หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
สอบราคาจ้าง จัดทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความร้อน) ที่ ส44/2555
สอบราคาจ้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม ที่ ส42/2555
ประกาศรายชื่ิผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนชนบท 7 แห่ง ที่ E17/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10 แห่ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่ชนบท 6 แห่ง เลขที่ E20/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 8 แห่ง เลขที่ E16/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สาย อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ E24/2555
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างจัดทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความร้อน) ที่ ส38/2555
ยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้าง บำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำนวน 22 โครงการ ที่ E26/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สาย อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ E18/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปอก อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ที่ E19/2555
สอบราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 78 รายการ ที่ ส41/2555
สอบราคาจ้าง ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าและบำรุงรักษากังหันลม บ้านทะเลปัง อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช (ว่าจ้างดำเนินการผลิตไฟฟ้าและบำรุงรักษากังหันลม) ที่ ส40/2555
เลขที่ E26/2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เรื่อง เพิ่มเติมข้อความในเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 22 โครงการ
เลขที่ E25/2555 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) เรื่อง เพิ่มเติมข้อความในเอกสารการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
เลขที่ E27/2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เรื่อง เพิ่มเติมข้อความในและเอกสารประกวดราคาโครงการดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน(ว่าจ้างปรับปรุงงานด้านโยธา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนลำพิกุล อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง)
สอบราคาซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ที่ ส39/2555
สอบราคาจ้าง จัดทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความร้อน)
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาทีมบริหารระบบจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537