หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
เลขที่ E26/2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เรื่อง เพิ่มเติมข้อความในเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 22 โครงการ
เลขที่ E25/2555 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) เรื่อง เพิ่มเติมข้อความในเอกสารการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
เลขที่ E27/2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เรื่อง เพิ่มเติมข้อความในและเอกสารประกวดราคาโครงการดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน(ว่าจ้างปรับปรุงงานด้านโยธา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนลำพิกุล อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง)
สอบราคาซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ที่ ส39/2555
สอบราคาจ้าง จัดทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความร้อน)
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาทีมบริหารระบบจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำลาดเขา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ที่ E15/2555
ผลการดำเนิการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออก
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคเหนือ
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคใต้
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคกลาง
ผลการดำเนินการว่าจ้่งที่ปรึกษา โครงการติดตามประเมินผลการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบผลิตพลังงานขยะชุมชนใน อปท.
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง จัดทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ประเภทเตาชีวมวล)
สอบราคาจ้าง ทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ประเภทเตาชีวมวล) ที่ ส37/2555
ประกาศประกวดราคา โครงการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน(ว่าจ้างปรับปรุงงานด้านโยธา โครงการไฟ้าพลังน้ำชุมชนลำพิกุล อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง) ที่ E24/2555
ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
ประกาศประกวดราคาจ้าง บำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 22 โครงการ ที่ E26/2555

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537