หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
พพ. นำคณะผู้ประกอบการเยี่ยมชมความสำเร็จ Thailand Energy Awards และ ASEAN Energy Awards
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการโรงงาน อาคาร และธุรกิจด้านพลังงาน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานผลสำเร็จของผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2019 ด้านอนุรักษ์พลังงาน รางวัลดีเด่น อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อาคารเขียว(Green Building) ณ อาคาร SCG Health Center บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 อาคาร SCG Health Center สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green building โดยอาคารถูกจัดวางให้สอดคล้องกับทิศทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ เพื่อลดผลกระทบของความร้อนจากดวงอาทิตย์ กรอบอาคารเลือกใช้กระจก Laminated Insulated Glass Unit แบบมีช่องระหว่างกระจกบรรจุก๊าซเฉื่อย เพื่่อป้องกันความร้อนไม่ให้เข้าสู่อาคาร และบริเวณใต้หลังคาบุด้วยฉนวน Polystyrene Foam เพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร มีการใช้ไฟฟ้าหลอด LED พร้อมทั้งระบบผลิตพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งมีกำลังผลิตทั้งหมด 120 กิโลวัตต์ คิดเป็นการใช้พลังงานทดแทนประมาน 25 เปอร์เซ็นต์
พพ. ร่วมมือกับ Asian Development Bank (ADB) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ GMS Workshop on Energy Efficiency: Mainstreaming Energy Efficiency at Sectoral Levels and Local Government Authorities for GMS/ASEAN Countries
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ร่วมมือกับ Asian Development Bank (ADB) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ“GMS Workshop on Energy Efficiency: Mainstreaming Energy Efficiency at Sectoral Levels and Local Government Authorities for GMS/ASEAN Countries”. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระดับนานาชาติด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เกิดการนำไปปรับปรุงแก้ไขแนวทาง นโยบาย และกลไกการดำเนินการ และเพื่อผลักดันให้เกิดการลดการใช้พลังงานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากกว่า 50 คน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ภาคไฟฟ้า และภาควิชาการ จากประเทศต่าง ๆ เช่น สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เกาหลีใต้ จีนเวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย รวมทั้งผู้แทนจาก ADB, ACE, APSEC, Geen Climate Fund, Afd ซึ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันในหลากหลายประเด็น ได้แก่ สถานการณ์ นโยบายและแนวทางของประเทศ กรณีศึกษาและโครงการที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงกลไกสำคัญทางการเงินและการลงทุนโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน
พพ. ลงพื้นที่ศึกษาโรงงานต้นแบบติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป 3.2 เมกะวัตต์
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะสื่อมวล ชนลงพื้นที่เยี่ยมชมพร้อมศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนที่ประสบความสำเร็จ ของ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบกิจการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงงานที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการด้านพลังงานภายในโรงงาน ด้วยการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ขนาดกำลังการผลิต 3.2 เมกะวัตต์ จำนวนแผงโซลาร์เซลล์ 18,347 แผ่น บนพื้นที่หลังคากว่า 22,532 ตารางเมตร สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า 4,675,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10% ของการใช้พลังงานทั้ง หมด ประหยัดเงินค่าไฟฟ้าได้มากกว่า 20 ล้านบาทต่อปี ด้วยมูลค่าการลงทุน 125 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถคืนทุนภายใน 6 ปี นับ เป็นต้นแบบของเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนในการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปขนาดใหญ่ในสถานประกอบการ
พิธีพระราชทาน เครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดพิธีพระราชทาน เครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการพลเรือน บุคลากรในสังกัดกระทรวงพลังงาน และเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 683 คน ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช อาคาร ท.102 สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
พพ. จัดกิจกรรม “พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน” นำองค์ความรู้ด้านพลังงานสู่ชุมชน
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พพ. กว่า 100 คน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน และเป็นประธานเปิดกิจกรรม "พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน" ณ ชุมชนบ้านบ่อหลวง ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 โดยนำองค์ความรู้ด้านพลังงานลงสู่ชุมชน สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน ที่จะส่งเสริมพลังงานในระดับชุมชน ด้วยแนวคิด "พลังงานของทุกคน" หรือ "Energy For All" ซึ่งในกิจกรรมมีการจัดแสดงเทคโนโลยีทางด้านพลังงานในระดับชุมชน จากศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) อาทิ ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น เพื่อให้ชาวบ้านชุมชนบ้านบ่อหลวง ได้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านพลังงานเพิ่มมากขึ้น เกิดการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่ชุมชน พร้อมกันนี้ พพ. ยังได้มอบชุดองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน เป็นตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ชุมชนได้ศึกษาและใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมสัมผัสได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน นอกจากนี้ พพ. ยังได้จัดกิจกรรม CSR เป็นการมอบชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหลวง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น
พพ. จัดการอบรม "กลยุทธ์การสื่อสารสู่ชุมชน"
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรม “กลยุทธ์การสื่อสารสู่ชุมชน” เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พพ. มีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันนโยบายและแนวทางการทำงานของกระทรวงพลังงานที่มุ่งให้ความสำคัญกับชุมชน ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงพลังงานอย่างเท่าเทียมเสมอภาค ภายใต้แนวคิด Energy For All พลังงานเพื่อทุกคน พพ. จึงได้จัดอบรมและเชิญ คุณคำรณ หว่างหวังศรี ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงกับการสัมผัสชุมชนยาวนานกว่า 40 ปี มาถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับชุมชน พร้อมแง่คิด และแรงกระตุ้นที่เป็นประโยชน์กับการสื่อสารสู่ชุมชน เพื่อให้การทำงานของ พพ. กับชุมชนบรรลุได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอรีน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
การสัมมนา "CoDE @ ASOKE" โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามกฎหมายในภาคอาคารธุรกิจตามแผนพัฒนา Electronics Monitoring ในอาคารควบคุม
นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา "CoDE @ ASOKE" โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามกฎหมายในภาคอาคารธุรกิจตามแผนพัฒนา Electronics Monitoring ในอาคารควบคุม โดยในโครงการได้ทำการคัดเลือกอาคารธุรกิจ อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า โรงพยาบาล โรงแรม สถานศึกษา และที่พักอาศัย ในพื้นที่ช่วงถนนอโศกมนตรี และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการ และสนับสนุนงบประมาณบางส่วนเพื่อปรับเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ด้านดิจิทัลพลังงานภายในพื้นที่อาคารเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานและพัฒนาเป็น Building Energy Management Platform เพื่อนำผลที่ได้ไปวางแผนประกอบการกำหนดนโยบาย และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดิจิทัลพลังงานต่อไป ณ อาคารสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
สัมมนา “การศึกษาต้นทุนและการประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตพลังงานจากขยะชุมชนในประเทศไทย"
วันนี้18 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม ปทุมวัน พริ้นเซส กรุงเทพฯ นายกิตติพร โป้ซิ้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน เป็นประธานเปิด การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน “การศึกษาต้นทุนและการประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตพลังงานจากขยะชุมชนในประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงต์เพื่อ นำหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตมาประยุกต์ใช้ศึกษาและประเมินผลกระทบทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมถึงต้นทุนทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ ที่เกิดขึ้นทั้งวัฏจักรชีวิตของการผลิตพลังงานจากเทคโนโลยีเตาเผาขยะ เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและการดำเนินการที่เหมาะสมในการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในแต่ละขั้นตอนของวัฏจักรชีวิตของการผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอยชุมชน และ เพื่อเป็นข้อมูลและองค์ความรู้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การดำเนินโครงการผลิตพลังงานจากขยะที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและภาพรวมของประเทศ
พพ. นำผู้โชดดีในเพจ facebook รายการ e-journey พลังงาน DEDE เข้าศึกษาเรียนรู้ด้านพลังาน
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำผู้โชดดีในเพจ facebook รายการ e-journey พลังงาน DEDE เข้าศึกษาเรียนรู้ด้านพลังานที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โดยอุทยานมีนิทรรศการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน จัดทำค่ายฝึกอบรมด้านการประหยัดพลังงาน และนำเสนอเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ภายในอาคารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่นนิทรรศการสำรวจพลังงาน (Energy Exploration) นิทรรศการระบบไฟฟ้ากำลัง (Power Grid) นิทรรศการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy, Eco - City) เป็นต้น จากนั้นเข้าได้เข้าเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2562
การจัดส่งรายงานการจัดการพลังงาน รายงานผลการตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Form
วันนี้ 11 พ.ย. 62 ณ ร.ร. เดอะทวินทาวเวอร์ นายพฤฒพงศ์ สาระเกษตริน หัวหน้ากลุ่มบริการสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิด สัมมนาเรื่อง การจัดส่งรายงานการจัดการพลังงาน รายงานผลการตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Form โดยโครงการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานของ โรงงานควบคุม และอาคารควบคุมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ช่วยให้ พพ. กำหนดนโยบาย หรือมาตรการสำหรับการกำกับดูแลและอนุรักษ์พลังงานได้ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีระบบการจักการข้อมูลที่มีจำนวนมากได้อย่างถูกต้องและแม่นยำรวมถึง การรายงานผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพพลังงานกลับไปยังโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งเชื่อว่าจะจะเกิดผลประโยชน์อย่างยิ่งกับภาพรวมของประเทศ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดงานประชุมนานาชาติเรื่อง “International Workshop on Energy Transition through Smart Grid Realization for ASEAN & BIMSTEC” (29-30 ตุลาคม 2562) ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จ.เชียงใหม่
เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสมาร์ทกริด ด้านนโยบาย เทคโนโลยี ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละประเทศ และกรณีศึกษาโครงการทางด้านสมาร์ทกริดในภูมิภาคอาเซียนและบิมสเทค ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับยุค Energy transition โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากกว่า 50 คน ประกอบไปด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการไฟฟ้า ภาครัฐจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและบิมสเทค และภาคเอกชนของไทย
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2020 ครั้งที่ 5 (จ.กระบี่)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2020 ครั้งที่ 5 (ครั้งสุดท้าย) ณ ปกาสัย รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดได้ศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการส่งผลงาน และเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยต่อเจ้าหน้าที่กองประกวดได้โดยตรง โดยการประกวด Thailand Energy Awards ในปี 2020 นี้ เปิดรับผลงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandenergyaward.com
รมว.พลังงาน ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย พพ.
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตรวจเยี่ยมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยมีนายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดี พพ. ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน และข้าราชการ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมอบนโยบาย และแนวทางการทำงานให้กับผู้บริหารและข้าราชการ พพ. ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า "พพ.ถือว่า มีส่วนสำคัญมากในกระทรวงพลังงาน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมาก และสอดรับกับทิศทางนโยบายของกระทรวง คือ นโยบาย “Energy For All เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยกระทรวงพลังงาน เป็นหัวใจหลัก ที่เข้าไปถึงเศรษฐกิจฐานรากมากที่สุด โดยสิ่งที่ให้นโยบายไป คือ การทำงานโดยใช้แนวคิดหลักเพื่อไปเสริมความแข็งแกร่ง ต่อเติมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน และเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจไม่สามารถทำได้คนเดียว และให้เชื่อมโยงกับแนวคิดของประชารัฐสร้างไทย โดยเชื่อมโยงกับกลไกขององค์กรต่างๆ ที่ได้ทำเอาไว้ เช่น ธนาคารออมสิน ธกส. หรือกองทุนหมู่บ้าน”
นายกรัฐมนตรีมอบรางวัล “รัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2562”
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล Digital Government Awards 2019 (รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2562) และเปิดงาน "ประกาศผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิตอลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562” โดยมีนายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้าร่วมรับรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมือวันที่ 30 ตุลาคม 2562
พพ.-นิคมฯ อมตะซิตี้ ดึงโรงงานปรับตัวสู่อุตสาหกรรมเมืองอัจฉริยะ 4.0
นางสาวนวลจันทร์​ เตขะเสริมสุขกูล​ รองอธิบดี​กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวเปิดงานเสวนา​ "การพัฒนานวัตกรรมพลังงานกับการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart​ City)"​ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องศรีชลวิน โรงแรมพานหินรีเจ้นท์ฯ ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ​ และเผยแพร่ข้อมูลการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้​ ระยอง​ เนื่องจากเป็นพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ​ และเป็นพื้นที่ที่มีการใข้พลังงานในสัดส่วนที่สูง​ จากจำนวนสถานประกอบการที่มีการผลิตอุตสาหกรรมต่างๆ​ เป็นจำนวนมาก​ ซึ่งการพัฒนานิคมฯ​ กำลังมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ​ (Smart​ City)​ ในอนาคตที่สอดคล้องกับการพัฒนาพลังงานของประเทศ​ ทั้งในด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน​ เพื่อการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน​ให้เกิดประสิทธิภาพ​ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจร
กระทรวงพลังงาน ส่งเสริม การใช้น้ำมันดีเซล B10
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B10 โดยร่วมมือกับกลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซล และสมาพันธ์สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย เพื่อยืนยันความพร้อมของทุกฝ่ายในการสนับสนุนการใช้น้ำมันดีเซล B10 เป็นดีเซลฐานแทน B7 รวมทั้งยังช่วยลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 และประหยัดการนำเข้าน้ำมันได้ถึงประมาณ 1.8 ล้านลิตรต่อวัน ณ ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า "การส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B10 ซึ่งมีสัดส่วนไบโอดีเซลผสมในเนื้อน้ำมันดีเซลประมาณ 10% เป็นมาตรการของกระทรวงพลังงานในการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล(B100) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยจะมีการกำกับดูแล ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการจำหน่ายที่สถานีบริการน้ำมัน จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนเลือกใช้ B10 ซึ่งมีราคาถูกกว่า B7 ถึงลิตรละ 2 บาท และยังมีน้ำมันไบโอดีเซล B20 เป็นทางเลือกสำหรับรถขนาดใหญ่ ส่วนรถรุ่นเก่า และรถค่ายยุโรปก็ยังมีน้ำมันทางเลือก B7 ไว้รองรับอีกด้วย โดยผู้ใช้รถยนต์สามารถตรวจสอบว่ารถรุ่นไหนใช้น้ำมันดีเซล B10 ได้หรือไม่ จากเว็บไซต์ของกรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ผลิตรถยนต์แต่ละยี่ห้อ"
พพ. จัดกิจกรรมเสวนา "การพัฒนานวัตกรรมพลังงานกับการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)"
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนา "การพัฒนานวัตกรรมพลังงานกับการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)" เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง พพ. กับกลุ่มบริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไปสู่เมืองอัจฉริยะ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่กำหนดนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เป็นกลไกที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายความเจริญอย่างเท่าเทียมกันในทุกภูมิภาคของประเทศ
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2020 ครั้งที่ 4
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2020 ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เพื่อให้ภาครัฐและเอกชน ทั้งภาคธุรกิจ โรงงาน อาคาร สถานประกอบการ หรือผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด พร้อมกันนี้ นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคคมนาคม ได้มาชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด Thailand Energy Awards 2020 ซึ่งการประกวดจะเปิดรับผลงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และจะมีการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ครั้งที่ 5 (ครั้งสุดท้าย) ที่จังหวัดกระบี่ ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องอังศนา โรงแรมปกาสัย รีสอร์ท จ.กระบี่ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandenergyaward.com
พพ. ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้การต้อนรับ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ สมาชิกวุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ในโอกาสที่ได้มาศึกษาดูงาน เพื่อสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานและการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัล Thailand Energy Awards 2019
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2019 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของทุกภาคส่วน ในความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ โดยรางวัล Thailand Energy Awards นับเป็นรางวัลเกียรติยศในภาคพลังงานที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ในการพัฒนาและนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยในการอนุรักษ์และพัฒนาพลังงานทดแทนจนประสบความสำเร็จ รางวัลที่ผู้ประกอบการได้รับเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการพลังงานควบคู่ไปกับการพัฒนาประโยชน์ให้แก่สังคม ให้แก่ประเทศและโลก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า สิ่งที่ผู้ประกอบการทุกท่านได้รับนั้นไม่ใช่เป็นแค่รางวัล แต่เป็นการตอกย้ำว่าทุกท่านเป็นผู้นำ เป็นต้นแบบ และแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนให้แก่ประเทศ และตอกย้ำว่าเราเป็นผู้นำในการพัฒนาพลังงานในระดับอาเซียน นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า ตลอด 20 ปีของการประกวด Thailand Energy Awards มีผู้ประกอบการได้รับรางวัลทั้งสิ้น 951 รางวัล ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 1.9 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนการลดใช้พลังงานกว่า 9,300 ล้านบาท โดยในปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 66 รางวัล และไปคว้ารางวัลในการประกวด ASEAN Energy Awards ได้ 23 รางวัล

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537