หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง เข้าเยี่ยมชมอุทยานพลังงาน ของ ศบ.9 และเรียนรู้ในเรื่อง เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ในส่วนของรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ฟิสิกส์ ในสาระการเรียนรู้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน,ฯ (26 ก.พ. 2563)
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง จำนวน 50 ท่าน เข้าเยี่ยมชมอุทยานพลังงาน ของ ศบ.9 และเรียนรู้ในเรื่อง เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ในส่วนของรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ฟิสิกส์ ในสาระการเรียนรู้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน, เทคโนโลยีด้านพลังงาน และ ศบ.9 ได้จัดเตรียมเจลให้ผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมใช้ล้างมือ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิค-19 วันที่ 26 ก.พ.63
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะครู/ประชาชนเข้าศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการ การประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับประชาชน จำนวน 67 คน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) (25 ก.พ. 2563)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะครู/ประชาชนเข้าศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการ การประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับประชาชน จำนวน 67 คน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (25 ก.พ. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 41 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านควนอวดพัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 90 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) (25 ก.พ. 2563)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านควนอวดพัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 90 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)โดยมีนายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) และ เจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 24 ก.พ. 63
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้รับเกียรติจากสำนักงานศึกษาธิการร่วมจัดฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพลังงานทดแทน ภายใต้โครงการสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ฯ (24 ก.พ. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้รับเกียรติจากสำนักงานศึกษาธิการร่วมจัดฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพลังงานทดแทน ภายใต้โครงการสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ ศูฯย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) โดยมี โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังนี้ 1. โรงเรียนมหาชัยวิทยาคาร 2. โรงเรียนมหาวิชานุกูล 3. โรงเรียนผดุงนารี 4. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 5. โรงเรียนโคกล่ามประชาสรรค์ 6. โรงเรียนโพนงามวิทยาสรรค์ 7. โรงเรียนบรบือ วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563
ูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้รับเกียรติร่วมจัดนิทรรศการ โครงการจัดงานวันเกษตร ของดีตำบลหนองจิก ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (24 ก.พ. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้รับเกียรติร่วมจัดนิทรรศการ โครงการจัดงานวันเกษตร ของดีตำบลหนองจิก ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นำเครือข่ายพลังงานชุมชน จากเทศบาลตำบลท่าปลา และองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 66 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (24 ก.พ. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นำเครือข่ายพลังงานชุมชน จากเทศบาลตำบลท่าปลา และองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 66 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนวัดมุขธาราต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 180 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)โดยมีนายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) (24 ก.พ. 2563)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนวัดมุขธาราต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 180 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)โดยมีนายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) และ เจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 21 ก.พ. 63
คณะครู/นักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.3โรงเรียนบ้านบางสำโรง ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 320 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) (21 ก.พ. 2563)
คณะครู/นักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.3โรงเรียนบ้านบางสำโรง ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 320 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)โดยมีนายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) และ เจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 20-21 ก.พ. 63
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงาน "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้" ณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีคณะอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 2,400 คน (21 ก.พ. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงาน "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้" ณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีคณะอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 2,400 คน วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563
คณะอาจารย์ และนักเรียน จากโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร อ.เซกา,โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) (21 ก.พ. 2563)
คณะอาจารย์ และนักเรียน จากโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร อ.เซกา,โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2563(ของสำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ) โดยมีเจ้าหน้าที่ ศบ.4 (จ.หนองคาย) ให้การต้อนรับ จำนวน 90 ท่าน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 ร่วมกับ โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน ณ โรงเรียนบ้านคำสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี (20 ก.พ. 2563)
เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 ร่วมกับ โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน ณ โรงเรียนบ้านคำสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน จังหวัดศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี (20 ก.พ. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน จังหวัดศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมจำนวน 41 คน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครู/นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนราษฎร์บำรุง ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (19 ก.พ. 2563)
คณะครู/นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนราษฎร์บำรุง ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 160 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)โดยมีนายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) และ เจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 19 ก.พ. 63
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2563 จำนวน 2 ชุมชน มีชุมชน อบต.กำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน และ ชุมชน อบต.สามร้อยยอด เข้าศึกษาดูงาน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายฯ (18 ก.พ. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2563 จำนวน 2 ชุมชน มีชุมชน อบต.กำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน และ ชุมชน อบต.สามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 50 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี นายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หศบ.9 และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 18 ก.พ. 63
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม นำคณะผู้ศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานและพลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) (18 ก.พ. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม นำคณะผู้ศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 52 คน เข้าศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานและพลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
คณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละหานทราย จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานและพลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) (18 ก.พ. 2563)
คณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละหานทราย จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานและพลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง นำเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2563 จำนวน 2 ชุมชน มีชุมชนเทศบาลตำบลหงาว อำเภอเมือง และ ชุมชน อบต.น้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เข้าศึกษาดูงาน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนฯ (18 ก.พ. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง นำเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2563 จำนวน 2 ชุมชน มีชุมชนเทศบาลตำบลหงาว อำเภอเมือง และ ชุมชน อบต.น้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จำนวน 90 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี เจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 17 ก.พ. 63
ครูและนักเรียนจากโรงเรียนพรหมเจริญวิทยา อ.นาหม่อม จ.สงขลา จำนวน 203 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านพลังงาน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (14 ก.พ. 2563)
ครูและนักเรียนจากโรงเรียนพรหมเจริญวิทยา อ.นาหม่อม จ.สงขลา จำนวน 203 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านพลังงาน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครู/นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านนาเกิดผล อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และคณะครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านท่าไทร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 จ.นครศรีธรรมราช ฯ (14 ก.พ. 2563)
คณะครู/นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านนาเกิดผล อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 80 คน และคณะครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านท่าไทร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 160 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)โดยมีนายศิริ เชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) และ เจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 14 ก.พ. 63

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537