หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
พพ. จัดประชุม Focus Group Meeting on Development of Renewable Energy Training Course Structure for DEDE
นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้อำนวยการกองพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Focus Group Meeting on Development of Renewable Energy Training Course Structure for DEDE” และมีผู้แทนจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) คือ Mr. Hongpeng Liu ตำแหน่ง Director of Energy Division ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการนำเสนอการทบทวนนโยบายด้านพลังงานทดแทนและปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรการอบรมด้านพลังงานทดแทนของ พพ. ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก UNESCAP ทำการศึกษา ภายในงานดังกล่าวได้เชิญผู้แทนของภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย มาให้ข้อคำเห็นต่อร่างโรงสร้างหลักสูตรฯ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการทบทวนปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรต่อไป ซึ่ง พพ. มีเป้าหมายที่จะพัฒนาหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ในรูปของการผลิตพลังงานแบบ ไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ และแยกเป็น Module ตามรายเทคโนโลยี เช่น แสงอาทิตย์ ชีวมวล ลม ก๊าซชีวภาพ ขยะอุตสาหกรรมและชุมชน พลังน้ำขนาดเล็ก เอทานอลและไบโอมีเทนอัด ไบโอดีเซลน้ำมันไพโลไรซิส การวิเคราะห์ทางการเงินและความเสี่ยง Energy storage เป็นต้น ซึ่ง พพ. ต้องการปรับปรุงหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับเป้าตามแผน AEDP ที่ต้องการให้ประสบสำเร็จในปีเป้าหมาย เนื่องจากในปัจจุบันมีปัจจัยหลายๆ อย่าง ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาพลังงานทดแทนของไทย เช่น การเปลี่ยนผ่านยุคของพลังงานไปสู่ยุคดิจิทัล disruptive technology เป็นต้น
พพ.จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 ครั้งที่ 1
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แนวทางวิธีการให้การสนับสนุน กลไกการทำงานของระบบอบแห้งฯ สมรรถนะ ศักยภาพการใช้งานระบบอบแห้งฯ
พพ. ดึงวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือติดตั้งพาราโบลาโดม
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก หรือ พาราโบลาโดม เพื่อแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าการเกษตรผ่านการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งภาคเหนือถือเป็นพื้นที่เป้าหมายที่มีผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ที่มีศักยภาพด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีความหลากหลายจนได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลการดำเนินงานในการส่งเสริมการใช้โพราโบลาโดมตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2561 ที่ผ่านมาสามารถสนับสนุนการติดตั้งระบบฯ ไปแล้ว 30,000 ตารางเมตร หรือคิดเป็น 254 ระบบ รวมงบสนับสนุนมากกว่า 100? ล้านบาท โดยในปีนี้ พพ. ได้เปิดให้ผู้สนใจติดตั้งระบบโพราโบลาโดมเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมายทั้งสิ้น 5,000 ตารางเมตร จัดสรรงบประมาณ 12 ล้านบาท ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งระบบออนไลน์ ไปรษณีย์ และสมัครด้วยตนเองที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และเว็บไซต์ www.solardryerdede.com
พพ. แถลงผลโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 1
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดสัมมนาพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และแถลงผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 1 พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว ซึ่งมีอาคารเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 25 แห่ง ประกอบด้วย สถานประกอบการประเภทธุรกิจโรงแรม 12 แห่ง, โรงพยาบาล 4 แห่ง, อาคารสำนักงาน 3 แห่ง, ห้างสรรพสินค้า 3 แห่ง, ศูนย์บริการรถยนต์ 2 แห่ง และ ประเภทการบริการอื่นๆ จำนวน 1 แห่ง โดย พพ. ได้จัดสัมมนา เรื่อง “การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน” ให้แก่สถานประกอบการ และให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการ แนะนำมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ สรุปผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 2,210,759.20 หน่วยต่อปี ประหยัดพลังงานความร้อนได้ 7,958,733.12 เมกะจูลต่อปี ผลประหยัดรวม 188.40 toe ต่อปี คิดเป็นมูลค่า 8,731,943.61 บาทต่อปี ใช้เงินลงทุน 3,627,670.00 บาท โดยมีระยะเวลาคืนทุน 0.42 ปี
รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายกระทรวงพลังงาน
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายรัฐมนตรี เดินทางมามอบนโยบายและรับฟังแนวทางการบริหารของกระทรวงพลังงาน โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมรับฟัง ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายสมคิด กล่าวว่า ในมิติทางด้านความมั่นคงพลังงาน แผนพลังงานต่างๆ ต้องมีความยืดหยุ่น เนื่องจากพลังงานจากฟอสซิลอาจจะไม่ยืนยาวถึง 20 ปี อย่างที่คาดกัน ขณะที่พลังงานทดแทนจะมีบทบาทเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทรวงพลังงานต้องให้ความสำคัญ เช่น กรณีแผนพัฒนาไฟฟ้า หรือ PDP ก็ต้องมีความยืดหยุ่นในด้านพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ส่วนมิติทางด้านเศรษฐกิจนั้น เสนอให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีเงิน 30,000 ล้านบาท หาแนวทางมาช่วยลดค่าครองชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะในช่วงราคาน้ำมันลดลงอย่างปัจจุบัน กองทุนฯ มีภาระอุดหนุนลดลง ซึ่งนำไปฝากในภาวะดอกเบี้ยต่ำคงไม่มีประโยขน์ รวมไปถึงให้กลุ่ม ปตท.เดินหน้านโยบายรัฐบาลในการดำเนินโครงการปุ๋ยสั่งตัดช่วยเหลือเกษตรกรด้วย และมีส่วนร่วมในการเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร ยกระดับแพกเกจ แบรนด์ และสถานที่จัดจำหน่ายให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ ให้กระทรวงพลังงานสานต่อการเป็นผู้นำด้านพลังงานของอาเซียน และมองถึงพลังงานในอนาคต โดยให้กระทรวงพลังงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัด คิดนอกกรอบในการขับเคลื่อน เช่น ใช้กลุ่มสตาร์ทอัพเข้ามาขับเคลื่อนโครงการใหม่ๆ
พพ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน AEDP 2018 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan : AEDP 2018) ครั้งที่ 3 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น โดยมีเป้าหมายเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อกำหนดแผนการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานทั้งหมด ภายในปี 2580 สอดรับกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาคตามแผน PDP 2018 ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งคาดว่าจะสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากทั่วประเทศได้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562
พิธีมอบเงินทุนสวัสดิการ "ดร.ประเทศ สูตะบุตร" ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีมอบเงินทุนสวัสดิการ "ดร.ประเทศ สูตะบุตร" ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 ให้แก่บุตรธิดาบุคลากร พพ. เพื่อสนองความผูกพันของ ดร.ประเทศ สูตะบุตร ที่มีต่อการพลังงานแห่งชาติ หรือสำนักพลังงานแห่ง ชาติ หรือกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ในปัจจุบัน คือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ที่ท่านเริ่มรับราชการ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2501 และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการจนถึงตำแหน่งอธิบดี ตลอดเวลารับราชการรวม 35 ปี จนกลายเป็นเจตนารมณ์ และปณิธานอันแน่วแน่ที่จะตอบแทนหน่วยงานแห่งนี้ โดยมีนายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานมอบเงินทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 นี้ ณ อาคาร 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ได้ยังรับเกียรติจาก หม่อมหลวงพูนแสง สูตะบุตร มอบเงินสมทบในกองทุนสวัสดิการ "ดร.ประเทศ สูตะบุตร" ให้แก่ พพ. อีกจำนวนหนึ่งด้วย
กระทรวงพลังงานจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ รร.ทีปังกรฯ วัดประดู่ หนุนครู-นักเรียนสร้างเครือข่ายประหยัดพลังงานสู่ครอบครัว-ชุมชน
นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน “จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” ที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ในชื่อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งกระทรวงพลังงานร่วมกับกลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ 6 แห่งจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียน ครู และนักเรียน เรียนรู้เรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน และเป็นเครือข่ายพลังงานขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 141 คน ที่ผ่านมาโรงเรียนฯได้ดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ เช่น รณรงค์การปิดน้ำ-ไฟตามเวลาที่กำหนด และการปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลา เป็นต้น โดยกิจกรรมที่กระทรวงพลังงานจะเข้าไปสนับสนุน อาทิ การติดตั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนโดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับโรงเรียนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ติดตั้งเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบ LED การติดตั้งระบบ IOT (Internet Of Things) การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายในงานมีกิจกรรมจิตอาสา เช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ชวนน้องๆ นักเรียนมาร่วมเล่นเกมพร้อมเรียนรู้เรื่องการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน จากกิจกรรม "รณรงค์การประหยัดพลังงาน เราทำได้" กรมธุรกิจพลังงาน มาพร้อมกิจกรรม “การใช้ก๊าซหุงต้มปลอดภัย (LPG SAFETY)” ช่วยปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับก๊าซหุงต้มในร้านค้าที่โรงเรียน และชุมชนในโครงการ และกิจกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับการสำรวจตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในชุมชน และการนำร่องเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยคาดว่าจะเกิดผลประหยัดไฟฟ้าให้กับโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ วัดประดู่ ในภาพรวมไม่น้อยกว่า 30% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 อนึ่ง กิจกรรมจิตอาสาพลังงานฯ นี้ กระทรวงพลังงานดำเนินการร่วมกับกลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทั่วประเทศรวม 6 แห่ง ซึ่งมีนักเรียนรวมประมาณ 5,800 คน มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าที่สูง มีการใช้พลังงานที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าทีใช้มีสภาพเก่าและขาดการดูแลบำรุงรักษา ซึ่งจะดำเนินการให้ครบทั้ง 6 แห่งในปีนี้
กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เยี่ยมชมโรงงานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป 1 เมกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้าใช้เอง
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมและศึกษาความสำเร็จของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานของ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์เพื่อการส่งออกรายใหญ่ของประเทศ ได้ลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปขนาดกำลังการผลิตประมาณ 1,000 กิโลวัตต์ (kWp) หรือ 1 เมกะวัตต์ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในโรงงาน ช่วยลดค่าไฟฟ้าที่ซื้อจากระะบบได้ ประมาณ 5 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็น 12% จากเดิมที่มีภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว อยู่ที่ 42 ล้านบาทต่อปี ประกอบกับบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ทำให้คาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ภายใน 4 ปี
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณ LOBBY อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยมี นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พพ. ร่วมลงนามถวายพระพร
พพ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน AEDP 2018 เขตภาคใต้
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ( AEDP? 2018) ครั้งที่ 2 ในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมได มอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อกำหนดแผนการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนร้อยละ 30 ภายในปี 2580 สอดรับกับความต้องการใช้ ไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาคตามแผน PDP 2018 โดยมีเป้าหมายเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ในแผนการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น สอดรับกับนโยบายและเป้าหมายของกระทรวง พลังงานที่กำหนดไว้ในระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากทั่วประเทศ ได้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562
พพ. จัดฝึกอบรม the 4th Practical Energy Management Trainning of the AJEEP Scheme 2 (Trainning of Trainers-TOT)
นายโสภณ มณีโชติ ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม the 4th Practical Energy Management Trainning of the AJEEP Scheme 2 (Trainning of Trainers-TOT) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 62 ณ ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant) จ. ปทุมธานี ซึ่งการจัดฝึกอบรมดังกล่าว เป็นโครงการความร่วมมือภายใต้เครือข่าย Energy Efficiency and Conservation Sub-Sector Network (EE&C-SSN) ตามแผน APAEC และ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน พพ.
กิจกรรมการจัดการความรู้ กวค. ปี 2562 " แนวโน้มการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต และการจัดหามาตรการรองรับ"
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) กวค. ปี 2562 การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เรื่อง "แนวโน้มการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต และการจัดหามาตรการรองรับ" เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย มาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "แนวโน้มการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต " พร้อมกันนี้ยังได้มีกิจกรรมการร่วมทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้า โดยทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ Nissan ได้นำรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามาจัดแสดง ณ บริเวณหน้าอาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและร่วมทดลองขับเป็นจำนวนมาก
พพ. เยือนเชียงใหม่ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน AEDP 2018
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2018) ในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกำหนดแผนการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนร้อยละ 30 ภายในปี2580 สอดรับกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาคตามแผน PDP 2018 โดย รองอธิบดี พพ. เปิดเผยว่า พพ. ได้จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ต่อร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2580 (AEDP 2018) โดยมีเป้าหมายเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ในแผนการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น สอดรับกับนโยบายและเป้าหมายของกระทรวงพลังงานที่กำหนดไว้ในระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากทั่วประเทศได้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562
นายกรัฐมนตรีนำข้าราชการและประชาชน ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง โดยมีองคมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หน่วยราชการในพระองค์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชนและประชาชน จำนวน 2,000 คน ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย
พพ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พพ. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณหน้าอาคาร 7 พพ. เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
กระทรวงพลังงานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณ LOBBY อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
รมว.พลังงาน เดินหน้าโครงการ “จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ”
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” ระหว่างกระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) โดยนำระบบเทคโนโลยี IoT มาใช้บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโซลาร์เซลล์ ในอาคารสถานศึกษาของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 6 แห่งทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เริ่มกิจกรรมครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน โดย พพ.ได้ร่วมลงนามพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าว โดยจะเข้าไปดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานมาทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ใช้งานมาอย่างยาวนาน ขาดการบำรุงรักษา เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED การติดตั้งหรือเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ และ เครื่องปรับอากาศระบบแปรผันน้ำยา (VRF) เป็นต้น โดยที่ผ่านมาพบว่าโรงเรียนทั้ง 6 แห่ง มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าต่อปีเฉลี่ยอยู่ที่ 630,777 หน่วย/แห่ง/ปี คิดเป็นเงิน 2,172,720 บาท/แห่ง/ปี ดังนั้น ความร่วมมือกันในครั้งนี้จึงถือเป็นการดำเนินการโดยเครือข่ายจิตอาสาพลังงาน จากกระทรวงพลังงาน โดยมีเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงานให้ได้ไม่น้อยกว่า 30 % เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานจากปี 2561 “นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับสถาบันการศึกษา ยังถือเป็นการรณรงค์เพื่อให้ตระหนักรู้เรื่องการประหยัดพลังงานผ่าน ครู นักเรียน ที่จะเป็นเครือข่ายด้านพลังงาน เพื่อนำไปถ่ายทอดและขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชนโดยรอบต่อไป” อธิบดี พพ. กล่าว
พพ. ดึงสิงห์รถบรรทุก 5 พันคน อบรมขับขี่ ประหยัดพลังงานกว่า 370 ล้านบาท/ปี
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดแถลงผลการดำเนินงาน พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ตัวแทนผู้สำเร็จการฝึกอบรมและเกียรติบัตรแก่ตัวแทนวิทยากรฝึกอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานในธุรกิจขนส่งสินค้า ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โดย พพ. ได้บูรณาการร่วมมือกับกรมขนส่งทางบก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย ในการจัดฝึกอบรมพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกสินค้า เพื่อยกระดับให้เป็นผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่และประหยัดพลังงานด้วย ซึ่งมีการฝึกอบรมวิทยากรให้มีความเชี่ยวชาญในการอบรมประหยัดพลังงาน 83 คน ผู้ขับขี่รถบรรทุกจำนวน 5,017 คน ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงาน คิดเป็นปริมาณน้ำมันดีเซลประมาณ 12.37 ล้านลิตรต่อปี ประหยัดเงินกว่า 370 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 66 ล้านกิโลกรัมต่อปี
การสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างแผน AEDP2018
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 - 2580 (AEDP2018) โดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้แทนกรมต่างๆ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอและแสดงความคิดเห็น ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (ENCO) อาคารบี กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

Sexs oyuncaklarฤฑ fe fantezi รผrรผnleri erotik shop AlฤฑลŸveriลŸinizi ฤฐnternetten Yapmak ฤฐรงin 5 Neden.
Online erotik shopโ€™larda daha รงok รงeลŸit bulabilirsiniz, fiziksel maฤŸazalarda genelde farklฤฑ รผrรผn adedi 100โ€™รผ geรงmez iken online sex shopโ€™larda bu sayฤฑ 1000โ€™leri geรงebiliyor.
Online seks shopโ€™larda kimse ile muhatap olmazsฤฑnฤฑz, kimse size gรถrmeden, ne aldฤฑฤŸฤฑnฤฑzฤฑ bilmeden rahatรงa alฤฑลŸveriลŸ yapabilirsiniz.
Bu amaรงla รผretilen vibratรถr รถzel ten dokusuna yakฤฑn yumuลŸaklฤฑktaki hammaddesi ve gerรงek bir penise benzer tasarฤฑmฤฑ sayesinde neredeyse gerรงeฤŸinden ayฤฑrt edilemiyor.
Vibratรถrlere olan ilgi arttฤฑkรงa seks oyuncaklarฤฑ รผreticileri de รผrรผnlerini geliลŸtirmeye ve รงoฤŸaltmaya devam ediyor.
Nokta Sex Shop introduces its e-commerce site Innovative Soweto adult entertainment retailer Sex Shop ฤฐstanbul introduces its e-commerce site www.noktashop.org
Bunun iรงin gizliliฤŸe รถnem veren kiลŸiler sanal ortamlardan alฤฑลŸveriลŸ yapmayฤฑ tercih ederler. sex shop izmir รผrรผnleri iรงin mahremiyet konusunda tereddรผt yaลŸadฤฑklarฤฑ iรงin artฤฑk gizliliฤŸe รถnem vermeye baลŸlamฤฑลŸtฤฑr.

Gรผvenli bir adres รผzerinden cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ bir kat daha arttฤฑrmak mฤฑ istiyorsunuz? Sizin iรงin en uygun internet sitesi iรงerisinde esenyurt sex shop tรผm รผrรผnlerini sergilemektedir.
ร‡ฤฑฤŸฤฑr aรงan istanbul seks shop รผrรผnlerine sahip olmak hiรง bu kadar kolay olmamฤฑลŸtฤฑ. Partneriniz ile birlikte yaลŸayacaฤŸฤฑnฤฑz doyumsuz anlara renk katmak iรงin buradayฤฑz.
Gerรงek maฤŸazalardan alฤฑลŸveriลŸ yapmaktan รงekiniyorsanฤฑz tรผm cinsel ihtiyaรงlarฤฑnฤฑzฤฑ karลŸฤฑlayabileceฤŸiniz beylikdรผzรผ sex shop sanal maฤŸazasฤฑ sizler iรงin aktif bir hale getirilmiลŸtir.

โ€‹Kadฤฑnlarฤฑn son zamanlarda ihtiyaรง duyduฤŸu vibratรถrleri sanal maฤŸazalardan kolay bir ลŸekilde temin edebilirsiniz. รผlke iรงerisinde her nerede olursanฤฑz olun sex shop izmir sayesinde kolayca alฤฑลŸveriลŸ yapabilirsiniz.

โ€‹Genel olarak kadฤฑnlarฤฑn ve evli รงiftlerin tercihleri arasฤฑnda cinsel hayatฤฑna biraz daha heyecan katmak yer alฤฑr. Bunun iรงin gizliliฤŸe รถnem veren kiลŸiler sanal ortamlardan alฤฑลŸveriลŸ yapmayฤฑ tercih ederler. sex shop izmir รผrรผnleri iรงin mahremiyet konusunda tereddรผt yaลŸadฤฑklarฤฑ iรงin artฤฑk gizliliฤŸe รถnem vermeye baลŸlamฤฑลŸtฤฑr.

Fantezi malzemelerinin yanฤฑnda ereksiyon รผrรผnleri de seks shop รผrรผnlerinin en fazla tercih edilenleri arasฤฑnda yer alฤฑr. Masaj yaฤŸlarฤฑ ve vibratรถr gibi malzemeleri de kategoriler arasฤฑnda erotik shop maฤŸazasฤฑndan temin edebilirsiniz.

Uzun yฤฑllardฤฑr tecrรผbeli ve gรผven iรงerisinde satฤฑลŸ yapฤฑlan tek adres olarak sanal maฤŸaza iรงerisinde aradฤฑฤŸฤฑnฤฑz her ลŸeyi bulabilirsiniz. Dilerseniz antalya sex shop maฤŸazalarฤฑ arasฤฑnda gezebilir size uygun olan aktivitelere gรถz atabilirsiniz.

Seks hayatฤฑnฤฑzฤฑn รงok sฤฑradan olduฤŸunu dรผลŸรผnรผyorsanฤฑz ve cinsel hayatฤฑnฤฑzda yenilik istiyorsanฤฑz mutlaka fantezi grubuna gรถz atmalฤฑsฤฑnฤฑz. Birden fazla seรงenekler ile ankara sex shop sizin yanฤฑ baลŸฤฑnฤฑzda olacaktฤฑr.
Gรผnรผmรผzde yetiลŸkinler iรงin bir oyuncak maฤŸazasฤฑ olan bakฤฑrkรถy sex shop sayesinde cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ daha keyifli bir hale getirebilirsiniz. ลžehir iรงerisinde maฤŸaza dolaลŸmaktan รงekiniyorsanฤฑz ya da sorularฤฑnฤฑzฤฑ yรถneltemiyorsanฤฑz sanal alฤฑลŸveriลŸ sitesi olan seks shop sizin iรงin en etkili maฤŸaza olabilir.
seks shop istanbul kelimesinden bulduฤŸunuz internet sitemizin asฤฑl yeri ฤฐstanbul olmakla birlikte, tรผm Tรผrkiyeye online olarak 7/24 hizmet vermekteyiz.
Cinsel hayatฤฑn daha hareketli ve aktif bir ลŸekilde geรงebilmesi iรงin yetiลŸkinlere รถzel olarak รผretilen ve sex oyuncaklarฤฑ olarak kabul edilen รผrรผnleri keลŸfetmek gerekiyor. Bu anlamda zengin รผrรผnlerin รงeลŸitliliฤŸi ile her bireyin cinsel yaลŸamฤฑndaki farklฤฑ ihtiyaรงlara hizmet veren ฤฐstanbulun en iyi sex shop fฤฑrsatlarฤฑnฤฑ yakalamanฤฑn tam zamanฤฑ.

รœlkenin herhangi bir yerinde olursanฤฑz olun istanbul seks shop sayesinde sanal bir ลŸekilde alฤฑลŸveriลŸ tamamlayabilirsiniz. Kendinize ya da partnerinize daha fazla haz vermek istiyorsanฤฑz kategoriler arasฤฑnda fantezi รงeลŸitlerine gรถz atabilirsiniz.
With so many great options, explore a whole new erogenous zone with our multitude of different sex shop If you still cant decide, try out the sex shop section - every adult toy collection needs at least one.
ฤฐstanbul Erotik Shop MaฤŸazasฤฑ sex shop sex oyuncaklarฤฑ satฤฑlan sitede sizlerde kendinize uygun seks oyuncaklarฤฑ satฤฑn alabilirsiniz.
Fethiye Erotik Shop MaฤŸazasฤฑ fethiye sex shop sex oyuncaklarฤฑ satฤฑlan sitede sizlerde kendinize uygun seks oyuncaklarฤฑ satฤฑn alabilirsiniz.
sex shop istanbul, sex shop Products, sex shop in Istanbul vibrator, dildo, sexual health products, fancy clothing, fetish products are selling with reasonable price secret shipping.
Reviews on Sexshop in Istanbul, female sex products Turkey - Nokta Erotik Shop, Nokta Sex Shop, ฤฐstanbul Erotik Shop, Cinsel Dรผnya Shop, Acil Market Seks Shop, taksim sex shop
oral sex best sex shop
Siz de erotik shop dรผkkanlarฤฑna girmekten รงekiniyorsanฤฑz ve bรถylece cinsel hayatฤฑnฤฑzdan zevk alamฤฑyorsanฤฑz bu alฤฑลŸveriลŸ yรถntemi sizin iรงin son derece kolay olacaktฤฑr.

Bรถylece aklฤฑnฤฑza takฤฑlan tรผm sorularฤฑ avcฤฑlar sex shop sanal maฤŸaza รผzerinden giderebilirsiniz. En รงok tercih edilen รผrรผnler arasฤฑnda genellikle fantezi malzemeleri yer almaktadฤฑr.

Fantezi malzemelerinin yanฤฑnda ereksiyon รผrรผnleri de seks shop รผrรผnlerinin en fazla tercih edilenleri arasฤฑnda yer alฤฑr. Masaj yaฤŸlarฤฑ ve vibratรถr gibi malzemeleri de kategoriler arasฤฑnda erotik shop maฤŸazasฤฑndan temin edebilirsiniz.

AlacaฤŸฤฑnฤฑz her seks shop รผrรผnรผnรผn AB onaylฤฑ olduฤŸunu unutmamalฤฑsฤฑnฤฑz.

Bunun iรงin istanbul sex shop sanal maฤŸazalarฤฑndan dilediฤŸiniz gibi alฤฑลŸveriลŸ yapabilir ve cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ aktif tutabilirsiniz.

Bunun iรงin gizliliฤŸe รถnem veren kiลŸiler sanal ortamlardan alฤฑลŸveriลŸ yapmayฤฑ tercih ederler. sex shop izmir รผrรผnleri iรงin mahremiyet konusunda tereddรผt yaลŸadฤฑklarฤฑ iรงin artฤฑk gizliliฤŸe รถnem vermeye baลŸlamฤฑลŸtฤฑr.

รผlke iรงerisinde her nerede olursanฤฑz olun sex shop izmir sayesinde kolayca alฤฑลŸveriลŸ yapabilirsiniz.

Gerรงek maฤŸazalardan alฤฑลŸveriลŸ yapmaktan รงekiniyorsanฤฑz tรผm cinsel ihtiyaรงlarฤฑnฤฑzฤฑ karลŸฤฑlayabileceฤŸiniz beylikdรผzรผ sex shop sanal maฤŸazasฤฑ sizler iรงin aktif bir hale getirilmiลŸtir.

Gรผvenli bir adres รผzerinden cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ bir kat daha arttฤฑrmak mฤฑ istiyorsunuz? Sizin iรงin en uygun internet sitesi iรงerisinde esenyurt sex shop tรผm รผrรผnlerini sergilemektedir.
โ€‹โ€‹AlฤฑลŸveriลŸ yapmanฤฑn en keyifli zamanlarฤฑndan bir tanesi de cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ aktif bir hale getirecek durumlardฤฑr. Bunun iรงin istanbul sex shop sanal maฤŸazalarฤฑndan dilediฤŸiniz gibi alฤฑลŸveriลŸ yapabilir ve cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ aktif tutabilirsiniz.
MรผลŸteri hizmetleri 7/24 sizlere destek saฤŸlamaktadฤฑr. AlacaฤŸฤฑnฤฑz her seks shop รผrรผnรผnรผn AB onaylฤฑ olduฤŸunu unutmamalฤฑsฤฑnฤฑz. Bitkisel รผrรผn ve plastik รผrรผnler de doktor onayฤฑndan geรงmiลŸ tescilli รผrรผnlerdir.