หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้จัดฝึกอบรมโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน "หลักสูตร เตาเผาผลิตถ่านถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง)" รุ่นที่ 1 วันที่ 18 -20 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) (21 ส.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้จัดฝึกอบรมโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน "หลักสูตร เตาเผาผลิตถ่านถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง)" ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ผู้เข้าร่วมจำนวน 30 ท่าน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนดู่ รุ่นที่ 1 วันที่ 18 -20 สิงหาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จ.ปทุมธานี) ดำเนินงานการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน “เปิดบ้านพลังงาน 2020”Open House with New Normal โดยได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน,รัฐวิสาหกิจฯ (21 ส.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จ.ปทุมธานี) ดำเนินงานการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน “เปิดบ้านพลังงาน 2020”Open House with New Normal โดยได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน,รัฐวิสาหกิจ,สถาบันการศึกษา,กลุ่มวิสาหกิจ และเครือข่ายด้านพลังงาน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในการจัดงานครั้งนี้ นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ ๙(จังหวัดนครศรีธรรมราช) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ ๑ หลักสูตร "ประสิทธิภาพพลังงานในที่อยู่อาศัยและการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง" (20 ส.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ ๙(จังหวัดนครศรีธรรมราช) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ ๑ หลักสูตร "ประสิทธิภาพพลังงานในที่อยู่อาศัยและการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง"ให้กับเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๔ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ออน ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นำอาจารย์และนักศึกษา ดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (17 ส.ค. 2563)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ออน ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นำอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 70 ท่าน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563
นย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก กศน.อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จำนวน 75 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานนอกห้องเรียน ของนักเรียน (17 ส.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก กศน.อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จำนวน 75 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานนอกห้องเรียน ของนักเรียน วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตรประสิทธิภาพพลังงานในสำนักงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย (17 ส.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตรประสิทธิภาพพลังงานในสำนักงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 46 ท่าน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตรประสิทธิภาพพลังงานในบ้านอยู่อาศัย ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย (17 ส.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตรประสิทธิภาพพลังงานในบ้านอยู่อาศัย ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 32 ท่าน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพิไกรวิทยา ตำบลคลองพิไกร เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลฯ (13 ส.ค. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพิไกรวิทยา ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายด้านพลังงานชุมชน โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) ให้การต้อนรับ วันที่ 13 สิงหาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) จัดการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "Solar Rooftop ภาคประชาชน" รุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้พลังงานทดแทน ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (10 ส.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) จัดการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "Solar Rooftop ภาคประชาชน" รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 35 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้พลังงานทดแทน ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ให้เกิดประโยชน์กันมากขึ้น ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตรประสิทธิภาพพลังงานในบ้านอยู่อาศัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (7 ส.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตรประสิทธิภาพพลังงานในบ้านอยู่อาศัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมจำนวน 31 ท่าน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตรประสิทธิภาพพลังงานในบ้านอยู่อาศัย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโป่ง หมู่ 2 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (7 ส.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตรประสิทธิภาพพลังงานในบ้านอยู่อาศัย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโป่ง หมู่ 2 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมจำนวน 33 ท่าน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563
ำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ ผู้บริหารและผู้นำชุมชน จากเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (6 ส.ค. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ ผู้บริหารและผู้นำชุมชน จากเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ จำนวน 41 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน " เปิดบ้านพลังงาน'63 " ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (6 ส.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน " เปิดบ้านพลังงาน'63 " โดยมีนายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน และนายไวยเวทย์ นาเอก หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมจำนวน 554 ท่าน ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 เปิดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (31 ก.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 เปิดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มาเป็นประธาน และนายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยี เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร "ประสิทธิภาพพลังงานในบ้านอยู่อาศัย" และ หลักสูตร "ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์"ให้กับเจ้าหน้าที่กองร้อยฯ (29 ก.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร "ประสิทธิภาพพลังงานในบ้านอยู่อาศัย" และ หลักสูตร "ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์"ให้กับเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 127 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตร "ประสิทธิภาพพลังงานในสำนักงาน" รุ่นที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช (24 ก.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตร "ประสิทธิภาพพลังงานในสำนักงาน" รุ่นที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ จำนวน 32 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ ได้รับความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านอยู่อาศัยให้ประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการล้างเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง ซึ่งสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการล้างเครื่องปรับอากาศ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศส่งผลให้การใช้พลังงานของเครื่องปรับลดลง วันที่ 24 กรกฏาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตร "ประสิทธิภาพพลังงานในบ้านอยู่อาศัย" รุ่นที่ 3 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ (24 ก.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตร "ประสิทธิภาพพลังงานในบ้านอยู่อาศัย" รุ่นที่ 3 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ จำนวน 37 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ ได้รับความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านอยู่อาศัยให้ประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการล้างเครื่องปรับอากาศด้ว ยตนเอง ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการล้างเครื่องปรับอากาศ และสามารถใช้งานเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น วันที่ 23 กรกฏาคม 2563
ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานพิธิเปิดการอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตร ประสิทธิภาพพลังงานในบ้านอยู่อาศัย รุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ด้านการใช้พลังงา (21 ก.ค. 2563)
นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานพิธิเปิดการอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตร ประสิทธิภาพพลังงานในบ้านอยู่อาศัย รุ่นที่ 1 จำนวน 30 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ด้านการใช้พลังงานให้ประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการล้างเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความชำนาญสามารถล้างเครื่องปรับอากาศเองได้ วันที่ 21 กรกฏาคม 2563
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน นำนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยส้ม ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวน 22 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (21 ก.ค. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน นำนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยส้ม ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวน 22 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) จัดการถ่ายทอดโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร"การประยุกต์ใช้งานระบบเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าสำหรับชุมชน" ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 ผู้เข้ารับการถ่ายทอด จำนวน 40 คน (20 ก.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) จัดการถ่ายทอดโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร"การประยุกต์ใช้งานระบบเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าสำหรับชุมชน" ผู้เข้ารับการถ่ายทอด จำนวน 40 คน กล่าวต้อนรับโดย นายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4(จ.หนองคาย) ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537