หน้าหลัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
พพ.มอบฉลาก 53 อาคารธุรกิจประหยัดพลังงาน เครื่องหมายการันตีประสิทธิภาพอาคารแห่งอนาคต
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน “โครงการขยายผลติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ” ซึ่งเป็นความก้าวหน้าของการพัฒนาหลักเกณฑ์บริหารด้านการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ สำหรับอาคารธุรกิจที่ใช้มาตรฐานเดียวกันทุกประเทศที่ขณะนี้มีอาคารธุรกิจที่ได้รับการประเมินไปแล้ว 53 อาคาร แบ่งออกเป็น ประเภท สำนักงาน 31 แห่ง ประเภท ห้างสรรพสินค้า/ดิสเคาท์สโตร์ 14 แห่ง ประเภท โรงแรม 5 แห่ง ประเภท โรงพยาบาล 3 แห่ง เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดกฎกระทรวง และหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานหรือมาตรฐาน BEC โดยการติดฉลากเพื่อแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาประสิทธิภาพอาคารภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี พ.ศ. 2558- 2579 รองอธิบดีกล่าวว่า โครงการนี้นับว่าประสบความสำเร็จกว่าเป้าหมายที่วางไว้ สะท้อนให้เห็นว่า ภาคธุรกิจต่างๆ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารสำนักงานและสถานประกอบการมีการเข้าร่วมในปีที่ผ่านมาจำนวนมาก และสามารถผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆเพื่อแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการรับรองในระดับสากล และยังสามารถเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบประสิทธิภาพอาคาร เพื่อนำไปเป็นแนวทางด้านบริหารจัดการพลังงานภายในหน่วยงานของตนเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาคารที่มีการติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานในอาคารดังกล่าว จะเป็นเครื่องยืนยันมาตรฐานของอาคาร ต่อผู้ซื้อ ผู้เช่า ผู้ใช้อาคารทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลก่อนการตัดสินใจ และยังกระตุ้นให้อาคารเก่าเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจัง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ พพ.
นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อดีต อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำ พพ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ พพ. ครั้งที่ 1 / 2562 เพื่อพิจารณาดำเนินงานตามกรอบอำนาจหน้าที่ โดยได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ พพ. รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 604 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561
พพ. ปันน้ำใจ มอบอุปกรณ์การศึกษา
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้บริหาร ร่วมทำกิจกรรม "พพ. ร่วมปันน้ำใจ มอบอุปกรณ์การศึกษา" โดยมี นายศราวุธ ศรีหาบุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางคล้า ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ คณะนักเรียนยังได้นำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น "ธรรมชาติเป็นกำแพง" สร้างความประทับใจแก่คณะผู้บริหาร พพ. เป็นอย่างมาก ณ โรงเรียนบ้านปรางคล้า อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561
พพ. ร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานปิดการสัมมนา หัวข้อ Smart Communication : Smart Relation 4.0 การสื่อสารสำหรับผู้บริหารยุค 4.0 โดยได้เน้นย้ำให้ผู้บริหาร และข้าราชการที่เข้าร่วมสัมมนาตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมนำผู้บริหารและข้าราชการร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตเพื่อมิให้การทุจริตเกิดขึ้นในองค์กร รวมทั้งเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป ณ โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561
จัดสัมมนาการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร 4.0
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา หัวข้อ Smart Communication : Smart Relation 4.0 การสื่อสารสำหรับผู้บริหารยุค 4.0 โดยมีผู้บริหารระดับชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561
สัมมนาแถลงผลการดำเนินโครงการจัดทำโปรแกรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ พพ.
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัด การสัมมนาแถลงผลการดำเนินโครงการจัดทำโปรแกรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ พพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงได้จัดทำโครงการ “จัดทำโปรแกรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญ” เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญของโรงงานควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานที่สอดคล้องและเหมาะกับสภาพการทำงานจริงของโรงงาน พร้อมทั้งจัดทำโปรแกรมการประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักร/อุปกรณ์มีนัยสำคัญ โดยในปีงบประมาณ 2561 นี้ได้เริ่มจัดทำและทดลองใช้งานโปรแกรมกับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอาหารจำนวนทั้งสิ้น 46 โรงงานเพื่อนำผลที่ได้จากการทดลองใช้มาทำการปรับปรุงโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ถูกต้องตามมาตรฐาน ก่อนที่จะนำไปเผยแพร่และเชิญชวนโรงงานควบคุมนำโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้สำหรับประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญในโรงงานควบคุมอย่างแพร่หลายต่อไปซึ่งจะส่งผลให้การประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญในโรงงานควบคุมเป็นไปอย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและสามารถนำไปสู่การจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมนำไปสู่สัมฤทธิ์ผลของของแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ในที่สุด
พพ. และสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัทซีพีแรม จำกัด จังหวัดชลบุรี
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะเจ้าหน้าที่ พพ. และสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เพื่อศึกษาและเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์พลังงานของผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 บริษัทซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม ด้วย 4 แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เครื่องจักรอุปกรณ์ การปรับเปลี่ยนสภาวะการทำงานให้สอดคล้อง และการเลือกหาแหล่งพลังงานทดแทน พร้อมตั้งเป้าลดการใช้พลังงานลง 10% ทุกๆ 3 ปี โดยผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาสามารถลดการใช้พลังงานรวมได้ 1.76 ล้านเมกะจูล คิดเป็นมูลค่า 2.59 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561
รัฐมนตรีพลังงานเยี่ยมชมบ้าน"รักษ์พลังงาน"ภายในงาน"อุ่นไอรักคลายความหนาว"
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมบ้าน "รักษ์พลังงาน" บ้านยุคใหม่ภายใต้แนวคิดประหยัดพลังงาน ภายในงาน "อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์" โดยมีนายยงยุทธ จันทโรทัย อธิบดีดรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน และเจ้าหน้าที่ พพ. ให้การต้อนรับ ณ ลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 บ้านรักษ์พลังงาน เป็นบ้านยุคใหม่ที่ก่อสร้างภายใต้แนวคิดของการประหยัดพลังงาน ตั้งแต่วัสดุก่อสร้าง ผนัง ฉนวน กระจก ตลอดจนถึงการติดตั้ง Solar Cell การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน และการหมุนเวียนน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ โดยแนวคิดข้างต้นประชาชนทุกคนสามารถภายใต้เงินลงทุนที่ไม่สูงนัก แต่ให้ความคุ้มค่าและการประหยัดพลังงานระยะยาว ประชาชนที่สนใจ สามารถเยี่ยมชมบ้านรักษ์พลังงานได้ภายในงาน "อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์" ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึง 19 มกราคม 2562
สัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวเปิด สัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยกล่าวถึงผลการดำเนินงานดังนี้ พพ.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการศึกษาการกำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน และวิธีการทดสอบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ครอบคลุมกลุ่มจักรยานยนต์ไฟฟ้าขนาดต่างๆ ที่มีจำหน่ายในประเทศ โดยเมื่อมีการจัดทำมาตรฐานแล้วเสร็จ ก็จะได้มีการส่งเสริมการใช้ด้วยวิธีการต่างๆ ที่มีความเหมาะสม อาทิ การติดฉลากประหยัดพลังงาน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน การสนับสนุนด้านการเงิน เป็นต้น โดยการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานในวันนี้ ทุกท่านจะได้ทราบถึงรายละเอียดผลการศึกษาและผลลัพธ์ต่างๆที่ได้จากโครงการ ซึ่งทางคณะผู้ดำเนินโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในการร่วมกันพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการ และทำให้ผลการศึกษามีความครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเพื่อนำไปขยายผลพิจารณาแนวทางการส่งเสริมจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน และประหยัดพลังงาน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้กับประเทศได้ต่อไป
สัมมนาการจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น "โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องอุ่นไส้กรอก” ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561
พพ.จัดสัมมนา ”Smart Energy for Food Industry”
นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งและเกษตรกรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "Smart Energy for Food Industry” ภายใต้ภายใต้โครงการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของ พพ. จัดขึ้น ณ หอประชุมตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร สำหรับจังหวัดสมุทรสาครถึงจะเป็นจังหวัดขนาดเล็ก แต่ก็มีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจมีขนาดเป็นอันดับ 6 ของประเทศ อีกทั้งเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมห้องเย็น มีโรงงานทั้งขนาดใหญ่และเล็กรวมกว่า 6,000 แห่ง ปัจจุบันผู้ประกอบการต่างให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และยังสามารถลดต้นทุนให้สามารถเติบโตอย่างแข็งแรง ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เผยแพร่ความรู้และบทบาทของ พพ. ในการภาคอุตสาหกรรมที่เป็นภาคการใช้พลังงานสูงกว่า 30% ให้รู้โครงการต่างๆของ. พพ. และแนะนำให้รู้จักการบริหารจัดการพลังงานอย่างถูกวิธี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561
พพ. จับมือ 4 เครือข่าย ร่วมสร้างหลักสูตรอาคารฯอนุรักษ์พลังงาน
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรด้านการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานในระดับอุดมศึกษา และสนับสนุนการสร้างอาคารที่พักอาศัยประหยัดพลังงาน ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมลงนาม ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยจะบรรจุในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561
นำร่องใช้น้ำมัน B10 ในภาคขนส่ง
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมงานแถลงข่าวการนำร่องใช้น้ำมัน B10 จากไบโอดีเซลคุณภาพสูง (H-FAME) ในภาคขนส่ง ภายใต้โครงการ สนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการผลักดันการเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซลในอนาคต ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรมอู่ทหารเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ เรืออังสนา หน้าหอประชุมกองทัพเรือ นายวันชัย กล่าวว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง พพ. เอ็มเทค และ สวทช. ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการนำร่องใช้น้ำมัน B10 จากไบโอดีเซลคุณภาพสูง (H-FAME) ในภาคขนส่ง โดยได้นำน้ำมัน B10 ไปใช้นำร่องในรถยนต์กว่า 80 คัน ที่มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน จากกรมอู่ทหารเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ สวทช. เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้น้ำมัน B10 ในสภาวะการใช้งานจริง อันจะเป็นการสนับสนุนแนวทางการใช้ไบโอดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้นในอนาคต ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2558-2579 ทั้งนี้ ภายในงานทางกองทัพเรือได้นำเรืออังสนา ซึ่งผ่านการใช้ B100 จากโครงการวิจัยของกรมอู่ทหารเรือ มาร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561
เปิดนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนงและนิทรรศการธงชาติไทย และพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง และนิทรรศการธงชาติไทย และเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ขณะเดียวกันพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยมีคณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาถวายความเคารพ ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวางพานพุ่ม 2 พาน ในนามนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ภริยานายกรัฐมนตรี วางพานพุ่ม ในนามคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ณ ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ท้องสนามหลวง ในวันที่ 5 ธ.ค. 2561
พพ. จัดสัมมนา”การปรับปรุงระบบวิเคราะห์การใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทย”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการปรับปรุงระบบวิเคราะห์การใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการภาคเอกชน เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561
ประชุมชี้แจงผลการดำเนินงาน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก
นายวันชัย บันลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุม สพพ. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ของโครงการไฟฟ้าพลังงานขนาดเล็ก ที่ พพ. ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านแม่กลองน้อย และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านห้วยหมากลาง ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด Thailand Energy Awards 2018 และ ASEAN Energy Awards 2018 ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561
อพพ. เปิดงานประชุมสัมมนาแสดงผลการดำเนินงานโครงการกำกับและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแสดงผลการดำเนินโครงการกำกับและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานของภาครัฐที่มีการจัดทำระบบจัดการพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐดีเด่น "อาคารที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในวันนี้ นับเป็นกิจกรรมที่ดีในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐได้เห็นคุณค่าและสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อไป ทำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี” อพพ. กล่าว สำหรับการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน เป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งปี 2561 พพ. มีแนวทางในการดำเนินการกำกับดูแลให้มีระบบการจัดการพลังงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างเข้มข้น โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาปรับใช้ในการจัดการพลังงาน เพื่อให้มีการติดตามส่งเสริมและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการและการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561
สัมมนาการจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น “โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของหลอดแอลอีดีและดวงโคมไฟฟ้าแอลอีดี” โดยมี ดร. ศุภชัย สำเภา ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาทบทวนกระจก หม้อหุงข้าวไฟฟ้า และเตารีดไฟฟ้า เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้านตามพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2550
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาทบทวนกระจก หม้อหุงข้าวไฟฟ้า และเตารีดไฟฟ้า เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้านตามพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2550 เพื่อนำเสนอผลการศึกษาของโครงการ และรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายกระจก หม้อหุงข้าวไฟฟ้า และเตารีดไฟฟ้า โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เสนอต่อคณะทำงานวิชาการฯ เพื่อพิจารณากำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานที่เหมาะสม ณ ห้องกษัตริย์ศึก 3 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537