หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
พพ. เปิดตัวโครงการสาธิตเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Smart Farm)
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดการสัมมนาเปิดตัวโครงการและชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ โครงการสาธิตเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Smart Farm) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 โดยโครงการสาธิตเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Smart Farm) นี้เป็นโครงการที่จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการพัฒนาการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งจะให้การสนับสนุนทางการเงินแบบให้เปล่า (Direct Subsidy) โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กให้เป็นฟาร์มต้นแบบของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน โดยจะได้รับการสนับสนุนร้อยละ 30 ซึ่งจะช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายในการลงทุนลงได้และทำให้ระยะเวลาคืนทุนสั้นลงด้วย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินบริบทและสถานะ พพ. ในปัจจุบัน
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินบริบทและสถานะ พพ. ในปัจจุบัน ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้วยเกณฑ์การเป็นระบบราชการ 4.0 ผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พพ. รับแจ้งผลการพิจารณาการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ที่ระดับถือเป็นระบบราชการ 2.71 เพื่อ ร่วมระดมความคิด วิเคราะห์และให้ความเห็นอันเป็นประโยชน์ ในการวางแผนการปรับปรุงการพัฒนาองค์การ พพ. มุ่งไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ต่อไป
พพ. จัดประชุมผู้สมัครที่ขอรับการสนับสนุนพาราโบลาโดม
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมผู้สมัครที่ยื่นขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรม Best Western Plus Wanda Grand อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และแนวทางการเข้าร่วมโครงการฯ และเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะกลไกการทำงานและศักยภาพการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งคัดกรองผู้สมัครที่ยื่นขอรับการสนับสนุนเพื่อลงพื้นที่สำรวจศักยภาพและความเหมาะสม และเปิดเวทีสำหรับให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาจากสถาบันการเงิน ในการขอรับสินเชื่อเพื่อส่งเสริมธุรกิจ SME ด้วย โดยในปี 2562 มีผู้สมัครที่ยื่นขอรับการสนับสนุนโครงการฯ จำนวน 65 แห่ง 71 ระบบ ประกอบด้วยภาคเหนือ 21 ระบบ ภาคกลาง 21 ระบบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 ระบบ ภาคตะวันออก 7 ระบบ ภาคใต้ 7 ระบบ และภาคตะวันตก 6 ระบบ
พพ จับมือการเคหะแห่งชาติ ขับเคลื่อนมาตรฐาน BEC
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และนายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการบูรณาการเครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน ในการสนับสนุนการออกแบบอาคารที่อยู่อาศัยให้สอดรับกับกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือ Building Energy Code (BEC) ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2562 กับอาคารก่อสร้างใหม่ หรือดัดแปลง 9 ประเภท ที่มีขนาดตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ประกอบด้วย 1) สำนักงาน 2) โรงแรม 3) โรงพยาบาล 4) ศูนย์การค้า 5) โรงมหรสพ 6) สถานบริการ 7) อาคารชุมชนคน 8) อาคารชุด และ 9) สถานศึกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รองอธิบดี พพ. กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นที่จะแสดงเจตจำนงที่หน่วยงานรัฐจะร่วมส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้ดำเนินการต่อไป ในส่วนของ พพ. ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่าว ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมในเรื่องการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรผู้ออกแบบอาคาร สถาปนิก วิศวกร เจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่อนุญาตการก่อสร้าง รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของภาครัฐ สำหรับมาตรฐาน BEC ในปี 2563 ได้กำหนดเป้าหมายบังคับใช้กับอาคารที่มีขนาดตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป และในปี 2564 บังคับใช้กับอาคารที่มีขนาดตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งมาตรการบังคับใช้นี้ถือเป็นหนึ่งในมาตรการของ พพ. ที่จะดำเนินการควบคู่กับมาตรการจูงใจสนับสนุนทางการเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558-2579 (EEP 2015) ในการลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี 2579 โดย BEC เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะมีส่วนทำให้เกิดการประหยัดพลังงานในอาคารได้เป็นอย่างดี
การอบรม โครงการจัดการความรู้ เรื่อง “ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย”
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการจัดการความรู้ เรื่อง "ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย" ณ ห้องประชุมบุญรอด – นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีวิทยากรจาก กรมพัฒนากิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เพศ บทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย การขัดเกลาบทบาทความสัมพันธ์หญิงชายในสังคม” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ปีงบประมาณ 2561-2564 สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ในยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560-2564 ในการปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เกิดความเข้าใจที่ดี ตระหนักถึงการคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ นำไปสู่การปฏิบัติต่อกันบนพื้นฐานการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมและในการทำงาน
กระทรวงพลังงานจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ รร.ทีปังกรฯ (วัดสุนทรสถิต) ครู-นักเรียนสร้างเครือข่ายประหยัดพลังงานสู่ครอบครัว-ชุมชน
นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน "จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” ที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ในชื่อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งกระทรวงพลังงานร่วมกับกลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ 6 แห่งจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียน ครู และนักเรียน เรียนรู้เรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน และเป็นเครือข่ายพลังงานขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป
การประชุมแถลงผล "โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 1)"
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมแถลงผลโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ในอาคารควบคุมภาครัฐ ซึ่งมีจำนวนรวมกันกว่า 800 อาคาร เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 10 ปี อันจะส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานในอาคารอย่างเป็นรูปธรรม ลดภาระค่าไฟฟ้าของภาครัฐ กระตุ้นให้ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter พัฒนาเทคโนโลยีและราคาให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดการใช้อย่างแพร่หลายในภาคประชาชนได้ต่อไป โดยกิจกรรมในวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เป็นการแถลงผลการดำเนินงานของกลุ่มที่ 1 เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีอาคารภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศทั้งสิ้น 90 แห่ง รวม 9,148 เครื่อง เกิดผลประหยัดด้านไฟฟ้ามากกว่า 18 ล้านหน่วยต่อปี หรือคิดเป็นเงินกว่า 75 ล้านบาทต่อปี
งานสัมมนาแถลงผลสำเร็จ "โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุม"
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาแถลงผลสำเร็จ " โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุม " พร้อมกันนี้ยังได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จในโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวนทั้งสิ้น 33 โรงงาน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ซึ่ง พพ. ได้จัดทำรายงานการตรวจวัดปริมาณพลังงานที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียก่อนและหลังปรับปรุง จากโรงงานควบคุมทั้งหมด 33 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ พบว่ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบน้ำเสียรวม 45.3 ล้านหน่วยต่อปี และเมื่อได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน สามารถลดการใช้พลังงานได้ 3.8 ล้านหน่วยต่อปี คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 14.5 ล้านบาทต่อปี ด้วยเงินลงทุนรวม 27.2 ล้านบาท
พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรและและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษา
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษา ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยนำหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงานและอาคารไปใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดี พพ. กล่าวว่า “ในส่วนของ พพ. ได้มีภารกิจในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาพลังงานและพยายามผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และที่อยู่อาศัย โดยเผยแพร่วิธีการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด มีความยินดีที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้ความสำคัญและแสดงจุดยืนที่เป็นเครือข่ายของ พพ. ในการที่จะสนับสนุนภารกิจด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยการนำหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน”
รมว. พลังงาน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards 2019
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทยที่ได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards 2019 ทั้ง 23 ผลงาน เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 (37th AMEM) และพิธีมอบรางวัล ASEAN Energy Awards 2019 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า พพ. ได้จัดกิจกรรมในการส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดประกวด Thailand Energy Awards จากนั้นได้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดเพื่อชิงรางวัลในเวที ASEAN Energy Awards โดยปี 2562 มีผู้แทนประเทศไทย ได้รับรางวัล 23 รางวัล แบ่งเป็นโครงการพลังงานหมุนเวียนดีเด่นได้รับรางวัลรวม 10 รางวัล การบริหารจัดการพลังงานดีเด่นรวม 5 รางวัล อาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่นรวม 5 รางวัล และอาคารเขียวดีเด่นรวม 3 รางวัล ความสำเร็จดังกล่าวส่งผลให้ไทยเป็นประเทศที่ได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards มากที่สุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10
นายกรัฐมนตรี เปิดงานประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่37
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่ 37 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง และงาน ASEAN Energy Business Forum” ภายใต้โดยแนวคิดหลัก “Advancing Energy Transition Through Partnership and Innovation” ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อพัฒนานวัตกรรมพลังงานอาเซียน ในยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานให้เข้าสู่ยุคพลังงานที่มีความยั่งยืน ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า อาเซียนกำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน มีความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นตามอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนจะเป็นพลังงานหลักต่อไปในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นการพัฒนาตลาดและการลงทุนด้านพลังงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาค โดยในการประชุมครั้งนี้อาเซียนเห็นชอบร่วมกันในการผลักดันเป้าหมายด้านพลังงานทดแทนให้ถึงร้อยละ 23 ภายในปี 2025 “Energy for All จะเป็นตีมสำคัญที่มีบทบาทในการพัฒนาพลังงานของอาเซียน เพราะพลังงานเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศและสร้างความผาสุกให้กับทุกคน ประเทศไทยจึงจะร่วมมือกับทุกประเทศในอาเซียน รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาพลังงานสะอาด พลังงานสีเขียว รวมถึงการส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อความมั่นความมั่นคงและยั่งยืน”
อธิบดี พพ. ตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงข่ายก๊าซชีวภาพเพื่อการหุงต้มในชุมชน
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดี ลงพื้นที่ตรวจราชการ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงข่ายก๊าซชีวภาพเพื่อการหุงต้มในชุมชนตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนหันมาใช้พลังงานทดแทนจากแหล่งพลังงานในชุมชนของตนเอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ โดยการนำของเสีย/น้ำเสียในชุมชนมาผลิตก๊าซชีวภาพและส่งจ่ายผ่านระบบท่อกับให้ประชาชนในชุมชนใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการหุงต้มทดแทนการใช้ก๊าซ LPG โดย พพ. ได้รับเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2559 เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ และระบบส่งจ่ายก๊าซชีวภาพ พร้อมหัวเตา ผลจากการดำเนินโครงการนี้ ทำให้ครัวเรือนในเขตพื้นที่โครงการของชุมชนตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 252 ครัวเรือน แทบไม่ต้องใช้ LPG เพียงแต่มีสำรองไว้เพื่อใช้ในช่วงเวลาที่ไม่มีก๊าซชีวภาพส่งมา ซึ่งกรรมการบริหารของชุมชน จะปล่อยก๊าซชีวภาพเข้าสู่ระบบท่อในช่วงเช้าประมาณ 05.00 - 07.00 น. และ ช่วงเย็นประมาณ 17.00 – 19.00 น. ของทุกวัน ภายใต้โครงการนี้ พพ. ได้ดำเนินการ จำนวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย (1) ชุมชนตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (2) ชุมชนตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท (3) ชุมชนตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (4) ชุมชนตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และ (5) ชุมชนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สามารถผลิตก๊าซชีวภาพรวมกันทั้ง 5 ชุมชนได้ 737,154 ลูกบาศก์เมตรต่อปี เทียบเท่ากับการใช้ก๊าซ LPG 342,040 กิโลกรัม
พพ. จัดฝึกอบรมเทคโนโลยีพาราโบลาโดม แปรรูปสินค้าเกษตรในพื้นที่พระราชดำริ
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวต้อนรับ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฎีกาและกิจกรรมพิเศษ กองงานในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายก อบต. พระยาบันลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนดี หัวหน้าและผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสองห้อง กลุ่มอาชีพตำบลพระยาบันลือ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และแขกผู้มีเกียรติ และเปิดการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนการสาธิตการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมสำหรับพื้นที่พระราชดำริ ซึ่งตามแผนงานโครงการสนับสนุนการสาธิตการแปรรูปฯ ด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวงจะได้รับการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม จำนวน 3 ระบบ ซึ่งขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน 2 ระบบ ที่พร้อมจะใช้งาน ดังนั้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบอบแห้งฯ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด จึงจัดให้มีการฝึกอบรม 2 ครั้ง โดยครั้งแรกมีเนื้อหาครอบคลุมเทคโนโลยีระบบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม และเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จนกระทั่งการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และในครั้งนี้ได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านการกำหนดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และแนวทางด้านการตลาด เพื่อให้เกษตรกรมองเห็นภาพรวมของการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ในการผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562
พพ. จัดกิจกรรม "พลังงานพารวย เพิ่มรายได้ ช่วยประชาชน"
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  จัดกิจกรรมสัมมนา "พลังงานพารวย เพิ่มรายได้ ช่วยประชาชน" ภายใต้โครงการรณรงค์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงาน วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สอดรับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน เกิดการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน สร้างรายได้ เสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน โดยเน้นให้ความรู้กับประชาชนฐานราก กิจกรรมดังกล่าวเป็นการขยายผลองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ พพ. อาทิ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การผลิตและใช้พลังงานชีวภาพ/ชีวมวลในระดับชุมชน และเทคโนโลยีพลังงานชุมชนอื่นๆ ผ่านรูปแบบกิจกรรมในลักษณะ "องค์ความรู้สู่ชุมชน"  ประกอบด้วยการสัมและนิทรรศการสาธิตด้านพลังงาน จากศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังองค์ความด้านพลังงานจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการที่มีความรู้และประสบการโดยตรง           พร้อมกันนี้ พพ. ยังได้มอบชุดโซลาร์เซลล์แสงสว่างให้แก่ชุมชนแหลมประทับ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เห็นประโยชน์จากการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม มีแสงสว่างให้พี่น้องชาวเรือท่องเที่ยวและเรือประมงชายฝั่ง อีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายของชุมชนอีกด้วย           กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ท่าเรือท่องเที่ยวแหลมประทับ หาดท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระพงษ์ ช่วยชู นายอำเภอขนอม เข้าร่วมงานและนางสาวบุษรินทร์ สุวรรณศรี หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะผู้จัดงาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม โดยมีนายเกรียงศักดิ์ สุขใส ผู้ใหญ่บ้านหมู่5 ผู้นำชุมชน และชาวบ้านชุมชนแหลมประทับให้การต้อนรับและเข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวนมาก
พพ. เปิดเวทีระดมความเห็นต่อร่างแผน AEDP 2018 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดเวทีระดมความเห็น (Publlic Hearing) ต่อร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2561-2580 (AEDP 2018) ครั้งที่ 5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬากองทัพบก อธิบดี พพ. กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการเปิดเวทีรับฟังความเห็นไปแล้ว 4 ครั้ง ในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี โดยการเปิดเวทีครั้งนี้เป็นรอบสุดท้ายก่อนจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากทุกพื้นที่มาสรุป และจัดทำเป็นแผนที่สมบูรณ์เพื่อนำเสนอกระทรวงพลังงานเห็นชอบต่อไป การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป็นแนวทางที่กระทรวงพลังงานดำเนินการเพื่อเปิดกว้างในการร่วมกันทำแผน AEDP 2018 เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน และแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2561-2580 (PDP 2018) ที่มุ่งกำหนดแผนการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานทั้งหมดในปี 2580 สำหรับโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่สำคัญภายใต้แผน AEDP 2018 นี้ ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์ (On grid) 10,000 เมกะวัตต์ โครงการโซลาร์แบบทุ่นลอยร่วมกับพลังงานน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2,725 เมกะวัตต์ โครงการเปิดรับซื้อไฟฟ้า ชีวมวล ลม ก๊าซชีวภาพ รวม 5,407 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 120 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าจากขยะชุมชน 400 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 44 เมกะวัตต์ เป็นต้น
พพ. จัดอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรม "ความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน" เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร พพ. ให้มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน โดยมีเจ้าหน้าที่ พพ. เข้าร่วมอบรมจำนวน 65 คน
พพ. จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการ ในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการ ในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีจำนวน 46 แห่ง หลังจากที่ พพ.ได้เสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้แก่สถานประกอบการ สามารถเกิดผลประหยัด 128.23 toe/ปี คิดเป็นเงิน 4.98 ล้านบาท/ปี และมาตรการศักยภาพ สามารถเกิดผลประหยัด 40.06 toe/ปี คิดเป็นเงิน 1.90 ล้านบาท/ปี ภายในงานยังมีการจัดแสดงบูธในด้านพลังงาน และด้านการลงทุน ได้แก่ บริษัท นิว อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด นำเสนอเทคโนโลยีผลิตน้ำมันจากขยะ ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรและยานพาหนะของโรงงานได้ บริษัท โก กรีน จำกัด นำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและโซลาร์เซลล์ บริษัท ฟินิกซ์ เวิลด์ เอนเนอจี จำกัด นำเสนอเทคโนโลยีโซลาร์รูฟสำหรับผู้ประกอบการ และ ธนาคารกสิกรไทย นำเสนอด้านการลงทุนสำหรับ SME
พพ. นำคณะผู้ประกอบการเยี่ยมชมผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards และ ASEAN Energy Awards
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้ประกอบการโรงงาน อาคาร และธุรกิจด้านพลังงาน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานผลสำเร็จของผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2019 ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ASEAN Energy Awards ณ บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด อ.วังม่วง จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบกากน้ำตาล ในกระบวนการผลิตมีน้ำเสียหรือน้ำกากส่าจำนวนมาก จึงได้นำน้ำกากส่ามาผลิตก๊าซชีวภาพด้วยระบบบำบัดน้ำเสียหรือบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบ Modify Cover Lagoon เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าทดแทนการใช้พลังงานของบริษัทฯ ผลการดำเนินงานในปี 2560 สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 19.35 ล้านลูกบาศก์เมตร ทดแทนการใช้น้ำมันเตา 99.89% ที่ 7 ล้านลิตร และผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ 13 GW คิดเป็น 84.45% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า รวมเป็นเงินที่ประหยัดได้ 139.5 ล้านบาทต่อปี และการนำก๊าซชีวภาพไปใช้เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณปีละ 198,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
พพ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน AEDP 2018 เขตภาคตะวันออก
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan : AEDP 2018) ครั้งที่ 4 ในพื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี โดยมีเป้าหมายเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อกำหนดแผนการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานทั้งหมด ภายในปี 2580 สอดรับกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาคตามแผน PDP 2018 ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งคาดว่าจะสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากทั่วประเทศได้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562
พพ. จัดประชุม Focus Group Meeting on Development of Renewable Energy Training Course Structure for DEDE
นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้อำนวยการกองพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Focus Group Meeting on Development of Renewable Energy Training Course Structure for DEDE” และมีผู้แทนจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) คือ Mr. Hongpeng Liu ตำแหน่ง Director of Energy Division ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการนำเสนอการทบทวนนโยบายด้านพลังงานทดแทนและปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรการอบรมด้านพลังงานทดแทนของ พพ. ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก UNESCAP ทำการศึกษา ภายในงานดังกล่าวได้เชิญผู้แทนของภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย มาให้ข้อคำเห็นต่อร่างโรงสร้างหลักสูตรฯ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการทบทวนปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรต่อไป ซึ่ง พพ. มีเป้าหมายที่จะพัฒนาหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ในรูปของการผลิตพลังงานแบบ ไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ และแยกเป็น Module ตามรายเทคโนโลยี เช่น แสงอาทิตย์ ชีวมวล ลม ก๊าซชีวภาพ ขยะอุตสาหกรรมและชุมชน พลังน้ำขนาดเล็ก เอทานอลและไบโอมีเทนอัด ไบโอดีเซลน้ำมันไพโลไรซิส การวิเคราะห์ทางการเงินและความเสี่ยง Energy storage เป็นต้น ซึ่ง พพ. ต้องการปรับปรุงหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับเป้าตามแผน AEDP ที่ต้องการให้ประสบสำเร็จในปีเป้าหมาย เนื่องจากในปัจจุบันมีปัจจัยหลายๆ อย่าง ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาพลังงานทดแทนของไทย เช่น การเปลี่ยนผ่านยุคของพลังงานไปสู่ยุคดิจิทัล disruptive technology เป็นต้น

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537