หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ ผู้บริหารและผู้นำชุมชน จากเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (6 ส.ค. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ ผู้บริหารและผู้นำชุมชน จากเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ จำนวน 41 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน " เปิดบ้านพลังงาน'63 " ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (6 ส.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน " เปิดบ้านพลังงาน'63 " โดยมีนายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน และนายไวยเวทย์ นาเอก หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมจำนวน 554 ท่าน ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 เปิดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (31 ก.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 เปิดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มาเป็นประธาน และนายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยี เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร "ประสิทธิภาพพลังงานในบ้านอยู่อาศัย" และ หลักสูตร "ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์"ให้กับเจ้าหน้าที่กองร้อยฯ (29 ก.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร "ประสิทธิภาพพลังงานในบ้านอยู่อาศัย" และ หลักสูตร "ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์"ให้กับเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 127 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตร "ประสิทธิภาพพลังงานในสำนักงาน" รุ่นที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช (24 ก.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตร "ประสิทธิภาพพลังงานในสำนักงาน" รุ่นที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ จำนวน 32 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ ได้รับความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านอยู่อาศัยให้ประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการล้างเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง ซึ่งสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการล้างเครื่องปรับอากาศ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศส่งผลให้การใช้พลังงานของเครื่องปรับลดลง วันที่ 24 กรกฏาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตร "ประสิทธิภาพพลังงานในบ้านอยู่อาศัย" รุ่นที่ 3 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ (24 ก.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตร "ประสิทธิภาพพลังงานในบ้านอยู่อาศัย" รุ่นที่ 3 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ จำนวน 37 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ ได้รับความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านอยู่อาศัยให้ประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการล้างเครื่องปรับอากาศด้ว ยตนเอง ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการล้างเครื่องปรับอากาศ และสามารถใช้งานเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น วันที่ 23 กรกฏาคม 2563
ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานพิธิเปิดการอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตร ประสิทธิภาพพลังงานในบ้านอยู่อาศัย รุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ด้านการใช้พลังงา (21 ก.ค. 2563)
นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานพิธิเปิดการอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตร ประสิทธิภาพพลังงานในบ้านอยู่อาศัย รุ่นที่ 1 จำนวน 30 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ด้านการใช้พลังงานให้ประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการล้างเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความชำนาญสามารถล้างเครื่องปรับอากาศเองได้ วันที่ 21 กรกฏาคม 2563
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน นำนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยส้ม ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวน 22 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (21 ก.ค. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน นำนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยส้ม ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวน 22 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) จัดการถ่ายทอดโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร"การประยุกต์ใช้งานระบบเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าสำหรับชุมชน" ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 ผู้เข้ารับการถ่ายทอด จำนวน 40 คน (20 ก.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) จัดการถ่ายทอดโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร"การประยุกต์ใช้งานระบบเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าสำหรับชุมชน" ผู้เข้ารับการถ่ายทอด จำนวน 40 คน กล่าวต้อนรับโดย นายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4(จ.หนองคาย) ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร การประยุกต์ใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (13 ก.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร การประยุกต์ใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมจำนวน 30 ท่าน ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร การประยุกต์ใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (13 ก.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร การประยุกต์ใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมจำนวน 30 ท่าน ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แก่กลุ่มตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยการนำของสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้รับความรู้และเป็นแนวทางฯ (24 มิ.ย. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แก่กลุ่มตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 27 คน โดยการนำของสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้รับความรู้และเป็นแนวทางในการจัดการบริหารด้านพลังงานครบวงจรในชุมชนต่อไป วันที่ 23 มิถุนายน 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพือแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้นและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 (8 มิ.ย. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพือแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้นและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 จังหวัดหนองคาย ณ สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย กล่าวเปิดโครงการฯ โดย:นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย วันที่ 5 มิถุนายน 2563
สำรวจการใช้พลังงาน และอุปกรณ์ก่อนการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (4 มิ.ย. 2563)
วันที่ 1-2 มิถุนายน 2563 ศูนย์บริการวิชาการที่ 2(จังหวัดราชบุรี) เข้าสำรวจการใช้พลังงาน และอุปกรณ์ก่อนการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สำรวจการใช้พลังงาน และอุปกรณ์ก่อนการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (4 มิ.ย. 2563)
วันที่ 1-2 มิถุนายน 2563 ศูนย์บริการวิชาการที่ 2(จังหวัดราชบุรี) เข้าสำรวจการใช้พลังงาน และอุปกรณ์ก่อนการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นำคณะครู/ประชาชนเข้าศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการรักษ์พลังงานไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) (10 มี.ค. 2563)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นำคณะครู/ประชาชนเข้าศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการรักษ์พลังงานไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
คณะครูและนักเรียน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานภายใน ศบ.4(จ.หนองคาย) ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ตระหนักให้ความสำคัญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้จัดเตรียมเจลสำ (10 มี.ค. 2563)
คณะครูและนักเรียน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานภายใน ศบ.4(จ.หนองคาย) ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ตระหนักให้ความสำคัญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้จัดเตรียมเจลสำหรับล้างมือ ในการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วยแล้ว วันที่ 9 มีนาคม 2563
พลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะผู้ศึกษาดูงาน จำนวน 90 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) (6 มี.ค. 2563)
วันที่ 5 มีนาคม 2563 พลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะผู้ศึกษาดูงาน จำนวน 90 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม)
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นำคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวน 32 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (4 มี.ค. 2563)
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นำคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวน 32 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมกับพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) โดยมีนายสุกรี คชพรม และเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 ให้การต้อนรับฯ (28 ก.พ. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมกับพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี นำ คณะศึกษาดูงาน จำนวน 126 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) โดยมีนายสุกรี คชพรม และเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 ให้การต้อนรับ และได้จัดเตรียมเจลให้ผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมใช้ล้างมือ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิด-19 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537