จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน" นายยงยุทธ กล่าวว่า พพ.เดินหน้าสนับสนุนโครงการโดมอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มาตั้งแต่ปี 2554 ตามเป้าหมายการสนับสนุนที่ 75,000 ตารางเมตร จนถึงปัจจุบัน พพ. ให้การสนับสนุนแล้ว 32,000 ตารางเมตร ในส่วนของโดมอบแห้งฯ ของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองเขื่อน เป็นโดมความจุ 166.4 ตารางเมตร พพ.ให้การสนับสนุน 30% เป็นจำนวนเงิน 404,352 บาท เพื่อให้ชาวบ้านใช้ในการอบผลผลิตชุมชน เช่น กล้วยหอมและสมุนไพร ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน และเกษตรกรโดยรอบ "วันนี้ผมรับมอบนโยบายจากท่านรัฐมนตรีให้ช่วยสนับสนุนการตลาดให้ชุมชนจากโครงการพาราโบลาโดม ซึ่งพพ.จะดำเนินการร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีทีโออาร์ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วม "โครงการไทยเด็ด" เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนในอีกทางหนึ่งด้วย" อธิบดี พพ. กล่าว
พพ. แถลงผลสำเร็จต้นแบบ Smart Farm ปศุสัตว์ 19 แห่ง
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานแถลงผลสำเร็จและเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 19 ฟาร์ม ณ ห้องเมจิค 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรเจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ยกระดับไปสู่การเป็น Smart Farm และเป็นฟาร์มต้นแบบสาธิตเพื่อขยายผลในวงกว้าง ด้วย 3 มาตรการด้านพลังงาน ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ด้วยการปรับเปลี่ยนและใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง การใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ และการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ เทคโนโลยีสารสนเทศและ IoT โดยโครงการในปีงบประมาณ 2561 มีผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์เข้าร่วมทั้งสิ้น 19 ราย แบ่งเป็นฟาร์มสุกร 10 ราย ฟาร์มโค 5 ราย และฟาร์มไก่ 4 ราย สรุปผลประหยัดรวมทั้งโครงการได้ 747 ตันน้ำมันดิบ (toe) คิดเป็นเงิน 35 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 1.8 ล้านบาทต่อฟาร์ม
พพ. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างแผน AEDP2018
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 - 2580 (AEDP2018) ในกลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ และกลุ่มไฟฟ้าและความร้อน โดยมีเจ้าหน้าที่ พพ. ที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอและแสดงความคิดเห็น ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
พพ. จัดสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาสรุปผลการศึกษา “โครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น” เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ จากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการสัมมนา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร พพ. ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ดำเนินการขยายผลกระบวนการ H-FAME ในการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล สู่กระบวนการผลิตระดับโรงงาน เพื่อผสมในน้ำมันดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 10 โดยมีการทดสอบในรถกระบะ 8 คัน คันละ 100,000 กิโลเมตร และนำร่องใช้ B10 ในรถยนต์หลายประเภท ไม่น้อยกว่า 99,000 ลิตร
พพ. จับมือ สนพ. แจงเป้าหมายแผน AEDP2018
พพ. จับมือ สนพ. แจงเป้าหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP2018) ตามแผน PDP2018 พร้อมเตรียมจัดรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกอย่างแพร่หลาย นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ตามที่แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 แล้วนั้น ปัจจุบัน พพ. อยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP2018) ให้สอดคล้องกับแผน PDP2018 โดยแผนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน จะมีการปรับเป้าหมายให้สูงขึ้นจากแผน AEDP2015 ตัวอย่างเช่น • พลังงานแสงอาทิตย์ตามแผนเดิม ณ ปี 2579 จะติดตั้งให้ได้รวม 6,000 MW ณ สิ้นปี 2560 ดำเนินการแล้ว 2,849 MW ในแผนใหม่จะติดตั้งระหว่างปี 2561 – 2580 อีก 12,725 MW (โซล่าร์รู๊ฟท๊อปกับโซล่าร์ แบบทุ่นลอยน้ำ) รวมมีเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2580 อยู่ที่ 15,574 MW • พลังงานชีวมวล แผนเดิมอยู่ที่ 5,570 MW ณ สิ้นปี 2560 ดำเนินการแล้ว 2,290 MW มีแผนจะติดตั้ง ระหว่างปี 2561 – 2580 อีก 3,496 MW รวมมีเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2580 อยู่ที่ 5,786 MW เป็นต้น ทั้งนี้ ในแผน AEDP2018 จะมีการผลิตไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่ไม่มีในแผน AEDP2015 คือ การผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 2,725 MW และมีการเพิ่มเป้าหมายของโรงไฟฟ้าขยะ จากเดิม 500 MW เป็น 900 MW เพื่อช่วยแก้ปัญหาการจัดการขยะซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการจัดทำแผน AEDP2018 ในภาพรวมนั้น ปัจจุบัน พพ. อยู่ระหว่างเตรียมพร้อม จัดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั่วประเทศ คาดว่าในเดือนสิงหาคม 2562 จะเริ่มดำเนินการได้ ด้านนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยว่าตามเป้าหมาย ของแผน PDP2018 จะมีกำลังผลิตไฟฟ้าในปี 2580 จำนวน 77,211 เมกะวัตต์ ซึ่งจากเป้าหมายนี้จะต้องมีการเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้า 56,431 เมกะวัตต์ รวมทั้งจะพัฒนาระบบผลิตและส่งไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้ากับเอกชนที่เพิ่มมากขึ้นและเกิดความมั่นคงทางพลังงาน และแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งเบื้องต้น จะกำหนดเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ซึ่งจะเป็นระดับที่สร้างความสมดุล การผลิตไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้า เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
พพ. นำคณะผู้แทนจากสำนักงบประมาณตรวจเยี่ยมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้แทนจากสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่มาว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายอภิสิทธิ์ ปิยพิพัฒนมงคล หัวหน้าโครงการฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่มาว มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 4,600 กิโลวัตต์ ต่อเชื่อมกับระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พพ. นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวิชาการที่7 จ.เชียงใหม่
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายไวยเวทย์ นาเอก หัวหน้าศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมนำชมอุทยานพลังงาน ซึ่งจัดแสดงอุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา และแม่ฮ่องสอน
อธิบดี พพ. เยี่ยมชมโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำและบนหลังคา
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะเจ้าหน้าที่ พพ. และสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม “โครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำและบนหลังคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปา” ของ บริษัท เอส ซี จี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยมีนายนำพล มลิชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา รองผู้ว่าการ (สายงานปฏิบัติการ 1) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ โดยโครงการดังกล่าวได้รับรางวัลดีเด่นThailand Energy Awards 2019 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) และเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าชิงรางวัลในเวทีประกวดASEAN Energy Awards 2019 ทั้งนี้การพัฒนาโครงการดังกล่าวได้มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนทุ่นลอยน้ำ และบนหลังคา รวม 160 kW เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านำไปใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปา อีกทั้งยังเป็นการใช้พื้นที่หลังคาและบ่อน้ำให้เกิดประโยชน์ จากผลการดำเนินงานพบว่าระบบลอยน้ำสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าบนหลังคา 9% ด้วยเหตุที่อุณหภูมิของน้ำได้ช่วยลดความร้อนของแผงโซลาร์เซลล์ นอกจากนี้ยังลดการระเหยน้ำจากบ่อได้ถึง 7% โดยรวมบริษัทสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 236,512 หน่วยต่อปี ลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งได้ 14% ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 134 ตันต่อปี
รมว. พลังงาน เยี่ยมชมต้นแบบแบตเตอรี่ สำหรับ e-TukTuk
ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมโครงการพัฒนาอุปกรณ์กักเก็บพลังงานต้นแบบสำหรับรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ซึ่งทางสถาบันวิทยสิริเมธี ได้สนับสนุนนโยบาย e-TukTuk ของกระทรวงพลังงาน โดยคาดว่าการเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนจากรถตุ๊กตุ๊กเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าที่อาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่ทำให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคิดเป็นร้อยละ 80-90 ของพลังงานที่ใช้ไป หรือมากกว่า 3-4 เท่าของเครื่องยนต์สันดาป
พพ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 บริเวณ หน้าอาคาร 7 พพ.
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562
คณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 410 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณท้องสนามหลวง และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562
ชมรมกอล์ฟ พพ. จัดกิจกรรมเพื่อการกุศล
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมด้วยสมาชิกชมรมกอล์ฟ พพ. ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อโรงพยาบาลบ่อพลอย และโครงการปันน้ำใจให้น้อง มอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน และอุปกรณ์การกีฬา ให้แก่โรงเรียนบ้านไร่เจริญ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562
พิธีมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ สโมสรการพลังงานแห่งชาติ (สพง.)
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ สโมสรการพลังงานแห่งชาติ (สพง.) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ซึ่งสืบเนื่องจาก สพง. ร่วมกับ ชมรมกอล์ฟ พพ. ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 66 ปี พพ. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่สนามกอล์ฟบางกอก คลับ จ.ปทุมธานี เพื่อจัดหารายได้สำหรับส่งเสริมสวัสดิการและกิจกรรมด้านกีฬาและการกุศลของสมาชิก สพง. ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ พพ. และกระทรวงพลังงาน โดยได้จัดหาอุปกรณ์กีฬา ประกอบด้วย ลู่วิ่งไฟฟ้า 2 เครื่อง เครื่องเดินวงรี 2 เครื่อง จักรยานเอนปั่น 1 เครื่อง และจักรยานสปินไบค์ 1 เครื่อง รวมมูลค่า 126,688 บาท "ปีนี้เป็นปีแรกที่ทาง สพง. ร่วมกับชมรมกอล์ฟของ พพ. จัดหารายได้เข้ามา ก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ได้มาออกกำลังกายร่วมกัน และขอฝากให้ช่วยกันดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาโดยให้คิดว่าทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน" อธิบดี พพ. กล่าว
กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน พพ. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

Sexs oyuncaklarฤฑ fe fantezi รผrรผnleri erotik shop AlฤฑลŸveriลŸinizi ฤฐnternetten Yapmak ฤฐรงin 5 Neden.
Online erotik shopโ€™larda daha รงok รงeลŸit bulabilirsiniz, fiziksel maฤŸazalarda genelde farklฤฑ รผrรผn adedi 100โ€™รผ geรงmez iken online sex shopโ€™larda bu sayฤฑ 1000โ€™leri geรงebiliyor.
Online seks shopโ€™larda kimse ile muhatap olmazsฤฑnฤฑz, kimse size gรถrmeden, ne aldฤฑฤŸฤฑnฤฑzฤฑ bilmeden rahatรงa alฤฑลŸveriลŸ yapabilirsiniz.
Bu amaรงla รผretilen vibratรถr รถzel ten dokusuna yakฤฑn yumuลŸaklฤฑktaki hammaddesi ve gerรงek bir penise benzer tasarฤฑmฤฑ sayesinde neredeyse gerรงeฤŸinden ayฤฑrt edilemiyor.
Vibratรถrlere olan ilgi arttฤฑkรงa seks oyuncaklarฤฑ รผreticileri de รผrรผnlerini geliลŸtirmeye ve รงoฤŸaltmaya devam ediyor.
Nokta Sex Shop introduces its e-commerce site Innovative Soweto adult entertainment retailer Sex Shop ฤฐstanbul introduces its e-commerce site www.noktashop.org
Bunun iรงin gizliliฤŸe รถnem veren kiลŸiler sanal ortamlardan alฤฑลŸveriลŸ yapmayฤฑ tercih ederler. sex shop izmir รผrรผnleri iรงin mahremiyet konusunda tereddรผt yaลŸadฤฑklarฤฑ iรงin artฤฑk gizliliฤŸe รถnem vermeye baลŸlamฤฑลŸtฤฑr.

Gรผvenli bir adres รผzerinden cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ bir kat daha arttฤฑrmak mฤฑ istiyorsunuz? Sizin iรงin en uygun internet sitesi iรงerisinde esenyurt sex shop tรผm รผrรผnlerini sergilemektedir.
ร‡ฤฑฤŸฤฑr aรงan istanbul seks shop รผrรผnlerine sahip olmak hiรง bu kadar kolay olmamฤฑลŸtฤฑ. Partneriniz ile birlikte yaลŸayacaฤŸฤฑnฤฑz doyumsuz anlara renk katmak iรงin buradayฤฑz.
Gerรงek maฤŸazalardan alฤฑลŸveriลŸ yapmaktan รงekiniyorsanฤฑz tรผm cinsel ihtiyaรงlarฤฑnฤฑzฤฑ karลŸฤฑlayabileceฤŸiniz beylikdรผzรผ sex shop sanal maฤŸazasฤฑ sizler iรงin aktif bir hale getirilmiลŸtir.

โ€‹Kadฤฑnlarฤฑn son zamanlarda ihtiyaรง duyduฤŸu vibratรถrleri sanal maฤŸazalardan kolay bir ลŸekilde temin edebilirsiniz. รผlke iรงerisinde her nerede olursanฤฑz olun sex shop izmir sayesinde kolayca alฤฑลŸveriลŸ yapabilirsiniz.

โ€‹Genel olarak kadฤฑnlarฤฑn ve evli รงiftlerin tercihleri arasฤฑnda cinsel hayatฤฑna biraz daha heyecan katmak yer alฤฑr. Bunun iรงin gizliliฤŸe รถnem veren kiลŸiler sanal ortamlardan alฤฑลŸveriลŸ yapmayฤฑ tercih ederler. sex shop izmir รผrรผnleri iรงin mahremiyet konusunda tereddรผt yaลŸadฤฑklarฤฑ iรงin artฤฑk gizliliฤŸe รถnem vermeye baลŸlamฤฑลŸtฤฑr.

Fantezi malzemelerinin yanฤฑnda ereksiyon รผrรผnleri de seks shop รผrรผnlerinin en fazla tercih edilenleri arasฤฑnda yer alฤฑr. Masaj yaฤŸlarฤฑ ve vibratรถr gibi malzemeleri de kategoriler arasฤฑnda erotik shop maฤŸazasฤฑndan temin edebilirsiniz.

Uzun yฤฑllardฤฑr tecrรผbeli ve gรผven iรงerisinde satฤฑลŸ yapฤฑlan tek adres olarak sanal maฤŸaza iรงerisinde aradฤฑฤŸฤฑnฤฑz her ลŸeyi bulabilirsiniz. Dilerseniz antalya sex shop maฤŸazalarฤฑ arasฤฑnda gezebilir size uygun olan aktivitelere gรถz atabilirsiniz.

Seks hayatฤฑnฤฑzฤฑn รงok sฤฑradan olduฤŸunu dรผลŸรผnรผyorsanฤฑz ve cinsel hayatฤฑnฤฑzda yenilik istiyorsanฤฑz mutlaka fantezi grubuna gรถz atmalฤฑsฤฑnฤฑz. Birden fazla seรงenekler ile ankara sex shop sizin yanฤฑ baลŸฤฑnฤฑzda olacaktฤฑr.
Gรผnรผmรผzde yetiลŸkinler iรงin bir oyuncak maฤŸazasฤฑ olan bakฤฑrkรถy sex shop sayesinde cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ daha keyifli bir hale getirebilirsiniz. ลžehir iรงerisinde maฤŸaza dolaลŸmaktan รงekiniyorsanฤฑz ya da sorularฤฑnฤฑzฤฑ yรถneltemiyorsanฤฑz sanal alฤฑลŸveriลŸ sitesi olan seks shop sizin iรงin en etkili maฤŸaza olabilir.
seks shop istanbul kelimesinden bulduฤŸunuz internet sitemizin asฤฑl yeri ฤฐstanbul olmakla birlikte, tรผm Tรผrkiyeye online olarak 7/24 hizmet vermekteyiz.
Cinsel hayatฤฑn daha hareketli ve aktif bir ลŸekilde geรงebilmesi iรงin yetiลŸkinlere รถzel olarak รผretilen ve sex oyuncaklarฤฑ olarak kabul edilen รผrรผnleri keลŸfetmek gerekiyor. Bu anlamda zengin รผrรผnlerin รงeลŸitliliฤŸi ile her bireyin cinsel yaลŸamฤฑndaki farklฤฑ ihtiyaรงlara hizmet veren ฤฐstanbulun en iyi sex shop fฤฑrsatlarฤฑnฤฑ yakalamanฤฑn tam zamanฤฑ.

รœlkenin herhangi bir yerinde olursanฤฑz olun istanbul seks shop sayesinde sanal bir ลŸekilde alฤฑลŸveriลŸ tamamlayabilirsiniz. Kendinize ya da partnerinize daha fazla haz vermek istiyorsanฤฑz kategoriler arasฤฑnda fantezi รงeลŸitlerine gรถz atabilirsiniz.
With so many great options, explore a whole new erogenous zone with our multitude of different sex shop If you still cant decide, try out the sex shop section - every adult toy collection needs at least one.
ฤฐstanbul Erotik Shop MaฤŸazasฤฑ sex shop sex oyuncaklarฤฑ satฤฑlan sitede sizlerde kendinize uygun seks oyuncaklarฤฑ satฤฑn alabilirsiniz.
Fethiye Erotik Shop MaฤŸazasฤฑ fethiye sex shop sex oyuncaklarฤฑ satฤฑlan sitede sizlerde kendinize uygun seks oyuncaklarฤฑ satฤฑn alabilirsiniz.
sex shop istanbul, sex shop Products, sex shop in Istanbul vibrator, dildo, sexual health products, fancy clothing, fetish products are selling with reasonable price secret shipping.
Reviews on Sexshop in Istanbul, female sex products Turkey - Nokta Erotik Shop, Nokta Sex Shop, ฤฐstanbul Erotik Shop, Cinsel Dรผnya Shop, Acil Market Seks Shop, taksim sex shop
oral sex best sex shop
Siz de erotik shop dรผkkanlarฤฑna girmekten รงekiniyorsanฤฑz ve bรถylece cinsel hayatฤฑnฤฑzdan zevk alamฤฑyorsanฤฑz bu alฤฑลŸveriลŸ yรถntemi sizin iรงin son derece kolay olacaktฤฑr.

Bรถylece aklฤฑnฤฑza takฤฑlan tรผm sorularฤฑ avcฤฑlar sex shop sanal maฤŸaza รผzerinden giderebilirsiniz. En รงok tercih edilen รผrรผnler arasฤฑnda genellikle fantezi malzemeleri yer almaktadฤฑr.

Fantezi malzemelerinin yanฤฑnda ereksiyon รผrรผnleri de seks shop รผrรผnlerinin en fazla tercih edilenleri arasฤฑnda yer alฤฑr. Masaj yaฤŸlarฤฑ ve vibratรถr gibi malzemeleri de kategoriler arasฤฑnda erotik shop maฤŸazasฤฑndan temin edebilirsiniz.

AlacaฤŸฤฑnฤฑz her seks shop รผrรผnรผnรผn AB onaylฤฑ olduฤŸunu unutmamalฤฑsฤฑnฤฑz.

Bunun iรงin istanbul sex shop sanal maฤŸazalarฤฑndan dilediฤŸiniz gibi alฤฑลŸveriลŸ yapabilir ve cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ aktif tutabilirsiniz.

Bunun iรงin gizliliฤŸe รถnem veren kiลŸiler sanal ortamlardan alฤฑลŸveriลŸ yapmayฤฑ tercih ederler. sex shop izmir รผrรผnleri iรงin mahremiyet konusunda tereddรผt yaลŸadฤฑklarฤฑ iรงin artฤฑk gizliliฤŸe รถnem vermeye baลŸlamฤฑลŸtฤฑr.

รผlke iรงerisinde her nerede olursanฤฑz olun sex shop izmir sayesinde kolayca alฤฑลŸveriลŸ yapabilirsiniz.

Gerรงek maฤŸazalardan alฤฑลŸveriลŸ yapmaktan รงekiniyorsanฤฑz tรผm cinsel ihtiyaรงlarฤฑnฤฑzฤฑ karลŸฤฑlayabileceฤŸiniz beylikdรผzรผ sex shop sanal maฤŸazasฤฑ sizler iรงin aktif bir hale getirilmiลŸtir.

Gรผvenli bir adres รผzerinden cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ bir kat daha arttฤฑrmak mฤฑ istiyorsunuz? Sizin iรงin en uygun internet sitesi iรงerisinde esenyurt sex shop tรผm รผrรผnlerini sergilemektedir.
โ€‹โ€‹AlฤฑลŸveriลŸ yapmanฤฑn en keyifli zamanlarฤฑndan bir tanesi de cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ aktif bir hale getirecek durumlardฤฑr. Bunun iรงin istanbul sex shop sanal maฤŸazalarฤฑndan dilediฤŸiniz gibi alฤฑลŸveriลŸ yapabilir ve cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ aktif tutabilirsiniz.
MรผลŸteri hizmetleri 7/24 sizlere destek saฤŸlamaktadฤฑr. AlacaฤŸฤฑnฤฑz her seks shop รผrรผnรผnรผn AB onaylฤฑ olduฤŸunu unutmamalฤฑsฤฑnฤฑz. Bitkisel รผrรผn ve plastik รผrรผnler de doktor onayฤฑndan geรงmiลŸ tescilli รผrรผnlerdir.