หน้าหลัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
ศึกษาดูงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนำคณะ เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ไปดูงานในพื้นที่ 5 โครงการ เพื่อให้การพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ พพ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร สอดคล้องกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนรับทราบภารกิจ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ พพ. รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงานตามภารกิจของ พพ. อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ และการประเมินผลการดำเนินงานของ พพ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กผ. ได้เรียนเชิญคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 จำนวน 7 คน ไปศึกษาดูงานในพื้นที่ 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้า 4 แห่ง ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการไฟฟ้าระดับหมู่บ้าน โครงการแกงหอมม้ง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 แห่ง โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บ้านห้วยหมีสวัสดิ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนในระหว่าง วันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562
พิธีเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ ปี 62”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมไทย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในการนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน “การสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม” โดยมีนายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดี ถวายรายงาน ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562
การประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “ มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ ณ ห้องประชุม 603 อาคาร 7 พพ. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
การสัมมนาแถลงผล โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลรวมพื้นที่อาคาร 1 สำนักงาน กพ. (เดิม) ระยะที่ 2
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผล โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลรวมพื้นที่อาคาร 1 สำนักงาน กพ. (เดิม) ระยะที่ 2 โดยมี นางวิสุนี บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางประไพ ดำสะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายนิพจน์ อัษญคุณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายในประเทศ ผศ.ดร.มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมงานสัมมนาแถลงผลโครงการฯ ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร โดยโครงการดังกล่าว พพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ติดตั้ง Solar Cell ติดตั้งฟิล์มกันความร้อน และระบบบริหารจัดการการใช้พลังงานในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล ส่งผลให้ประหยัดพลังงานได้ 6.7 ล้านบาทต่อปี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กห้วยแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรค โดยโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กห้วยแม่อุสุก่อสร้างแล้วเสร็จ มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 730 กิโลวัตต์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562
ตรวจเยี่ยมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปตรวจราชการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กห้วยยะโม่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค โดยโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กห้วยยะโม่ มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 1,800 กิโลวัตต์ และมอบโล่รางวัลให้กับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน บ้านแม่กลองน้อย อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) และ รางวัล ASEAN Energy Awards 2018 รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท On-Grid (Local Grid) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562
พพ. จัดกิจกรรม Open House 4.0 เปิดบ้านพลังงานทดแทน ปี 5
นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานถ่ายทอด และเผยแพร่เทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน Open House 4.0 เปิดบ้านพลังงานทดแทน ปี 5 กิจกรรมเปิดบ้านพลังงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำสถานที่ และการบริการของศูนย์บริการวิชาการที่ 2 ซึ่งดำเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องพลังงานทดแทนซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศ (AEDP 2015 ) และสร้างความตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดตามพระราชบัญญัติ การส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ 2550 โดยจัดแสดงกิจกรรมจากเครือข่ายหน่วยงานราชการ เอกชน ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีพลังงาน สินค้าจากชุมชน ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยี และจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ของศูนย์บริการวิชาการ นำเสนอแก่ผู้ร่วมชมงานซึ่งมาจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562
ตรวจราชการโครงการ
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปตรวจราชการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กห้วยแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค โดยโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กห้วยแม่สอด มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 930 กิโลวัตต์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562
พพ. ส่งเสริมการผลิตไบโอมีเทนอัด (CBG) ในสถานประกอบการ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการผลิตไบโอมีเทนอัด (CBG) ในสถานประกอบการที่มีระบบผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการภาคเอกชน เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562
สัมมนาการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ เพื่อจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวเปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น “โครงการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรอุปกรณ์และวัสดุชนิดใหม่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมและจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน” ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562
มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ “โครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงานความร้อน (Heat Facilitator) ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙”และ “โครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า (Electric Facilitator) ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙” จำนวน 138 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานและอาคารควบคุม มีการปรับปรุง และการใช้งานในระบบความร้อนและระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดผลประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ๒. ถ่ายทอดองค์ความรู้และผลสำเร็จของวิธีการอนุรักษ์พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าผ่านการปฏิบัติจริง ด้วยการตรวจวัด พิสูจน์ผลประหยัดให้กับบุคลากรของโรงงานและอาคารควบคุมให้สามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและยั่งยืน รวมทั้งสามารถกระจายองค์ความรู้เพื่อขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นต่อไป ๓. ให้คำปรึกษาและแนะนำหลักการในการบำรุงรักษา ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อบกพร่องของอุปกรณ์ เพื่อสรุปหาแนวทางปรับปรุง ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับโรงงานและอาคารควบคุม
มอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงแก่ผู้ประกอบการ
นายนที ทับมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน มอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 19 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก ในปี 2561 นี้มีผลการดำเนินการให้ฉลากทั้งสิ้น 7,655,410 ใบ จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 257 ยี่ห้อ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 142 ราย และนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการโครงการในปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันมีการดำเนินการให้ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงรวมทั้งสิ้นจำนวน 38,744,969 ใบ ทำให้เกิดผลประหยัดพลังงานไปแล้วไม่น้อยกว่า 739.14 ktoe คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นมากกว่า 28,000 ล้านบาท
รมว. พน. พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพลังานเยี่ยมชม สถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จากการประกวด Thailand Energy รางวัลดีเด่นประเภทสถาบันการศึกษา
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ผู้ได้รับรางวัลด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน รางวัลดีเด่นประเภทสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จากการประกวด Thailand Energy Awards 2018 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนในระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6 ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 จากผลงานอันโดดเด่นทั้งการจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเบอร์ 5 และโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น โดยระหว่างการตรวจเยี่ยมได้มีคณะนักเรียนกล่าวต้อนรับด้วยภาษาต่างประเทศ 5 ภาษา นำเสนอผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน นำชมห้องเรียนสีเขียวและบรรยายประกอบฐานความรู้ต่างๆ จากแบบจำลองกระบวนการด้านพลังงานและการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562
รมว. พน. ตรวจเยี่ยมโครงการตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าลีซู ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ซึ่ง พพ. ได้มาดำเนินโครงการตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า เมื่อปี 2549 และ 2553 โดย รมว.พลังงาน ได้มอบนโยบายพัฒนาต่อยอดให้เป็นต้นแบบของการนำระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนเข้ามาติดตั้งในพื้นที่ซึ่งห่างไกลจากสายส่งไฟฟ้า เพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562
รมว. พน. ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ครบวงจร กาแฟชาวไทยภูเขา
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ครบวงจร กาแฟชาวไทยภูเขา บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ ผู้ประกอบธุรกิจรับซื้อผลกาแฟจากชาวไทยภูเขา แปรรูปเป็นเมล็ดกาแฟด้วยเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้รับทุนสนับสนุน 30% จาก พพ. จัดสร้างพาราโบลาโดม และพัฒนาต่อยอดให้เป็น Smart Dome ซึ่งสามารถวัดระดับอุณหภูมิ, ความชื้น แสดงผลผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อควบคุมสภาพภายในโดมให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และระยะต่างๆ ของการอบแห้งกาแฟได้ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562
สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและร่างคู่มือแนวทางปฏิบัติการรื้อถอน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานปิด สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและร่างคู่มือแนวทางปฏิบัติการรื้อถอน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย โครงการศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ในการบริหารจัดการกากขยะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย วันที่ 11 มกราคม 2562ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดย นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ กล่าวว่า ที่มาที่ไปของโครงการฯนั้น เกิดจากการที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติมอบหมายให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติไปร่วมกันพิจารณาแนวทางการกำจัดกากขยะที่เกิดจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งทางกระทรวงพลังงาน โดย พพ. ได้ให้ความสำคัญ และดำเนินงานโครงการในลักษณะการบูรณการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของคณะทำงาน ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการเฟสที่ 2 ที่ พพ. ได้ดำเนินการต่อจากเฟสแรก ที่ได้มีการจัดทำร่างนโยบายและคู่มือแนวทางป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและวิธีกำจัดกากขยะที่เกิดจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประเทศไทยไปแล้วนั้น นอกจากนี้โครงการฯ ยังมีการจัดทำฐานข้อมูลและโปรแกรมแผนที่แสดงผลที่ตั้งโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ที่ตั้งของผู้รับกำจัดขยะอิเล็กทรอนิคส์ และศักยภาพเชิงพื้นที่ในการบริหารจัดการกากขยะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อผู้สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
งานครบรอบ 66 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 66 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการตักบาตรประจำปี พระสงฆ์ 36 รูป ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป การออกร้านอาหารและเกมมหาสนุก กิจกรรมจับสลากแจกของรางวัล พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร. แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา นายประวิณ มาลากุล ณ อยุธยา และนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมถ่ายทอดความทรงจำเกี่ยวกับบ้านพิบูลธรรม (บ้านนนทิ เดิม) ด้วย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562
พพ. จัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” และกิจกรรม “Big Cleaning Day ลดขยะ ลดพลาสติก ลดโฟม
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ตามมติคณะรัฐมนตรี และกิจกรรม Big Cleaning Day ลดขยะ ลดพลาสติก ลดโฟม โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พพ. รวมตัวกันประกาศจุดยืนลดการใช้โฟมและพลาสติก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้แก้วน้ำส่วนตัว ตะกร้า ถุงผ้า และปิ่นโต เรียนรู้เรื่องการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และรวมพลังทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบที่ทำการกรมฯ เพื่อจัดเตรียมสถานที่จัดงานครบรอบ 66 ปี พพ. ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม ที่จะถึงนี้ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562
ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการกระทรวงพลังงาน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562
พพ.ร่วมผลักดันผู้ประกอบการสู่ Energy 4.0 และ Factory 4.0
#กระทรวงพลังงาน โดย #กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จับมือกับ #กระทรวงอุตสาหกรรม และ #กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลักดันโครงการ Factory 4.0 และ Energy 4.0 เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลติดปีกผู้ประกอบการ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นควบคู่กับการลดใช้พลังงาน มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม #นายสมชาย_หาญหิรัญ_รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือกับกระทรวงพลังงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบใน 3 มิติ ได้แก่ ด้านการประหยัดพลังงาน ด้านความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการควบคุม ตรวจวัด เพื่อให้ผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้น เพื่อก้าวสู่ Energy 4.0 และ Factory 4.0 “เราให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความพร้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ โดยที่ผ่านมาเราสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการปาล์มและเกษตรแปรรูปในการใช้งานเครื่องจักร ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ 10-20% และสามารถลดพลังงานโดยรวมได้กว่า 193 ล้านบาทต่อปี” #นายประพนธ์_วงษ์ท่าเรือ_ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า โครงการนี้ดำเนินการภายใต้แผน 5 ปี ภายใต้เป้าหมายของการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบโจทย์การประหยัดพลังงาน เพราะใช้เงินลงทุนน้อย แต่ลดพลังงานได้ปีละกว่า 200 ล้านบาท โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยในปี 2561 ใช้เงินไป 97 ล้านบาท และปี 2562 ได้เบิกงวดแรกไปแล้ว 60 ล้านบาท

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537