หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
พพ. จัดงานครบรอบ 20 ปี Thailand Energy Awards
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดงาน "20 ปี Thailand Energy Awards" ซึ่งจัดกิจกรรมเป็นเวลา 2 วัน โดยวันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดี พพ. เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ 20 ปี Thailand Energy Awards พร้อมด้วยการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ในหัวข้อ “Thailand Energy Awards กับนวัตกรรมพลังงานในโลกอนาคต" และในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เป็นการจัดพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2019 โดย พพ. ได้รับเกียรติจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้อง 105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา อธิบดี พพ. กล่าวว่า Thailand Energy Awards สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จและความร่วมมือเป็นอย่างดี ระหว่างกระทรวงพลังงาน  พพ. และเอกชน ในการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของประเทศที่ควรช่วยกันเผยแพร่ เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างความั่นคงทางพลังงานต่อไป นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดี พพ. กล่าวในการสัมภาษณ์ว่า ในโอกาสครบรอบ 20 ปี Thailand Energy Awards พพ. ได้เชิญชวนหน่วยงานที่เคยได้รับรางวัลบนเวทีนี้ 26 หน่วยงานมาร่วมจัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดผลงานความสำเร็จ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานใหม่ๆ ที่สนใจในด้านพลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน และเข้าร่วมประกวด Thailand Energy Awards ในปีต่อๆ ไป
ระดมสมองผุดแผนโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากมุ่งส่งเสริมพืชพลังงานสร้างรายได้เกษตร
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น "การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก" ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า "กระทรวงพลังงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พ.พ.) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ได้ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่จะนำไปสู่การจัดทำกรอบการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนผ่านกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน ผลจากการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในครั้งนี้ กระทรวงพลังงานจะนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นไปประกอบการพิจารณารูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางในการเปิดรับภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วมลงทุนกับชุมชน ในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน โดยจะนำเสนอสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอีกครั้ง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโรงไฟฟ้าในปี 2563" สำหรับกรอบนโยบายการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนจะมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ตั้งโรงไฟฟ้าซึ่งต้องเป็นพื้นที่มีศักยภาพด้านพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นฟางข้าวสั่งข้าวโพดรวมถึงพืชพลังงานอย่างหญ้าเนเปียร์ ถ้ามีระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับ ไม่ว่าจะเป็นระบบส่งระบบจำหน่ายที่สามารถรองรับไฟฟ้าที่ผลิตได้จากชุมชนโดยแนวทางการจัดตั้งโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะเป็นการร่วมลงทุนระหว่างเอกชนและชุมชน ซึ่งมีเงื่อนไขที่ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและเปิดให้ชุมชนเข้ามาถือหุ้นในสัดส่วนที่เหมาะสมในขั้นตอนของการดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ "พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน" อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ "พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน” ณ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ซึ่ง พพ. และสำนักงานในภาคเหนือคือ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในระดับชุมชน อาทิ การผลิตและใช้พลังงานชีวภาพ/ชีวมวลในระดับชุมชน ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และเทคโนโลยีพลังงานชุมชนอื่นๆ ภายในงานยังมีเวทีเสวนาที่เชิญผู้นำชุมชน นักวิชาการ ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ประสบความสำเร็จในการใช้พลังงานทดแทน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีเครือข่ายเกษตรกรและผู้สนใจใช้พลังงานทดแทนเข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน ซึ่ง พพ. ได้มอบชุดองค์ความรู้โซลาร์เซลล์สูบน้ำ ให้แก่ชุมชนบ้านต้นกอก ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เห็นประโยชน์จากการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2020 ครั้งที่ 3
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2020 ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล โคราช จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เพื่อให้ภาครัฐและเอกชน ทั้งภาคธุรกิจ โรงงาน อาคาร สถานประกอบการ หรือผู้สนใจเข้าร่วมประกวดได้ศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยต่อเจ้าหน้าที่กองประกวดได้โดยตรง โดยการประกวด Thailand Energy Awards ในปี 2020 นี้ เปิดรับผลงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และจะมีการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์อีก 2 ครั้ง คือที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 โรงแรมคุ้มภูคำ(ห้องศรีสัชนาลัย) และจังหวัดกระบี่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ปกาสัย รีสอร์ท (ห้องอังศนา) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandenergyaward.com
อธิบดีพพ. ร่วมงานงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 66 ปี กรมการพลังงานทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมงานงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 66 ปี กรมการพลังงานทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารโดยมี พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในงานดังกล่าว ทั้งนี้ กรมพลังงานทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันและประเทศและพลังงานทหาร เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงกลาโหม ที่ดำเนินกิจการด้านปิโตรเลียมและการพลังงานทหาร มาตั้งแต่ปี 2496 และมีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ เพื่อสนองพระราชดำริ และร่วมแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ อย่างเต็มความสามารถ โดยได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ทั้งในสายงานปิโตรเลียมและด้านพลังงานทดแทน รวมทั้งได้ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า และนำพลังงานทดแทน มาใช้ในกิจการของกองทัพ เพื่อให้กองทัพมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องโปงทรายคำชั้น 7 กรมการพลังงานทหาร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562
พพ. นำคณะผู้ประกอบการเยี่ยมชมความสำเร็จข้าวซีพี
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำเจ้าหน้าที่และคณะผู้ประกอบการโรงงาน อาคาร และธุรกิจด้านพลังงาน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานผลสำเร็จของผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2019 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม และ ด้านบุคลากรประเภททีมงานด้านพลังงานโรงงานควบคุมและรางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Awards 2019 ณ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เป็นโรงงานหลักที่ผลิตข้าวภายใต้แบรนด์ ข้าวตราฉัตร มีกำลังการผลิต 1.08 ล้านตันต่อปี ส่ง ขายทั้งในประเทศและมากกว่า100 ประเทศทั่วโลก โดยอาคารผลิตจะใช้วิธีการลำเลียงและขนถ่ายข้าวตามแรงโน้มถ่วงของโลก เพื่อประหยัดพลังงาน ควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีการประยุกต์ใช้โปรแกรมในส่วนของการควบคุมกระบวนการผลิต (SCADA Program) การใช้ Dust Collector ดักจับฝุ่นตลอดกระบวนการ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก ส่งผลให้ สามารถลดการใช้พลังงานรวมลงได้ร้อยละ 28.42 เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปี 2558 คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลงรวม 15.47 ล้านบาท ด้วยเงินลงทุน 10.89 ล้านบาท
การสัมมนาแถลงผลสำเร็จ การลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund)
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาแถลงผลสำเร็จ “โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund)” พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จในโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน จำนวนทั้งสิ้น 60 แห่ง ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ซึ่ง พพ. ได้จัดทำรายงานการตรวจวัดปริมาณพลังงานก่อนและหลังการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ขอรับการสนับสนุน จากโรงพยาบาลทั้งหมด 60 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ พบว่ามีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 154 มาตรการ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 75 ล้านหน่วยต่อปี ลดการใช้เชื้อเพลิงได้ 27 ล้านเมกะจูลต่อปี คิดเป็นพลังงานที่ลดได้รวมทั้งสิ้น 297 ล้านเมกะจูลต่อปี หรือ 7,033 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 45,283 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้รวมทั้งสิ้น 316 ล้านบาทต่อปี ด้วยเงินลงทุนรวม 710 ล้านบาท
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ครบรอบ 17 ปี
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีสักการะพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกระทรวงพลังงาน โดยปลัดกระทรวงพลังงาน ได้นำจุดธูปเทียน ถวายพวงมาลัย และเครื่องสักการะพระพรหม พร้อมสักการะพระพรหมทั้ง 4 ทิศ จากนั้นได้นำคณะผู้บริหาร และผู้ร่วมงานทั้งหมด ร่วมพิธีการอารธนาศีล อาราธนาพระปริตร ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ร่วมพิธีกรวดน้ำรับพร และรับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงานทุกคนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ครบรอบ 17 ปี ณ กระทรวงพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พพ. ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 22,500 บาท โดยปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เป็นผู้รับมอบเงินสมทบทุน ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความยินดีในวันสถาปนากระทรวงพลังงานแล้ว ยังเป็นการร่วมกันสร้างกุศลครั้งสำคัญร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชอีกด้วย
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีมอบรางวัลกิจกรรมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ 7 “พลังความดีด้วยหัวใจ”
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิจกรรมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนปีที่ 7 ในหัวข้อ “พลังความดีด้วยหัวใจ” โดยมีผู้ได้รับรางวัลจาก 4 ประเภทการประกวด ได้แก่ ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช. ประเภทอุดมศึกษาและปวส. และประเภทประชาชนทั่วไป ประเภทละ 16 รางวัล รวม 64 รางวัล ณ วีรันดา ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะคริสตัล (เอกมัย-รามอินทรา) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า "ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ กระทรวงพลังงานจึงได้จัดโครงการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนปีที่ 7 ในหัวข้อ “พลังความดีด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมนำเอาพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่สำคัญด้านพลังงานในทุกรูปแบบมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้ตระหนัก และถือเป็นแบบอย่างในการประหยัด รู้จักความพอเพียง พึ่งพาตนเอง อันจะส่งผลให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชกรณียกิจ ถ่ายทอดถึงแนวทางการทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ ด้วยการอนุรักษ์พลังงานและการนำพลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของกระทรวงพลังงานที่จะมุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตลอดจนมีพลังงานทางเลือกที่หลากหลายมีความสมดุลและยั่งยืน" ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานจะนำภาพทั้งหมดจำนวน128 ผลงาน (ทั้งในรอบคัดเลือก 64 ผลงาน และรอบ Workshop 64 ผลงาน) มาจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจได้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม2562 เวลา10.00 – 22.00 น. ณ บริเวณวีรันดาฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะคริสตัล (เอกมัย-รามอินทรา) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
พพ. เปิดตัวรายการ E Journey พลังงานDEDE "ตลาดนัดคันทรี ของดี๊ดีในชุมชน"
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในกิจกรรมเปิดตัวรายการสารคดี E Journey พลังงานDEDE โดยมี 2 ผู้ดำเนินรายการ คริสโตเฟอร์ โจนาธาน รอย เชฟ และเชฟจากัวร์ ธีรวีย์ ดิษยะไชยพงษ์ นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ใช้พลังงานทดแทนต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรมาออกร้านจำหน่ายสินค้าใน "ตลาดนัดคันทรี ของดี๊ดีในชุมชน" พร้อมสาธิตการสร้างสรรค์อาหารเมนูใหม่ที่ได้จากผลผลิตในชุมชน ณ บริเวณสโมสร พพ. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 อธิบดี พพ. เปิดเผยว่า "พพ. ได้จัดโครงการ E Journey ขึ้นมาเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องพลังงานที่อยู่ใกล้ตัว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคุณสนธิรัตน์ สนธิจิระวงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เรื่อง Energy for All หรือพลังงานสำหรับทุกคน โดยเฉพาะสำหรับชุมชน ซึ่งชุมชนบ้านเรามีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย ทาง พพ. และกระทรวงพลังงานก็ได้นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานเข้าไปเผยแพร่ รวมถึงรายการ E Journey ที่ได้เข้าไปหาชุมชน นำผลผลิตมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อสร้างรายได้ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน" รายการ E Journey พลังงานDEDE ซี่ซั่นที่ 3 จะเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์รวม 30 ตอน ติดตามชมได้ทาง Youtube โดยพิมพ์ E Journey ที่ช่องค้นหา และทาง Facebook ที่ www.facebook.com/EJourneyreallivethailand
พิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ พพ. ประจำปี 2562 "ร้อยรักรวมใจ สานสายใยความผูกพัน"
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ พพ. ประจำปี 2562 "ร้อยรักรวมใจ สานสายใยความผูกพัน" เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน จวบจนกระทั่งเกษียณอายุ ซึ่งปีนี้มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่เกษียณอายุรวมทั้งสิ้น 26 ท่าน "ขอบคุณทุกท่านที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน เพื่อประเทศชาติและประชาชนมาอย่างยาวนาน ถึงเวลาแล้วที่ทุกท่านจะได้พักผ่อน ก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดี ใช้ชีวิตท่องเที่ยวอย่างมีความสุข" อธิบดี พพ. กล่าว
สัมมนาเปิดตัว “ โครงการศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงาน ในระบบรถขนส่งห้องเย็น (Cold Chain)
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเปิดตัว “ โครงการศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงาน ในระบบรถขนส่งห้องเย็น (Cold Chain) “ ณ ห้องราชา 2 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ โดยในมาตราการการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากภาคขนส่งมีการใช้พลังงานถึงร้อยล่ะ 40 ของการใช้พลังงานของประเทศ และธุรกิจการขนส่งสินค้า ห่วงโซ่ความเย็น Cold Chain ก็เป็นส่วนที่สำคัญในภาคขนส่งด้วย เช่นกัน ดังนั้นการนำเครื่องมือในการบริหารจัดการทางด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพรวมถึงอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงต่างๆ มาใช้ในธุรกิจ Clod Chain ไม่ว่าจะเป็นประเภทแช่เย็นที่ใช้อุณภูมิ 0-20 องศาเซลเซียส หรือแช่เยือกแข็งที่ใช้อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียสลงไป จะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน และสามารถรักษาคุณภาพของสินค้า เช่น ผัก ผลไม้ นม เนื้อสัตว์ ให้คงคุณภาพที่ดีที่สุดก่อนที่จะถึงจุดจำหน่ายให้กับผู้บริโภค
สัมมนาทางวิชาการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด"
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานการเปิดการสัมมนาทางวิชาการ “ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด “ (ภายใต้โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ) ทั้งนี้ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (กพบ.) จึงได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ “ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด “ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด และถ่ายทอดประสบการณ์จากสถานประกอบการที่ได้ดำเนินงานจริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน (EE1) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ พพ. ที่ต้องกำกับดูแลและสนับสนุนให้โรงงานดำเนินการ โดยในงานจะมีการบรรยยายและเสวนา จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมเยี่ยมชมบูธแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัดจากหลากหลายผู้ผลิต ณ ห้อง Training Room 1 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2020 ครั้งที่ 2 (จ.ชลบุรี)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2020 ครั้งที่ 2 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดได้ศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการส่งผลงาน และเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยต่อเจ้าหน้าที่กองประกวดได้โดยตรง โดยการประกวด Thailand Energy Awards ในปี 2020 นี้ เปิดรับผลงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และจะมีการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์อีก 3 ครั้ง ที่จังหวัดนครราชสีมา เชียงใหม่ และกระบี่ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.thailandenergyaward.com
สัมมนาแถลงผลโครงการกำกับและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 25 ก.ย.62 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิด การสัมมนาแถลงผลโครงการกำกับและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานในโรงพยาบาล การดำเนินโครงการกำกับและ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการติดตั้งระบบตรวจวัดการใช้พลังงานในโรงพยาบาลควบคุมภาครัฐ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการรับส่งข้อมูลแบบ (Real Time) และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงาน ทำให้ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งผลให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดความตระหนักและช่วยอนุรักษ์พลังงานมากขึ้นจากการใช้พลังงานแบบเดิมในชีวิตประจำวันและนำไปสู่การอนุรักษ์พลังงาน ในรูปแบบอื่น ช่วยลดการใช้พลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดผลประหยัดด้านพลังงานที่คุ้มค่าและยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ส่วนหนึ่งด้วย การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานภายในองค์กรจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการดำเนินโครงการนี้เป็นไปตามแผนอนุรักษ์พลังงาน EEP2015 ของกระทรวงพลังงาน เพื่อผลักดันให้การใช้พลังงานของหน่วยงานภาครัฐมีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยี 4.0 อีกด้วย
พพ. นำคณะผู้ประกอบการเยี่ยมชมผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards และ ASEAN Energy Awards
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้ประกอบการโรงงาน อาคาร และธุรกิจด้านพลังงาน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานผลสำเร็จของผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2019 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ASEAN Energy Awards 2019 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารเขียว : Green Building) ณ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน5) ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นโรงงานแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้การรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อค้นหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและอย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง ด้วยแนวคิด ECRS ได้แก่ Eliminate (การกำจัด) Combine (การรวมกัน) Rearrange (การจัดลำดับงานใหม่ให้เหมาะสมสอดคล้องกัน) และ Simplify (การทำให้ง่าย) ผ่านกิจกรรมข้อเสนอแนะหรือ Delta Thailand Lean Manufacturing (DTLM) สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือตรวจวัดพลังงาน โปรแกรมติดตามการใช้พลังงาน (SCADA) ทำให้สามารถตรวจติดตาม ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าได้ครอบคลุมทั้งระบบ รวมทั้งสามารถกำหนดเป้าหมาย และประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างชัดเจน บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งสิ้น 33 มาตรการ สามารถลดการใช้ พลังงานลงได้ร้อยละ 41.52 เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปี 2558 คิดเป็นพลังงานไฟฟ้า 19.576 GWh หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลง 70.85 ล้านบาท ด้วยเงินลงทุนกว่า 342 ล้านบาท
พพ. ประกวดสุดยอดนวัตกรรมพลังงาน TE-IT 2019
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในการเปิดโครงการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 (Thailand Energy Innovation and Technology Awards 2019 : TE-IT 2019) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2652 ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความตื่นตัวในการคิดค้น วิจัย และพัฒนาในด้านการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ ตอบสนองและสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปด้านพลังงาน และนโยบาย THAILAND 4.0 โดยมีการประกวดประเภทบุคคลและหน่วยงาน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่www.te-it2019.com
กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ "พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน" อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้  “พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน” ณ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ซึ่ง พพ. และสำนักงานในภาคอีสานคือ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จังหวัดมหาสารคามได้จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในระดับชุมชน อาทิ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การผลิตและใช้พลังงานชีวภาพ/ชีวมวลในระดับชุมชน และเทคโนโลยีพลังงานชุมชนอื่นๆ โดยมีเครือข่ายเกษตรกรรมและผู้สนใจใช้พลังงานทดแทนเข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน ภายในกิจกรรมยังมีเวทีเสวนาที่เชิญผู้แทนทั้งภาครัฐ รวมถึงปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยภาคประชาชนในพื้นที่มีความตื่นตัวกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพิ่มผลผลิต ลดปัญหาขาดแคลนน้ำ ซึ่ง พพ. ได้มอบชุดโซลาร์เซลล์แสงสว่างและสูบน้ำ ให้แก่ศูนย์ฟื้นภูมิไทและเครือข่ายเกษตรยั่งยืนบ้านคำไผ่ ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เห็นประโยชน์จากการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย
พพ. จัดชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2020
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2020 ครั้งที่ 1 เขตกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 อธิบดี พพ. กล่าวว่า โครงการประกวด Thailand Energy Awards ดำเนินการต่อเนื่องนับแต่ปี 1999 กระทั่งปัจจุบันเป็นปีที่ 21 เพื่อเป็นเวทีให้ภาครัฐและเอกชน ทั้งภาคธุรกิจ โรงงาน อาคาร สถานประกอบการ ได้ส่งผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนเข้าประกวด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในประเทศให้มากขึ้น และนำไปสู่การคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดในเวที ASEAN Energy Awards 2020 ที่ประเทศเวียดนาม โดยการประกวด Thailand Energy Awards ในปี 2020 นี้ เปิดรับผลงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และจะมีการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์อีก 4 ครั้งทั่วประเทศ ที่จังหวัดชลบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ และกระบี่ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandenergyaward.com
การประชุมแถลงผล "โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 2)"
นายโสภณ มณีโชติ ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมแถลงผล "โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 2)" ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ซึ่ง พพ. ได้ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในอาคารควบคุมภาครัฐ ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 10 ปี อันจะส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานในอาคารอย่างเป็นรูปธรรม ลดภาระค่าไฟฟ้าของภาครัฐ กระตุ้นให้ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter พัฒนาเทคโนโลยีและราคาให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดการใช้อย่างแพร่หลายในภาคประชาชนได้ต่อไป โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการแถลงผลการดำเนินงานในกลุ่มที่ 2 อันเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ซึ่งมีอาคารควบคุมภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศจำนวนทั้งสิ้น 100 อาคาร รวม 9,712 เครื่อง เกิดผลประหยัดด้านไฟฟ้ามากกว่า 13 ล้านหน่วยต่อปี หรือคิดเป็นเงินกว่า 55 ล้านบาทต่อปี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537